Prisopgaver 1986 - Det krigsvidenskabelige Selskab

1. Den offentlige opinion, massemedierne og sikkerhedspolitikken.

Analyser den indflydelse den offentlige opinion og massemedierne har på udformningen af den vestlige alliances og specielt dansk sikkerhedspolitik

2. Defensivt forsvar.

Der har på det seneste i den offentlige debat været en række artikler og indlæg med forslag til et såkaldt defensivt forsvar. Der ønskes en analyse af, hvad et sådant defensivt forsvar indebærer og en vurdering af, i hvilken udstrækning et sådant defensivt forsvar kan løse de i dag pålagte hovedopgaver for forsvaret i fred, under spændingsperioder og i krig.

3. Luftforsvar.

For alle tre værn anvendes i de kommende år betydelige ressourcer på forbedring af eksisterende og anskaffelse af nye luftforsvarssystemer med dertil hørende sensor- og styresystemer.

Der ønskes en analyse af, i hvor høj grad en hel eller delvis integration af nævnte systemer i luftforsvarets overordnede kommando- og kontrolsystem vil være lønsom (»cost effective«). Det bør indgå i overvejelserne, om kravene til egne sensor- og styresystemer ved etablering af integration kan reduceres.

Ved vurdering af lønsomhed bør prisen for etablering af forskellige grader af integration holdes op mod effektivitetsforøgelsen ved og mulighederne for forøgede våbenanskaffelser inden for uændrede økonomiske rammer.

Opgavebesvarelser bør dække alle planlagte indsatsområder for danske styrker inden for COMBALTAP’s område.

4. Selvvalgt emne.

 

Regler
for Det krigsvidenskabelige Selskabs prisopgaver

 1. Selskabet udskriver årligt i overensstemmelse med dets love prisopgaver over emner, hvis behandling anses for at have betydning for opnåelse af selskabets formål:

  at fremme militær videnskabelighed.

  Enhver medlemsberettiget officer kan indsende besvarelser på de udskrevne prisopgaver.
   

 2. Tekstforslag til prisopgaver affattes af et blandt bestyrelsens medlemmer nedsat prisopgaveudvalg, der fremlægger tekstforslagene for den samlede bestyrelse til endelig godkendelse.
  Teksten til prisopgaverne udsendes i »Militært tidsskrift« senest i november måned, og besvarelser af opgaver indsendes til Selskabets formand inden 1. november det følgende kalenderår.
  Antallet af prisopgaver vil variere, mindst 2 af dem affattes således, at der ikke kræves egentlig specialuddannelse for at kunne besvare dem.
   
 3. Bésvarelseme indsendes anonymt, men skal være forsynet med mærke og ledsaget af en forseglet og med samme mærke forsynet kuvert, indeholdende forfatterens navn og adresse. Besvarelserne indsendes i 6 eksemplarer, maskinskrevet på A4 format.
   
 4. Efterhånden som besvarelserne indkommer, tilstilles de et blandt bestyrelsens medlemmer nedsat behandlingsudvalg med 3 medlemmer, hvoraf et er formand.
  Behandlingsudvalget kan supplere sig med 1-2 medlemmer af Selskabet for hver af de besvarede prisopgaver. Disse medlemmer skal inden for den besvarede opgaves emne være i besiddelse af særlig viden.
  Det er behandlingsudvalgets opgave at behandle og kritisere de indkomne besvarelser, medens bedømmelser af besvarelsen som prisopgave finder sted ved den samlede bestyrelse.
   
 5. Bestyrelsen udarbejder en sammenfattende bedømmelse for hver enkelt indsendt besvarelse.
  Behandling, kritik og bedømmelse finder sted, således at indkomne prisopgaver kan være færdigbehandlet senest 4 måneder efter afleveringsfristens udløb.
   
 6. Pågrundlag af den udarbejdede bedmimelse træffer Selskabets bestyrelse afgørelse om, hvorvidt besvarelsen skal belønnes med Selskabets medalje, Saint Germain-medaljen eller på anden måde.
  Bestyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke gøres til genstand for yderligere behandling i Selskabet.
   
 7. Fremsætter en besvarelses indsender ønske herom, vil bestyrelsens bedømmelse af opgaven kunne blive tilsendt indsenderen. Et sådant ønske skal da fremsættes senest 8 måneder efter afleveringsfristens udløb.
   
 8. Bestyrelsen træffer i samråd med redaktøren for »Militært tidsskrift« bestemmelse om belønnede besvarelsers eventuelle optagelse i tidsskriftet.
   
 9. Besvarelser, der ikke opnår belønning, ser Selskabet gerne refererende omtalt i »Militært tidsskrift«. En omtale kanske på indsenderens »mærke« eller rette navn, men kun såfremt indsenderen ønsker besvarelsen omtalt En indsender kan meddele en sådan tilladelse enten i forbindelse med indsendelsen eller efter, at bestyrelsen har foretaget en bedømmelse af den indleverede besvarelse. Indsenderen tager i sin tilladelse stilling til, om omtalen kan ske på navn eller »mærke«. Modtages tilladelsen ikke senest 2 uger efter offentliggørelsen af belønnede besvarelser, vil besvarelsen ikke blive omtalt.
   
 10. Eksemplar nr.l af de belønnede besvarelser opbevares i Selskabets arkiv, eksemplar nr. 2 vil i givet tilfælde blive anvendt af redaktøren for »Militært tidsskrift«, eksemplar nr. 3 vil blive returneret til indsenderen.
  Af besvarelser, der ikke opnår belønning, vil eksemplarer nr. 1-6 blive returneret til indsenderen, såfremt han fremsætter anmodning herom inden 8 måneder efter afleveringsfristens udløb. I modsat fald vil indsenderens forseglede kuvert blive tilintetgjort.
   
 11. Prisopgaver vil kunne løses som gruppearbejde. Den i pkt. 3 anførte forseglede kuvert skal da indeholde gruppedeltagernes navne og adresser samt angivelse af en blandt gruppens medlemmer udpeget formand. Samtlige gruppemedlemmer skal være medlemsberettigede.
  Ved belønning tildeles normalt kun én medalje. Gruppens formand vil på gruppens vegne modtage denne. Medaljens videre behandling overlades til gruppen. De i pkt. 7, 9 og 10 anførte ønsker samt eventuel anden korrespondance mellem gruppen og Selskabet sker via gruppens formand.
   
 12. Egentlige og eksakte retningslinier for udarbejdelse af prisopgaver eller kriterier for, at disse kan belønnes med Selskabets medalje, er ikke fastlagt. Dette gælder såvel den detaillerede afgrænsning af opgavens emne som den nærmere udformning af besvarelsen, incl. minimumsstørrelse.
  Det skal dog i almindelighed anføres, at besvarelsen skal have en militærvidenskabelig standard, hvilket indebærer en almindelig gennemgang af det pågældende problem samt en klar fremstilling af forfatterens resultat, underbygget af fornødne argumenter.

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_114_aargang_nov-dec.pdf

Del: