Redegørelse for behandling af de indsendte prisopgaver for 1969

For femte gang siden Den anden Verdenskrig, har Selskabet udskrevet og behandlet prisopgaver, idet der i oktober 1968 blev udskrevet i alt 11 prisopgaver.
Der indkom desværre kun 2 besvarelser - et antal, som bestyrelsen gerne så noget større. Af disse to besvarelser har bestyrelsen fundet 1 værdig til belønning med Selskabets medalje i bronze.
Den belønnede opgave er et selvvalgt emne med følgende formulering: Farsvar og økonomi i 1970’erne Opgaven er indsendt af Major i Forsvarets Intendanturkorps O. B. M. Jensen.

Besvarelsen af denne opgave har bestyrelsen vurderet således: - Arbejdet »Forsvar og økonomi i 1970’eme« er en selvvalgt opgave om styring af forsvarets virksomhed gennem programbudgettering m. v. Arbejdet er meget omfattende og karakteriseret af en logisk og klar disposition, en grundig og samtidig let læselig fremstilling, der dog hist og her er lidt rigelig populær, samt af en rimeligt dækkende dokumentation.

Efter i indledningen at omtale den voksende dynamik i samfundsudviklingen og det uforandrede, men akcentuerede problem om fordeling af knappe ressourcer mellem konkurrende behov, fører arbejdet logisk læseren ind i de følgende kapitler, hvoraf det første indeholder en objektiv behandling af det nuværende system for budgettering og styring i forsvaret. I de følgende to kapitler behandles først principperne for et nyt system og derefter konsekvenser og muligheder i relation hertil. De fire første kapitler (indledningen incl.) slutter hver med en sammenfatning, der letter overgangen til næste kapitel.

Arbejdets tillæg omfatter foruden litteraturhenvisning, noter og et begrebskatalog, en værdifuld beskrivelse af Planning, Programming and Budgetting Systems i udlandet.
Det er naturligt, at der i et så omfattende arbejde er synspunkter, som man kan have svært ved at acceptere, og at der findes passager, som kan danne grundlag for kritik af manglende kildehenvisninger, forenklede fremstillinger, manglende klarhed o.s.v., eller som ligefrem ikke kan anerkendes som rigtige, men en sådan kritik lader sig ikke fremføre i et sådant omfang, at det ændrer i det positive indtryk arbejdet efterlader. Den væsentligste indvending er, at arbejdet ret beset minder mere om en god lærebog i dette »nye« stof end om et videnskabeligt arbejde. Dette er arbejdets største svaghed, men forfatteren stiller på den anden side ikke mere i udsigt.
Det har for Seskabets bestyrelse især været afgørende, at arbejdet fremtræder som et stykke pioner-arbejde: det er, efter det foreliggende, første forsøg på en samlet fremstilling på dansk af problematikken omkring styring af forsvarets virksomhed ved programbudgettering. Arbejdet forekommer allerede af den grund værdifuldt. På baggrund af den tendens og vilje, der således ligger i arbejdet, der, som allerede anført, fremtræder velskrevet og veldisponeret, samt udfra den bedømmelse, at arbejdet er sagligt, grundigt og objektivt, har bestyrelsen derfor besluttet at belønne denne besvarelse med Selskabets bronzemedalje.
Det er mig derfor en stor glæde på Selskabets vegne at kunne overrække Dem denne medalje.

Til lykke!

Det krigsvidenskabelige Selskab har tildelt premierløjtnant O. B. Petersen en portion på 300,- kr. af forlagsboghandler, cand. theol. Ove Trydes legat stiftet til minde om etatsråd, boghandler Vilhelm Tryde, for artiklen i Militært tidsskrift, juli-august 1969: »Den revolutionære krigs karakteristika«.
 

Litteraturliste

Del: