Log ind

Oversigt over 'de europæiske Hæres Fredsstyrker

#

Som det fremgaar af nedenstaaende Skema betyder dette „Nexlmstningsforshig“ kun Nedrustning for et Mindretal af

Skærmbillede 2020-09-25 kl. 15.11.40.png

Magter, medens det fo r et overvejende Flertal betyder en Fo røgelse a f deres øjeblikkelige Fredsstyrker. En Detailopgørelse specielt fo r den danske Hærs Fredsstyrke efter Hærloven a f 1932 (heri medregnet Befalingsmænd og ligestillede a f enhver Kategori samt Marinens Fredsstyrke paa Kystbefæstningen) giver efter Konventionsudkastets Bestemmelser i Artikel 9 og 11— 13 en gennemsnitlig Effektiv ­styrke a f ca. 7000 Mand, medens Mac Donalds Forslag anviser Danmark en E ffektivstyrke (les e ffectifs journaliers) paa 50.000 Mand. E ffektivstyrken fremkommer ved at udregne A n ­ tal Manddage fo r alt Personel tjenstgørende i Løbet af 1 Aar (altsaa ogsaa Personel indkaldt til fortsat Øvelse i 25 Dage), Summen fradrages 5 pCt. (Syge, Folk paa Orlov m. m.), og Resultatet divideres med 365.

A. E. G. Klein.