Foredragsaften og generalforsamling 1984-1985.

Det sidste foredrag i sæsonen 1984/85 afholdes mandag den 6. maj 1985, hvor general K. Jørgensen vil tale over emnet:

Et tilbageblik.

Programmet for mødeaftenen omfatter iøvrigt:

 • Belønning af en artikel i Militært tidsskrift.
 • Foredrag.
 • Ordinær generalforsamling.

Dagsordenen for generalforsamlingen er ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Revideret regnskab forelægges.
 4. Fastsættelse af medlemskontingent.
 5. Behandling af eventuelle forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Chefen for Hærens Officersskole har givet tilladelse til, at denne mødeaften henlægges til Rosen på Frederiksberg Slot. Deltagerne bedes af hensyn til arrangementet være på plads kl. 20.00. Efter generalforsamlingens afslutning vil et mindre traktement blive serveret i cafeteriet.
OBS! Af hensyn til arrangementets tilrettelæggelse er det nødvendigt, at tilmelding finder sted, hvad enten man kun ønsker at deltage i foredraget eller tillige i traktementet. Tilmelding bedes foretaget telefonisk til (01) 42 57 07, lokal 210 senest fredag den 26. april 1985 kl. 12.00. Prisen for traktementet er 30,00 kr. Selskabet betaler resten.

Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Major A. Petersen (kan ikke genvælges).

Den nuværende bestyrelse har til hensigt at foreslå følgende nyvalgt:

Major S. G. Martinussen.

Såfremt dette vedtages på generalforsamlingen vil bestyrelsens sammensætning være:

Oberst O. R. H. Jensen
Kommandørkaptajn H. J. Garde
Oberstløjtnant C. C. Ahnfeldt-Mollerup
Oberstløjtnant N. C. Eigtved
Orlogskaptajn S. Lund
Major S. G. Martinussen
Major O. H.-G. Hoff
Major P. Lungholt
Major M. H. Clemmesen
Kaptajn L. C. Fynbo
Kaptajn N.-J. K. Kvist
Kaptajn K. J. Møller.

Som suppleanter foreslås:

Oberstløjtnant V. Heide (genvalg)
Oberstløjtnant F. Tandrup (genvalg)
Orlogskaptajn P. B. Sørensen (genvalg)
Major P. O. Topp (genvalg)
Premierløjtnant B. Bruun (genvalg)
Premierløjtnant L. R. Møller (genvalg)
 

Revisorer:

Major P. K. Larsen (genvalg)
Major J. Volden (genvalg)
 

Revisorsuppleant:

Major 0. L. Hinrichsen (genvalg)

Bestyrelsen ønsker følgende spørgsmål behandlet i forbindelse med dagsordenens punkt 5:

Som følge af vedtagelsen af personelloven af 26. maj 1982, som bl.a. ændrede den fremtidige officersstruktur, tog bestyrelsen i efteråret 1982 initiativet til en debat omkring konsekvenserne for Selskabets optagelseskriterier på længere sigt.
Bestyrelsen lagde op til en ret vidtgående ændring, som i sin yderste konsekvens sigtede på at gøre det muligt for alle interesserede officerer af den tidligere A og B linie samt for tjenstgørende reserveofficerer at blive optaget i Selskabet.
De sporadiske reaktioner, som bestyrelsen modtog på dette oplæg, herunder bl.a. fra Selskabets kontaktmænd, antydede en klar opbakning af initiativet, og flere gik endog så langt som til at ønske en helt fri adgang til Selskabet for alle officerskategorier, herunder også hjemmeværnets officerer.
Da der således synes at være en overvejende tilslutning for en meget vidtgående ændring i medlemsskaren, finder bestyrelsen at kunne gå ind for en helt fri adgang til medlemskab af Selskabet for alle officers- kategorier. Bestyrelsen skal derfor foreslå følgende ændring til Selskabets love til behandling på generalforsamlingen:

§ 2 ændres til følgende ordlyd:
»Som medlemmer af Selskabet kan optages

 • officerer af linien og reserven,
 • hjemmeværnets officerer og
 • afskedigede officerer. Andre kan blive medlemmer ved beslutning af en generalforsamling efter bestyrelsens indstilling«.
   

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_114_aargang_apr.pdf

 

Litteraturliste

Del: