Log ind

Formandens beretning v. Generalforsamlingen d. 14. september 2020

Svanemøllens Kaserne 14. september 2020

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 14. september 2020 på Svanemøllens Kaserne.                               

1. VELKOMST

Velkommen til Selskabets ordinære generalforsamling 2020.

2. INDLEDNING

Aftenens program omfatter fire punkter:

 • Belønning af bedste artikel på Krigvidenskab.dk, bedste specialeafhandling på Master i Militære Studier samt vinderen af Prisopgaven 2019.
 • Generalforsamling.
 • Reception med pølsevogn og drikke.
 • Foredrag/debat ved GL Kenneth Pedersen om status på Forsvaret 2020.

3. FREDERIK VI REGLEMENT

Ligesom sidste år vil Selskabet uddele den af generallæge S. Trier skænkede vandrepræmie fra 2013 i form af et indbundet eksemplar af "Exercerreglement for Det Kongelige Danske Infanterie" autoriseret af Hans Majestæt Kong Frederik VI den 28. januar 1821 til det bedste MMS-speciale for det forgangne kalenderår. Det vil sige, at vi i dag kårer årets bedste MMS-speciale for årgangen 2019/2020 set fra Det Krigsvidenskabelige Selskabs side. Til dette formål har vi udarbejdet en kåringsproces, hvor redaktøren fra Krigsvidenskab.dk, en faglig repræsentant fra bestyrelsen og jeg selv indgår. Det er vigtigt for mig at understrege, at kåringen bliver foretaget ud fra selskabets kerneværdier: Fremme dansk militær videnskabelig, fagligt niveau og som altid fornøjelsen ved at læse det. Der er dog lagt et filter ind, hvilket medfører, at kåringen foretages blandt de specialer, der har fået karakteren 12.

Lig de forgangne år har der også denne gang været flere gode specialeopgaver om budet. Dette vidner om en høj faglighed og en stærk militærvidenskabelig disciplin i officersskorpset.

Selskabets pris for bedste MMS-speciale 2019 går til major Valdemar Secher. Valdemar Secher gør for tiden tjeneste udsendt til Allied Rapid Reaction Corps (ARRC) i England og kåres derfor in absentia. Valdemar er blevet informeret om kåringen.

Begrundelse:

Specialet: ”Clausewitz’ teori om krigens natur som baggrund for en analyse af krigen i Donbas i 2014” kåres af selskabet med følgende begrundelse:

Specialet anlægger ambitiøst en klassik teori på den samtidige konflikt i Ukraine og dennes hybride natur. Specialet demonstrerer på fineste vis, hvorfor den tyske krigsteoretiker stadig forefindes på pensum, og endnu mere væsentligt, hvorledes en forholdsvis enkel teori kan bidrage til forståelsen af en kompleks konflikt. Der konkluderes, at krig stadig føres - og ikke mindst startes - af stater, men i højre grad end tidligere er en kamp om befolkninger og i mindre grad om territorier. Specialet lægger vægt på den militærvidenskabelige disciplin på et højt analytisk niveau og en væsentlighed for dansk forsvars- og sikkerhedspolitk . Da disse tre parametre - udover at være velskrevet – netop er kernen i Selkabet, er kåringen faldet på dette speciale. Specialet fremstår også i sig selv ret enkelt, men for at lade vores tyske krigsteoretiker få det sidste ord: ”I krig er alting meget enkelt. Men selv det enkleste er svært”. Stort tillykke til Valdemar Secher.

Vandrepræmien er blevet præget med Valdemars navn. Denne vil blive overrakt ved en senere lejlighed.

4. BEDSTE SKRIBENT KRIGSVIDENSKAB.DK

Ved kåringen af årets bedste skribenter på Krigsvidenskab.dk har bestyrelsen som vanligt lagt vægt på følgende: Relevans, videnskabelighed, velunderbyggethed samt fornøjelsen ved at læse indlægget.

Bestyrelsen har i år valgt at kåre årets bedste fagfællebedømte/peer-reviewed artikel, årets bedste almene artikel – hermed menes ikke-fagfællebedømte bidrag samt vinderen af prisopgaven for 2019 omhandlende militær teknologi.

Til årets bedste almene artikel på Krigsvidenskab.dk

Vinder: ”Femtegenerationskampfly og femtegenerationsforsvars i en dansk kontekst” af Kaptajn Simon Petersen.

Han kunne desvære ikke deltage, så han kåres in absentia med følgende begrundelse:

Kaptajn Simon Petersens bidrag er frem for alt en velskrevet artikel med stor aktualitet og relevans for det danske forsvar. Den er bygget op som et empirisk argument for købet af den dyreste anskaffelse i dansk forsvarshistorie: F-35. Det er fremragende, at få pilotperspektivet på mulighederne ved den nye generation af materiel, og artiklen rammer præcis det, som DKVS gerne vil være – en platform for engagering af officererne ift. at bidrage med viden og empiri på et militærvidenskabeligt område.

Til årets bedste fagfællebedømte artikel på Krigsvidenskab.dk: 

Vinder: ”NATO’s foretrukne deltager i 5th Generation Multi-Domain Ops – en vision for Forsvarets udvikling” af pensioneret brigadegeneral Steen Hartov.

Steen Hartov kunne desvære heller ikke deltage, så han kåres in absentia med følgende begrundelse:

Steen Hartovs bidrag er strategiske tanker på højt niveau i et interessant og velskrevet format omhandlende det konstante behov for doktrinudvikling blandt NATO’s medlemslande samt behovet for stigende koordination ift kapaciteter og sikkerhedspolitik.

Relevansen for Forsvaret  taler for sig selv, da vi konstant skal forholde os til dette stigende behov for samarbejde. Det er en væsentlig og en vigtig artikel, og frem for alt er den ideel til Selskabtes platform. Vi ligger hellere end gerne spalteplads til genralers og ex-generalers tankegang, hvilket selskabet har gjort i snart 150 år, da erfaringerne og de strategiske overvejelser fra denne gruppe – uagtet om man er enig eller ej – per definition er vigtig.

Til vinderen af prisopgaven 2019 på Krigsvidenskab.dk: 

DKVS prisopgave 2019 blev vundet af Ditte Ørsted Johansen for opgaven ”Dansk våbenhandel var afgørende for slavehandlen på Guldkysten 1650-1750”.

Begrundelse:

Ditte har på en innovativ måde behandlet det teknologiske felt, det tunge militære islæt i forhold til anvendelsen af våben trak gevaldigt op. På mange måder er det en overraskende og modig opgave, der behandler emnet militær teknologi i en historisk kontekst og derfor rammer inden for krigsvidenskab.dk’ kerneområder. Der er mange gode observationer samt en godt opbygget argumentation omkring hovedresultatet af opgaveundersøgelsen – nemlig at skydevåben og krudt steg voldsomt i betydning som handelsvare efter europæernes ankomst til Guldkysten, og det resultat passer godt med konklusionen om, at de europæiske våben faktisk var væsentlige for udviklingen på Guldkysten såvel som på hele det afrikanske kontinent.

Stort tillykke til Ditte med prisen!

Formanden overrakte Ditte en vingave samt diplom med den anførte præmie af kr. 12.000.

5. ST. GERMAIN MEDALJEN

Selskabet har i  det forløbne år ikke fundet anledning til at indstille nogen til en St. Germain Medalje.

Bestyrelse har fundet mulige emner for året 2021, hvor det er besluttet at uddele minimum én medalje i forbindelse med selskabets 150 års jubilæum.

Formand: Vi vil nu gå over til afholdelse af den ordinære generalforsamling  for Det Krigsvidenskabelige Selskab.

6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen for Det Krigsvidenskabelige Selskab afholdes i henhold til lovene. Der er uddelt forslag til ny bestyrelse, suppleanter og revisorer samt regnskab for Selskabet for året 2019.

Ad Dagsordenens pkt. 1 (Valg af dirigent).

Bestyrelsen foreslår oberst Nicolas Veicherts som dirigent.

Jf. lovene § 13: Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året (”ordentligvis i maj”) – indvarsling senest 14 dage før afholdelse.

Varslet konstateredes overholdt, idet generalforsamlingen er blevet annonceret på selskabets hjemmeside 17.august, ligesom der er sendt særskilt invitation ud til medlemskabet, herunder støttemedlemmer.

Ad Dagsordenens pkt. 2 (Formandens beretning):

Generelle bemærkninger om selskabets status og udvikling

Status fra Redaktionen

Formanden: En stor tak til den samlede redaktion for deres fremragende arbejde. Uden jeres arbejde ville selkabets digitale platform og krumptap i forhold til arrangementer – krigsvidenskab.dk – ikke fungere. En særlig tak skal gives til anmeldeseredaktør Simon Papousek, der igen i år sørger for at distribuere nye bøger til anmelderkorpset samt ikke mindst sørger for, at der produceres anmeldelser løbende. Det er et stort og omfattende arbejde, som Simon gør på frivillig basis.

Formanden overrakte en vingave til Simon ved dennes ankomst senere ved generalforsamlingen i forbindelse med Dagordenens pkt 9 Eventuelt.

Hjemmesiden:

I november og december 2019 gennemgik krigsvidenskab.dk en stor forandring. Dette skete da hjemmesiden blev gennemudviklet og skiftede til en anden server, idet Det Krigsvidenskabelige Selskab skiftede hjemmesideudbyder fra Adapt Agency til ALOWEB. Det betød kortere svartid ved henvendelse, mere lokalt forankret format og betydelig lavere omkostninger. Hjemmesiden er dermed blevet ajourført og har fået en ansigtsløftning og kan nu nemt tilgås via tablet og smartphone. Ydermere fik krigsvidenskab.dk implementeret visse foranstaltninger, således at hjemmesiden selv spørger om godkendelse af GDPR og anvendelse af cookies, første gang man besøger hjemmesiden, og når man opretter sig som medlem. Migrationen fra den gamle til den nye hjemmeside betød desværre, at alt indholdet, digitaliserede artikler af Militært Tidsskrift, nye artikler, boganmeldelser, medlemmer osv., skulle flyttes manuelt. Det har været tidskrævende og er løst af vores studentermedhjælperer og webredaktører. Samlet set er bestyrelsen meget tilfredse med migrationen, og det er min klare opfattelse, at medlemmerne også er det, da jeg ikke har set væsentlig kritk af det nye format – en kritik man vel i sagens natur kunne forvente ved så markante ændringer.

Publiceringer: Artikler på krigsvidenskab.dk

På indholdssiden blev blev der i alt publiceret 6 artikler, 3 observationer og 2 fagfællebedømte artikler, samt 32 boganmeldelser til hjemmesiden i 2019. Resultatet er godkendt henset til, at der bliver opretholdt en fornuftig trafik på krigsvidenskab.dk, samt at bidragene i stadig stigende grad kommer fra Forsvarets egne rækker. Kvaliteten i artiklerne er ligeledes opadgående, hvilket først og fremmest skyldes medlemernes lyst til at bidrage, men også at selskabet har prioriteret redaktionstiden til hvert indlæg gennem de seneste år. Det er de almene artikler, som fortsat tiltrækker flest clicks, men også observationerne tiltrækker en del opmærksomhed og potentialet for denne type af bidrag er efter min mening stort, og der forventes en stigning af netop dette format til næste år. Et format, der appellerer til en deling af egne militære eller sikkerhedspolitiske observationer i et kort format og med en hurtig publikationsprocess. Jeg håber, at alle medlemmer vil hjælpe til i denne process og prikke lidt til jeres netværk i forhold til at bidrage til dette.

Ligesom sidste år, ser vi, at artikler udarbejdet af ansatte i Forsvaret har markant flest læsere, særligt hvis artiklerne omfatter et aktuelt emne eller en problemstilling med relevans for Forsvarets ansatte eller generelle interessenter på områder som sikkerhedspolitik, militære operationer og forsvarets opbygning og uddannelser. Dette er vi fra bestyrelsen særdeles tilfredse med, da det netop er essensen af det selskabets formidlingssigte. Hjemmesiden modtager stadig flere uopfordrede artikler og boganmeldelser, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Sociale medier:

"Det Krigsvidenskabelige Selskab er både på twitter og facebook, som ”Krigsvidenskab” og her har vi genereret meget opmærksomhed i 2019.  Der bliver postet til begge kanaler, når der bliver uploadet artikler og anmeldelser samt endvidere små resuméer fra arrangementerne. Pt. har twitter kontoen 1212 følgere, og facebook kontoen har 1747 ”synes godt om” og 1863 følgere. Hvis udviklingen fortsætter, så forventes vores facebookside at nå 2000 følgere i med udgangen af 2020. Dette forventes, da vi har oplevet en fremgang på i gennemsnit 50 nye ”synes godt om” om måneden, det sidste halve år. Facebooksidens opslag får omkring 7 til 18 likes i gennemsnit. Dette kommer dog an på opslaget. Vi poster i gennemsnit 1-2 gange om ugen, og det forventer vi at holde for året 2020.

Digitalisering

Migrationen fra den gamle til den nye hjemmeside, betød som nævnt, at alle Militært Tidskrift (MT) artikler skulle flyttes manuelt, og alt arbejde i forbindelse med digitaliseringen blev derfor sat på pause. I udgangen af 2019 havde digitaliseringsindsatsen nået år 1960 af MT, men dette skulle altså flyttes før digitaliseringen kunne begynde igen. Der er derfor blevet sat mange timer af til digitalisering, således at der nu er blevet digitaliseret tilbage til 1938. Der var sidste år en forventning om at kunne blive færdig med digitaliseringen inden Selskabets 150-års jubilæum i 2021, og denne forventning kan blive indfriet, hvis det nuværende tempo kan fortsætte. Selskabet forsøger inden for økonomien at opretholde tempoet, blandt andet via oprioritering af studentermedhjælpernes arbejdstimer, samt en periodevis tilgang af yderligere studentermedhjælpere, så samtlige historiske artikler fra MT vil være digitaliseret inden selskabets jubilæum i 2021. I den forbindelse sigtes der mod ultimo 2021. Endvidere vil redaktionen i løbet af de næste 2-3 år arbejde med udvikling af en hensigtsmæssig søgbar database for samtlige artikler udgivet i Militært Tidsskrift og på krigsvidenskab.dk fra 1871 og frem til i dag ved udgangen af 2021. Det er som nævnt på nuværende tidspunkt muligt at tilgå artikler fra perioden 1938-2019, og jeg kan med tilfredshed konstatere, at der er en stor interesse for krigsvidenskaben. Artiklerne tilgås bredt fra folkeskoleelever til forskere og ansatte i militæret, hvilket selskabet glæder sig over.

Status på støttemedlemskaber (udfyldt af kassereren)

DKVS havde ved udgangen af 2019 17 støttemedlemskaber, som vi sætter endog stor pris på. Antallet af støttemedlemskaber er desværre faldet med to i forhold til antallet af støttemedlemmer ved udgangen af 2018. Bestyrelsen arbejder i denne forbindelse ihærdigt på at tiltrække nye og relevante støttemedemskaber.

Som i 2018 blev der også i 2019 ved Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot afholdt en vellykket middag for vores støttemedlemmer den 29. oktober 2019. I forbindelse med middagen gav forsvarschefen, general Bjørn Bisserup en interessant og åbenhjertig udlægning af hvor fremtidens forsvar bevæger sig hen ift. kommende konflikter. Inden dette, havde vi haft fornøjelsen af en rundvisning på Frederiksberg slot af oberst Nicolas Veicherts. Ydermere har selskabet allerede afholdt dette års middag for støttemedlemmer. Dette skete i officerssmessen ombord på Fregatten Peder Skram den 18. august, hvor vi havde fornøjelsen af en rundvisning i Mastekranen samt på selve fregatten. Under middagen gav chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen en status på Forsvaret 2020.

Arrangementer i året der gik (siden sidste års Generalforsamling)

 • Tilblivelsen af Multinational Divison North v. GM Flemming Mathiassen (sidste års generalforsamling).
 • Debat om Krigsudredningen v. forfatterne Anders Wivel og Rasmus Mariager med Bo Lidegaard og Kristian Søby som opponenter.
 • BIG BILL – den ukendte “danske” general v. journalist og forfatter Martin Lund som også har skrevet biegrafien om William ”Big Bill” S. Knudsen.
 • “Is War declining – Where and Why?” v. professor Azar Gat.
 • Stigende sikkerhedspolitiske spændinger I Nordøstasien – hvad betyder det for Danmark? – Lektor ved FAK Camilla Tenna Sørensen, ambassadør Helle Meinertz, souschef ved ambassaden i Beijing, fhv. ambassadør Thomas Lehman ambassaden i Seoul, fhv. ambassadør Freddy Svane ambassaden i Tokyo (nu ambassadør til Indien).
 • ”Security in the Black Sea Region - developments and emerging conventional as well as hybrid challenges. Paneldebat med den ukrainske, tyrkiske, rumænske og georgiske ambassadør til Danmark.
 • Nyt artilleri v. oberst Torben Dixen Møller og oberstløjt Dennis Nuppenau.
 • Multidomain Operations v. Esben Salling og Martin Gaarn militæreanalytikere ved Forsvarsakademiet.
 • ”Når kun det hinsides liv har værdi” v. Bo Husum.
 • ”Officersuddannelsen i Hæren er KLAR TIL KAMP!” v. CH HO OB Nicolas Veicherts med kadetter.
 • Situation i Yemen og perioden somchef for FN-missionen v. GM Michael Lollesgaard.
 • Sanktioner, særaftaler og sikkerhedspolitik - Situationen I Iran v. den fhv. danske  ambassadør til Iran Danny Annan (nu ambassadør til Tyrkiet).

Kommende arrangementer resten af året:

Oktober:

 • Flyvevåbnets 70 årsfødselsdag v. chefen for Flyverkommandoen GM Anders ”ERA” Re
 • Tidligere annoncerede foredrag om F16 – På vingerne med danske piloter v. MET og JOS

November:

 • Aktisk Kommandos 8 års fødselsdag (31. oktober) og situationen i Arktis v. chefen for Akrtisk Kommando generalmajor Kim Jesper Jørgensen
 • Hæren 2020 v. chefen for Hæren generalmajor Michael Lollesgaard

Formand: Jeg kan konstatere, at der er et ganske godt fremmøde ved vores arrangementer, og vi har i den forbindelse også stor glæde af at afholde flere af arrangementerne sammen med samarbejdspartnere som f.eks. Det Udenrigspolitiske Selskab. Jeg kan også konstatere, at der fortsat er god tilslutning gennem anvendelse af VTC løsninger, hvor selskabet benytter sig af forsvarets VTC opkoblinger rundt omkring i landet og udlandet. Selskabet håber inden længe at kunne anvende en internetløsning, så flere kan deltage online.

Hermed afsluttes min beretning om selskabets virke i det forgangne år.

Det konstateredes, at der hverken var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. Beretnigen blev dermed godkendt .

Forslag: Et medlem af selskabet havde dog et foreslag til et arrangement om situationen i Hviderusland. Forslaget blev taget ad notam.

Ad Dagsordenens pkt. 3 (Revideret regnskab).  

Det Krigsvidenskabelige Selskabs økonomi.

Regnskabet er fordelt til de medlemmer, der er til stede her i aften.

Indedning: Umiddelbart vil man nok lægge mærke til, at selskabet i regnskabsåret har haft et underskud på kr. 213.315,28 i året 2019.

Årsagen til dette skyldes primært, at bestyrelsen i 2018 besluttede, at der skulle gennemføres en fuld digitalisering af samtlige numre af Militært Tidsskrift, hvilket igennem lang tid havde været et meget højt prioriteret mål. I samme forbindelse var man til fulde klar over, at dette ville medføre en betydelig udgift for selskabet. Året 2019 kan derfor bedst karakteriseret som et år i udvikling. Derudover har selskabet som nævnt i november – december 2019 skiftet hjemmesideleverandør, hvilket fremadrettet vil give betydelige besparelser.

Til trods for underskuddet -  må selskabets økonomi for nærværende fortsat vurderes som sund, idet selskabet  samlet rådede over likvide beholdninger på kr. 467.543,38 pr. 31. december 2019.  

Indtægterne er samlet på kr.399.695,12, hvilket er kr. 101.304,88  lavere end i forhold til det budgetterede, kr. 501.000,00. Selskabet havde således i forvejen budgetteret med et underskud på kr. 100.000,00.

Årsagen hertil skyldes, at selskabet har haft et fald af indbetalinger fra såvel ordinære medlemmer som støttemedlemmer.

Derudover har det været forbundet med endog betydelige udfordringer, at få donationer fra fonde mm. til selskabets digitaliseringsprojekt.

Udgifterne er kr. 12.010,40 større, end hvad der var budgetteret med. Dette svarer nogenlunde til det ikke budgetterede kurstab på værdipapirer, der androg kr. 9.216,45. Når dette tages i betragtning, har udgifterne samlet kun overskredet de budgetterede udgifter med det trods alt beskedne beløb på kr. 2.793,95.

Ellers skal det bemærkes, at årsagen til at udgifterne redaktionen har overskredet det budgetterede med kr. 39.067,45 skyldes et betydeligt merarbejde med henblik på indlæsning af digitaliserede tidsskrifter.

Vurdering: Det vurderes naturligvis ikke at være acceptabelt, at underskudet er beløb sig til kr. 213.315,28, hvilket primært skyldes, at indtægterne ikke har nået det budgetterede mål.

Årsagen til underskudet skal dog som tidligere nævnt også ses i forhold til, at det var selskabets mål, at få en fuld digitalisering af Militært Tidsskrift.

Derudover har selskabet nu  implementeret en tidssvarende og fremadrettet langt billigere hjemmesideløsning, hvilket i de kommende år vil kunne afspejle sig positivt, idet udgiftsniveauet til ekstern hjemmesideleverandør er betydeligt lavere. 

Samlet vurderes det derfor, at årets resultat er tilfredsstillende for selskabet – og at selskabets økonomi fortsat er sund.

Det konstateredes, at der hverken var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen.

Regnskabet blev dermed godkendt.

Forslag: Et medlem af selskabet foreslog om, at bestyrelsen omdisponerede flere midler fra obligationer til invistering i aktier. Foreslaget blev drøftet kort og taget ad notam. Forslaget var ikke til afstemning.

Spørgsmål fra et medlem: Hvorfor har selskabet ikke har nået målet om flere indtægter fra støttemedlemmer?

Svar ved Formanden: Målet må erkendes at være sat for højt i forhold til den nuværende indsats for at hverve flere støttemedlemmer. Bestyrelsen har på baggrund heraf iværksat en række tiltag med henblik på at forstærke denne indsats.

Ad Dagsordenens pkt. 4 (Fastsættelse af kontingent og abonnementssats).

Fastsættelse af kontingent sker i henhold til foreningens vedtægter på Generalforsamlingen. Fastsættelsen sker fremadrettet, dvs. gældende for 2020.

Medlemskontingent 2020.

Formand: Jeg skal spørge, om Generalforsamlingen kan godkende den af bestyrelsen foreslåede årlige kontingentsats på kr. 240,- for fuldt medlemskab i 2021 for alle medlemmer, herunder pensionister, kadetter og andre. Denne sats er uændret ift. indeværende år, dvs. 2020.

Jeg skal endvidere spørge, om Generalforsamlingen kan godkende, at jeg i særlige tilfælde kan tilbyde det første års medlemskab til en reduceret sats, f.eks. ved hvervekampagner på officersskolerne og andre særlige arrangementer.

Fastsættelse af kontingent og abonnement sker i henhold til foreningens vedtægter på generalforsamlingen. Fastsættelsen sker fremadrettet.

Der konstateredes ingen indvendinger mod bestyrelsen indstilling om kontingents størrelse. Forslaget om kontingentsats på kr. 240,- for fuldt medlemskab i 2021 blev vedtaget.

Ad Dagsordenens pkt. 5 (Indkomne forslag).

Der er i år ikke blevet sendt nogen forslag.

Ad Dagsordenens pkt. 6 (Valg af bestyrelsesmedlemmer).

Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg:

Kaptajn Alexander Peter Tetzlaff samt lektor Jeppe Plenge Trautner er på valg og modtager genvalg.

Bestyrelsen indstiller følgende til valg:

Oberstløjtnant Lars Nygaard samt kaptajn Arnon Khamthawai Kyvsgaard Madsen.

Udtrådt af bestyrelsen, samt bestyrelsens indstillinger til nye bestyrelsesmedlemmer:

Udtræder: Kaptajnløjtnant Peter Højgrav.

Såfremt ovennævnte vedtages af generalforsamlingen, vil bestyrelsen få følgende sammensætning:

 • Generalmajor Michael Lollesgaard.
 • Kontreadmiral Torben Mikkelsen.
 • Kontreadmiral Henrik Ryberg.
 • Oberstløjtnant Steen Wegener.
 • Oberstløjtnant Lars Nygaard (opstiller)
 • Major Esben Salling Larsen.
 • Major Jonas Vøg Andersen.
 • Major Thomas Jørgensen.
 • Kaptajn Alexander Peter Tetzlaff. (opstiller)
 • Kaptajn Jakob Clod Asmund.
 • Kaptajn Arnon Khamthawai Kyvsgaard Madsen. (opstiller)
 • Lektor Jeppe Plenge Trautner. (opstiller)

Ingen andre kandidater meldte sig. Sammensætningen af den nye bestyrelse blev dermed vedtaget.

Ad Dagsordenens pkt. 7 (Valg af suppleanter til bestyrelsen).

 • Kaptajn Kristian Soelberg er på valg og modtager genvalg.
 • Overassistent Annette Greve er på valg og modtager genvalg.
 • Materielassistent Peter Willer er på valg og modtager genvalg.

Jf. vedtægterne §6 kan der vælges op til 7 suppleanter. Ingen andre kandidater meldte sig. Sammensætningen af suppleanter blev dermed vedtaget.

Ad Dagsordenens pkt. 8 (Valg af revisorer og revisorsuppleant). (Udfyldes af kassereren)

Bestyrelsen foreslår følgende revisorer og revisorsuppleanter genvalgt:

kommandørkaptajn Jannik Taanum Andersen er på valg og er villig/indstillet til endnu et år som revisor sammen med Major Niels-Christian Levin Hansen, der ligeledes er villig til endnu et år. Bestyrelsen indstiller Benny Åxmann som revisorsuppleant.

Ingen andre kandidater meldte sig. Sammensætningen af revisorer og revisorsuppleant blev dermed vedtaget.

Ad Dagsordenens pkt. 9 (Eventuelt).

HILSEN TIL Hendes Majæstat Droningen.

Selskabets har i dagens anledning sendt en hilsen til HMD lydende således:

Formanden: Forsamlingen bedes rejse sig!:

”Det krigsvidenskabelige Selskab samlet på Svanemøllens Kaserne til generalforsamling sender dets høje protektor de ærbødigste hilsener”.

Selskabet har modtaget følgende telegram:

Skærmbillede 2020-10-02 kl. 11.55.35.png

ØVRIGT

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til dirigenten oberst Niclas Theodors Veicherts for en vel gennemført generalforsamling.

Formanden overrakte vingave til oberst Nicolas Theodors Veicherts, chef for Hærens Officersskole og kommandant på Frederiksberg Slot.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsens medlemmer for deres indsats gennem året.

Til slut vil jeg takke for deltagelse i generalforsamlingen. Jeg håber på at se jer alle igen til selskabets næste generalforsamlingen, som jf. vedtægterne ordenligvis afholdes i maj.

Inden vi fortsætter aftenens program med foredrag/debat ved chefen for Forsvarsstaben, vil jeg gerne invitere alle tilstedeværende til en mindre reception omkring pølsevognen ude foran bygningen.

Den skannede version af Formandens beretning, hvor dette er fra: Formandens beretning.