Søværnet under den kolde krig – Politik, strategi og taktik.

Forfatter: Peter Bogason

Anmelder: Rune Holmeå Iversen

"Dette kilde-og forskningsbaserede værk giver som den første af sin slags et samlet overblik over, hvorledes et af Forsvarets værn udviklede sig i løbet af den Kolde Krig."

 

Udgivelsesår: 2016; 316 sider; Pris: 299,- kr. Bogen købes på internettet på adressen www.koldkrigeren.dk.
 

Søværnets historie under den Kolde Krig er en fortælling som indtil nu er blevet formidlet i kraft af bøger, afhandlinger og artikler, der primært har beskæftiget sig med udviklingen og driften af de forskellige klasser af skibe og kystforter. En egentlig samlet fremstilling af Søværnets vilkår og evolution  i perioden 1945-1991 er således først blevet en realitet med udgivelsen af denne bog.

Peter Bogason, bogens forfatter, er professor emeritus i Statskundskab ved RUC. Dette er hans første større militærhistoriske publikation og udgør frugten af 2½ års arbejde. Bogens sigte er at give en beskrivelse af, hvorledes Søværnets øverste ledelse opfattede værnets vilkår og muligheder under den Kolde Krig. Denne problemformulering er således også styrende for de primære kilder forfatteren har valgt at bruge. Bogen er generelt skrevet på et let læseligt dansk, omend forfatteren af og til bruger maritime begreber der måske vil være problematiske, for læsere der ikke kan tale ”Flådesprog”.

Tematisk er bogen inddelt i syv nummererede kapitler, suppleret med en række bilag. Det indledende kapitel giver en udmærket lille oversigt over Danmarks maritim-geografiske forhold og søhistorie indtil 1945, imens det efterfølgende analysekapitel redegør for de problemer, Søværnet stod overfor i den umiddelbare efterkrigstid. Disse skyldtes for det første manglen på skibe og for det andet, den tekniske udvikling der var sket i løbet af 2. Verdenskrig, som man nu måtte forsøge at indhente. Det er dog først i kapitel 3, der omfatter perioden fra 1949 til 1954, at fremstillingen for alvor får både volumen og kvalitet. Med Danmarks medlemskab af NATO og adgangen til våbenhjælp, blev det nu muligt, at prøve at indfri nogle af de ambitioner Søværnets ledelse indtil da havde måttet skrinlægge på grund af mangel på penge. Dette var dog samtidig en periode hvor Søværnets specifikke opgaver indenfor rammen af NATO endnu ikke var klart fastlagt og man var således nødt til at bruge ressourcer på at opbygge kapaciteter, der kun få år senere skulle vise sig at være af sekundær betydning.

Kapitel 4, der beskriver perioden 1955-61, viser den effekt som de taktiske atomvåben, kombineret med Søværnets manglende evne til at leve op til NATOs styrkemål, fik på doktrin og taktik. Til alt held var den tyske Forbundsmarine nu ved at blive opbygget, hvorved nogle af de opgaver som det danske Søværn ikke længere kunne eller ønskede at løse nu overgik til tyskerne. Forfatteren fortjener her stor ros for ærligt at belyse, den store betydning det tyske Forbundsværn fik for forsvaret af Danmark under den Kolde Krig.

Det næste kapitel omhandler perioden 1962-75, der blev præget af en omfattende nybygning af nationalt udviklede skibstyper, der nøje var tilpasset forholdene og opgaverne i danske farvande. Dette var en konsekvens af, at Søværnets opgaver nu endelig havde fået en fast defineret ramme, der skulle gælde for resten af den Kolde Krig. Det var dog et problem, at antallet af skibe stadig ikke var tilstrækkeligt til at udfylde denne ramme.

Det sidste analysekapitel omfatter perioden fra 1976-91. De mest moderne af Søværnets enheder fik her missilbevæbning, hvilket øgede deres kampkraft voldsomt. Det var dog nu et problem, at mange af de ældre enheder og installationer reelt var forældede eller nedslidte, og dermed kun vanskeligt kunne løse deres opgaver. Kapitel 7 runder fint af med at opsummere og konkludere på de foregående analysekapitler, omend man måske godt kunne savne lidt mere bid i konklusionen.

De forskellige bilag til sidst i bogen redegør kort for en række udvalgte emner, bl.a. udviklingen, kvaliteten og kvantiteten af forskellige våbentyper, samt mulige NATO-forstærkninger. Alle fem analysekapitler er opbygget efter nogenlunde den samme skabelon af underkapitler, hvor forfatteren først redegør for de nationale og internationale politiske og militære forhold. Herefter gennemgås udviklingen i den overordnede doktrinære og organisatoriske ramme, både nationalt og i NATO regi. Til sidst blive der så med fin detaljeringsgrad redegjort for den tekniske udvikling og dens konsekvenser,  samt den indflydelse dette havde på de taktikker Søværnets valgte at anvende. Dette giver en god kontinuitet og sammenhæng i bogen, og gør det nemt at følge forfatterens argumentation men kræver dog, at læseren kan holde tungen lige i munden, idet den relevante information om et givet emne udmærket kan være spredt udover flere underkapitler. Billede-og kortmaterialet er generelt fortrinligt og præsenteret i en størrelse og opløsning, hvor det fremstår tydeligt og på forbilledlig vis støtter teksten. En stor del af billederne er hentet fra Forsvargalleriet.dk, der i de seneste år har gjort et fremragende stykke arbejde med at digitalisere Forsvarets historiske billede-og filmmateriale.

I det omfang det er nødvendigt analyserer forfatteren den hidtidige forskning på området og fremsætter sine egne teser. Det eneste større ankepunkt er fremstillingen af fjenden, der desværre lejlighedsvist kommer til at fremstå temmelig karikeret, primært på basis af mundtlige overleveringer og anekdoter. En mere stringent analyse af Warszawapagtstyrkernes muligheder og vilkår ville her have været ønskelig. Dette mindre kritikpunkt skal dog ikke skjule, at værket opfylder den indledende problemformulering. Denne bog giver for alvor bolden op til videre arbejde med Søværnet under den Kolde Krig, og der er adskillige problemstillinger i bogen, som det ville være oplagt at arbejde videre med. Ambitionen om at give en bred men samtidig videnskabeligt baseret fremstilling af Søværnet under den Kolde Krig må således siges at være indfriet til fulde.

 

Del: