Log ind

Formandens beretning v. Generalforsamlingen d. 16. maj 2022

Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 KBH Ø, mandag d. 16. maj 2022

Referat og formandens beretning fra generalforsamlingen den 16. maj 2022     

1. VELKOMST

Velkommen til Selskabets ordinære generalforsamling 2022.

2. INDLEDNING

Aftenens program omfatter fire punkter:

- Belønning af bedste specialeafhandling på Master i Militære Studier og bedste artikel på Krigvidenskab.dk.

- Generalforsamling.

- Reception med pølsevogn og drikke.

- Foredrag ved Ukraine panel bestående af Claus Mathiesen, Orlogskaptajn Anders Puck Nielsen, Major Steen Kjærgaard og Henrik Breitenbauch.

3. FREDERIK VI REGLEMENT

Bestyrelsen besluttede forrige år, at Selskabet fremadrettet vil uddele den af generallæge S. Trier skænkede vandrepræmie fra 2013 i form af et indbundet eksemplar af "Exercerreglement for Det Kongelige Danske Infanterie" autoriseret af Hans Majestæt Kong Frederik VI den 28. januar 1821, til det bedste MMS-speciale for det forgangne kalenderår. Det vil sige, at vi i dag kårer årets bedste MMS-speciale for 2021 set fra Det Krigsvidenskabelige Selskabs side. Til dette formål har vi udarbejdet en kåringsproces, hvor redaktøren fra krigsvidenskab.dk, en faglig repræsentant fra bestyrelsen og minsandten også jeg selv indgår. Det er vigtigt for mig at understrege, at kåringen bliver foretaget ud fra selskabets kerneværdier: Fremme dansk militær videnskab, fagligt niveau og som altid fornøjelsen ved at læse det. Der er dog lagt et filter ind, hvilket medfører, at kåringen foretages blandt de specialer, der har fået karakteren 12.

Sidste års vinder plejer at overrække vandrepræmien, men grundet tjeneste i det jyske kan sidste års vinder Anders Horsager Pedersen desværre ikke deltage i dag. Derfor vil jeg overrække reglementet på hans vegne.

Selskabets pris for bedste MMS-speciale 2021 går til Orlogskaptajn Tue Husted.

Begrundelse:

Valget for årets MMS-speciale 2021 er faldet på Orlogskaptajn Tue Husted for specialet: Kaliningradregionen – et russisk skjold eller sværd? Specialet analyserer den russiske strategi i Østersøområdet ud fra et realisme perspektiv med henblik på at udlede implikationer for den danske sømilitære afskrækkelsesstrategi. Det skal naturligvis påpeges, at specialet er skrevet en rum tid inden den russiske invasion af Ukraine, og til trods for at den omhandler et andet aspekt af spændingen mellem NATO og Rusland, så formår forfatteren i overbevisende stil at fremstille to mulige måder at læse den russiske strategi enten som værende defensiv eller offensiv. Analysen af hvorvidt den russiske ageren peger imod at ville bevare status quo eller være drevet af revisionisme udfoldes i et læsevenligt format, hvor det understreges at netop læsningen af Ruslands beslutninger udfordrer danske sikkerhedspolitiske beslutninger for fremtidens sømilitære kapaciteter. Specialet er kun blevet mere relevant efter februar i år og på vegne af hele selskabet vil jeg ønske Tue stort tillykke. Jeg håber virkelig, at specialet omskrives til en artikel på krigsvidenskab.dk, således at medlemmer og andre interesserede bliver beriget med analysen.

Stort tillykke til Orlogskaptajn Tue Husted! 

Formanden overdragede Vandrepræmien på vegne af sidste års vinder, Anders Horsager Pedersen, samt vingave og diplom.

Tue Husteds chef fik derefter lov til at sige et par ord over VTC.

4. BEDSTE SKRIBENT KRIGSVIDENSKAB.DK

Ved kåringen af årets bedste skribenter på Krigsvidenskab.dk har bestyrelsen som vanligt lagt vægt på følgende: Relevans, videnskabelighed, velunderbyggethed samt fornøjelsen ved at læse indlægget.

Bestyrelsen har i år valgt at kåre årets bedste artikel. 

Til årets bedste artikel på Krigsvidenskab.dk: 

Vinder: ”Luftværn til 1. brigade er mere end bare endnu en kapacitet - hvad er Luftværn, og hvorfor er det vigtigt” skrevet af Esben Salling Larsen og Claus Damm.

Majorerne Esben Salling Larsen og Claus Damm, begge fra Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet, argumenterer på fornemmeste vis for luftværnets betydning for en brigade. Udover at samle de intellektuelle kræfter fra henholdsvis landmilitære og luftværnsperspektiver var særligt timingen af artiklen kernen af Krigsvidenskab.dk’s kommunikative ambitioner, hvor militærfaglige input i sikkerhedspoliske overvejelser vedrørende opbygningen af en ny dansk brigade er afgørende. Dette eksemplificeres glimrende ved et uddrag fra artiklen som er: ”Luftværnet er adgangsbilletten til, at brigaden kan løse sin opgave som enhed og dermed også adgangsbilletten til, at Danmark leverer output i form af en brigade, der rent faktisk kan være en del af NATO’s afskrækkelse”. I al sin enkelthed kræver leveringen af et dansk helstøbt output til afskrækkelsen et stærkt luftværn, der kan imødegå komplekse trusler. Stort tillykke til Claus og Esben på vegne af DKVS.

Formanden overdragede herefter vingave og diplom, til MJ Claus Damm og MJ Esben Salling.

5. ST. GERMAIN MEDALJEN

Selskabet har i det forløbne år ikke modtaget bidrag eller fundet lejlighed til at indstille nogen til en St. Germain Medalje. 

Formand: Vi vil nu gå over til afholdelse af den ordinære generalforsamling for Det Krigsvidenskabelige Selskab.

6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen for Det Krigsvidenskabelige Selskab afholdes i henhold til lovene. Der er uddelt forslag til ny bestyrelse, suppleanter og revisorer samt regnskab for Selskabet for året 2021.

Ad Dagsordenens pkt. 1 (Valg af dirigent).

Bestyrelsen foreslår OL Finn Legard Nielsen som dirigent.

Dirigenten startede med at takke for valget, og at han vil gøre sit bedste til at generalforsamlingen gennemføres så gnidningsfrit som muligt. Han konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Jf. lovene § 13: Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året (”ordentligvis i maj”) – indvarsling senest 14 dage før afholdelse.

Varslet konstateredes overholdt, idet generalforsamlingen er blevet annonceret på selskabets hjemmeside 22. april, ligesom der er sendt særskilt invitation ud til dele af medlemskabet, herunder støttemedlemmer.

Ad Dagsordenens pkt. 2 (Formandens beretning):

Generelle bemærkninger om selskabets status og udvikling

Overordnet set går det godt i Det Krigsvidenskabelige Selskab. Om end covid-19 især i den indledende periode skabte gevaldige udfordringer for afholdelsen af fysiske arrangementer, gav pandemien og de medfølgende lockdowns tilsyneladende et løft til mængden af skriftligt materiale, der tilgik Redaktionen. Dette vil jeg komme ind på i det detaljer i det følgende. Skal vi kigge på den anden side af mønten – og det skal vi – så er Selskabets største udfordring fortsat hvervning og fastholdelse af vores medlemsbase.

Status på støttemedlemmer

DKVS har for nærværende 20 støttemedlemmer, som vi er meget glade for. Tilsammen har de betalt kr. 105.000 ind i 2021.

Vi afholdte en vellykket middag for vores støttemedlemmer i Kastellets Kommandantgård den 6. oktober 2021. Forinden havde Kastellets kommandant, major Allan Bo Petersen, givet en introduktion om Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 samt det tilhørende infocenter. Forsvarschefen, general Flemming Lentfer, havde egentlig også givet tilsagn om at deltage og give et indlæg, men fik imidlertid forfald, hvorfor Chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse General Kim Jesper Jørgensen trådte til og gav et udmærket indlæg efter middagen.

Status fra Redaktionen

En stor tak til den samlede redaktion for deres arbejde igen i år. Uden jeres arbejde ville selskabets digitale kommunikationsplatform og krumtap i forhold til arrangementer – krigsvidenskab.dk – ikke fungere, og derfor er redaktionens arbejde essentielt ift. at drive selskabet som helhed. En særlig tak skal gives til anmeldelsesredaktør Simon Papousek, der igen i år har sørget for at distribuere nye bøger til anmelderkorpset samt ikke mindst sørge for, at der produceres en hel del anmeldelser løbende. Det er et stort og omfattende arbejde, som Simon gør på frivillig basis, og dette kræver en særlig tak. Må jeg bede Simon om at komme herop samtidig med, at vi alle giver ham en stor hånd.

Hjemmesiden:

I efteråret 2021 fejrede Det Krigsvidenskabelige Selskab 150-års jubilæum, hvilket også udmærkedes på Selskabets hjemmeside, krigsvidenskab.dk, i form af et opdateret grafisk udtryk med Det Krigsvidenskabelige Selskabs logo og år for stiftelse, samt året for jubilæet.

2021 blev også året, hvor medlemmerne for alvor har kunnet tage hjemmesidens arkivsøgefunktion i brug og til bestyrelsens store glæde har både medlemmer, samt historikere, krigsteoretikere og andre interesserede nydt godt af, at kunne dykke systematiseret ned i 150 års militærhistorie. Via søgefunktionen har fagfællerne kunne skabe sig et overblik og gå på opdagelse i de 100 års udgaver af Militært Tidsskrift, som selskabet har digitaliseret plus det, der løbende udgives på hjemmesiden. Søgefunktionen er lavet og udviklet af ALOWEB, som også har udviklet hjemmesiden. Arkivsøgefunktionen tilgås nemt i den øverste del af hjemmesiden ved siden af fanerne ”Arrangementer”, ”FAQ” og ”Om os”.

I forbindelse med uddelingen af St. Germain medaljen i bronze til Major Ole Pagh-Schou ved Selskabets jubilæum i november 2021, fik hjemmesiden implementeret en oversigt over samtlige modtagere igennem tiden. Denne oversigt kan findes under ”Om os” og ”Det Krigsvidenskabelige Selskabs prismedalje - Saint-Germain medaljen”.

Publiceringer: Artikler på krigsvidenskab.dk

Da covid-19 også i 2021 lukkede Danmark ned for fysiske arrangementer gennem store perioder, betød det, at mange af vores medlemmer ikke kunne komme til DKVS arrangementer. I stedet kan man formode, at de har brugt meget af tiden – set fra mit perspektiv særdeles fornuftigt - på at skrive artikler og boganmeldelser til Krigsvidenskab.dk. For Selskabet har aldrig modtaget så mange artikler og boganmeldelser, som vi gjorde i løbet af 2021. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige jer mange tak for det.

Det stigende antal boganmeldelser medførte, at vi sidste år udviklede og implementerede en ”fast-track” til de nyeste bøger, således at anmeldelser af nyeste militærvidenskabelige og sikkerhedspolitiske bøger også kan tilgås via Krigsvidenskab.dk. De mange boganmeldelser betyder dog ikke at vores medlemmer bør holde sig tilbage fra at tilsende os anmeldelser, vi værdsætter virkelig at modtage dem, da anmeldelser er og bliver ved med at være en vigtig interaktion til og mellem medlemmerne. Det glæder os også altid at modtage spændende artikler eller blot ideer hertil til, da Krigsvidenskab skal være stedet for deling af militærvidenskabelig viden.

Jeg vil kort nævne de fem mest læste artikler fra 2021: 1) ”En militærkonfrontation mellem Kina og Taiwan er ikke sandsynlig”, 2), ”Panserværn i Hæren, del 3, Anden Verdenskrig 1940-1945”, 3) ”Amerikanske forstærkninger til Danmark: Et kort historisk perspektiv på en velkendt problemstilling”, 4) ”Panserværn i Hæren, del 4, 1945-1949”, 5) ”Føringsøvelser på føringskursus”. Tak til både skribenter og læsere for arbejdet og interessen.

Som endnu et led i at holde vores medlemmer opdateret på de nyeste udgivelser inden for krigsteori, historie, ledelse og international sikkerhed, blev der implementeret en kvartalsvis publicering af ”nye udgivelser”, hvilket er blevet taget godt imod af vores medlemmer og er med til at skabe et godt overblik over de nyeste bøger inden for de forskellige militære og historiske felter. ”Nye udgivelser” er inspireret af vores ”krigsvidenskabelig julelæsning og sommerlæsning”, der bliver udgivet op til juleferien og sommerferien. Så hvis I mangler inspiration eller viden om de nyeste udgivelser, så orienter jer endelig i disse.

Da Selskabet i november 2021 kunne fejre 150-års jubilæum, udgav Selskabet et jubilæumsskrift om reaktioner på krigsudbrud gennem de seneste 150 år. Jubilæumsskriftet ”Det Krigsvidenskabelige Selskabs reaktioner på Krigsudbrud gennem 150 år” omhandler nedslag – herunder genoptryk af artikler fra militært Tidsskrift – gennem de seneste 150 år. Den er redigeret af nuværende redaktør på Krigsvidenskab.dk, David Vestenskov og tidligere redaktør og nuværende bestyrelsesmedlem i DKVS, Jeppe Plenge Trautner, og jeg vil opfordre alle der ikke har læst den, til at gøre det, da den er et interessant indblik i hvorledes forskellige krigsudbrud blev opfattet i samtiden. Mon ikke den nuværende krise i Ukraine vil figurere, såfremt temaet er det samme, når Selskabet fejrer 200-års jubilæum? Jubilæumsskriftet blev udgivet og delt ud til medlemmerne i forbindelse med arrangementet på jubilæumsaftenen. Det er stadig muligt at få fat på jubilæumsskriftet i hard-copy. Der er taget nogle med i dag, og de vil også kunne fås kvit og frit, hvis man kommer til Selskabets arrangementer - så længe lager haves. Det kan selvfølgelig også tilgås via hjemmesiden.

I forbindelse jubilæet blev St. Germain medaljen i bronze uddelt til Major Ole Pagh-Schou. Begrundelsen for denne tildeling kan findes som en udgivelse ligeledes på hjemmesiden.

Sociale medier:

Krigvidenskab.dk fortsætter med at gøre sig bemærket på de sociale medier, Facebook og Twitter. Vi har modtaget et stort antal ”likes” og ”followers” på disse. Her kan vi muligvis også takke covid-19, da mange nok har fået øjnene op for os i denne anderledes tid.

I skrivende stund har krigsvidenskab.dk 2300 likes på vores facebookside, hvilket er en stigning på 400 fra de 1920 likes ved sidste generalforsamling. Når der bliver lavet et opslag med en boganmeldelse, artikel, begivenhed eller andet, får krigsvidenskab.dk et sted imellem 10 og 20 likes på det givne opslag, hvilket må siges at være fint. Som led i, at krigsvidenskab fortsat interagerer med følgere på Facebook, bør vi forvente 2500 likes inden årets udgang.

På Twitter publicerer vi de samme ting, som vi gør på Facebook. Her har vi i skrivende stund næsten 1500 følgere. Her modtager krigsvidenskab ca. 5 likes pr. opslag.

Digitalisering

Selskabets studentermedhjælpere - eller webredaktører – har digitaliseret ca. 10 års Militært Tidsskrift siden seneste generalforsamling i maj 2021, således at der i skrivende stund er digitaliseret omkring 100 års Militært Tidsskrift. Der har været et hul i visse årgange fra årgang 1950 til 1960 pga. dårlige scanninger, hvilket har besværliggjort arbejdet, men dette hul er dog snart lukket, og vi forventer at kunne digitalisere 20 år yderligere frem mod næste års generalforsamling

Det er som nævnt på nuværende tidspunkt muligt at tilgå artikler fra perioden 1921-2021, og jeg kan med tilfredshed konstatere, at der er en stor interesse for krigsvidenskaben. Artiklerne tilgås bredt fra folkeskoleelever til forskere og ansatte i militæret, hvilket Selskabet glæder sig over. Nu er det også blevet nemmere at finde artikler via vores arkivsøgefunktion. Jeg vil lige nævne, at skulle man lede efter en specifik artikel fra perioden 1871-1921 kan man altid tage kontakt til redaktionen på krigsvidenskab.dk, da de har alle artiklerne liggende i pdf-formater. Slutteligt vil jeg også opfordre alle medlemmer til at kontakte redaktionen med ris eller ros til hjemmesiden, da vi konstant søger at udvikle selskabets kommunikative platform.

 

Arrangementer i året der gik (siden sidste års Generalforsamling):

 • Krisen i Afghanistan v. David Vestenskov, Mona Kanwal Sheikh, Ahmad Walid Rashid, Lars Bestle og Christian Friis Bach
 • DKVS 150-års arrangement med forelæsning v. Sir Hew Strachan
 • Aktualitetsforedrag om Ukraine v. Claus Mathiessen og Karl Elias Immanuel Götz

Jeg kan konstatere, at der er et godt fremmøde ved vores arrangementer både fysisk og virtuelt. Vi har i den forbindelse også stor glæde af at afholde flere af arrangementerne sammen med samarbejdspartnere som Det Udenrigspolitiske Selskab. Jeg kan også konstatere, at der fortsat er stor tilslutning gennem anvendelse af virtuelle løsninger på internettet, som i særlig grad er vokset i popularitet i løbet af pandemien.

Hermed afsluttes min beretning om selskabets virke i det forgangne år.

Dirigent:

Er der nogen spørgsmål eller bemærkninger fra salen vedrørende formandens beretning? (Dirigent styrer spørgerunden).

Hvis der ikke er yderligere bemærkninger, er formandens beretning godkendt.

Vi går nu videre til dagsordenens pkt. 3, fremlæggelse af regnskab – jeg giver igen ordet til Formanden.

Ad Dagsordenens pkt. 3 (Revideret regnskab).  

Det Krigsvidenskabelige Selskabs økonomi.

Regnskabet er fordelt til de medlemmer, der er til stede her i aften.

Bemærkninger til Regnskabet for finansåret 2021

Generelt:

Selskabet havde budgetteret med, at der generelt skulle være balance mellem indtægter og udgifter, idet der dog var budgetteret med et mindre overskud på kr. 1.400,00. Overskuddet blev imidlertid betydeligt større, idet det androg kr. 26.503,48. Årsagen til overskuddet skal primært ses på baggrund af, at aktivitetsniveauet har været lavt på grund af covid-19.

Indtægter:

Indtægterne er samlet på kr. 434.565,83, hvilket er kr. 21.165,83 større i forhold til det budgetterede kr. 413.400,00. Årsagen hertil er primært, at indtægterne fra såvel støttemedlemmer som ordinære medlemmer har været en smule større, end der var budgetteret med.

Udgifter:

Udgifterne er samlet set kr. 407.972,35, hvilket er kr. 4.027,65 lavere end det budgetterede kr. 412.000,00. Årsagen til, at et betydeligt antal konti har haft et mindre forbrug, er, at der som tidligere nævnt generelt var et lavere aktivitetsniveau med fysisk fremmøde i 2021 grundet covid-19.

Vurdering:

Samlet vurderes det, at selskabets økonomi fortsat er sund.

Dirigent:

Jeg skal spørge forsamlingen, om der er bemærkninger til regnskabet? Da dette ikke er tilfældet, vil jeg betragte det fremlagte regnskab som godkendt. Så er vi nået til dagsordenens punkt 4, Fastsættelse af kontingent.

Ad Dagsordenens pkt. 4 (Fastsættelse af kontingent og abonnementssats).

Fastsættelse af kontingent sker i henhold til foreningens vedtægter på Generalforsamlingen. Fastsættelsen sker fremadrettet, dvs. gældende for 2023.

Medlemskontingent 2023.

Medlemskontingentet har ikke været reguleret igennem de seneste ti år. Med baggrund i at selskabets bestyrelse kan konstatere, at udgifterne generelt er stigende samtidig med, at indtægterne ser ud til at blive mindre grundet bl.a. et naturligt frafald af medlemmer, skal det bringes i forslag, at kontingentet fra 2023 reguleres således: Medlemmer: Kontingentet reguleres fra kr. 240,00 til kr. 300,00 årligt. Støttemedlemmer: Kontingentet reguleres fra kr. 5.000,00 til kr. 5.500,00 årligt.

Jeg skal spørge, om Generalforsamlingen kan godkende den af bestyrelsen foreslåede årlige kontingentsats på kr. 300,- for fuldt medlemskab i 2023 for alle medlemmer, herunder pensionister, kadetter og andre.

Jeg skal også spørge, om Generalforsamlingen kan godkende den af bestyrelsen foreslåede årlige kontingentsats på kr. 5.500,- for fuldt støttemedlemskab i 2023.

Endelig skal jeg spørge, om Generalforsamlingen kan godkende, at jeg i særlige tilfælde kan tilbyde det første års medlemskab til en reduceret sats, f.eks. ved hvervekampagner på officersskolerne og andre særlige arrangementer.

Dirigent:

Fastsættelse af kontingent og abonnement sker i henhold til foreningens vedtægter på generalforsamlingen. Fastsættelsen sker fremadrettet. Er der nogen, der har indvendinger mod bestyrelsens indstilling om kontingentets størrelse? Da dette ikke er tilfældet, vil jeg betragte det foreslåede som godkendt.

Vi går videre til dagsordenens punkt 5, Indkomne forslag.

Ad Dagsordenens pkt. 5 (Indkomne forslag).

Dirigent:

Der er i år ikke blevet sendt nogen forslag, hvorfor vi går derfor videre til dagsordenens pkt. 6, Valg af bestyrelsesmedlemmer – jeg giver ordet til formanden.

Ad Dagsordenens pkt. 6 (Valg af bestyrelsesmedlemmer).

Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg:

Major Thomas Nyholm Jørgensen genopstiller.

Udtrådt af bestyrelsen, samt bestyrelsens indstillinger til nye bestyrelsesmedlemmer:

Udtræder: Admiral Torben Mikkelsen og Major Jakob Clod Asmund.

Bestyrelsen indstiller: Orlogskaptajn Anders Puck Nielsen og FAK dekan Henrik Breitenbauch.

Bestyrelsen indstiller: Kaptajn Christine Bang Andersen som ny sekretær.

Såfremt ovennævnte vedtages af generalforsamlingen, vil bestyrelsen få følgende sammensætning:

 • Generalmajor Gunner Arpe Nielsen.
 • Kontreadmiral Henrik Ryberg.
 • Oberstløjtnant Steen Wegener.
 • Oberstløjtnant Lars Nygaard 
 • Major Esben Salling Larsen.
 • Major Jonas Vøg Andersen.
 • Major Thomas Jørgensen.
 • Kaptajn Alexander Peter Tetzlaff.
 • Kaptajn Arnon Khamthawai Kyvsgaard Madsen.
 • Studielektor Jeppe Plenge Trautner.
 • Orlogskaptajn Anders Puck Nielsen (indstillet)
 • Henrik Breitenbauch (indstillet)
 • Kaptajn Christine Bang Andersen (indstillet som sekretær udenfor bestyrelsen)

Ingen andre kandidater meldte sig. Sammensætningen af den nye bestyrelse blev dermed vedtaget.

Ad Dagsordenens pkt. 7 (Valg af suppleanter til bestyrelsen).

Peter Willer er på valg og udtræder.

Annette Greve og Kaptajn Kristian Soelberg er på valg og genopstiller.

Dirigent:

Er der andre kandidater? Jf. vedtægterne §6 kan der vælges op til 7 suppleanter, så der er plads, skulle nogle ønske det. Nej, jeg konstaterer, at sammensætningen af suppleanterne er uændret. Så går vi videre til dagsordenens punkt 8, Valg af revisorer og revisorsuppleant - jeg giver ordet til formanden.

Ad Dagsordenens pkt. 8 (Valg af revisorer og revisorsuppleant).

Bestyrelsen foreslår følgende revisorer og revisorsuppleanter:

-    Kommandørkaptajn Jannik Taanum Andersen er på valg til revisor og modtager genvalg.

-    Orlogskaptajn pens. Benny Åxman er på valg til revisorsuppleant og modtager ikke genvalg. Benny opstilles som revisor i stedet - og er indforstået med dette.

-    Major Niels-Christian Levin Hansen er på valg til revisor og modtager ikke genvalg. Niels-Christian opstilles som revisorsuppleant i stedet - og er indforstået med dette.

Der var ingen andre kandidater. Forslag til revisorer og suppleant er vedtaget.

Ad Dagsordenens pkt. 9 (Eventuelt).

HILSEN TIL Hendes Majæstat Droningen.

Selskabets har i dagens anledning sendt en hilsen til HMD lydende således:

Formanden: Forsamlingen bedes rejse sig!:

”Det Krigsvidenskabelige Selskab samlet på Svanemøllens Kaserne til generalforsamling sender dets høje protektor de ærbødigste hilsener”.

ØVRIGT

Formanden: Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til dirigenten Finn Legard Nielsen for en vel gennemført generalforsamling.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsens medlemmer for deres indsats gennem året.

I dag afgår følgende fra bestyrelsen: Admiral Torben Mikkelsen Major Jakob Clod Asmund

Og Peter Willer som suppleant. Jeg vil gerne sige tak for deres tid og store indsats i bestyrelsen.

AFLSUTNING

Til slut vil jeg takke for jeres deltagelse i generalforsamlingen.

Nu vil jeg foreslå, at vi fortsætter aftenens program med en mindre reception omkring pølsevognen ude foran bygningen.