Forsvaret til debat - september 1970

Redaktionen har med tilfredshed konstateret en voksende interesse for debat om forsvarets forhold på baggrund af den af Socialdemokratiet fremlagte skitse til en ny forsvarsordning. Dette nummer indeholder to artikler med relation til emnet: forholdet mellem felthær og lokalforsvar.

I den første artikel tager oberstløjtnant H. T. Havning, lærer i taktik på Forsvarsakademiets generalstabskursus, sit udgangspunkt i en teoretisk analyse af begreberne ild og bevægelse og påviser, at balancen mellem disse to fundamentale taktiske komponenter mangler i det socialdemokratiske forslag.

Udgangspunktet for den anden artikel, skrevet af major P. K. Borrits, Hærstaben, er en redegørelse for filosofien bag det franske landforsvars opbygning. En filosofi, der i høj grad udnytter de terrænmæssige muligheder for et samspil mellem felthær og lokalforsvar. Muligheder som imidlertid ikke i tilsvarende grad er til stede i dansk terræn, og som derfor gør det betænkeligt at basere et dansk landforsvar på en for ensidig udvikling af det lokale forsvar.

Begge forfattere må derfor konstatere, at gennemførelse af det socialdemokratiske forslag vil betyde en sådan ændring af balancen mellem landforsvarets to komponenter, felthæren og det lokale forsvar, at de samlede landforsvars evne til at løse sin opgave må betvivles.

Indledningsvis bringes imidlertid en kommentar af en kreds af officerer, der udover at understrege behovet for saglighed i debatten, peger på spørgsmål og problemer, som bør inddrages i denne. Problemer, som redaktionen hermed indbyder tidsskriftets læsere til at tage op til behandling i den fortsatte debat.
 

Litteraturliste

Del: