Generalforsamling 1977: Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Oberstløjtnant D. E. Thestrup (kan genvælges)
Oberstløjtnant P. Svensson (kan ikke genvælges)
Orlogskaptajn G. Mathiesen (kan genvælges)
Kaptajn J. C. K. Lange (kan ikke genvælges)
 
Den nuværende bestyrelse har til hensigt at foreslå følgende valgt:
 
Oberstløjtnant D. E. Thestrup (genvalg)
Orlogskaptajn G. Mathiesen (genvalg)
Major O. Nørring
Kaptajn F. L. Jensen
 
Såfremt bestyrelsens forslag til nye medlemmer godtages på generalforsamlingen, vil dens sammensætning derefter være således:
 
Generalmajor O. K. Lind
Kontreadmiral I. B. Rodholm
Oberstløjtnant P. K. Borrits
Oberstløjtnant D. E. Thestrup
Orlogskaptajn G. Mathiesen
Major O. Nørring
Major B. J. Crenzien
Major K. G. H. Hillingsø
Major K. Rasmussen
Major E. Munck
Kaptajn S. L. Jørgensen
Kaptajn F. L. Jensen
 
Suppleanter:
Som ovenfor
 
Revisorer:
Major P. K. Larsen (nyvalg)
Major J. Volden
 
Revisorsuppleant:
Kaptajn K. Petersen
 
I henhold til Lovenes § 13 foreslår bestyrelsen følgende lovændring af § 4:
Nuhavende tekst: »Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen, idet dette for medlemmer tjenstgørende inden for Region VI område fastsættes højere end for øvrige medlemmer.
For de i § 2.c. anførte medlemmer udgør kontingentet det for medlemmet uden for Region VI fastsatte beløb. Medlemmerne modtager gratis tidsskriftet og evt. særnumre heraf.«
Ændres til: »Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmerne modtager gratis tidsskriftet og evt. særnumre heraf.«
 
PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_106_aargang_mar-apr.pdf

 

Litteraturliste

Del:Der er i øjeblikket ingen kommende arrangementer.

Næste arrangement er under udarbejdelse, og vil blive lagt op hurtigst muligt.