Modelling & Simulation – hos de andre

Til indledning en historie fra den virkelige verden: For noget tid siden lettede et amerikansk C-17 transportfly fra lufthavnen i Bagdad. Kort efter starten blev flyet rystet af en kraftig eksplosion og besætningen kunne i natmørket konstatere, at der var ild i den ene side af flyet. Chefpiloten kunne endvidere konstatere, at hans instrumenter ikke virkede, men at de trods alt var i orden hos hans co-pilot. Besætningen havde trænet meget i simulator og det kom dem nu tilgode. Det lykkedes besætningen at få lukket for brændstoftilførslen til motorerne på den brændende side af flyet, men branden kunne man ikke stoppe. Piloterne fik herefter styret flyet tilbage til Bagdad lufthavn og landede velbeholdent og reddede dermed egne og ca. 40 passagerers liv. Her kunne man i øvrigt konstatere, at een af flyets motorer var totalt ødelagt.

Foto: Forsvaret.dk

Historien blev fortalt af chefpiloten på C-17 transportflyet ved en stor amerikansk konference om simulatorer og mere generelt om anvendelsen af Modelling & Simulation i det amerikanske forsvar. Han sagde, at det helt entydigt kunne tilskrives de mange træningstimer i flysimulatoren, at det var lykkedes at bringe flyet tilbage til lufthavnen. Piloten var helt overbevist om, at han og alle øvrige ombordværende aldrig havde overlevet den flytur uden træning under simulerede forhold med ekstreme flykonditioner. Faktisk var hen ved 98% af træningstimerne i den aktuelle flytype afholdt i simulator. Her kan man uden risiko træne ekstreme flykonditioner, som det aldrig ville være muligt at træne i et virkeligt fly. Hertil kommer de markante økonomiske fordele ved at træne i simulator sammenlignet med træning i et virkeligt fly.

Baggrund og forudsætninger for udvikling af simulatorer

Tidligere trænede man militære enheder ved at arrangere store øvelser med mange tusinde deltagere med store mængder militært udstyr og benyttede store landområder med tilhørende luftrum under afviklingen af øvelsen. Endvidere kunne man øve brugen af f.eks. artilleri under den fornødne sikkerhed i militære øvelsesområder.

Dette er af mange årsager ikke længere muligt:

·         De militære enheder er blevet reduceret i antal og størrelse.

·         Flyoperationer i lav højde over befolket område accepteres ikke.

·         Nye våbentyper, specielt missiler, kan pga. blandt andet rækkevidder ikke benyttes af sikkerhedsmæssige grunde.

·         Udgifterne i forbindelse med de store øvelser er meget betydelige.

En forudsætning for at erstatte virkelige øvelser med øvelser i simulator i et virtuelt miljø er tilstedeværelsen af de elektroniske hjælpemidler. I mange år har man udviklet dedikerede simulatorer, som kunne træne f.eks. piloter, men disse simulatorer var meget kostbare at anskaffe. Med den voldsomme udvikling på PC-området er det nu blevet muligt at anvende billige computere med stor regnekraft til løse opgaver, som tidligere kun kunne løses af specielt udviklede, dyre computere.

Udviklingen i USA

USA har nu gennem en årrække været markant førende og satset ganske betydelige ressourcer på at udvikle simulationsteknologier ikke mindst under koordination af Defense Modelling & Simulation Office (DMSO). Helt fra øverste ledelsesniveau (viceminister) er der lagt en klar strategi for udvikling og anvendelse af M&S teknologier til forsvarsplanlægning, beslutningsstøtte og forskning samt over hele spektret fra kravspecifikation over design og træning til udfasning af militære systemer. USA ønsker at udnytte de muligheder, som teknologien giver, til i første omgang at erstatte traditionel militær træning med træning i simulator i et virtuelt miljø. På sigt udgør træning dog kunne en del af anvendelsen af M&S.

DMSO har ikke mindst i lyset af den igangværende militære transformationsproces forsøgt at udnytte mange forskellige samfundsressourcer til at transformere ikke kun den militære træning, men også hele den militære materielanskaffelses-, materielvedligeholdelses- og materieludfasningsproces. Se nedenstående figur.

Arbejdet har resulteret i, at den ”Master Plan” som DMSO udarbejdede i 1995, nu er ved at blive erstattet af en ny ”Master Plan” fra 2005. Den nye plan fokuserer blandt andet på brugerbehov, teknologiske muligheder og herunder specielt på udviklinger af standarder på softwareområdet. Disse standarder anses for helt afgørende for at større systemer kan opbygges, delvis på grundlag af allerede udviklede moduler og dermed til lavere omkostninger.

Udviklingen i NATO

NATO har gennem mange år afholdt store CAX-øvelser med udgangspunkt i Kaiserslautern, Warrior Preparation Center. Mange militære stabe har trænet under anvendelse af Joint Theatre Level Simulation modellen. Modellen bliver i NATO opdateret og vedligeholdt af NC3A i Haag.

NATO har endvidere etableret NATO Modelling & Simulation Group (NMSG) som et centralt panel for udveksling af information om f.eks. nationale M&S planer samt udvikling af standarder og rammer for brug af simulation. Det daglige sekretariatsarbejde sker ved NATO Modelling & Simulation Coordination Office (NMSCO) etableret som en del af Research & Technology Agency (RTA) i Paris.

NMSG er på det seneste udset til at støtte opbygningen af NATO Joint Warfare Centre i Stavanger, som er underlagt Allied Command Transformation og vil blive ansvarlig for træning af højere stabe samt for dele af NATO programmet Concept Development & Experimentation (CDE).

På det seneste har NMSCO påbegyndt opbygningen af et bibliotek af simulationsmodeller, således at mange lande på sigt kan drage nytte af allerede udviklede systemer. 

Udviklingen i Europa

Udviklingen i Europa er blandt andet sket med udgangspunkt i Western European Armaments Group (WEAG) CEPA 11 on Modelling & Simulation. I dette forum er der igangsat udviklingsprojekter, som europæiske og herunder danske virksomheder har udført for delvist offentlige, delvist egne midler.

Et markant eksempel på projekt udført i CEPA 11 regi er ”Networked Simulation”, hvor 13 lande med 22 virksomheder over tre år udviklede grundlaget for simulationer, hvor mange forskellige simulatorer, stabstrænere mv. kan sammenkobles i et stort sammenhængende system. Hvorfor ikke træne en pilot i en flysimulator over for et team i en luftforsvarssystemsimulator?

Et andet projekt under CEPA 11 har udviklet og demonstreret brugen af simulationsteknologi bygget ind i et fly, således at træning kan foregå under virkelig flyvning tilsat et virtuelt miljø dvs. eet fly kan for sig selv træne luft-til luft operationer. Opgaven var, ud over at løse M&S problemerne, at bevare den fulde flysikkerhed i træningsflyet. Opgaven er løst og et antal DEMO-flyvninger er gennemført.

Dansk industri har styret et udviklingsarbejde omkring Computer Generated Forces (CGF), således at dele af træningsprocessen kan udføres af ”intelligente” CGF og dermed mindske behovet for personer, som skal støtte i forbindelse med afholdelsen af CAX-øvelser.

I øjeblikket arbejder projektgruppe MED_LOG med deltagelse fra Italien og Danmark på at udvikle et beslutningsstøttesystem til brug for bl.a. Forsvarets Sundhedstjeneste i forbindelse med medicinsk logistik.

I nær fremtid påbegyndes der et pilotprojekt vedrørende ”Simulation Based Acquisition” med deltagelse af syv nationer heriblandt Danmark.

Den fremtidige organisation af det europæiske samarbejde er netop nu til diskussion ikke mindst i lyset af opbygningen af et European Armaments Agency i EU. Beslutning om det fremtidige europæiske samarbejde også uden for dette regi forventes medio 2005 (hvilket især har Danmarks interesse på grund af det gældende forsvarsforbehold).

Udviklingen i Danmark

Danmark har i mange år haft simulatorer til støtte for alle tre værn som f.eks. flysimulator til F-16 piloter, maritim træner i Frederikshavn, Leopard kampvognstræner og Stinger luftforsvarstræner.

CAX-træning er primært sket i NATO-regi, men på det seneste har hæren anskaffet JCATS systemet. Der er også ønske om at opbygge et værnsfælles CAX-system, således som det allerede findes i mange andre lande.

Dansk industri har som nævnt deltaget i en række projekter i WEAG-regi og et internationalt samarbejdsnetværk er opbygget. Industrien har også deltaget i udviklingen af nødvendige internationale standarder. Dansk industri er således rustet til udvikle og levere M&S systemer til dansk forsvar, alene eller som del af et europæisk konsortium.

Afslutning

Samlet er området M&S inde i en voldsom udvikling. Det er efter min mening hævet over enhver tvivl, at uden intensiv brug af M&S systemer vil dansk forsvar på længere sigt ikke kunne opstille et forsvar med stor operativ kampkraft og høj overlevelsesevne.

Forudsætningen for at nå dette mål er, at der opstilles en selvstændig militær målsætning for brug af M&S i beslutningsstøttesystemer, CAX-systemer og over hele spektret fra udvikling, produktion, træning i brug og opgradering af militært udstyr. Hvis ikke alle disse faktorer ses i en større sammenhæng og sammenholdes med dansk ambitionsniveau og økonomiske muligheder, vil vi ikke nå de opstillede mål for Forsvarets igangværende transformation. Det nationale beredskab (totalforsvaret) bør også inddrages i den samlede målsætning.

Derfor er der efter min mening et presserende behov for, at der i dansk forsvar

·         udpeges en overordnet M&S ansvarlig myndighed og

·         udvikles en dansk M&S strategiplan. 

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_134.aargang_nr.2_2005_1.pdf

Litteraturliste

Del: