Norsk Militært Tidsskrift - 150 år

Den 28. februar fejrede Oslo Militære Samfund Norsk Militært Tidsskrifts 150-årsdag. Militært tidsskrift ønsker tillykke med følgende hilsen:
 
Dette skal være en hyldest fra en yngre til en ældre slægtning. En hyldest for 150 års veludført virke for - som det hedder i indledningen til Norsk Militært Tidsskrifts første hefte - »den militaire videnskabeligheds udbredelse«. En hyldest fra en yngre slægtning, som dog har ældre aner. Det danske Militært tidsskrift, som i år udsender sin 109. årgang, kom til verden som talerør tov Det krigsvidenskabelige Selskab, der stiftedes den 31. oktober 1871 på Frederiksberg Slot - hjemstedet siden 1. maj 1869 for Hærens Officersskole. Det var forudgået af det af en kreds af officerer siden 1818 udsendte Magasin for Militær Videnskabelighed, som i 1836 blev afløst af Militært Repertonum.
 
Det danske Militært tidsskrift blev startet i en stemning, som er blevet beskrevet som »undergangsangst og genrejsningshåb«. Det skete i skyggen af nederlaget og tabet af Sønderjylland i 1864 og udfaldet af den fransktyske krig 1870-71. Det er ikke med urette, at initiativtagerne - syv officerer af hær og flåde - ved Det krigsvidenskabelige Selskabs 100-års jubilæum, med en strofe af Johs. V. Jensen, blev karakteriseret som »Det bedragne lykkeløse kuld«. Ganske anderledes var stemningen, da Norsk Militært Tidsskrift blev grundlagt. Med revolutions- og Napoleonskrigene havde krigsførelsen fået en ny dimension. Som Goethe udtrykte allerede den 20. september 1792, da han overværede kannonaden ved Valmy: »Her og nu begynder en ny epoke i verdenshistorien, og du kan sige, at du var med, da den startede«. 
 
Den militærvidenskabelige litteratur var omfattende i begyndelsen af 1800-tallet. Mange skribenter søgte at beskrive og analysere den nye tids krigsførelse. Jomini beskrev og analyserede Napoleons krige på en sådan måde, at hans værker - som professor Mich. Howard har udtrykt det - umiddelbart var anvendelige som lærebøger på militære skoler. Og Clausewitz lukkede sig inde i sit studereværelse for at fundere over krigens væsen. Resultatet var, at han med sit værk »Vom Kriege« formulerede en krigsteori, der, som Peter Paret har udtrykt det, kom til at betyde mere for dette århundrede end for Clausewitz’ eget. Det er på denne baggrund naturligt, at der rundt omkring i garnisoner dannedes læseselskaber, som samledes om at studere den nye litteratur, analysere og diskutere den og opbygge biblioteker. Blandt disse militære læseselskaber, som endnu eksisterer i Danmark, er »Det militære Læseselskab Rendsborg«, der i 1820 oprettedes i grænsefæstningen Rendsborg under navnet »Die Militair-Lesegesellschaft«.
 
Det var lige så naturligt, at der udover denne mangfoldighed af bøger om militære emner også blev behov for fag-tidsskrifter, der kunne åbne sine spalter for information og udveksling af tanker og ideer i en videre kreds »til militair videnskabeligheds udbredelse«. Norsk Militært Tidsskrift blev skabt for at dække et sådant behov og har i sin 150 årige historie på beundringsværdig vis løst denne opgave. Et fagtidsskrift er imidlertid i meget høj grad dets læseres eget blad. Dets kvalitet er i afgørende grad afhængig af læsernes lyst og evne til at skrive og debattere. Norsk Militært Tidsskrift er i den situation, at en sådan lyst og evne har været og er til stede. Norsk Militært Tidsskrifts budskab når imidlertid udover landets egne grænser. I Danmark har det siden dets start været et værdsat bidrag til den militære professions højnelse.
 
Denne professions kvalitet hviler i væsentlig grad på at opøve evnen til at kortlægge og analysere krigens hidtidige teori og praksis, og til med dette som udgangspunkt - med general Douhets ord - »at foretage en mental ekskursion ind i fremtiden«. Dette sidste er så meget mere nødvendigt i en epoke, som den vi nu gennemlever, hvor de militære magtmidlers rolle har ændret karakter: Gennem deres tilstedeværelse og kvalitet skal de hindre deres egen anvendelse. Norsk Militært Tidsskrift ønskes til lykke med de første 150 år og lykke til i fremtiden at kunne løse den opgave der ligger forude.
 
 
 
 
PDF med originaludgaven af Militært Tidsskrift hvor denne artikel er fra:
PDF iconmilitaert_tidskrift_110_aargang_mar.pdf
 
 

Litteraturliste

Del:

Emneord