Ved årsskiftet 1967-1968

Det krigsvidenskabelige Selskab ønsker alle sine medlemmer og alle abonnenter på Militært tidsskrift et glædeligt nytår. I sommeren 1967 slog Israel den hele verden med undren, da det i løbet af seks dage afværgede den trussel, som naboerne rettede imod det, og på overbevisende måde demonstrerede, hvorledes det militære styrkeforhold i det mellemste Østen egentlig er beskaffent. Hvorledes var det muligt for dette lille land med den uheldige, geografiske position og farlige, timeglasformede grænsedragning? Svaret er formentlig ganske enkelt, at israelerne havde en bedre uddannelse, en bedre føring og en højere moral end deres modstandere. Bedre uddannelse, bedre føring og højere moral. Atter en gang vistes det med al ønskelig tydelighed, hvad den lille formår over for den store, når han er i besiddelse af disse tre kvaliteter, som selv den fattigste kan forskaffe sig, når blot han har viljen. Vi har set det mange gange i krigshistorien, vi så det i vinterkrigen i Finland 1939-40, og det var opmuntrende at blive mindet om det igen på et tidspunkt, hvor så meget har forandret sig siden da. Det gælder stadig. Et forsvars uddannelse, føring og moral står og falder med officerskorpsets standard. I denne forbindelse kan fristelsen til at citere, hvad Det krigsvidenskabelige Selskabs stiftere sagde for næsten 100 år siden, ikke modstås:

»De seneste Krige i Europa .. . have paa en uomtvistelig Maade godtgjort den overordentlige Indflydelse paa en Krigs Udfald, som Forberedelsen har. Hertil regne vi ikke alene den Forberedelse, som paahviler Staten, . . . men ligesaa fuldt den Forberedelse, som Officerskorpset kan og bør forskaffe sig selv gjennem en i Fredens Dage stadig gjennemført Arbeiden paa sin Udvikling; og herved tænke vi da igjen ikke alene paa den praktiske Udvikling, der kun kan erhverves ved en samvittighedsfuld Varetagen af den daglige Tjeneste i dens forskjellige Grene, men ligesaa meget paa den aandelige Udvikling, der kun kan erhverves gjennem aandeligt Arbeide, gjennem et omhyggeligt Studium af forskjellige af Krigsvæsenets mange Afdelinger.«

Når bortses fra de rettelser, der bør foretages under hensyn til den nyeste retskrivningsordbog, skal vi kun i den første sætning sætte »Verden« i stedet for »Europa«, for at disse ord kan komme til at lyde helt aktuelle. De tjener fremdeles som ledetråd for Det krigsvidenskabelige Selskabs arbejde, og Selskabet ønsker hvert enkelt af sine medlemmer held og lykke til at efterleve dem. 

Mogens Rosenløv

PDF med originaludgaven af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon ved.arsskiftet.pdf

Litteraturliste

Del: