Log ind

Resultat af spørgeskemaundersøgelse vedrørende Det Krigsvidenskabelige Selskabs aktiviteter

#

Det Krigsvidenskabelige Selskab har i løbet af efteråret 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Formålet var at undersøge kvaliteten af de tilbud, som selskabet tilbyder de yngre officerer i forsvaret samt at klarlægge, om der er ønsker om andre aktiviteter inden for rammen af selskabets formål. 

Undersøgelsen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse med manuel afkrydsning, idet besvarelserne kunne underbygges med supplerende kommentarer med henblik på at identificere forhold af betydning for selskabets aktuelle og fremtidige virke. 

Målgruppen var de ældste kadetter på de tre officersskoler, VUT I elever på de tre officersskoler samt elever på stabskursus II på Forsvarsakademiet. Den samlede målgruppe udgjorde pr. 05 NOV 2008: 

- FAK: 53 elever. 

- HO: 49 kadetter og 65 elever. 

- SOS: 34 kadetter og elever. 

- FLOS: 15 kadetter og 30 elever, i alt 267 personer 

Selskabet har modtaget 76 skemaer i udfyldt stand, heraf 44 fra hæren, 23 fra flyvevåbnet, 8 fra søværnet og 1 fra hjemmeværnet. Ingen af de adspurgte afgav svar via internettet. 

Af de 76 besvarelser var 26 elever på VUT II, 22 elever på VUT I, 22 kadetter på OGU og 6 besvarelser havde ikke anført stilling. 

56 ud af 76 besvarelser er udarbejdet af personer, der ikke er medlem af Selskabet. Validiteten af besvarelserne kan derfor være behæftet med nogen usikkerhed. Flertallet af besvarelserne er angivet i ”ved‐ikke‐feltet”. Om dette er forårsaget af manglende medlemskab eller manglende kendskab til Selskabets aktiviteter har ikke været muligt at undersøge. 

Der anlægges i behandlingen en sondring mellem ”at svare” og ”tage stilling”. 

At svare inkluderer ”ved‐ikke” svarene. Svarene tæller med statistisk, men udgør ikke en del af grundlaget for vurderingen af tendenser. ”At tage stilling” medtages i vurderingen af tendenser. 

 

Foredragsvirksomhed 

29‐31 personer har svaret på spørgsmål vedrørende foredragsvirksomheden. 16‐25 personer har svaret ”ved ikke”, og 4‐14 personer har taget stilling til spørgsmålene med hovedvægten på tilfredsstillende og meget tilfredsstillende niveau. Foredragenes relevans og Foredragsudvalgets evne til at kombinere temaer og foredragsholdere er fremhævet positivt. Kun 4 besvarelser har taget stilling til Temadagene, hvorfor en tendens ikke kan udledes herfra. Foredragenes tilgængelighed er tilfredsstillende med en tendens i negativ retning, som understøttes af nedenstående udvalgte kommentarer: 

- Jeg er tjenestegørende i Karup og er ikke imponeret over antallet af foredrag. 

- Alle foredrag gennemføres i Hovedstadsområdet. Det er ikke fremmende for eventuel deltagelse. 

- Det er ofte en prioritering mellem tid og distance om man deltager. 

- Øget fokus på at reklamere for kommende foredrag. 

- Der kan med fordel afholdes foredrag i Jylland for medlemmer bosat i det jyske. 

- For jyder er det svært at deltage. 

- Som tjenestegørende og bosiddende i Jylland drager jeg kun nytte af foredragene i forbindelse med. videreuddannelse. Det kunne være ønskeligt at enkelte foredrag blev holdt i Jylland. 

Foredragenes indhold, antal, niveau og relevans bør fastholdes. Foredragenes tilgængelighed bør forbedres, herunder bør flere foredrag afholdes på tjenestesteder vest for Storebælt. 

 

Læsekredsen 

21 personer har svaret på spørgsmål vedrørende læsekredsen. 13‐20 personer har svaret ”ved ikke”, og 1‐7 personer har taget stilling til spørgsmålene med hovedvægt på det tilfredsstillende niveau. På 4 ud af 7 spørgsmål har 1‐2 personer taget stilling, og på øvrige 3 spørgsmål har 7 personer taget stilling. 3 af 4 bemærkninger anfører, at svarpersonerne ikke har været medlemmer af læsekredsen, mens den sidste bemærkning anfører manglende tid til læsning som følge af nystiftet familie og et stort arbejdspres. 

Undersøgelsen skaber således ikke det fornødne grundlag for at ændre på den aktuelle gennemførelse af Selskabets læsekreds. 

Militært Tidsskrift 

66‐77 personer har svaret på spørgsmål vedrørende Militært Tidsskrift. 33‐38 personer har svaret ”ved ikke”, og 22‐39 personer har taget stilling til spørgsmålene med hovedvægten på tilfredsstillende og meget tilfredsstillende niveau. Ca. 5 % har svaret ”mindre tilfredsstillende”. 

Bemærkningerne kan inddeles i fire hovedgrupper: 

- Kendskabet til Militært Tidsskrift. En del personer anfører, at de ikke har kendskab til Militært Tidsskrift. Manglende medlemskab hos 56 ud af 76 besvarelser medfører naturligvis, at en del svarpersoner ikke modtager tidsskriftet. 

- Sprog og layout. Sproget opleves som akademisk og svært tilgængeligt, ligesom artiklerne med fordel kan krydres med støttende illustrationer. Tidsskiftets layout anses for at være kedeligt. 

- Debatforum. En gennemgående kommentar er, at svarpersonerne efterlyser et debatforum i relation til de bragte artikler og andre aktuelle emner f.eks. doktrin og doktrinudvikling. Svarpersonerne finder, at Tidsskriftet kan være et relevant debatmedie, mens andre sår tvivl om dets egnethed hertil. 

- Tilgængelighed. Tidsskiftets tilgængelig er ikke tilstrækkelig stor. Det bør lægges åbent ud på hjemmesiden. 

Milltært Tidsskrift er et tilfredsstillende til meget tilfredsstillende produkt, som kan fastholdes i den nuværende form og med nuværende indhold. Selskabet bør dog overveje at justere Tidsskriftets layout, artiklernes sprog og anvende skitser/billeder i artiklerne. Endvidere bør Selskabet overveje at udlægge Tidsskriftet på hjemmesiden samt overveje Tidsskriftets og hjemmesidens anvendelse som debatforum. 

 

Øvrige forhold 

Dette måleområde er blevet brugt til at undersøge de områder, som ikke ligger inden for selskabets tre kerneaktiviteter: Militært Tidsskrift, foredragene og læsekredsen. 

76 personer har svaret på spørgsmål vedrørende øvrige forhold. 

62 personer har svaret ”ved ikke” vedrørende indtrykket af Selskabets hjemmeside. 75 % af de 16 personer, der har taget stilling, er tilfredse med hjemmesiden. 

57 personer har svaret ”ved ikke” til Selskabets betalingsmuligheder. 75 % af de 19 personer, der har taget stilling, er tilfredse med betalingsmulighederne. 

52 personer har svaret ”ved ikke” til prisen på medlemskab. 87 % af de 25 personer, der har taget stilling, er tilfredse med prisen. 

49 personer har svaret ”ved ikke” til udbuddet af aktiviteter. 95 % af de 25 personer, der har taget stilling, er tilfredse med udbuddet. 

Enkelte bemærkninger fra tidligere gentages i dette afsnit, primært vedrørende foredragenes geografiske placering og udlægning af Tidsskiftet på hjemmesiden. Flere anfører, at det ikke er muligt at finde prisen på medlemskabet via hjemmesiden. 

Med udgangspunkt i undersøgelsen er hjemmesiden, selskabets betalingsmuligheder, medlemsprisen og udbuddet af aktiviteter tilfredsstillende. Hjemmesidens anvendelse og indhold bør dog justeres med henblik på at øge tilgængeligheden af informationer, herunder priser, tidsskriftet m.m. 

 

Konklusion 

PR‐ og Hverveudvalget har forberedt den største brugerundersøgelse i nyere tid i Selskabets historie. Vi har bevidst valgt at udsende spørgeskemaerne til de tre officersskoler via kontaktpersoner for at opnå så bred opbakning til undersøgelsen som muligt. 76 ud af 267 har svaret på undersøgelsen, hvoraf 56 svarpersoner ikke var medlemmer. Vi skal selvfølgelig lytte til både medlemmer og ikke medlemmer, fordi Selskabet med undersøgelsen ønsker at afdække kvaliteten af de aktuelle aktiviteter og undersøge muligheden for at indføre nye relevante aktiviteter, som kan tiltrække nye medlemmer til selskabet. Udvalget er meget opmærksomt på, at opgaveløsning er frivilligt arbejde for Selskabets bestyrelse. Derfor ligger der også er naturlig begrænsning i mængden af tid og ressourcer, som det enkelte medlem kan investere i nye projekter. Antallet af besvarelser indikerer, at selskabet skal være mere proaktive for få vakt vores unge kollegaers interesse for Selskabet og udbredelsen af militær videnskabelighed. 

Med afsæt i undersøgelsen kan der – trods en begrænset mængde svar – uddrages følgende konklusion: 

- Foredragenes indhold, antal, niveau og relevans bør fastholdes. 

- Læsekredsen fortsætter uændret. 

- Militært Tidsskrift er et godt produkt, som kan fastholdes i sin nuværende form. 

- Hjemmesiden, selskabets betalingsmuligheder, medlemsprisen og udbuddet af aktiviteter er tilfredsstillende. 

- Øget tilgængelighed til aktuelle aktiviteter og udbud er undersøgelsens vigtigste forslag til fornyelse. 

 

Selskabet skal generelt være mere proaktive i forhold til sine medlemmer bl.a. for at gøre Selskabets produkter mere tilgængelige. Følgende forslag til produktudvikling kan udledes af undersøgelsen: 

- Foredragenes tilgængelighed bør forbedres, herunder bør flere foredrag afholdes på tjenestesteder vest for Storebælt. 

- Tidsskriftets layout moderniseres, og skitser samt billeder bør anvendes i artiklerne. 

- Artiklernes sprog gøres lettere forståeligt. 

- Selskabet bør anvende hjemmesiden mere proaktivt, f.eks. ved at udlægge Tidsskriftet på hjemmesiden samt overveje Tidsskriftets og hjemmesidens anvendelse som debatforum. 

 

Handleplan 

Undersøgelsen forventes afsluttet i efteråret 2008. Undersøgelsens resultat beskrives i første Tidsskrift i 2009. Undersøgelsen behandles i bestyrelsen, således, at der kan fremlægges en handleplan på generalforsamlingen i 2009. 

Handleplanen skal indeholde de i konklusionen identificerede forlag samt andre forslag, bestyrelsen måtte bringe i spil for at leve op til sit formål, for at forny sig og for at tiltrække nye interesserede medlemmer. Handleplanen skal afdække opgaver, udgifter, ressourceanvendelse og andre konsekvenser. 

 

Øvrige forslag 

Under PR‐ og Hverveudvalgets arbejde med undersøgelsen er følgende bidrag til handleplanen blevet identificeret: 

- Formanden for læsekredsen overvejer, om titlerne bør inkludere en til to titler i ”easy‐reading” gruppen af hensyn til det generelle arbejdspres blandt medlemmerne. 

- Et debatforum startes op på hjemmesiden. 

- Hvervning af nye medlemmer via kontaktmænd på officersskolerne. 

- Inddragelse af basisstrukturen for at sikre accept af flere foredrag i Jylland. 

- Den negative udvikling i medlemstallene medfører, at Selskabet bør tænke i nye aktiviteter, f.eks.: 

- Foredrag om TF 150 på museumsskibet Peder Skram under titlen ”Kunne Peder Skram have løftet Absalons opgave?” 

- Museumsdag: Formiddag på Orlogsmuseet/Frihedsmuseet/Tøjhusmuseet afsluttende med en frokost. 

- Besøg i Mindelunden 29 AUG hvert år. 

- 2 dages Battlefield tours (excl. Transport), f.eks. til Verdun, Waterloo‐Brussels, besøg i koncentrationslejre m.m. 

Forslagene inkl. deres konsekvenser vil blive drøftet på kommende bestyrelsesmøder, hvorefter evt. nye forslag til aktiviteter vil blive offentliggjort. 

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke kaptajn Nikolaj Lundsteen mange gange for sin grundige planlægning, gennemførelse og bearbejdning af spørgeskemaundersøgelsen.