Log ind

Formandens beretning og referat v. Generalforsamlingen d. 20. maj 2021

Online via Zoom 20. maj 2021

Referat fra generalforsamlingen den 20. maj 2021 online via Zoom.       

1. VELKOMST

Velkommen til Selskabets ordinære generalforsamling 2021.

2. INDLEDNING

Grundet COVID-19 omfattede aftenens program kun to punkter:

• Belønning af bedste specialeafhandling på Master i Militære Studier, bedste ar-tikel på Krigvidenskab.dk samt vinderen af Prisopgaven 2020.

• Generalforsamling.

3. FREDERIK VI REGLEMENT

Ligesom sidste år vil Selskabet uddele den af generallæge S. Trier skænkede van-drepræmie fra 2013 i form af et indbundet eksemplar af "Exercerreglement for Det Kongelige Danske Infanterie" autoriseret af Hans Majestæt Kong Frederik VI den 28. januar 1821 til det bedste MMS-speciale for det forgangne kalenderår. Det vil sige, at vi i dag kårer årets bedste MMS-speciale for årgangen 2020/2021 set fra Det Krigsvidenskabelige Selskabs side. Til dette formål har vi udarbejdet en kå-ringsproces, hvor redaktøren fra Krigsvidenskab.dk, en faglig repræsentant fra be-styrelsen og jeg selv indgår. Det er vigtigt for mig at understrege, at kåringen bliver foretaget ud fra selskabets kerneværdier: Fremme dansk militær videnskabelig, fagligt niveau og som altid fornøjelsen ved at læse det. Der er dog lagt et filter ind, hvil-ket medfører, at kåringen foretages blandt de specialer, der har fået karakteren 12.

Lig de forgangne år har der også denne gang været flere gode specialeopgaver om budet. Dette vidner om en høj faglighed og en stærk militærvidenskabelig disciplin i officersskorpset.

Da generealforsamlingen gennemføres online, overækkes præmien således ikke af sidste års vinder major Valdemar Secher.

Selskabets pris for bedste MMS-speciale 2020 går til Major Pedersen.

Begrundelse:

Årets MMS-speciale årgang 2020 går til specialet DANSKE KAMPFLY I GRØNLAND af major Pedersen. Specialet er bygget op omkring, hvilken effekt faste danske kampfly på Grønland ville have i forhold til det stigende spændingsniveau i Arktis. I en teoretisk ramme af sikkerhedsdilemmaet analyseres forskellige parametre i relation til den nye Arktisstrategi. Det konkluderes, at danske interesser natur-ligt er bundet op på amerikanske goodwill, men samtidig spiller fastholdelsen af rigsfællesskabet en afgørende rolle - og netop derfor er F-35 fly på Grønland i fremtiden en interessant sikkerhedspolitisk mulighed.

Stort tillykke til Major Pedersen! 

Vandrepræmien er blevet præget med vinderens navn. Denne vil blive overrakt ved en senere lejlighed.

4. BEDSTE SKRIBENT KRIGSVIDENSKAB.DK

Ved kåringen af årets bedste skribenter på Krigsvidenskab.dk har bestyrelsen som vanligt lagt vægt på følgende: Relevans, videnskabelighed, velunderbyggethed samt fornøjelsen ved at læse indlægget.

Bestyrelsen har i år valgt at kåre årets bedste almene artikel – hermed menes ikke-fagfællebedømte bidrag samt vinderen af prisopgaven for 2020

Til årets bedste artikel på Krigsvidenskab.dk: 

Vinder: Rune Holmeå Iversen for artiklen ” Panserværn i Hæren - Del 1: Verdens-krigene 1914-1945”.

Artiklen er startskuddet på et uhyrre ambitiøst projekt, hvor forfatteren giver indblik i panserværnets udvikling gennem 100 år i det danske forsvar. Årene 1914-1945 er med to verdenskrige af afgørende betydning for udviklingen af netop dette våben  og forfatterens militærhistoriske overblik bliver formidlet på en læseværdig måde, hvor de færreste læsere vil være efterladt med manglende detaljer. "Panserværn i Hæren - Del 1: Verdenskrigene 1914-1945" er eksemplarisk i forhold til Krigsvidenskab.dk's formål om at styrke viden om dansk militærvidenskab, og trods en mang-lende forskningsramme bidrager artiklen med ny viden for de fleste, der læser den. Det er med største fornøjelse at tildele Rune Holmeå Iversen prisen for årets artikel på krigsvidenskab.dk i 2020.

Til vinderen af prisopgaven 2020 på Krigsvidenskab.dk: 

DKVS prisopgave 2020 blev vundet af Ida Nymark Christensen for opgaven DANMARK SOM STRATEGISK AKTØR - En småstats strategiske rationaler i det internationale system

Begrundelse:

Prisopgaven er et godt eksempel på et politologisk bidrag til den nutidige danske sikkerhedspolitiske debat og bringer analysen videre ved kreativ og kombinerende teorianvendelse og frem for alt ved eksplicit at nævne en del danske militære kapa-citeter. Opgaven formår at inddrage alle tre værn i en analytisk tilgang, der tilsammen danner et godt overblik over danske sikkerhedspolitiske overvejelser gennem de seneste tre årtier. Forfatteren formår at samle en stor mængde data i et læsevenligt format, hvor militære kapaciteter kobles med strategiske valg. Et flot gennemar-bejdet opgave som Det Krigsvidenskabelige Selskab med fornøjelse overrækker til Ida Nymark Christensen.

Stort tillykke til Ida med prisen!

I forbindelse kårringen medfølger, foruden en vingave samt et diplom, et honnorar på 5.000 kr.

5. ST. GERMAIN MEDALJEN

Selskabet har i  det forløbne år ikke fundet anledning til at indstille nogen til en St. Germain Medalje.

Bestyrelse har fundet mulige emner for året 2021, hvor det er besluttet at uddele minimum én medalje i forbindelse med selskabets 150 års jubilæum.

Formand: Vi vil nu gå over til afholdelse af den ordinære generalforsamling for Det Krigsvidenskabelige Selskab.

6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen for Det Krigsvidenskabelige Selskab afholdes i henhold til lovene. Der er uddelt forslag til ny bestyrelse, suppleanter og revisorer samt regnskab for Selskabet for året 2020.

Ad Dagsordenens pkt. 1 (Valg af dirigent).

Bestyrelsen foreslår oberst Nicolas Veicherts som dirigent.

Jf. lovene § 13: Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året (”ordentligvis i maj”) – indvarsling senest 14 dage før afholdelse.

Varslet konstateredes overholdt, idet generalforsamlingen er blevet annonceret på selskabets hjemmeside 20. april, ligesom der er sendt særskilt invitation ud til medlemskabet, herunder støttemedlemmer.

Ad Dagsordenens pkt. 2 (Formandens beretning):

Generelle bemærkninger om selskabets status og udvikling

Status fra Redaktionen

Formanden gav en stor tak til den samlede redaktion for deres fremragende arbejde samt en særlig tak til anmeldeseredaktør Simon Papousek, der igen i år sørger for at distribuere nye bøger til anmelderkorpset samt ikke mindst sørger for, at der produceres anmeldelser løbende. Det er et stort og omfattende arbejde, som Simon gør på frivillig basis.

Hjemmesiden:

Som nævnt ved sidste generaIforsamling fik krigsvidenskab.dk i januar 2020 en ny hjemmeside. Denne er der stille og roligt blevet arbejdet og udviklet på. Det har længe været et ønske at få implementeret en søgefunktion på hjemmesiden i takt med de mange gamle artikler, der bliver uploadet, som led i digitaliseringen af Militært Tidsskrift. Med en søgefunktion ville man lettere kunne skabe sig et overblik og gå på opdagelse i de snart 150-års historie, som Selskabet byder på. Ønsket om en søgefunktion blev opstartet i januar 2021, hvor vores webudvikler, ALOWEB, igang-satte udviklingen af en arkivsøgningsfunktion, som nu gør det muligt at søge på fritekst, årstal, forfattere, tags etc. Arkivsøgnigsfunktionen tilgås nemt i den øverste del af hjemmesiden, sammen med ”arrangementer”, ”FAQ” og ”om os”. I januar modtog Selskabet en tidlig fødselsdagsgave fra Svend Erik Jensen i form af en komplet liste over Det Krigsvidenskabelige Selskabs formænd igennem tiden. Denne liste kan tilgås via ”om os” og Selskabets wikipedia-side.

Publiceringer: Artikler på krigsvidenskab.dk

Da covid-19 i starten af 2020 lagde Danmark ned betød det, at mange af vores medlemmer ikke kunne komme til DKVS’ arrangementer. I stedet kan man dog for-mode, at de har brugt meget af tiden på at skrive artikler, boganmeldelser og obser-vationer, for Selskabet har ikke publiceret så mange artikler som tilfældet var i 2020. Det stigende antal materiale har også ført til en nyudvikling inden for boganmeldel-ser, hvor der er blevet oprettet en ”fast-track” til de absolut nyeste bøger, hvor an-meldere arbejder hurtigt. Det betyder, at vi Krigsvidenskab.dk nu tilsigter at bidrage med anmeldelser tæt på udgivelsesdatoen, hvor det tidligere har været et klassisk kø-princip. Denne øgede fleksibilitet er nu implementeret i den redaktionelle struk-tur, og jeg vil derfor opfordre medlemmer til at dele dette med jeres respektive net-værk samt selvfølgelig at opfordre jer til at holde endnu bedre øje med de ugentlige anmeldelser når, der skal anskaffes ny litteratur eller blot findes inspiration.

Som endnu et led på at holde vores medlemmer opdateret på de nyeste udgivelser indenfor krigsteori, historie, ledelse og international sikkerhed, har vi lavet en publi-sering af ”nye udgivelser”, som vil blive uploadet hvert kvartal. ”Nye udgivelser” er inspireret af vores ”krigsvidenskabelig julelæsning og sommerlæsning”, der bliver udgivet op til juleferien og sommerferien. Med publiceringen af ”Nye udgivelser” startede vi med 4. kvartal 2020, som blev efterfulgt af 1. kvartal 2021. Formatet er korte beskrivelser af de nyeste udgivelser – men ikke anmeldelser. De traditionelle anmeldelser tilgår naturligvis for nogle af udgivelserne.

I 2020 var der i alt 56 nye uploads til hjemmesiden (eksklusiv digitalisering). Heraf 37 boganmeldelser, 11 artikler, 7 observationer og 1 fagfællebedømt artikel. Dette er absolut en rekordhøj aktivitet ift. uploads siden Krigsvidenskab.dk blev etableret i 2013.

Sociale medier:

Krigvidenskab.dk fortsætter med at gøre sig bemærket på de sociale medier, facebook og twitter. Vi har modtaget et stort antal ”likes” og ”follows” på disse. Her kan vi muligvis også takke covid-19, da mange nok har fået øjnene op for hjemmesideindholdet i denne anderledes tid.

I skrivende stund har krigsvidenskab.dk 1920 likes på vores facebookside, hvoraf ca. halvdelen ser vores opslag. Når der bliver lavet et opslag med en boganmeldel-se, artikel, begivenhed eller andet, får krigsvidenskab.dk et sted imellem 10 og 20 likes på det givne opslag, hvilket må siges at være fint. Som led i at krigsvidenskab fortsat interagerer med følgere på facebook, bør vi forvente 2000 likes inden årets udgang. 

På Twitter publicerer vi ligeledes de samme ting, som vi gør på facebook. Her har vi i skrivende stund næsten 1300 følgere. Her modtager krigsvidenskab ca. 5 likes pr. opslag.

Digitalisering

Selskabets studentermedhjælpere/webredaktører har digitaliseret på livet løs. Der er blevet digitaliseret ca. 15 års Militært Tidsskrift siden sidste generalforsamling i september 2020. Således, at der i skrivende stund er digitaliseret 90 årgange af Militært Tidsskrift. Der har dog været et hul i visse årgange fra årgang 1950 til 1960 pga. dårlig indscanning, som har gjort det svære at digitalisere. Dette hul er dog snart lukket.

Webredaktørerne forventer at have digitaliseret alle årgange fra 2021 til 1921, såle-des, at der vil være digitaliseret 100-års Militært Tidsskriftshistorie ved Selskabets 150-års jubilæum til oktober i år. Det er som nævnt på nuværende tidspunkt muligt at tilgå artikler fra perioden 1927-2021, og jeg kan med tilfredshed konstatere, at der er en stor interesse for krigsvidenskaben. Artiklerne tilgås bredt fra folkeskole-elever til forskere og ansatte i militæret, hvilket selskabet glæder sig over. Nu er det også blevet nemmere at finde artikler via vores nye arkivsøgningsfunktion.

Status på støttemedlemskaber (udfyldt af kassereren)

Selskabet havde pr. den 31. december 2020 18 støttemedlemskaber, hvilket også var tilfældet pr. 31. december 2019. I den forbindelse skal udtrykkes en stor tak til vores støttemedlemmer, idet deres bi-drag er af stor betydning for selskabet.

Arrangementer i året der gik (siden sidste års Generalforsamling)

 • Tilblivelsen af Multinational Divison North v. GM Flemming Mathiassen (sidste års generalforsamling). 
 • Status ved Arktisk Kommando i anledning af årsdag v. GL Kim Jesper Jørgensen.
 • Status ved Hæren i anledning af årsdag v. GL Michael Anker Lollesgaard.
 • "A new US president - new opportunities for the small Arctic states or not?" paneldebat med Rachel Ellehuus (CSIS), Walter Berbrick (Dir. ASG US Naval College), Radm (ret.) Lars Saunes (Royal Norwegian Navy), Kristian Søby Kristensen, PhD (CMS, KU).
 • NMI under dansk commando v. GL Per Pughom Olsen.
 • Ph.D. afhandling om nutidens anvendelse af militærhistorie v. Anna Sofie Hansen Schøning

Formanden kan konstatere, at der er et ganske godt fremmøde ved vores arrange-menter, og vi har i den forbindelse også stor glæde af at afholde flere af arrange-menterne sammen med samarbejdspartnere som f.eks. Det Udenrigspolitiske Sel-skab. Jeg kan også konstatere, at der herunder pandemien fortsat er god tilslutning gennem anvendelse af internetplatformen Zoom.

Formandens beretning var herefter afsluttet, og Generelforsamlingen godkendte herefter beretningen.

Ad Dagsordenens pkt. 3 (Revideret regnskab).  

Det Krigsvidenskabelige Selskabs økonomi.

Regnskabet for 2020 var elektronisk fordelt til medlemmer sammen med invitatio-nen.

Indledning

Selskabet havde budgetteret med et underskud på kr. 45.000,00.

Det blev i 2020 også prioriteret, at få indlæst den digitaliserede udgave af Militært Tidsskrift på hjemmesiden krigsvidenskab.dk.

Underskuddet blev på kr. 111.900,23.

Årsagen var, at indtægterne ikke nåede det budgetterede mål. 

Indtægterne

Indtægterne var samlet på kr.357.049,78.

Det er kr. 88.950,22 lavere i forhold til det budgetterede, kr. 446.000,00.

Årsagen hertil var primært, at indtægterne fra støttemedlemmer samt donationer ik-ke har kunnet nå de budgetterede mål.

Det er således ikke lykkedes at hverve fire yderligere støttemedlemmer netto.

Derudover har det også i 2020 har været forbundet med endog betydelige udfordringer, at få donationer fra fonde mm. til selskabets digitaliseringsprojekt.

Udgifterne

Udgifterne er kr. 22.049,99 mindre, end hvad der var budgetteret med. Det kan konstateres, at et betydeligt antal konti har haft et mindre forbrug. Årsgen var primært et lavere aktivitetsniveau grundet COVID-19 pandemien. Et antal konti, har haft et merforbrug i forhold til budgettet. Det skønnes at være i den lave ende.

Ellers skal det bemærkes, at årsagen til at udgifterne redaktionen har overskredet det budgetterede med kr. 39.067,45 skyldes et betydeligt merarbejde med henblik på indlæsning af digitaliserede tidsskrifter.

Vurdering:

Samlet vurderes det, at selskabets økonomi fortsat er sund. Selskabets ambition er, at man ikke vil fortsætte med at have underskud i de størrel-sesordener, som det har været tilfældet i såvel 2019 som 2020, idet dette vil sætte selskabets økonomi under pres. Selskabet vil som konsekvens heraf i 2021 budgettere forsigtigt på specielt ind-tægtssiden, idet der naturligvis også fortsat vil være fokus på udgiftssiden.

Ad Dagsordenens pkt. 4 (Fastsættelse af kontingent og abonnementssats).

Fastsættelse af kontingent sker i henhold til foreningens vedtægter på Generalforsamlingen. Fastsættelsen sker fremadrettet, dvs. gældende for 2021.

Medlemskontingent 2021.

Formanden opfordrede Generalforsamlingen til at godkende den af bestyrelsen fo-reslåede årlige kontingentsats på kr. 240,- for fuldt medlemskab i 2022 for alle med-lemmer, herunder pensionister, kadetter og andre. Denne sats er uændret ift. inde-værende år, dvs. 2020. Formanden opfordrede endvidere til, at Generalforsamlingen godkender, at der i særlige tilfælde kan tilbydes det første års medlemskab til en reduceret sats, f.eks. ved hvervekampagner på officersskolerne og andre særlige arrangementer. 

Fastsættelse af kontingent og abonnement sker i henhold til foreningens vedtægter på generalforsamlingen. Fastsættelsen sker fremadrettet. Der var ingen  indvendin-ger mod bestyrelsen indstilling om kontingents størrelse. Det foreslåede blev godkendt.

Vi går videre til dagsordenens punkt 5, Indkomne forslag.

Ad Dagsordenens pkt. 5 (Indkomne forslag).

Der er i år ikke blevet sendt nogen forslag.

Ad Dagsordenens pkt. 6 (Valg af bestyrelsesmedlemmer).

Udråbt af bestyrelsen:

Generalløjtnant Michael Anker Lollesgaard.

Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg:

Oberstløjtnant Steen Wegener. Er på valg og modtager genvalg.

Bestyrelse indstiller følgende til valg:

Generalmajor Gunnar Arpe Nielsen

Såfremt ovennævnte vedtages af generalforsamlingen, vil bestyrelsen få følgende sammensætning:

 • Generalmajor Gunner Arpe Nielsen.
 • Kontreadmiral Torben Mikkelsen.
 • Kontreadmiral Henrik Ryberg.
 • Oberstløjtnant Steen Wegener.
 • Oberstløjtnant Lars Nygaard 
 • Major Esben Salling Larsen.
 • Major Jonas Vøg Andersen.
 • Major Thomas Jørgensen.
 • Kaptajn Alexander Peter Tetzlaff.
 • Kaptajn Jakob Clod Asmund.
 • Kaptajn Arnon Khamthawai Kyvsgaard Madsen.
 • Lektor Jeppe Plenge Trautner.

Ingen andre kandidater meldte sig. Sammensætningen af den nye bestyrelse blev dermed vedtaget.

Ad Dagsordenens pkt. 7 (Valg af suppleanter til bestyrelsen).

 • Kaptajn Kristian Soelberg er på valg og modtager genvalg.
 • Overassistent Annette Greve er på valg og modtager genvalg.
 • Materielassistent Peter Willer er på valg og modtager genvalg.

Der var ingen andre kandidater. Sammensætningen af suppleanterne er dermed uændret.

Ad Dagsordenens pkt. 8 (Valg af revisorer og revisorsuppleant). (Udfyldes af kassereren)

Bestyrelsen foreslår følgende revisorer og revisorsuppleanter genvalgt:

Bestyrelsen foreslår følgende revisorer og revisorsuppleanter genvalgt: kommandørkaptajn Jannik Taanum Andersen er på valg og er villig/indstillet til endnu et år som revisor sammen med Major Niels-Christian Levin Hansen, der ligeledes er villig til endnu et år. Bestyrelsen indstiller Benny Åxmann som revisorsup-pleant.

Der var ingen andre kandidater. Forslag til revisorer og suppleant er vedtaget.

Ad Dagsordenens pkt. 9 (Eventuelt).

HILSEN TIL Hendes Majæstat Droningen.

Selskabets har i dagens anledning sendt en hilsen til HMD lydende således:

Formanden: Forsamlingen bedes rejse sig!:

”Det krigsvidenskabelige Selskab samlet på Svanemøllens Kaserne til generalforsamling sender dets høje protektor de ærbødigste hilsener”.

Selskabet har modtaget følgende telegram:

Skærmbillede 2021-06-18 kl. 13.45.58.png

ØVRIGT

Forslag til arrangement: Medlem af selskabet Nicolas Theodors Veicherts foreslog, at der afholdes et arrangement som en refleksion på tilbagetrækningen fra Afghanistan.

AFLSUTNING

Formanden takkede afslutningsvis dirigenten Oberst Nicolas Theodors Veicherts  for en vel gennemført generalforsamling og kvitterede med en vingave.

Formanden takkede ogsål bestyrelsens medlemmer for deres indsats gennem året.

Generalforsamlingen markerede Generalløjtnant Michael Anker Lollesgaard udtrædelse af bestyrelsen, da han udsendes i INTOPS som ny chef for NATO træningsmission i Irak og efterfølgende pensionering.

Formanden takkede for generalløjtnantens tid og store indsats i bestyrelsen.

Til slut takkede formanden for deltagelsen ved generalforsamlingen.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsens medlemmer for deres indsats gennem året.

Den skannede version af referat og Formandens beretning, hvor dette er fra: Referat og formandens beretning 2021.