Foredragsaften og generalforsamling i Det krigsvidenskabelige Selskab 1972

Det sidste foredrag i foredragssæsonen 1971/72 afholdes mandag den 8. maj 1972, hvor generalmajor P. Winkel taler. Titlen på foredraget: »Lidt om efterretningssektionens arbejde på eget ansvar 1940-43«.
Programmet for mødeaftenen omfatter i øvrigt:
 
- Redegørelse for de indsendte prisopgaver.
- Uddeling af belønning for en artikel i Militært tidsskrift.
- Foredrag.
- Ordinær generalforsamling.
 
Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge lovene:
 
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Revideret regnskab forelægges.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Behandling af eventuelle forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter for bestyrelsen.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
 
Chefen for Hærens Officersskole har givet tilladelse til, at denne mødeaften henlægges til Riddersalen på Frederiksberg Slot. Deltagerne bedes af hensyn til arrangementet være på plads kl. 20.00. Efter generalforsamlingens afslutning vil Selskabet være vært ved et mindre traktement.
 
OBS. Af hensyn til hele arrangementets tilrettelæggelse er det nødvendigt, at der finder tilmelding sted, hvad enten man kun ønsker at deltage i foredraget og generalforsamlingen eller tillige i traktementet. Tilmelding telefonisk, TR 5707, lokal 75. Sidste frist for tilmelding torsdag den 4. maj 1972
 
Af hensyn til Selskabets økonomi fastsættes prisen for traktementet til kr. 10,00. Selskabet betaler resten.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 
Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:
 
Oberst M. Rosenløv (kan normalt ikke genvælges)
Kommandør N. F. Lange (kan normalt ikke genvælges)
Oberstløjtnant H. H. Jørgensen (kan ikke genvælges)
Oberstløjtnant T. B. Pilgaard (kan ikke genvælges).
 
Den nuværende bestyrelse har til hensigt at foreslå følgende valgt:
 
Oberst M. Rosenløv (genvalg)
Kommandør I. B. Rodholm. Major B.
Messerschmidt Kaptajn E. Munck.
 
Som suppleanter foreslås:
 
Oberstløjtnant H. H. Jørgensen
Major O. Nørring
Premierløjtnant O. B. Petersen.
Såfremt bestyrelsens forslag til nye medlemmer godtages på generalforsamlingen, vil dens sammensætning derefter være således:

Oberst M. Rosenløv 
Kommandør I. B. Rodholm 
Oberstløjtnant H. T. Havning
Oberstløjtnant V. K. H. Eggers 
Major P. Svensson
Major B. Messerschmidt 
Major G. Djørup
Major G. W. Kindtler
Orlogskaptajn S. A. K. Nielsen 

Kaptajn E. Munck 
Kaptajn J. Gersborg-Hansen 
Premierløjtnant J. C. K. Lange
 
Suppleanter:
 
Oberstløjtnant H. H. Jørgensen
Major O. Nørring
Premierløjtnant O. B. Petersen.
 
Revisorer: Major I. P. Larsen
Revisorsuppleant: Kaptajn P. K. Jakobsen.
 
PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_101_aargang_apr_1.pdf

 

Litteraturliste

Del: