Log ind

Beretning om Det krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed i 1993 - 94

#

Forord

Ved overgangen til at udsende Militært tidsskrift som temanumre, har Det krigsvidenskabelige Selskabs forståeligt nok haft den betænkelighed at det kunne føre til en styret debat uden plads til at læsernes egne synspunkter kom til orde. Dette sommernummer uden et gennemgående tema viser den glædeligt store interesse for at bidrage til den militærfaglige debat. Minitemaet, Baltikum - en status er ment som et supplement til sidste tema om Partnerskab for Fred. De øvrige artikler behandler bl.a. på forskellig vis forsvarets fremtid. Hertil kommer en historisk artikel om dansk infanteritaktik og en fortsættelse af debatten om ukonventionelle militære styrker eller specialoperationsstyrker. Hermed er samlet en række meget interessante artikler om både relevante og aktuelle emner, som redaktionen håber læserne vil have fornøjelse af og som vil skabe fortsat debat. Redaktionens erfaring fra de to første temanumre er, at et tidsskrift pr. kvartal er passende både henset til produktionstiden, men også for at muliggøre debatindlæg i næste nummer. Selv om sommernummeret hovedsageligt består af uopfordrede artikler fra læserne, vil jeg gerne understrege, at også i temanumrene er ca. halvdelen af spaltepladsen opsat til debat og uopfordrede artikler. Ingen behøver derfor at holde sine synspunkter tilbage. Redaktionen ønsker tidsskriftets læsere en fortsat god sommer. God fømøjelse.

NLF

Det krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse 1993 - 94

Efter generalforsamlingen den 9. maj 1994 har Selskabets bestyrelse følgende sammensætning:

Generalmajor O.H.G. Hoff

Major K.B. Hansen

Oberst C.L.L. de Scheel

Major F. Stentsøe

Kommandørkaptajn L. Wille-Jørgensen

Major K.W. Gram

Kaptajn N.H.F. Greir

Kommandørkaptajn N.C. Borck

Kaptajnløjtnant U. Høy-Petersen

Oberstløjtnant B. Skov

Kaptajn K. Christensen

Major C. Wessel-Tolvig

Beretning om Det krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed i 1993 - 94

Beretningen omfatter:

- Belønning af særlig indsats.

- Belønning af bedste artikel i Militært tidsskrift.

- Tildeling af vandrepremie.

- Generelt.

- Foredragssæsonen.

- Hverveudvalget.

- Læsekredsen.

- Militært tidsskrift.

- Selskabets prisopgaver.

- Regnskab og kontingent.

- Optagelse af ikke-medlemsberettigede samt revision af love.

Belønning af særlig indsats

Bestyrelsen har besluttet at tildele Generalløjtnant K.G.H. Hillingsø Saint Germain medaljen i sølv med følgende motivation:

Jf. fundatsens paragraf 2 kan medaljen ".... også i særlige tilfælde tildeles for en mere almindelig indsats til fordel for krigsvidenskaben." (Udover belønning af prisopgaver). "Med henvisning til fundatsens bestemmelser herom har bestyrelsen besluttet at tildele Det krigsvidenskabelige Selskabs medalje - Saint-Germain Medaljen - i sølv til generalløjtnant Kjeld Georg Hilligsøe Hillingsø for en mangeårig indsats som formidler af og inspirator for ofßcerskorpsets krigsvidenskabelige uddannelse og udvikling. Generalløjtnant Hillingsø har i et forløb på over næsten 15 år virket som lærer i taktik, medlem af kursusledelsen for hæroperationer ved Generalstabskursus og senere føringskursus ved Forsvarsakademiet, som lærer i Krigshistorie ved Hærens Officersskole og som kursusleder for Føringskursus ved Forsvarsakademiet og således undervist og inspireret mange årgange af især hærens yngre officerer i krigsvidenskaben. I samme periode og også senere har generalløjtnanten tillige været aktiv i Det krigsvidenskabelige Selskab som medlem af bestyrelsen i to perioder herunder senest 1990-93 som selskabets formand. Han har gennem 10 år fra 1979 til 1989 varetaget hvervet som Formand for Læsekredsen. Samtidig med lærergerningen har han oversat væsentlige værker som bl.a. Michael Howards "Krigene i Europas historie" til dansk. Som chef i stabs stillinger og som kommandochef har han utrætteligt inspireret sine officerer afalle væm til at udvide deres krigsvidenskabelige horisont - til gavn for forsvaret og til glæde for dem selv. Såvel Det krigsvidenskabelige Selskab som en meget lang række af officerer skylder i den anledning generalløjtnanten tak for dette enestående engagement."

Belønning af bedste artikel i Militært tidsskrift

Bestyrelsen har valgt at følge Prisopgaveudvalgets indstilling om - blandt mange gode artikler at kåre Oberst J. Greve som "Årets skribent" i Militært tidsskrift for sin artikel "Iagttagelser fra UNPROFOR" (nr. 5 1993, side 127 - 139). Obersten belønnes med en boggave samt nogle flasker god vin. Belønningen gives med følgende motivation:

"Oberst Jens Greve giver med sine "Iagttagelser fra UNPROFOR" et indsigtsfuldt og nøgternt billede af de komplekse forhold, hvorunder FN-opgaven i det tidligere Jugoslavien skal varetages. Der meddeles dermed viden af værdi for alle med interesse og ansvar i relation til denne del af forsvarets virke. Iagttagelserne hæver sig samtidig markant over størsteparten af den information, der iøvrigt gives i dagspressen og i de elektroniske medier, og artiklen bidrager dermed til forståelse af konfliktens sammenhænge og ikke blot til kendskab til spektakulære brudstykker."

Tildeling af vandrepremie

Bestyrelsen har endvidere valgt at følge "Frederik Vis Reglementsudvalgs" indstilling om at tildele kaptajn Kristian William Gram den af Generallæge S. Trier skænkede vandrepræmie, "Frederik VI "Feltreglement" - samt nogle flasker god vin - for sin Landestudie St. Petersborg og Leningrad Oblasf. Studien er udarbejdet som led i kaptajnens gennemgang af generalstabsuddannelsen på Forsvarsakademiet og er bragt i det sidst udkomne nummer af Militært tidsskrift.

Belønningen gives med følgende motivation:

"Kaptajn KW. Gram har med det indstillede arbejde "Landestudie St. Petersborg og Leningrad Oblasf" frembragt et velkvalificeret arbejde af umiddelbar betydning for de aktuelle bestræbelser for etablering af et konkret militært samarbejde mellem Danmark og de tidligere Warszawapagtlande omkring Østersøen inden for rammen af den vestlige strategi, herunder "Partnership for Peace’'-initiativet. Kvalificeret, aktuel og konkret viden om det i studien behandlede område er en vigtig forudsætning for enkeltpersoners og myndigheders bidrag til løsning af disse nye fredstidsopgaver for forsvaret. Til anerkendelse herfor har Det krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse efter indstilling fra det særlige Prisopgaveudvalg for Frederik VTs Reglement besluttet at tildele denne vandrepræmie til kaptajn K.W. Gram for arbejde udfærdiget i året 1993 og dermed til rådighed fra generalforsamlingen 1994 til det efterfølgende års generalforsamling".

Generelt

I det forløbne år har bestyrelsens arbejde været samlet omkring emneme:

- Tilrettelæggelse og gennemførelse af foredragsrækken 1993-94. Bestræbelserne har været koncentreret om at fastholde den samme høje grad af aktualitet, som sidste års foredragsrække besad. Dette har betydet, at rent krigshistoriske foredrag har været prioriteret lavt - noget, som bestyrelsen i den kommende sæson vil søge at råde bod på.

- Rekruttering af nye medlemmer.

- Etablering af læsekredse.

- Udgivelse af Militært tidsskrift. Bestyrelsen har i det forløbne år vedtaget at gennemføre visse ændringer i Militært tidsskrift. Nogle af de væsentligste er oprettelsen af en redaktionskomité samt udgivelse af færre, men større numre - såkaldt temanumre.

Der har i det forløbne år ikke været indsendt prisopgaver. Den nye bestyrelse vil i den kommende sæson udarbejde nye prisopgaveemner. Bestyrelsen har endvidere skærpet kursen over for den del af medlemmerne, som har været i kontingentrestance. Dette har medført en mindre medlemstilbagegang; imidlertid må den resterende medlemsskare karakteriseres som værende mere trofast end tilforn. Endelig har bestyrelsen på baggrund af den nuværende relativt gunstige økonomiske situation besluttet at forhøje honoraret til Selskabets lønnede personel. En medvirkende årsag hertil er endvidere, at honoraret ikke har været justeret i mange år.

Foredragssæsonen

Foredragssæsonen 1993-94 indledtes 27. september 1993 med et foredrag ved Chefen for Forsvarsstaben. Der har siden sidste generalforsamling været afholdt ialt 14 foredragsaftener i København - to flere end sidste sæson. Tre af disse foredrag har ligeledes været afholdt i provinsen, nemlig i Ålborg. Den gennemsnitlige deltagelse har i København været 46, i Ålborg 62. I København har spredningen været fra maksimum 87 til minimum 28. De tilsvarende tal for Ålborg er 69 og 55. Gennemsnittet er lidt lavere end i sidste sæson, men til gengæld har spredningen været mindre. Det vil sige, at tilhørertallet har været mere stabilt. Deltagelsen i Selskabets foredragsaktiviteter må på denne baggrund betegnes som tilfredsstillende og kendetegner formenthgt, hvad der er realisabelt - ikke mindst i Københavnsområdet. Provinsaktiviteten synes derimod at rumme et potentiel for udvidelse. Selskabet har i den forløbne sæson indledt en bredere annoncering af ikke mindst provinsforedragene. Denne aktivitet vil blive fortsat i den kommende sæson. Tillad mig i denne forbindelse at udtrykke Selskabets påskønnelse af foredragsholdernes beredvillighed til at stille sig til rådighed for medlemmerne i provinsen. Sæsonens foredrag har som i sidste sæson ikke taget udgangspunkt i et fælles tema, men har søgt at dække det bredest mulige spektrum. Det er Selskabets vurdering, at man herigennem fanger en større del af medlemsskaren.

Hverveudvalget

Der har i årets løb været en tilgang på 108 medlemmer og en afgang på 124, hvilket pr. 30. april bringer Selskabets medlemstal ned på 1030. Dette er en netto nedgang på 16 medlenmier siden generalforsamlingen 1993, hvor medlemstallet var 1046. Hverveudvalget har i det forløbne år hovedsagehgt lagt vægten på at fastholde de medlemmer, der pensioneres samt at rekruttere ved officersskolerne og Forsvarsakademiet. Udvalget har bl. a. gennem annoncering i militærfaglige tidsskrifter i forsvaret og ved forsvarets tjenestesteder søgt at udbrede kendskabet til Selskabets aktiviteter. I det forgangne år er medlemmerne blevet registreret på EDB. Samtidig er medlemslisterne blevet revideret. Idenne forbindelse konstateredes det, at en del medlenmier var i kontingentrestance. Dette medførte, at der blev udsendt en rykkerskrivelse, som afstedkom udmeldelse af ca. 30 medlenmier. Udvalget har i relation til officerer af reserven ligeledes søgt at udbrede kendskabet til Selskabet via Reserveofficersforeningen i Danmark.

Hverveudvalgets arbejde har været hæmmet af, at medlemmerne i løbet af året er blevet spredt rundt i landet. Den nye bestyrelse vil søge at ændre på dette forhold.

Læsekredsen

Læsekredsen igangsattes i sæsonen 1993/94 sidst på efteråret med ni kredse. Følgende bøger blev valgt:

- K.J.V. Jespersen: ''Brigaden. Den danske Brigade i Sverige 1943-45".

- Sir Peter de la Billiere: "Storm Command".

- Alan Hoe: "David Stirling. The Authorised Biography of the Creator of the S.A.S."

- F. Lorraine Petre: "Napoléon's Conquest of Prussia 1806".

- Ian Black and Benny Morris: "Israel's Secret Wars".

Formanden for Læsekredsen, major K. Hald Galster, har i en stor del af sæsonen forrettet tjeneste i Abkhasien (Georgien). Selskabets Ekspedition, hr. Overassistent Børge Olsen, har i major Galsters fravær gjort en stor indsats for dels at rekruttere medlemmer til yderligere kredse, dels sanmiensætte dem på den mest hensigtsmæssige måde. For primært at spare porto foretoges som noget nyt udlodning af de nævnte bøger forud for rundsendeisen. Herved modtoges den tildelte bog som den sidste. Dette har tilsyneladende vist sig at være en succes.

Militært tidsskrift

Militært tidsskrift er udkommet med seks numre samt nogle særnumre i 1993. Særnumrene er udsendt for at sikre annonceringen af foredragsrækken. I indeværende år er tidsskriftet planlagt udsendt i fire temanumre samt et sommemunmier. Den tidligere redaktør, oberstløjtnant K. Bartels, afgik som redaktør i juni 1993 efter at være indtrådt på en etårig uddannelse på War College i Washington. Efter en overgangsperiode har redaktionen fået en ny form med Chefredaktør og Redaktionssekretær samt en redaktionskomité. Det er bestyrelsens håb, at denne ændring, der indebærer en nærmere tilknytning til Forsvarsakademiet, vil medvirke til at udvikle tidsskriftet og således fremme en mere fri debat. Den nye redaktion betyder en mere styret debat, hvilket synes at være prisen for overhovedet at få en militærfaghg diskussion. Redaktionen kan iøvrigt glæde sig over, at henvendelser til bidragydere er blevet modtaget meget positivt.

Redaktionen vil fortsat opfordre medlemmerne til at fremkonmie med tanker, ideer og artikler. Endelig vil redaktionen og bestyrelsen takke alle, som har bidraget med artikler, anmeldelser og andre indlæg i det forløbne år.

Selskabets prisopgaver

Der er ikke i årets løb modtaget opgavebesvarelser til bedømmelse. Prisopgaveudvalget har forberedt forslag til et nyt sæt prisopgaveemner for 1994/96, således at disses tekst vil kunne offentliggøres i det nummer af Militært Tidsskrift, der påregnes at udkonmie i 3. kvartal i indeværende år.

Regnskab og kontingent

Der blev fordelt tre reviderede regnskaber for følgende dele af Selskabet virksomhed: Driftregnskabet, Forlagsboghandler Ove Trydes Mindelegat samt Mindelegat for Peter Faber. Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger at gøre til regnskaberne. 1993 blev i økonomisk henseende et godt år for Det krigs videnskabelige Selskab. Dette skyldes blandt andet, at der fra kassererens side er blevet ført en mere stram politik med hensyn til opkrævning af kontingent og betaling af abonnement. Denne opstramning har medført, at en del registrerede medlemmer efter regnskabsårets afslutning er blevet udmeldt af Selskabet på grund af manglende betaling af kontingent. Det vil igen sige, at den nuværende medlemsskare er de "solide" betalere. Endvidere har der tillige været ført en ret stram udgiftspolitik. Dette har medført færre omkostninger, end der ellers kunne have været forventet. Det overordenligt pæne overskud på godt 121.000 kr. er blandt andet fremkonmiet som følge af, at den regnskabsmæssige gæld til Fabers mindelegat, som revisorerne påpegede ved sidste års regnskab, er indtægtsført sanmien med dette års overførsel. De papirer, som Selskabet havde en del penge stående i, er i forbindelse med køb af nye papirer blevet solgt, så Selskabet for nærværende alene råder over værdipapirer som anført i regnskabet. I den forbindelse er der hjemtaget en kursgevinst på godt 12.000 kr. Et næsten tilsvarende beløb er indkonmiet fra Læsekredsen samt fra Selskabets energiske Ekspedition, som har fået solgt langt flere særtryk af Militært tidsskrift m.v. end oprindeligt budgetteret. EndeHg er udgifterne til trykning af Militært tidsskrift reduceret væsentligt i forhold til det budgetterede, ligesom udgifterne til møder og foredrag er reduceret. Alt i alt balancerer regnskabet på knap 416.000 kr, medens balancen er på godt 323.000 mod tidligere knap 200.000 kr.

Bestyrelsen har besluttet at øge Redaktørens, Kassererens og Ekspeditionens honorar, så grundbeløbene for 1994 og fremover udgør 24.500,18.300 og 14.700 (mod tidligere 22.000, 14.700 og 11.000). På dette grundlag vedtog generalforsamlingen den af bestyrelsen foreslåede fastholdelse af kontingentet på det nuværende niveau, det vil sige:

- 300,- kr. for fuldt medlemsskab og

- 150,- kr. for pensionister om året

Optagelse af ikke-medlemsberettigede samt revision af love

Bestyrelsen ønsker følgende spørgsmål behandlet under dagsordenens pkt. 5 om eventuelle forslag:

Ifølge lovenes § 2 kan andre end de direkte medlemsberettigede blive medlemmer ved beslutning af en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Bestyrelsen indstillede eftemævnte til optagelse således:

Redaktør Jan Jacob Floryan

Seniorforsker Ole Wæwer

Kontorchef Per Carlsen

Læge Jørgen Røjel

Forslaget godkendtes af generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog endvidere følgende ændringer til Selskabets love: Tilføjelse til § 5: ’'Selskabet tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren". Ændring af § 8, første afsnit: "Selskabets tidsskrift ledes afen lønnet Chefredaktør og redaktionssekretær, der af bestyrelsen vælges blandt Selskabets medlemmer. Chefredaktøren og redaktionssekretæren, kan ikke være medlem af bestyrelsen. Ønsket om at ændre lovene skyldes forvaltningmæssige hensyn samt nødvendigheden af at bringe lovene i overensstenmielse med tidsskriftets nuværende redaktion. Forslaget godkendtes af generalforsamlingen.