Vedligeholdelsestjenesten i Brigade 70

Chefen for 1. vedligeholdelseskompagni, major T. Steensted, redegør her for baggrunden for indførelsen af et vedligeholdelseskompagni i trænbataljonen samt for kompagniets organisation, opgaver og muligheder.

Som et led i den almindelige militære udvikling blev der i de enkelte NATO-lande i 1960-eme foretaget analyser af taktiske og tekniske forhold med henblik på udvikling af moderne troppeenheder til brug i 1970-erne. Som et resultat af disse analyser blev der i Danmark udviklet den såkaldte »Brigade 70«, og i andre lande, bl. a. Vesttyskland og USA, blev dannet lignende nye organisationer med 1970 som modelår.

De mere logistisk betonede analyser blev i USA udviklet til et kompleks af ideer, omfattende bl. a. nye organisationer, nye procedurer o. m. a., benævnt TASTA-70 (The Administrative Support Theater Army). Det interessante ved dette nye kompleks er imidlertid, at de hidtil gældende principper for vedligeholdelses- og forsyningstjenesten forbliver uændrede, mens ledelse og kontrol gennemføres under anvendelse af avancerede metoder. Fra logistisk side lægges der vægt på, at troppeførerne får den fornødne viden om vedligeholdelsestilstanden og heraf følgende konsekvenser for operationerne. Denne viden etableres gennem anvendelse af databe- handlingsanlæg og gennem anvendelse af moderne metoder indenfor management. Som nye organisationer oprettedes Division Maintenance Company for divisioner og Light Maintenance Company for andre mindre enheder.

Som et resultat af udviklingen oprettedes i Danmark et Vedligeholdelseskompagni i brigaden. Forbilledet for organisationen af vedligeholdelseskompagniet findes i et tilsvarende kompagni i den vesttyske Versor- gungsbataillon. Vedligeholdelseskompagniet blev naturligt placeret i trænbataljonen, som yder al forsynings-, transport-, sanitets- og vedligeholdelsesstøtte til brigadens enheder. Det reglementariske grundlag for kompagniets virke foreligger nu-, men er kun kendt af en mindre kreds. De efterfølgende betragtninger skal derfor vurderes som en orientering om, hvorledes et sådat kompagni kan anvendes. Om organisationen skal kort nævnes, at kompagniet består af kommandosektion, forsyningssek- tion, driftsdeling, reservedelsforsyningsdeling, værkstedsdeling og bjergnings- og transportdeling.
Grundlaget for vedligeholdelseskompagniets virke er de vilkår og krav, som er gældende for den daglige tjeneste i brigade 70.

Om vilkår og krav med relation til den faglige tjeneste i brigade 70 skal særlig fremhæves:

 • Den nye organisation af brigaden giver mulighed for at vælge en kampform med aktive og aggressive løsninger.
 • Brigadens kamp vil være præget af hyppige og hurtige bevægelser inden for et rum på 225-625 km2. Dette rum vil ikke være statisk, men vil hurtigt - d.v.s. inden for samme døgn - kunne forlægges 25-50 km.
 • Den nye organisation adskiller sig fra tidligere organisationer bl. a. derved, at der nu organisatorisk indgår en trænbataljon, der på 3 echelon skal varetage al forsynings-, transport-, sanitets- og vedlige- holdelsesstøtte til brigadens enheder. Ændringen tilsigter, at støtten kan afvikles mere kontinuert og i overenstemmelse med behov, som brigadens øgede muligheder for at føre kampen fører med sig.
 • Brigadens faglige enheder skal være så mobile, at de kan »følge med« under brigadens kamp.
 • De vilkår, hvorunder brigaden skal kæmpe, indebærer, at brigaden i kortere eller længere tid, som led i den højere førers plan for kampen eller påtvunget, afskæres fra at kunne modtage faglig støtte fra landsdelskommando.
 • Brigadens faglige enheder skal kunne varetage egen sikring.
 • Vedligeholdelseskompagniet skal kunne afhente, medføre og udlevere reservedele til brigadens enheder samt kunne udføre eller formidle 3 echelons reparationer for alt materiel i brigaden.
 • Vedligeholdelseskompagniet skal kunne udføre eller formidle evakuation af utjenstdygtigt materiel.
 • Vedligeholdelseskompagniet skal kunne instruere og yde anden faglig vejledning til brigadens 1 og 2 echelon.
 • Der lægges afgørende vægt på, at vedligeholdelseskompagniet i størst mulig udstrækning skal kunne bringe reparationskapacitet frem til det utjenstdygtige materiel.
 • Vedligeholdelseskompagniet skal kunne være klar til at foretage flytning med 2 timers varsel.

I tilknytning til ovenstående skal det præciseres, at chefen for vedligeholdelseskompagniet ikke virker som krigsmaterielofficer i brigaden, idet en sådan stilling ikke er oprettet.
Kompagniets aktivitet starter gennem en forskydning til et beredskabsområde, der senere ændres til et trænbataljonsområde. Det indretter sig under hensyn til de almindelige regler om sikring, overvågning, skjul, sløring og dækning, idet kommandosektion og driftsdeling anbringes i en lokalitet for sig. Hertil rettes alle henvendelser, og herfra ledes alle aktiviteter i kompagniet. Reservedelsforsyningsdelingen og værkstedsde- lingen anbringes i en anden lokalitet og så tæt ved hinanden, at levering af reservedele til sidstnævnte ikke sinkes af for lange transporter. Bjerg- nings- og transportdelingen anbringes også i en lokalitet for sig.

Kompagniets sløring og skjul nyder særlig agtpågivenhed, og der anvendes i stor udstrækning uortodokse metoder. Det er virkelig muligt at sløre og skjule et vedligeholdelseskompagni lige så effektivt som en kampenhed. Gennem anvendelse af taktiske principper hindres fjenden gennem fotorekognoscering i at identificere kompagniet. Støj fra generatorer dæmpes gennem placering af disse imellem terrængenstande.

Kompagniet yder primært støtte gennem levering af reservedele og udsendelse af reparationshold til brigadens 2 echelon. En del reparationer udføres dog også i værkstedsdelingen i kompagniets område. Hovedvægten lægges dog på støtten fremme ved enhederne, dels for at hjælpe brugerne hurtigst muligt, dels for at undgå tidsrøvende evakuationer, som virker belastende for transporttjenesten. Evakuationer undgås også for at sikre materiellet længst muligt ved kampenhederne med henblik på anvendelse 1 kritiske situationer. Dette princip gælder for den danske brigade 70, men det er også fastslået i USA gennem TASTA-70 og i Vesttyskland. Dette grundlæggende princip er særdeles vigtigt for kampenhederne, thi herigennem sikres materiellet længst muligt ved tropperne, og det forsvinder ikke bagud for aldrig at vende tilbage. Princippet anvendes i USA under benævnelsen: on-site maintenance. Gennem den fremadvendte aktive virksomhed formindskes risikoen for, at kompagniet vil blive overbelastet med reparabelt materiel. Såfremt kompagniet får så meget materiel til reparation, at det ikke kan medføres ved en forskydning, evakueres materiellet til højere echelon ved andre enheders foranstaltning formidlet gennem trænbataljonen.

Kompagniets beholdning af reservedele er oplagt efter en taktisk prioritering, der til stadighed revideres. Levering af reservedele til brigadens 2 echelon er en vigtig del af kompagniets virke. De indtil nu høstede erfaringer tyder på, at 2 echelon ikke har mangel på arbejdskraft, men derimod ofte mangler reservedele. Der er en tydelig tendens i retning af, at 2 echelon kan påtage sig reparationer på et højere niveau, såfremt blot reservedele vil blive leveret.
Kompagnichefen foretager ofte kontaktbesøg frem til brigadens 2 echelon for derigennem at få et førstehåndsindtryk af vedligeholdelsessituationen. Gennem brigadens kontrol med placering af forsyningsområder er det nu en overkommelig opgave at besøge samtlige brigadens 2 echelon på en dag. Kompagnichefens kontaktvirksomhed er nødvendig, fordi det er en af chefens pligter at kunne afgive en velunderbygget faglig vurdering af brigadens enheders vedligeholdelsessituation. Det er nu muligt at afgive en sådan vurdering, idet der allerede i fredstid etableres kontaktmøder ved brigadens foranstaltning.
På grund af brigadens mobilitet, der udnyttes i en aggressiv kampform med uortodokse metoder, kan vedligeholdelseskompagniet etablere sig i lokaliteter med henblik på ophold af længere varighed. Til trods for en hyppig flyttefrekvens skal kompagniet dog til stadighed kunne virke. Dette krav kan tilgodeses. Under forskydninger vil kompagniet sædvanligvis være delt i to dele således, at den ene halvdel rykker til nyt trænbataljonsområde og etablerer sig, mens den anden halvdel afslutter flest mulige reparationer i det tidligere område. Reparationer, der ikke kan medføres, evakueres efter aftale med trænbataljonen. Todeling af kompagniet under forskydninger betyder, at brigadens enheder altid kan få støtte fra dette.

Vedligeholdelseskompagniet skal som princip kunne udføre eller formidle 3 echelons reparationer for alt materiel ved brigaden. Dette medfører, at det må kunne drage nytte af civile og militære ressourcer inden for brigadens operationsområde, der ikke er båndlagt af andre civile og militære myndigheder.
Kompagniet yder også anden service i form af instruktion til enhederne. Denne instruktion vil kunne reducere antallet af reparationer. Instruktionerne udføres, hvor lejlighed gives. Det drejer sig ikke her om at påtale fejl, men at hjælpe brugerne, så de undgår dem i fremtiden.
Kompagniet må påregne gennem sin placering i brigaden at blive udsat for angreb. Det uddannes derfor i nærforsvar i samme omfang som enhver kampenhed.
Kompagniet er således en enhed i felthæren, hvis mandskab foruden at være soldater også har specialer inden for forsyningstjenesten, vedligeholdelsestjenesten og bjærgningstjenesten.
Intensiv iværksættelse af sabotage og direkte angreb på faglige installationer medfører et naturligt krav om, at brigaden er selvforsynende. Trænbataljonen med forsyningskompagnier, sanitetskompagni og vedlige- holdelseskompagni er svaret på disse trusler. Vedligeholdelseskompagniet er en påkrævet enhed i en brigade, og det er kommet for at blive.

T. Steensted

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_99_aargang_maj.pdf

Litteraturliste

Del: