Meddelelse fra Det krigsvidenskabelige Selskab

Efter en gennemgang af Det krigsvidenskabelige Selskabs arkiv har bestyrelsen besluttet at realisere en del af de særtryk og hefter, som findes i dette.

Det drejer sig om følgende særtryk:

— Nogle bemærkninger om Det krigsvidenskabelige Selskab, 1872.

— Udtog af en rapport til Krigsministeriet fra Capitainerne W. J. C. Klüwer og C. H. F. R. Baumann over en Reise i Tyskland i februar 1876.

— Kampen om Orléans og Felttoget i Landskabet Beauce i October, November og December Maaned 1870. Et foredrag holdt af W. J. C. Klüwer i Odense garnison i 1873.

— Om Staalbronce af Kapitain i Artilleriet F. Wagner, tillkjendt Det krigsvidenskabelige Selskabs Prisbelønning i 1882.

— De Fordringer som stilles til et tidssvarende Skydevaaben for Fodfolket. Foredrag holdt den 26. november 1883 af Kapt. i Fodfolket P. E. M. Ramsing.

— Referat af Diskussionen i Det krigsvidenskabelige Selskab om de Fordringer som stilles til et tidssvarende Skydevaaben for Fodfolket. 1884.

— Kampen om Kalmar 1611 af Kaptajn af Fodfolket Axel Larsen, 1884.

— Om tjenesteomgangen ved Folfolket. Foredrag holdt den 7. januar 1884 af Kapitain i Fodfolket L. Severin.

— Nogle Bemærkninger om Indretning af Fodfolkskaserner af Ingeniørkaptajn Nøk- kentved. Foredrag holdt i Det krigsvidenskabelige Selskab den 10. december 1888.

— Diskussion i Det krigsvidenskabelige Selskab i Vinteren 1888—89 om Indretningen af Fodfolkskaserner.

— Om Fodtøjets rette Form med særligt Hensyn til Det millitære Fodtøj af korpslæge L. S. Vogelius, 1890.

— Diskussion i Det krigsvidenskabelige Selskab i Foraaret 1890 om den rette Form for Fodfolkets Fodtøj.

— Vort Forsvar og vor Udenrigspolitik. Foredrag af Dr. J. Østrup holdt i Det krigsvidenskabelige Selskab den 28. Februar 1901.

— Nogle Oplysninger om Indretningen af Militærstaldene i Danmark.

— Om Principperne for Bedømmelse og Udskrivning af de Værnepligtige i Relation til den gældende Hærlov. Foredrag i Det krigsvidenskabelige Selskab den 10. December 1900.

— De projecterede Befæstninger om Kjøbenhavn på Sjællandssiden. Referat af Foredrag og Discussioner i Det krigsvidenskabelige Selskab i Vinteren 1882/83.

— Et Indlæg i Diskussionen om Kjøbenhavns Befæstning fra 12. Februar 1883 af Artillerikapitain Th. Schou.

— De projekterede Befæstninger om Kjøbenhavn af Ingeniørcapitain V. Tobiesen, 1883.

— Momenter af det d. 11. Januar 1892 i Det krigsvidenskabelige Selskab holdte Foredrag »Om Formen for det aktive Fæstningsforsvar«.

— Det krigsvidenskabelige Selskabs første 25 Aar (Heri Register til de første 24 Aargange af »Militært Tidende«.) 1896.

— Det krigsvidenskabelige Selskab 1871—1896 (Sang forfattet til jubilæumsdagen).

— Det krigsvidenskabelige Selskab 1871—1921.

— Det krigsvidenskabelige Selskab 1871—1946.

— Befalingstekniske Eksempler i Taktisk Belysning, 1924.

— Befalingstekniske Eksempler af Kaptajn H. A. Rolsted, 1929.

— Kan København gøres til en aaben By. Særtryk af Militært Tidsskrift Nr. 2, 1931.

— Tyngdepunktet i Danmarks Forsvar. Særtryk af Militært Tidsskrift Nr. 1, 1934.

— Hvilke Krav stiller den nuværende Situation til vor Hærorganisation af Kaptajn E. A. Hofmann. Tillægshefte til Militært Tidsskrift, 1934. Af serien »Studier over Verdenskrigen« foreligger flg. hefter:

— Aarsagerne til Verdenskrigen. Dr» phil. R. Besthom.

— Den militære Situation ved Krigens Udbrud. Hærene. Kaptajn W. W. Prior og Premierløjtnant O. F. Løkkegaard.

— Den militære Situation ved Krigens Udbrud. Fæstningerne. Kaptajn S. Kühl.

— Den militære Situation ved Krigens Udbrud. Flaaderne. Premierløjtnant C. Hammerich og Premierløjtnant S. Jessen.

— Operationerne på Vestfronten indtil Midten af November 1914. Kaptajn O. Kyhl.

— Operationerne på Østfronten i 1914. Kaptajn W. W. Prior.

— Operationerne på Østfronten i 1915. Kaptajn W. W. Prior.

— Englændernes Forsvar af Ægypten. Italienerne i Tripolitanien. Kaptajn Daniel Bruun.

— Paa de tyrkiske Fronter 1914—15. Dardanellerne

— Gallipoli. Kaptajn Daniel Bruun.

— Fodfolket: Organisation, Bevæbning, Udrustning, Feltarbejder. Oberstløjtnant K. L. Lasson.

Prisen for særtrykkene fastsættes til 1 kr. + porto og for hefterne i serien »Studier over Verdenskrigen« 3 kr. + porto. Eventuelle købere bedes meddele Selskabets sekretær, major J. Schousboe, inden den 15. januar 1965, hvilke særtryk og hefter, man måtte ønske at få. I de tilfælde, hvor efterspørgsel er større end det rådige antal, vil tidspunktet for modtagelsen af bestillingen være afgørende, idet dog medlemmer går forud for ikke medlemmer.

Herudover findes i arkivet såvel komplette årgange (uindbundne) som enkelteksemplarer af Militært tidsskrift.

Disse kan på tilsvarende måde købes, idet prisen for enkeltnumre er fastsat til 35 øre, en årgang til 3 kr. Ved køb af flere årgange vil en moderation i prisen evt. kunne opnås ved direkte henvendelse til Selskabets sekretær.

Efter den 15. januar 1965 vil Selskabet disponere på anden måde over de resterende eksemplarer af såvel særtryk og hefter som af de resterende eksemplarer af Militært tidsskrift.

PDF med orginialudgaven af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra:

PDF icon meddelelse_fra_det_krigsvidenskabelige_selskab.pdf

Litteraturliste

Del: