Foredragsaften og generalforsamling i Det Krigsvidenskabelige Selskab 1969-1970

Det sidste foredrag i foredragssæsoen 1969/70 afholdes mandag den 11. maj 1970.

Programmet for mødeaftenen omfatter:

  • Redegørelse for de indsendte prisopgaver.
  • Uddeling af belønning for en artikel i Militært tidsskrift.
  • Foredrag.
  • Generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen er, ifgl. lovene, fastsat til:

  1. Beretning om virksomheden 1969/70.
  2. Fremlæggelse af det revidere regnskab.
  3. Valg af bestyrelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Eventuelt.

Chefen for Hærens Officersskole har givet tilladelse til, at denne mødeaften henlægges til Riddersalen på Frederiksberg Slot. Deltagerne bedes af hensyn til arrangementet være på plads kl. 2000. Efter generalforsamlingens afslutning vil Selskabet være vært ved et mindre traktement.
OBS. Af hensyn til hele arrangementets tilrettelæggelse er det nødvendigt, at der finder tilmelding sted, hvad enten man kun ønsker at deltage i foredraget og generalforsamlingen eller tillige i traktementet. Tilmelding telefonisk (TRIA 5707, lokal 75). Sidste frist for tilmelding onsdag den 6. maj kl. 1200. Af hensyn til Selskabets økonomi fastsættes prisen for traktementet til kr. 8,00. Selskabet betaler resten.

Valg af nye medlemmer til bestyrelsen: Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

Oberstløjtnant O. K. Lind (kan ikke genvælges)
Major E. Steensborg (kan ikke genvælges)
Major G. Djørup (kan genvælges)
Kaptajn O. Marcussen (kan ikke genvælges)

Den nuværende bestyrelse har til hensigt at foreslå følgende valgt:

Oberstløjtnant H. T. Havning
Major G. Djørup (genvalg)
Major G. W. Kindtier
Premierløjtnant C. Nørgaard

Som suppleanter foreslås:

Oberstløjtnant N. C. M. Frederiksen
Major O. Nørring
Premierløjtnant J. Gersborg-Hansen.

Såfremt medlemmerne måtte have andre forslag, bedes disse tilsendt Selskabets bestyrelse senest den 4. maj 1970, hvorefter sådanne vil blive optaget til afstemning på generalforsamlingen sammen med bestyrelsens forslag.
Hvis bestyrelsens forslag til nye medlemmer godtages på generalforsamlingen, vil dens sammensætning derefter være således:

Oberst M. Rosenløv
Kommandør N. F. Lange
Oberst C. Bonde
Oberstløjtnant H. T. Havning
Major H. H. Jørgensen
Major T. B. Pilgaard
Major P. Svenson
Major G. Djørup
Major G. W. Kindtler
Orlogskaptajn S. A. K. Nielsen
Kaptajn T. Hansen
Premierløjtnant C. Nørgaard

Suppleanter:

Oberstløjtnant N. C. M. Frederiksen
Major O. Nørring
Premierløjtnant J. Gersborg-Hanse

Revisorer:

Major G. J. Sørensen
Major W. Kruse

Revisorsuppleant:

Major F. M. Olesen
 

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_99_aargang_apr.pdf

Litteraturliste

Del: