"Humanitær Intervention. Retlige og politiske aspekter"

Humanitær Intervention. Retlige og politiske aspekter
København 1999. 139 sider. Kr. 7 5 -

Anmeldt af kaptajn Claus E. Andersen

Foreliggende lille hæftede publikation var reelt et stykke bestillingsarbejde fra
udenrigsministeren til Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) med en formålsparagraf,
som tilsagde instituttet at klarlægge retsstillingen på det vanskelige område ’’humanitær
intervention” og efterfølgende fremstille en publikation om emnet. Instituttet besluttede
sig for at påtage sig opgaven, og resultatet er foreliggende meget interessante publikation.
Undersøgelsen er en stringent analyse opdelt i seks afsnit, som indledningsvis
omhandler de politiske og moralske aspekter af humanitær intervention, dernæst indgriben
uden magtanvendelse, humanitær intervention med og uden FN’s Sikkerhedsråds
bemyndigelse og afsluttende sammenfattes det hele i afsnittet udet samlede perspektiv.”
Apropos anmeldelsen af Seidlers bog Die Wehrmacht im Partisanenkrieg.
Militärische und völkerrechtliche Darlegungen zur Kriegsführung im Osten på et andet
sted her i tidsskriftet nævnes i Dansk Udenrigspolitisk Instituts publikation netop
problematikken omkring idømmelse af straffe med tilbagevirkende kraft for krigsforbrydelser,
som på gemingstidspunktet var lovlige jf. gældende konventioner (side 57).
Det er altså ikke bare gjort med, at diskutere om den ene eller anden forbrydelse var
ulovlig på gemingstidspunktet, men hele problematikken omkring spørgsmålet om
civiliserede staters anstændige opførsel under krig eller krigslignende omstændigheder
behandles i bogen bl.a. i efterfølgende centrale citat. ”1 sin dom fra 1946 afviste
Niimberg-tribunalet indvendinger om, at retssagen indebar tilbagevirkende straf for
handlinger, som på gemingstidspunktet var lovlige efter national ret, at folkeretten ikke
kunne pålægge individer straf, og at de relevante handlinger var foretaget på statens vegne
og derfor beskyttet af dennes suverænitet. Tribunalet udtalte, at ‘inter-national law
imposes duties and liabilities upon individuals as upon states (..) the very essence of the
Charter [tribunalets status] is that individuals have international duties which transcend
the national obligations of obedience by the individual State. m Endvidere anfører
forfatterne til denne fremstilling, at de principper, som blev anvendt i processerne, siden
er blevet en del af den almindelige folkeret. Man skal derfor holde sig for øje, at såfremt
man har den opfattelse, at de tyske krigsforbrydelser, bl.a. begået af den tyske værnemagt,
på østfronten ikke kan påtales, jf. de dengang gældende konventioner, og som følge heraf
ikke ville kunne pådømmes hverken juridisk eller moralsk, så har man, i mine øjne, de
facto dermed også den holdning, at folkeretlig indgriben i konflikter, som de kendes fra
Bosnien og Kosovo, ikke burde kunne finde sted! Dette tankeeksperiment bør i hvert fald
give nogen en del stof til eftertanke.
Alt i alt må Dansk Udenrigspolitisk Instituts udgivelse betegnes som en meget nyttig
lille bog, der giver et godt overblik over de overvejelser, som man må gøre sig ved
international indgriben i konflikter i andre lande. Bogen har adresse til alle, som
beskæftiger sig med militær indgriben i internationale og nationale konflikter, og den vil
sikkert kunne finde god anvendelse på Forsvarets videregående officersuddannelser.
 

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:
militaert_tidskrift_129_aargang_jun.pdf

Del: