Log ind

Beretning om Det krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed 1964/65

#

Den bestyrelse, der trådte sammen efter valgene på den ordinære generalforsamling den 28. april 1964, besluttede på det første møde, at en række problemer snarest måtte tages op til behandling.

Disse var:

— Tilrettelæggelse af statutter for tildeling af Saint Germain Medaljen.

— Udarbejdelse af statutter for forlagsboghandler Ove Trydes mindelegat.

— Udskrivning af prisopgaver.

— Iværksættelse af en kampagne for at hverve nye medlemmer.

— Afholdelse af foredrag i Jylland.

—  Udarbejdelse af en overenskomst med Reserveofficersforeningen, således at dennes medlemmer kunne modtage tidsskriftet til en favørpris.

Behandlingen af disse problemer er stort set afsluttet med følgende resultater:

For Saint Germain Medaljen er der udarbejdet og vedtaget bestemmelser for dens anvendelse. Disse er optaget i M ilitært tidsskrift for november 1964. Den væsentligste ændring i forhold til hidtidig praksis er bestemmelsen om, at medaljen kan anvendes til belønning ikke alene for besvarelse af prisopgaver, men også for en mere almindelig indsats for krigsvidenskaben. Forlagsboghandler Ove V ilhe lm Tryde skænkede Selskabet 5.000,00 kr. i genforeningsobligationer ved dettes 50-års jubilæum bl. a. til støtte for udsættelsen af prisopgaver. Renterne af dette legat blev i årene indtil 1940 anvendt til fremstilling af Selskabets medalje (2 gange i guld, 4 gange i sølv og 1 gang i bronze). Efter 1940 er medaljen ikke blevet uddelt, og samtidig med at bestemmelserne for legatet blev udarbejdet, besluttedes det at overføre til dette kr. 5.000,00, 7 % Østifternes Kred itforeningsobligationer som en kompensation for de rentebeløb, som siden 1940 er indgået i Selskabets almindelige regnskab. Bestyrelsen bar besluttet, at den præmie som hvert år gives til forfatteren af en artikel i tidsskriftet, skal uddeles fra dette legat. Siden afslutningen af den anden verdenskrig bar udsættelsen af prisopgaver kun været gennemført en gang. Ved bedømmelsen af de meget få besvarelser, der da indkom, blev ingen fundet værdige til belønning med selskabets medalje. Bestyrelsen fandt, at dette spørgsmål nu måtte tages op igen. I tidsskriftet for november måned 1964 er der da også stillet 9 opgaver, opgaver som er blevet til i nært samarbejde med forsvarschefen og værnskommandoerne. Selskabet bar haft den glæde, at chefen for hæren i et brev bar tilkendegivet sin tilfredshed med Selskabets initiativ på dette område og opfordret Selskabet til, hvis særligt fremragende besvarelser af de stillede prisopgaver skulle indløbe, at rette henvendelse til Hærens Linieofficerskorps’ Jubilæumsfond. Det er nu kun bestyrelsens håb, at der vil fremkomme gode og lødige besvarelser, således at prisopgaver igen kan blive en fast, tilbagevendende begivenhed i Selskabet. Selskabets medlemstal havde igennem en årrække — trods et stadigt stigende antal medlemsberettigede officerer — vist en stagnation. Det var især bemærkelsesværdigt, at

— kun en mindre del af hærens officerer med tjeneste under Vestre Landsdelskommando var medlemmer.

— der så godt som ingen tilgang var blandt officerer fra søværnet og flyvevåbnet.

— der kun var et mindre antal medlemmer blandt officererne fra korpsene, men slet ingen tilgang.

Gennem samtaler, som enkelte bestyrelsesmedlemmer havde med ikkemedlemmer, konstateredes det bl. a., at der herskede nogen uvidenhed om selskabet, måden på hvilken man kunne blive medlem o.s.v. Bestyrelsen besluttede derfor at gennemføre en hvervekampagne ved at henvende sig til liver enkelt officer, der ikke var medlem. Denne kampagne er nu afsluttet og resultatet følgende:

Skærmbillede 2020-06-02 kl. 12.35.55.png

Samtidig har der været en afgang på grund af død, alder og afsked på 34. Det er således kun godt halvdelen af samtlige linieofficerer, der er medlemmer, og der er derfor endnu et stort arbejdsmarked for hvervningen. Det har især bekymret bestyrelsen, at antallet af medlemmer blandt søværnets officerer er så ringe, men også tallene for flyvevåbnet og korpsene forekommer mindre tilfredsstillende. Især føles det som en mangel, at kun ganske få af officererne fra Hærens tekniske Korps tælles blandt medlemmerne. Bestyrelsen er selvsagt klar over, at der er mange forhold, der har indflydelse på disse tal. Især skal fremhæves, at søværnets officerer er medlemmer af en videnskabelig forening: Søe-Leutenantsselskabet. Ikke desto mindre føler den nuværende bestyrelse det som en stor mangel, den ulige vægt der er mellem værnenes og korpsenes repræsentation. I en tid, hvor kravet om indbyrdes kendskab til hinanden er så stærkt motiveret, og hvor så mange problemer må hæves op i en fællesværns betragtning, ville det være ønskeligt med en bredere tilslutning til selskabet fra alle tre værn og korpsene. Det kan i denne forbindelse nævnes, at den foredragsften, hvor der i denne sæson var størst tilslutning, netop var en aften, hvor et fællesvæms problem blev bragt op til debat. Ved bestyrelsens forslag til inddragelse af nye medlemmer er der tilstræbt skabt en bredere berøringsflade med alle værn og korps. I erkendelse af, at en større del af de medlemsberettigede officerer gjorde tjeneste på Fyn og i Jylland, besluttede bestyrelsen at ville forsøge gennemført et å to foredrag i jyske garnisoner. I marts måned d. å. blev der i overensstemmelse hermed afholdt foredrag i Ålborg, Fredericia og Århus. Det ene sted var tilslutningen absolut tilfredsstillende, de to andre steder kun nogenlunde. Erfaringerne fra denne foredragstourné er dog sådanne, at bestyrelsen mener, at foredragene bør fortsætte næste vinter. Det er i øvrigt Selskabets håb, at denne aktivitet kan få endnu flere officerer i de jyske garnisoner, flådestationer og flyvestationer til at melde sig ind i selskabet. Det i sidste års beretning anførte om arbejdet med en overenskomst med Reserveofficersforeningen, således at dens medlemmer kunne modtage tidsskriftet til en favørpris, er nu afsluttet med et gunstigt resultat. Der er således nu tegnet i alt ca. 115 abonnementer under denne ordning. Om Selskabets aktivitet i det forløbne år skal endvidere fremføres: Foredragssæsonen: Der var planlagt 8 foredragsaftener, men kun 7 blev gennemført, idet udenrigsminister Per Hækkerup blev tvunget til at sende afbud. Tilslutningen til disse mødeaftener har heller ikke i år været helt tilfredsstillende, men det er bestyrelsens hensigt at søge de praktiske arrangementer ændret, således at mødeaftenerne kan virke mere tillokkende. Læsekredsen: Tilslutningen til denne har været 50 % større end de foregående år. Det er bestyrelsens håb, at de forsinkelser og vanskeligheder med at fremskaffe bøgerne som selskabet var udsat for i efteråret 1964 vil kunne undgås i 1965, og at de ikke vil influere på tilslutningen. Selskabets arkiv: Gennemgangen af dette er nu afsluttet, ligesom saneringen er tilendebragt. De overskydende eksemplarer af særtryk og tidsskrifter, som medlemmerne ikke købte, er skænket Det kongelige Garn isonsbibliotek . Særtryk: Selskabet lod fremstille et antal særtryk af oberstløjtnant H. K lints artikel om Saint Germain samt bestemmelserne for Selskabets medalje og forlagsboghandler Ove Trydes mindelegat, således som de var optaget i tidsskriftets november nummer. Dette særtryk tilsendes bl. a. alle, der melder sig ind i Selskabet. For den bestyrelse, der skal lede Selskabet i året 1965/66 vil der foreligge følgende særlige problemer: De stigende udgifter til tidsskriftet og bestyrelsens ønske om at kunne igangsætte flere projekter gør en nøjere budgetplanlægning nødvendig. Det kan herunder vise sig påkrævet under en eller anden form at udskille tidsskriftets regnskab fra Selskabets almindelige regnskab. Den svigtende annoncering i tidsskriftet er blevet endnu mere udtalt end ved sidste regnskabsårs afslutning. På dette punkt må og skal der findes veje for en forbedring. Etableringen af et fond med henblik på Selskabets 100-års jubilæum i 1971. Denne dag skulle gerne kunne markeres ved udgivelsen af et krigsvidenskabeligt værk.