”Støt kurs – Flåden ved Grønland i 275 år – Grønlands Kommando i 60 år”

Anmeldt af Poul Grooss

”Støt kurs – Flåden ved Grønland i 275 år – Grønlands Kommando i 60 år” af Per Herholdt Jensen. Udgivet af Nautilus Forlag den 15. december 2011. 328 sider illustreret. Pris kr. 399,00.

Foto: Saxo.com

Det er en særdeles velskrevet bog om et kompliceret emne, som er gjort klart og tydeligt og let forståeligt for læseren. Illustrationerne er utroligt flotte. Pensioneret kaptajnløjtnant Per Herholdt Jensen har skrevet mange bøger om Grønland og kutterne i Nordatlanten, og enkelte passager fra tidligere bøger er anvendt her.

Anledningen er, som undertitlen angiver, at det i 2011 var 275 år siden, at den dansk-norske konge sendte fregatten Blaa Heyren til Grønland for at skabe lidt orden, hvor udenlandske skibe fangede hvaler og fisk, og besætningerne gik i land og udnyttede lokalbefolkningen. Det var en del af kongeriget, og det måtte de udenlandske fiskere og søfolk lære at forstå.

Endvidere har Grønlands Kommando i 2011 eksisteret i 60 år. Begge de to jubilæer giver anledning til eftertænksomhed og nogle tanker om, hvad den danske konge og staten egentlig har tænkt sig med Grønland siden 1736. Da bogen blev præsenteret nævnte admiral Tim Sloth Jørgensen i sin tale, at titlen ”Støt kurs” i visse henseender var velvalgt, men i perioder har kursen over for Grønland måske ikke været helt så støt.

Forfatteren har en let pen, og det er lykkedes for ham i små kapitler fyldt med meget flotte illustrationer og velvalgte kort at fortælle Grønlands historie, forklare oprindelsen til hollandske stednavne fra 1700-tallet, beskrive de forskellige vejrformer og bølgesystemer, forklare om de mange slags is og hvor de forekommer samt om en række problemer omkring navigation i grønlandske farvande.

Under den historiske gennemgang får læseren præsenteret det eneste søslag i grønlandske farvande. Flåden havde desværre ingen repræsentation, efter at Blaa Heyren var taget hjem til Danmark efter to sommertogter til Grønland i henholdsvis 1736 og 1737. Til gengæld var den lokale købmand nu udstyret med fornødne tilladelser, instrukser og flag, så han på kongens vegne kunne gøre krav gældende over for de hollandske søfolk, som i 1739 måtte drage hjem med tabet af fem skibe. Instrukserne må have været tydelige nok for købmanden.

I lange perioder forsømmer den danske stat, oftest på grund af finansielle problemer, at sende skibe til Grønland for at regulere de fremmedes adfærd. I slutningen af 1800-tallet kommer der lidt systematik i tilstedeværelsen, og de danske orlogsskibe bidrager tillige med søopmåling. Når der endelig sendes skibe op, så er de ikke altid bygget til lige netop dette formål. Der dukker blandt andet skibe op, som ikke kan klare sig i Nordatlanten, og nogle kan kun klare sommertogter, men ikke vintertogter. Fra 1906 bygges der egentlige inspektionsskibe. Det første er Islands Falk, som dog ikke er isforstærket. I 1929 og 1934 indgår Hvidbjørnen og Ingolf, og de er isforstærkede. Der er i øvrigt bag i bogen en oversigt over data for inspektionsskibe, inspektionsfartøjer, inspektionskuttere samt helikoptere.

Bogen kommer på et belejligt tidspunkt, for der sker spændende ting i det arktiske område i øjeblikket, og der skal snart træffes en lang række beslutninger om Arktis, som kommer til at vedrøre specielt de nationer, som hører til i området: USA, Rusland, Norge, Canada og Danmark/Grønland. Som det fremgår af bogen, er isen omkring Nordpolen ved at smelte, og der åbnes op for muligheder for sejlads gennem såvel Nordost- som Nordvestpassagen. En øget aktivitet i grønlandske farvande vil kræve udbygning af de eksisterende kapaciteter, og denne bog kan være med til at oplyse om problemerne og deres omfang. Olie- og gasforekomsterne er i denne forbindelse meget vigtige.

Forfatteren fik i 2010 lejlighed til at deltage i et togt langs Grønlands østkyst med det nye inspektionsfartøj Ejnar Mikkelsen, og det bliver for såvel forfatteren som læserne en introduktion til de nye tider nordpå samt problemerne omkring de store afstande, sejlads, navigation etc., blandt andet illustreret ved to søkadetters tilstedeværelse om bord. De skal lære noget og introduceres til forholdene, og det får vi andre så også glæde af.

I forbindelse med jubilæet for Grønlands Kommando fortælles om en af søværnets mere farverige personer, kommandoens første chef, kontreadmiral Frits Hammer Kjølsen. Modtagelsen af den amerikanske VIP i 1953, Supreme Allied Commander Atlantic Admiral Lynde D. McCormick, kunne være gået grueligt galt, hvis ikke admiralen og hans undersåtter havde checket alle detaljerne efter ordrer fra Kjølsen. Dette kapitel er meget underholdende. Den eneste anke fra anmelderen er den noget kortfattede omtale af tvangsflytningen af de oprindelige Thule-eskimoer, som måske vil falde nogle for brystet.

Mange af problemerne omkring Grønland er anskueliggjort ved eksempler fra dagligdagen. Når en folketingsdelegation bliver sat fra borde på grund af en eftersøgning, så bliver folketingsmedlemmerne klar over, at der ikke er mange eftersøgnings- og redningsenheder til rådighed i området. Forfatteren giver også en levende beskrivelse af baggrunden for Sirius-patruljen og dens operationsområde. Endelig er der en udmærket redegørelse for flyvning i Grønland fra 1930’erne og frem til i dag, og der gives også en god orientering om fiskeriinspektion i praksis.

I øjeblikket arbejder Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen med at flytte Grønlands Kommando til Nuuk. Den nye kommando vil også omfatte Færøerne, og den vil blive treværns, men alle detaljer herom er endnu ikke faldet på plads.

I bogens appendiks findes desuden navnene på besætningsmedlemmerne fra de to kuttere, som er sunket i grønlandske farvande i henholdsvis 1948 og 1957. Endelig oplysninger om kommandoforhold på Grønland, den militære organisation, opgaver i fred og krig, liste over cheferne for Grønlands Kommando m. m. Udgivelsen af den flotte bog er muliggjort med støtte fra en række fonde.

 

Del: