Videreuddannelsestrin I – Fortsat en unik lederuddannelse

Hæren er indsat i operationer, hvor det er vanskeligere end nogensinde, at gøre som vi er vant til. Vilkårene ændrer sig så hurtigt, at tilpasning ikke længere er noget, vi skal være parate til, det er blevet et grundlæggende vilkår i vores hverdag, en konstant tilstand. 

Dette har indvirkning på det at være officer og leder i Hæren. Videreuddannelsen på Hærens Officersskole tager udgangspunkt i fremtidens krav og forventninger til en professionelt ledet militær organisation og søger løbende at ruste officeren i takt med opgavernes udvikling.
 
Kompleksiteten i ledelsesgerningen betyder at lederen må kunne trække på tilsvarende komplekse ledelsesmodeller, der giver de nødvendige handlemuligheder. Forsvarets nye ledelsesgrundlag er fx et fortrinligt værktøj til en opgavefokuseret og balanceret ledelsespraksis.
 
Klassisk maskulin ledelse er under voldsomt pres og i forandring. Kravene til den moderne leder er store – begreber som emotionel intelligens, autentisitet, nærvær og personlig udvikling lægger mere end nogensinde før pres på rollen som leder. Samtidig har kravet om klassiske maskuline ledelsesværdier aldrig været større, nu hvor der for alvor skal handles og skabes resultater.
Det er ikke autoritær dominans, kæft trit og retning, der skaber succes for officeren og gør ham til en professionel militær leder. Det er derimod officerens værdier og holdninger, og evnen til at leve efter dem. Det er evnen til at stræbe efter, at være den bedste leder han kan være. Ikke at gøre, hvad der bedst kan betale sig, men at gøre det rigtige.
Den moderne leder bygger bro mellem det maskuline og det feminine, plejer relationer, udvikler og stabiliserer organisationen, men ikke mindst – den moderne leder skaber resultater i balance, med strategisk fokus på den samlede opgaveløsning.
Hærens Officersskole ønsker med videreuddannelsestrin I, herunder uddannelsen i faget ledelse og det personlige lederudviklingsforløb, at understøtte udvikling af professionel ledelse overalt i hæren – fra Holstebro til Helmand.
 
Udfordringen
 
Vilkårene for officerens virke omfatter såvel det risikobetonede operative virke under internationale forhold, som det mere almindelige og hjemlige virke ved hærens tjenestesteder, hvor almindelig god virksomhedsledelse ligeledes stiller store krav. De mangeartede og forskellige opgavetyper, med ofte modsatrettede krav, giver store udfordringer for ledelsesudøvernes faglige kvalifikationer og personlige kompetencer, når organisation, såvel på de indre som ydre linjer, konstant mødes med krav om høj effektivitet, under selv de vanskeligste vilkår.
 
Videreuddannelsen på Hærens Officersskole har gennem de seneste år været inde i en omfattende udvikling inden for alle fagområder. En udvikling, der indledningsvis tog sine første vigtige skridt med Hærens Officersskole Vision 2015, herunder det pædagogiske værdigrundlag og det personlige lederudviklingsforløb. Senere (2006) gennemgik hele uddannelsen en grundig revision. I faget taktik arbejdes der nu med de grundlæggende doktriner i nye og mere tidssvarende scenarier, i faget statskundskab behandles de grundlæggende politiske rammer og de nærværende konfliktscenarier, som danner ramme om hærens internationale engagement og i faget engelsk diskuteres og analyseres koalitionspartnernes doktriner og fremgangsmåder. Alt sammen grundlæggende og nødvendige kvalifikationer, der fagligt klæder officeren på til, at kunne håndtere hærens vidt forskellige opgavetyper og samtidig fagområder, der danner grundlag for officerens ledelsesmæssige dispositioner.
 
Uddannelsen i faget ledelse sætter officeren i stand til, i praksis at anvende sine faglige kompetencer i de ofte komplekse udfordringer, der kontinuerligt udgør officerens virkeområde. Udfordringer, der i praksis betyder, at ledelse det ene øjeblik handler om føring i komplekse og risikobetonede operative opgaver, og i det næste øjeblik handler om ressourcebevidst planlægning og gennemførelse af hærens omfattende uddannelsesvirksomhed – begge dele under hensyntagen til medarbejdernes tarv, organisationens indre sammenhængskraft og ikke mindst enhedernes ydre modstandskraft.
 
Udgangspunkt
 
Ledelse er et håndværk, der ikke udelukkende læres på en skolebænk. Når officeren indtræder på videreuddannelsestrin I er det med en solid både udannelses- og erfaringsmæssig base.
 
Officeren har på den grundlæggende officersuddannelse (GRO 1 og GRO 2), tidligere officersgrunduddannelsen (OGU), skabt et solidt teoretisk udgangspunkt for tjenesten som premierløjtnant. Den grundlæggende officersuddannelse bibringer officeren en bred vifte af faglige kompetencer, der sætter officeren i stand til, at bestride sin funktion som uddanner og taktisk fører på laveste funktionsniveau, dvs. delingsfører, næstkommanderende underafdeling og holdfører på hærens tjenestegrensskoler. Samtidig indeholder uddannelsen et systematisk og målrettet lederudviklingsforløb, der direkte, gennem udvikling af de personlige lederkompetencer, sigter mod at klæde officeren på til den kommende ledelsespraksis.
 
Lederudviklingsforløbet finder sin særlige styrke i integration med en 36 timers lederudviklingsøvelse ved Frømandskorpset, en patruljeøvelse ved Jægerkorpset og et praktikophold ved hærens enheder, hvor der i tilknytning til alle aktiviteter skabes rum for refleksion og udvikling af den personlige ledelsespraksis.
 
Kombinationen af den faglige uddannelsesmæssige baggrund og det brede erfaringsgrundlag fra såvel national tjeneste ved hærens enheder, som udsendelse som delingsfører eller næstkommanderende i internationale missioner, skaber tilsammen en unik platform for den videre, både faglige og personlige udvikling på videreuddannelsestrin I.
 
Uddannelse af ledere
 
Ledelsesuddannelsen på videreuddannelsestrin I adresserer grundlæggende to væsensforskellige kompetencedimensioner. På den ene side, i faget Lederskab og psykologi, er uddannelsen bygget op læringsmæssigt mere traditionelt, og sigter mod at bibringe officeren det nødvendige teoretiske grundlag for sit virke som taktisk fører, leder og uddanner i hæren. På den anden side, i faget Lederudvikling, er uddannelsen bygget op med udgangspunkt i et personligt coaching- og udviklingsforløb, der sigter mod, at skabe vilkår for, at den enkelte officer, i samarbejde med kompetencerne på uddannelsen, kan arbejde med udvikling af de mere personlige lederkompetencer. Vi vil her efterfølgende udfolde en dybere beskrivelse af uddannelsen inden for de to kompetencedimensioner.
 
 
Uddannelsen i faget lederskab og psykologi er opbygget over fire moduler, der alle adresserer centrale kompetenceområder hos den professionelle officer. Uddannelsens opbygning tager afsæt i Forsvarets Ledelsesgrundlag og rummer følgende moduler:
 
·      Forsvarets virkelighed og opgaven.
 
·      Ledelse i organisationer – Virksomhedsledelse.
 
·      Ledelse i kamp – Risikoledelse.
 
·      Syntese – Eksamensprojekt (Balance).
 
 
Uddannelsen sigter organisatorisk primært mod underafdelingsniveauet og rollen som underafdelingschef, et valg der har afsæt i dels det niveau som den kommende kaptajn vil møde i sine første tjenesteår efter videreuddannelsen og dels vores erfaringer fra internationale operationer, hvor netop underafdelingen og underafdelingschefen har vist sig som central for hærens evne til at løse sine opgaver. Uddannelsen har således følgende formål:
 
Formålet med uddannelsen i faget lederskab og psykologi er, at officeren erhverver og udvikler sine ledelsesmæssige kompetencer som forudsætning for, at kunne virke i rollen som taktisk fører, chef og næstkommanderende for en underafdeling, samt i øvrige ledelsesfunktioner på højere funktionsniveau. Derudover er formålet, at officeren udvikler de kompetencer som uddanner, der danner forudsætning for at kunne udvikle og uddanne enkeltpersoner, såvel som enheder, til løsning af opgaver under kampforhold.
 
Uddannelsens indhold sigter mod at skabe en fælles forståelse for god moderne ledelse, baseret på et solidt teoretisk grundlag og en helhedsorienteret organisatorisk forståelse, der sætter officeren i stand til at udvikle og opretholde tilfredsstillende organisatoriske rammer for andres opgaveløsning.
 
Modulet Forsvarets virkelighed og opgaven skal bibringe officeren en grundlæggende viden om Forsvarets virkelighed og mere specifikt hærens opgave i et ledelsesmæssigt objektiv, herunder vilkårene for ledelse, under såvel nationale som internationale forhold. Modulet tjener endvidere til, at repetere og skabe forståelse for betydningen af de grundlæggende ledelsesmæssige begreber.
 
Modulet Ledelse i organisationer – Virksomhedsledelse sætter fokus på officerens dybere organisatoriske viden omkrig udvikling og drift af hærens enheder. Vægten ligger på officerens evne til, gennem arbejdet med mission, vision og strategier, at opstille målsætninger og skabe retning i de organisatoriske processer. Modulet arbejder med de grundlæggende og nødvendige ledelsesmæssige værktøjer som ledere benytter, når den indre organisatoriske sammenhængskraft opbygges og udvikles.
 
Modulet Ledelse i kamp – Risikoledelse adresserer officerens erfaringer og viden omkring de særlige forhold, der gør sig gældende under indsættelse i kamp. Der lægges i modulet vægt på officerens rolle som taktisk fører og herunder, hvordan vilkårene under indsættelse i kamp kan påvirke førerens ledelsespraksis før, under og efter indsættelse i kamp. Modulet har en særlig betydning da det dels kobler ledelsesuddannelsen til det taktiske fagområde og dels er en forudsætning for hærens operative opgaveløsning.
 
Modulet Syntese – Eksamensprojekt (Balance) sigter mod den læringsmæssige syntese, hvor vægten lægges på officerens evne til at arbejde teoretisk og metodisk med organisatoriske problemstillinger og organisationsudvikling. Officererne udarbejder i grupperamme et projekt, der adresserer en konkret ledelsesmæssig udfordring i relation til deres kommende tjeneste og funktion. Projektet tager udgangspunkt i et empirisk grundlag og en dybere teoretisk analyse, der tilsammen munder ud i et antal konkrete ledelsesmæssige anbefalinger i relation til den aktuelle case. Vægten lægges på officerens evne til, at udvikle afbalancerede helhedsorienterede opgaveløsninger, der både tilgodeser mandskabets tarv og hærens behov.
 
Officeren vil ved uddannelsens afslutning have tilegnet sig en ledelsesmæssig begrebsramme og et fagligt sprog, der sætter ham i stand til, præcist og nuanceret, at italesætte ledelsesmæssige udfordringer i organisationen, og i samarbejde med medarbejdere og kollegaer, at udvikle den daglige ledelsespraksis. Med dette vigtige sprog og begrebsapparat styrkes officerens ledelsesmæssige handlekraft. 
 
Udvikling af ledere
 
Mennesker forvalter lederrollen forskelligt alt efter faglige og personlige kompetencer. Det er af afgørende betydning, at ledelsesopgaven i hæren forvaltes politisk og fagligt korrekt. Kompetent ledelse er et centralt omdrejningspunkt for hærens evne til at opnå de fastsatte målsætninger, opfylde planlagte strategier, skabe langsigtede resultater af høj kvalitet og innovativt nytænke fremtidens løsninger. Kompetent ledelse er endvidere afgørende for organisationens evne til, forberedt, at møde morgendagens krav.
 
Ledelse er en proces, der udspringer af samspillet mellem mennesker, hvor meninger forhandles og fælles overbevisninger dannes. Ledere må have stor faglig indsigt, men måske i endnu højere grad forståelse for egne og andres personlige kompetencer. Forudsætningen for kompetent ledelse kan ses, at udspringe af de intra- og interpersonelle kompetencer hos de personer, der befolker ledelsesgruppen i organisationen
 
Det er helt fundamentalt at ledere kontinuerligt, systematisk og målrettet arbejder med det personlige lederskab, for at kunne rumme sine medarbejdere og tilpasse kommunikation og ledelsesstil til forskellige situationer. Det personlige lederskab kræver således selverkendelse og god indsigt i egen ledelsessituation. Ledere må løbende forholde sig til egne værdier, mål og adfærd, og søge indsigt i egne styrker og begrænsninger for herigennem, at opbygge og træne de personlige kompetencer.
 
Faget Lederudvikling
 
Lederudviklingsforløbet på Hærens Officersskole sætter fokus på officeren og det personlige lederskab. Gennem arbejdet med en øget selvindsigt bliver det lettere som leder at forstå de dynamikker, der opstår mellem mennesker i organisationer. Uddannelsen har således følgende formål: Det individuelle lederudviklingsforløb har til formål at styrke udviklingen af officerens personlige lederkompetencer (intra- og interpersonelle kompetencer) og sætte officeren i stand til at kunne udvikle andre.
 
Lederudviklingsforløbet skaber rammer for at officeren kan arbejde med at opnå et større indblik i egne lederkompetencer, herunder styrker og udviklingsområder. Lederudviklingsforløbet bibringer endvidere officeren en forståelse for begreber og dynamikker i udviklingen af de personlige lederkompetencer, således at officeren kan anvende sin viden i egen og andres personlige udvikling. Lederudviklingsforløbet bibringer således officeren en række konkrete redskaber og indgange til at lede og udvikle andre mere optimalt.
 
Under uddannelsen tilknyttes officeren en professionel coach og en personlig feedbackgruppe. Den professionelle coach gennemfører fem coachingsamtaler med officeren, herunder støtter officeren i tolkning af psykologiske tests og personlige evalueringer. Den personlige feedbackgruppe virker som støtte og sparringspartner i den daglige tjeneste. Feedbackgruppen har endvidere til formål at sikre kvaliteten i den personlige feedback i relation til officerens personlige udviklingsområder.

Trin 1
 
– Teoretisk grundlag og kortlægning af de personlige udviklingsbehov
 
Erkendelsen af egne styrker og svagheder i forhold til de personlige mål er forudsætningen for, at officeren kan identificere og acceptere sine udviklingsbehov. Dette kræver, at officeren modtager relevant og pålidelig information fra omgivelserne om, hvordan hans/hendes lederadfærd opleves og fungerer. Skal lederudviklingen have en varig effekt, er det således nødvendigt, at officeren bibringes en indsigt i egen adfærd, grundholdninger og hvordan han/hun opleves af andre. Indsigten i de personlige kompetencer styrkes yderligere med en psykologisk test og 360 graders lederevaluering.
 
Emotionel Quotient Inventory (EQ-i) er en psykologisk test, der tester på faktorer, der relaterer sig til fem grundlæggende områder, hhv. personens intra- og interpersonelle kompetencer, evnen til at arbejde med stress og evnen til at tilpasse sig hverdagens vilkår, samt hvordan personen arbejder med sit energiniveau. Testen har vist sig, at have en meget høj grad af accept og genkendelse hos de studerende, hvilket giver et meget anvendeligt grundlag for det videre arbejde med den personlige udvikling.  
 
HO-360 er et 360 graders lederevalueringssystem, der er opbygget med udgangspunkt i FOKUS kompetencerne. Med afsæt i den tidligere tjeneste modtager officeren feedback fra hhv. foresatte, sideordnede og undergivende, der med afsæt i en række spørgsmål og kommentarfelter evaluerer officerens tidligere ledelsespraksis. Evalueringen bliver mødt med meget stor interesse fra de studerende, og evner på denne baggrund at skabe nogle meget nyttige ledelsesmæssige erkendelser i relation til den kommende ledelsespraksis. 
 
Erfaringen viser, at de to systemer, EQ-i og HO-360, supplerer hinanden, således at der kan ses en direkte sammenhæng mellem resultaterne for den emotionelle intelligenstest og de tilbagemeldinger, som officeren opnår i HO-360 lederevaluering, altså de resultater der har været skabt i den tidligere praktiske ledelse. Dette understreger tydeligt, at officeren gennem målrettet og systematisk arbejde med de personlige kompetencer har mulighed for at udvikle det personlige lederskab og fremstå mere professionel og med større gennemslagskraft i lederrollen.
 
Trin 1 er endvidere udbygning af den viden og kortlægning, der har fundet sted i rammen af lederudviklingsforløbet på den grundlæggende officersuddannelse, hvor officeren med udgangspunkt i de tidligere nævnte aktiviteter og den personlige typeprofil (Jung Baserede Type Analyse - JBTA) har etableret en grundlæggende viden om egne reaktions- og adfærdsmønstre.
 
Trin 2 – Udvikling og arbejde med de personlige kompetencer
 
Officeren udarbejder med afsæt i de identificerede udviklingsbehov en plan for, hvordan der skal arbejdes med udvikling af de personlige kompetencer. Dette er et arbejde, der kræver mange gentagelser, relevant feedback og en udpræget brug af støttende relationer. Officeren modtager løbende i rammen af den øvrige uddannelse feedback på udviklingen af de faglige og personlige kompetencer. Der gennemføres endvidere, i relation større aktiviteter fx stabsarbejde, to feedbackseancer, hvor officeren modtager direkte feedback i forhold til de personlige udviklingsbehov.
 
Erkendelsen og udvikling af de personlige kompetencer styrkes yderligere gennem ”Selvbedømmerkonceptet”, der tager udgangspunkt i officerens FOKUS-bedømmelse og indsigt i egne kompetencer. Konceptet 'tvinger' officeren til løbende, at evaluere sin egen adfærd og resultater på uddannelsen, hvilket igen udvikler og styrker officerens så vigtige personlige indsigt. Konceptet gennemføres meget målrettet og kompetent i rammen af det formelle FOKUS-forløb og videreuddannelsesafdelingen.
 
Uddannelsen af ledere og personlig lederudvikling vil på denne baggrund altid være organisationsudvikling, hvorfor målrettet og strategisk forankret lederudvikling udgør et centralt omdrejningspunkt for organisationens samlede forandringskraft. Aktiviteterne på Hærens Officersskole, og ikke mindst på videreuddannelsestrin I, får således en afgørende og strategisk betydning for udvikling af lederrollen i hæren og hermed hærens samlede udvikling som organisation.
Den lange bane
 
Som beskrevet i indledningen, står udviklingen i Forsvaret og hærens kerneopgaver på ingen måde stille og der er bestemt ikke noget, der peger på, at fremtidens krav til den militære leder vil blive mindre - tværtimod. Udvikling af uddannelsen for militære ledere er fortsat en vigtig opgave, der må mødes udviklingsorienteret, med både faglig indsigt og personlige kompetencer. Der må udvises en høj grad af ansvarlighed for det ledelsesmæssige renommé, der altid har karakteriseret danske officerer.
 
Hærens Officersskole har med udviklingen af uddannelsen i ledelse og det personlige lederudviklingsforløb en forhåbning om, at have opnået en position som en attraktiv, anerkendt og moderne lederuddannelse. En position, der kun kan fastholdes gennem fortsat udvikling af balancen mellem faglige kvalifikationer og personlige kompetencer.
 
PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:
 

 

Litteraturliste

Del: