Michael Hesselholt Clemmesen. For fede, for gamle og for dårligt uddannede.

En tekstsamling i anledning af brigadegeneral Michael H. Clemmesens fratræden som seniorforsker ved Forsvarsakademiet

Forfattere: Niels Bo Poulsen og Jeppe Plenge Trautner (red.)
Forlag: Forsvarsakademiets Forlag

Diverse: Udgivet 2016. 275 sider. Bogen er gratis ved afhentning eller kan downloades som .pdf på: http://www.fak.dk/publikationer/Pages/Forfedeforgamleogfordaarligtuddannede.aspx

 

Anmelder: Rune Holmå Iversen

Trods et til tider højt krav til læserens forforståelse og mangler i bibliografien, giver denne tekstsamling en udmærket indføring i militærhistorikeren, pensioneret brigadegeneral og cand. phil., Michael Clemmesens tankevirksomhed og litterære produktion.

Igennem lidt over en generation har den nu pensionerede brigadegeneral og historiker cand. phil. Michael H. Clemmesen udfoldet en større forfattervirksomhed. Først som aktiv linjeofficer, senere som underviser på generalstabskurset, som chef for det baltiske militærakademi og nu senest som seniorforsker i militærhistorie ved Forsvarsakademiet. Emnerne har spændt bredt: Fra professionelle diskussioner om det danske forsvars organisation, udrustning og opgaver under den Kolde Krig, overvejelser om det danske forsvars indsættelse i internationale missioner, til egentlig militærhistorisk forskning. Dette har udmøntet sig i hundredvis af tekster: Fra aviskronikker, over videnskabelige artikler til tykke bøger.

I anledning af Michael Clemmesens pensionering som seniorforsker fra Forsvarsakademiets Institut for Militærhistorie og Krigsteori, har hans kolleger på instituttet ladet udfærdige denne tekstsamling og bibliografi som en introduktion til det omfangsrige forfatterskab.

Tekstsamlingen består af 26 artikler der fylder størstedelen af bogen. Til sidst er der to bibliografier, hvor Michael Clemmesens produktion står oplistet i både kronologisk og tematisk rækkefølge. Tekstsamlingen indledes med et kort forord af Forsvarsakademiets chef, kontreadmiral Nils Wang.

Bogens redaktører identificerer i alt ti overordnede temaer, som de mener er kendetegnende for Michael Clemmesens forfatterskab. Af disse temaer er de der omhandler ”Militær professionalisme og officersuddannelse” og ”Militære operationer og doktrin” samt ”Dansk militær og offentlig ledelse under New Public Management” til overflod repræsenteret, med henholdsvis syv, seks og tre eksempler i tekstsamlingen. De øvrige seks temaer er kun repræsenteret med en til to artikler, mens temaet ”Den Kolde Krig: Dansk forsvar, NATO, atomvåben og nedrustning” ikke er at finde iblandt de 26 udvalgte artikler. Artiklerne ligger generelt grupperet efter det tema de tilhører, hvilket hjælper på overskueligheden. Inddelingen i temaer hjælper også til med at strukturere forfatterskabet, hvorved det bliver nemmere at finde tendenser og røde tråde.

De udvalgte artikler giver et fint indblik i, hvorledes Clemmesens tankevirksomhed har udviklet sig i løbet af lidt over 40 år. Seks af artiklerne er avisindlæg og ti er indlæg publiceret i Militært Tidsskrift og dets digitale efterfølger krigsvidenskab.dk. Ni af artiklerne stammer fra Michael Clemmesens webblog (blog.clemmesen.org) og en enkelt er fra ”Kentaur - Kamptroppernes Tidsskrift”. 16 af de 26 artikler stammer fra de sidste 15 år. Dette gælder især for materialet taget fra webloggen, der i høj grad repræsenterer en let læst syntese af de tanker, Michael Clemmesen har gjort sig i løbet af sin karriere. De tidligere artikler fra 1970´erne og 1980´erne er derimod knap så let tilgængelige. Der er her tale om debatindlæg i fagtidsskrifter. For at kunne forstå disse artikler kræves der for det første et grundlæggende kendskab til selve debattens kernepunkter og for det andet en viden om hvorledes det danske forsvar dengang var struktureret. Redaktørerne kunne måske her have gjort et større arbejde med at klargøre baggrunden for de forskellige debatindlæg, herunder hvori de grundlæggende synspunkter i debatten bestod, samt hvem der forfægtede dem.

Tekstsamlingens svage punkt er dog klart bibliografien. Dette til trods for redaktørernes forsikring om, ”at de væsentligste bidrag er ”indfanget” (s. 10). Det ser således ud som om, at en stor del af de bidrag Michael Clemmesen har gjort i danske og internationale videnskabelige antologier og konferencepublikationer er fraværende. Dette er så meget mærkeligere, eftersom de fleste af de værker der mangler i bibliografien klart fremgår af den publikationsliste fra 2013, som Michael Clemmesen selv har publiceret på sin hjemmeside: (http://www.clemmesen.org/cvfiles/List_of_Publications_Michael_H_Clemmesen_07_2013.pdf).

Af de 42 artikler som Michael Clemmesen selv har fundet væsentlige nok til at nævne i denne liste, er de 18 fraværende i bibliografien.  Dette inkluderer så væsentlige bidrag som biografien ”Clausewitz-Liv og Person” der indgik i den danske Clausewitz oversættelse fra 1986, ”Udviklingen i Danmarks Forsvarsdoktrin 1945-1969” fra 1987, ”Den massive gengældelses lille ekko, de taktiske atomvåbens rolle i dansk forsvarsplanlægning i 1950’erne” fra 1991, ”Krigsvidenskabeligheden. Risikoen for det indlysende. Tidens sandheder i kritisk perspektiv” fra 1996 (der også skaffede Clemmesen prisen som årets forfatter hos Det Krigsvidenskabelige Selskab), samt Clemmesens medforfatterskab til den store bog ”Københavns Befæstning. Til Fædrelandets Forsvar”, der udkom i 2012. Derimod ser det ud som om, at størstedelen af de avisartikler Michael Clemmesen i tidens løb har skrevet til større dagblade er kommet med.

Herudover er de artikler som Michael Clemmesen har skrevet til ”Kentaur - Kamptroppernes Tidsskrift” fuldstændig fraværende fra bibliografien. Dette inkluderer også det indlæg der er at finde iblandt de 26 udvalgte artikler i tekstsamlingen. Dette er ærgerligt, idet et aspekt af Michael Clemmesens herved bliver overset, nemlig hans virke som praktisk officer og troppefører. I løbet af 1970´erne og 1980´erne havde Clemmesen i denne egenskab således ansvaret for opstilling og uddannelse af militære enheder samt indfasning og evaluering af forskelligt materiel, heriblandt de opgraderede Centurion og M41 kampvogne. Disse mangler er beklagelige, idet de tjener til at gøre bibliografien mindre brugbar.

Mængden af billedmateriale i bogen er afpasset i forhold til de originale forlæg, og inkluderer således kun de få diagrammer som oprindeligt udgjorde en del af artiklerne.

Denne tekstsamling ender således med at sætte sig imellem to stole. For den læser der ikke på forhånd kender noget til Michael Clemmesens og hans forfatterskab kræves der en høj grad af forudgående viden om dansk forsvar og forsvarsdebat for at kunne få fuldt udbytte af især de tidlige artikler i tekstsamlingen. For den læser der allerede har et forudgående kendskab og ønsker en nærmere og mere indgående oversigt over forfatterskabet, bliver dette besværliggjort af de huller der er i bibliografien. Dette er synd, idet tekstsamlingen som sådan er ganske helstøbt og giver et struktureret og tematiseret overblik over, hvorledes de forskellige dele af Michael Clemmesens tankevirksomhed har udviklet sig i løbet af hans tid som militærfaglig skribent. 

Del: