FM 3-24 Counterinsurgency – læs den!

Den amerikanske ”Counterinsurgency” (COIN) manual, FM 3-24,[1] udfylder et markant hul i den amerikanske doktrinsamling, hvor nucleus udgøres af FM 3-0 ”Operations” og FM-1 ”The Army”. FM 3-24 er resultatet af en koncentreret værnsfælles indsats mellem den amerikanske hær og det amerikanske marinekorps i regi af US Army COIN Center. Manualen henvender sig til førere og stabspersonel på bataljonsniveauet og opefter med det formål at sætte personellet i stand til at forstå og operere i specifikke COIN miljøer. FM 3-24 tager afsæt i såvel de eksisterende foreløbige amerikanske manualer indenfor ”Guerilla Warfare”, ”Foreign Internal Defence”, ”Special Operations Forces Unconventional Warfare” samt de amerikanske erfaringer fra henholdsvis ”Operation Enduring Freedom” og ”Operation Iraqi Freedom”. Det teoretiske fundament er lagt af franskmanden David Galula,[2] der høstede sine COIN erfaringer i Algeriet i slutningen af 1950’erne.

FM 3-24 giver en god og bred indføring i emnet COIN, og synliggør den kompleksitet der kendetegner COIN kampagner. Den hyppige anvendelse af historiske eksempler samt de anvendte skitser og illustrationer, er med til at højne forståelsen for emnet og læsevenligheden generelt. Endelig synes bibliografien, der tjener som inspiration til yderligere fordybelse i COIN, at være meget relevant med henblik på yderligere personlig udvikling. Efter at have læst FM 3-24 står man dog tilbage med et par afsavn. Det havde givet et mere nuanceret billede af den amerikanske tilgang til COIN, såfremt man ikke havde baseret det teoretiske fundament så ensidigt på David Galulas betragtninger. Her var det ønskeligt om man i højere grad havde inddraget materiale fra både Roger Trinquier[3] og Bard O’Neil.[4]

Opbygning af FM 3-24

FM 3-24 er bygget op omkring 8 kapitler og fem omfattende bilag samt litteraturliste og forkortelsesoversigt. Manualen gør i de respektive kapitler ivrigt brug af både historiske eksempler samt illustrationer af forskellig karakter, hvilket optimerer læsevenligheden.

Kapitel 1: Indledes med en generel beskrivelse af begreberne ”insurgency” (oprør) og ”counter insurgency” (oprørsbekæmpelse) og afsluttes med en række principper, der skal tilgodeses for at gennemføre en successfuld COIN kampagne med fokus på efterretningstjenesten og den generelle sikkerhedssituation. Indledningsvist behandles oprørernes motiver og organisation, oprørets udvikling og dynamikker såsom idelogi, mål, ekstern støtte og ”safe havens” samt operationsmiljø, geografi og netværk. Der fokuseres i nogen grad på idelogien bag oprøret, her fremhæves specielt vigtigheden af kendskab til den kultur der opereres i. Afsnittet om oprøreren afsluttes med en kort gennmgang af oprørerens svagheder herunder forhold som afhængighed af ekstern støtte, behovet for for finansielle ressourcer og problemet omkring interne fraktioner med forskellige dagsordener.

Efterfølgende behandles de grundlæggende principper, der skal tages i anvendelse med henblik på at gennemføre en succesfuld COIN kampagne. Oprørsbekæmperen må forstå at COIN kampagner er ”intelligence driven”, hvorfor efterretningstjenesten skal have fornødent fokus. Tillige anføres opretholdelse af legitimiteten for ”Host Nation” (HN) regeringsapparatet som det absolut essentielle for oprørsbekæmperen, og i den forbindelse fremhæves vigtigheden i en koordineret opgaveløsning bestående af såvel HN regerings og sikkerhedsapparat samt eksterne civile og militære aktører. Endvidere identficeres principperne om ”Unity of Effort” og ”Unity of Command” og en indgående forståelse for det miljø der opereres i (historie og kultur) som hjørnestenen i forbindelse med planlægning og gennemførelse af COIN kampagner.

Kapitel 2: Omhandler samarbejdet mellem civile og militære myndigheder/organisationer i en COIN kampagne og indledes med at understrege både vigtigheden og kompleksiteten i at opnå ”Unity of Command” og ”Unity of Effort”. De vigtigste civile og militære bidragydere i COIN kampagnen, deres respektive – og – forventede ansvarsområder samt de kapaciteter de hver især bidrager med gennemgås i detaljer og bibringer dermed læseren et godt overblik over den kompleksitet, der er forbundet med at planlægge og gennemføre COIN kampagner. Vigtigheden i at civile myndigheder har fokus på, og løser, civilt relaterede opgaver, og at militære enheder som udgangspunkt løser sikkerhedsopgaver understreges.

Kapitel 3: Omhandler efterretningsvirksomheden, der betegnes som kerneområdet i COIN kampagner. Kapitlet understøttes af bilag B der rummer en række eksempler på værktøjer, der kan bringes i anvendelse i forbindelse med planlægning og gennemførelse af COIN operationer, herunder kortlægning af oprørernes og HN strukturer, identifikation af nøgle personel og de vigtigste ”emner” der optager lokalbefolkningen. De enkelte skridt i ”Intelligence Preparation of The Battlefield” gennemgås meget grundigt og vigtigheden af en effektiv HUMINT kapacitet understreges.

Relevansen i at forstærke S2/G2 cellerne belyses i en erkendelse af det omfattende efterretningsmæssige analysearbejde en succesfuld COIN kampagne forudsætter. Afslutningsvis behandles forhold omkring efterretningsmæssige koordinationsfora samt det nødvendige samarbejde med HN efterretningselementerne ganske kortfattet.

Kapitel 4: Omhandler COIN kampagne design, der defineres som en iterativ proces gennemført med en holistisk tilgang under medinddragelse af såvel andre ”Interagency Organisations” andre organisationer og koalitionspartnere. Det er via kampagne designet, at førerne opnår en forståelse for den opgave, der skal løses, og hvorledes den skal ses i strategisk sammenhæng. Logical Lines of Operation (LLO) introduceres som et vigtigt led i den multinationale og ”Interagency” planlægning, der skal pågå med henblik på at opnå succes. Kapitlet underbygges af eksempler fra ”Operation IraqiI Freedom II”, US Marine Corps indsættelse i det vestlige Irak i 2004-2005.

Kapitel 5: Beskriver meget detaljeret, hvorledes COIN operationer gennemføres med afsæt i værnsfælles, ”Interagency”, multinationale og HN sikkerhedsstyrkers LLO’s med information operations som det altfavnende element, der styrker og underbygger de øvrige LLO’s. De fem tiltag, der skal iværksættes for et opnå succes, er alle funderet i et markant HN aftryk samt aggresssivitet i ”information Ops” kampagnen. Efterfølgende gennemgås Clear-Hold-Build konceptet, hvor et givent område indledningsvist renses for oprørere, efterfølgende sikres og fastholdes infrastrukturelle nøgleområder og afslutningsvis opbygges befolkningens tillid, og senere støtte, til oprørsbekæmperne. Kapitlet afsluttes med at identificere hvorledes COIN kampagnen løbende evalueres ved hjælp af ”Messaures of Effectiveness” – opnået effekt som resultat af egne operationer og ”Messures of Performance” – egne enheders opgaveløsning.

Kapitel 6: Behandler udvikling, opstilling og indsættelse af de HN sikkerhedsstyrker, herunder de udfordringer der er forbundet med løsningen af denne opgave. Etableringen af effektive, respekterede og accepterede HN sikkerhedsstyrker er essentielt for at opnå succes i en COIN kampagne. Ansvarsområderne for de militære og civile bidragydere i form af eksempelvis personel fra justitsministeret belyses og giver et godt billede af kompleksiteten i denne opgave. Forhold omkring organisering af egne styrker til at varetage opgaven, og de mere specifikke opgaver i forbindelse med udvælgelse, uddannelse og indsættelse af lokale sikkerhedsstyrker beskrives i detaljer.

        Kapitel 7: Beskriver ledelse og etik i COIN operationer. FM 3-24 har som øvrige US manualer et separat kapitel, der beskriver de ledelsesmæssige udfordringer relateret til den pågældende manual. Kapitlet fokuserer på vigtigheden af, at førere på alle niveauer fastholder ”The Moral Highground”. I den forbindelse er der fokus på, at der opbygges et etisk miljø i enhederne for herved at modvirke ”kortslutninger” ved den enkelte soldat, der kan få vidtrækkende konsekvenser (betydningen af ”The Strategic Corporal”). Endvidere understreges betydningen af, at førere på alle niveauer har et indgående kulturelt og historisk kendskab til det geografiske område, hvori kampagnen gennemføres.

Kapitel 8: Omhandler logistik. Med afsæt i erfaringerne fra Irak og Afghanistan behandles de logistiske udfordringer, der er forbundet med, at der samtidigt skal ydes støtte til mobile og stationære operationer over store afstande og i længere perioder. Forhold omkring placering af ”Forward Operating Bases” (FOB) og ”Fire Bases” (FB), konvojsikkerhed, humanitær støtte samt logistisk støtte til HN sikkerhedsstyrker fremhæves som nøgleområder for logistiktropperne.

Kritik af FM 3-24

Generelt betragtet fremstår FM 3-24 som en velskrevet og læsevenlig manual, der giver en grundig indføring i COIN. Manualen kan derfor anbefales til alle officerer både med henblik på opbygning af generel viden om emnet og i forbindelse med en deployering til eksempelvis Afghanistan eller Irak. Styrkerne ved manualen ses at være anvendelsen af historiske eksempler, naturligt fokuseret omkring US forhold og hændelser, de anvendte skitser og illustrationer, eksempelvis under behandling af LLO’s samt bibliografien, der tjener som inspiration til yderligere fordybelse i emnet COIN.

I forhold til samtænkning berøres emnet i kapitel 2. Her var det ønskeligt, om der var fokuseret mere på de udmærkede værktøjer anvendt i håndbogen for ”US Army Provincial Reconstruction Teams”. Disse værktøjer ses at have stor anvendelighed netop i relation til COIN kampagner, specielt for så vidt angår synliggørelse af sammenhængene fra det strategiske over det operative til det taktiske niveau.

Manualen er populært sagt ”Galula tung” – her ville en mere varieret anvendelse af andre COIN teoretikere tilføre manulen lidt nuance. Eksempelvis findes Roger Trinquiers teorier om bekæmpelse af oprørere på tværs af landegrænser samt indsættelsen af militser til bekæmpelse af oprørere særdeles interessante – ikke mindst i lyset af de aktuelle operationer i Irak og Afghanistan. Endvidere burde professor Bard O’Neils ”insurgency and terrorism” som minimum have været nævnt i litteraturlisten som relevant læsning i COIN sammenhæng.

Afslutning

I løbet af efteråret 2009 opdateres FM 3-24 forventeligt – hold øje med den –, det samme gælder for Joint Publication (JP) 3-24 der udkommer i 2009. Derudover er der en FM 3-24.2, ”Tactics in Counterinsurgency” på vej. Denne manual afløser dels FM 90-8 ”Counterguerilla Warfare”, dels bygger den videre på FM 3-24, idet den bliver mere konkret og til en vis grad kan have karakter af at være en håndbog. De første udkast peger på at FM 3-24.2 har fokus på følgende områder:

·         Nyt koncept vedrørende de syv COIN Lines of Effort der kombinerer FM 3-24 LLO, FM 3-0 Lines of Effort og FM 3-07 Stability Lines of Effort

·         Clear-Hold-Build konceptet udbygges forventeligt med et fjerde ben – Sustain.

·         Betydningen af at der skabes sikkerhed for lokalbefolkningen belyses i detaljer, herunder princippet om indsættelse af enheder fra mindre ”Forward Operating Bases” og ”Fire Bases”.

·         Introduktion af nye planlægningsværktøjer såsom de fem elementer, de otte dynamikker, de seks oprørsstrategier, oprørerens taktikker samt styrker og svagheder.

·         Targeting processen samt anvendelsen af Military Decision Making Process og Troop Leading Procedures i forbindelse med COIN.


[1] Doktrinen er udviklet i fælleskab med US Marine Corps, og det er således en fælles doktrin dækkende Army FM 3.24 og USMC MCWP 3-33.5.

[2] David Galula var officer i den franske hær i 1950’erne og 60’erne. Han kæmpede i Algeriet og er forfatter til ”Counterinsurgency Warfare, theory and practice” fra 2006.

[3] Roger Trinquier var officer I den franske hær og havde stor erfaring fra indsættelserne i Indokina. Han er forfatter til”Modern warfare: a French view of counterinsurgency” fra 2006.

[4]Bard O’Neil er professer ved US National Defence University og forfatter til “Insurgency and Terrorism: Inside Modern Revolutionary Warfare” fra 1990.

Den amerikanske ”Counterinsurgency” (COIN) manual, FM 3-24,[1] udfylder et markant hul i den amerikanske doktrinsamling, hvor nucleus udgøres af FM 3-0 ”Operations” og FM-1 ”The Army”. FM 3-24 er resultatet af en koncentreret værnsfælles indsats mellem den amerikanske hær og det amerikanske marinekorps i regi af US Army COIN Center. Manualen henvender sig til førere og stabspersonel på bataljonsniveauet og opefter med det formål at sætte personellet i stand til at forstå og operere i specifikke COIN miljøer. FM 3-24 tager afsæt i såvel de eksisterende foreløbige amerikanske manualer indenfor ”Guerilla Warfare”, ”Foreign Internal Defence”, ”Special Operations Forces Unconventional Warfare” samt de amerikanske erfaringer fra henholdsvis ”Operation Enduring Freedom” og ”Operation Iraqi Freedom”. Det teoretiske fundament er lagt af franskmanden David Galula,[2] der høstede sine COIN erfaringer i Algeriet i slutningen af 1950’erne.

FM 3-24 giver en god og bred indføring i emnet COIN, og synliggør den kompleksitet der kendetegner COIN kampagner. Den hyppige anvendelse af historiske eksempler samt de anvendte skitser og illustrationer, er med til at højne forståelsen for emnet og læsevenligheden generelt. Endelig synes bibliografien, der tjener som inspiration til yderligere fordybelse i COIN, at være meget relevant med henblik på yderligere personlig udvikling. Efter at have læst FM 3-24 står man dog tilbage med et par afsavn. Det havde givet et mere nuanceret billede af den amerikanske tilgang til COIN, såfremt man ikke havde baseret det teoretiske fundament så ensidigt på David Galulas betragtninger. Her var det ønskeligt om man i højere grad havde inddraget materiale fra både Roger Trinquier[3] og Bard O’Neil.[4]

Opbygning af FM 3-24

FM 3-24 er bygget op omkring 8 kapitler og fem omfattende bilag samt litteraturliste og forkortelsesoversigt. Manualen gør i de respektive kapitler ivrigt brug af både historiske eksempler samt illustrationer af forskellig karakter, hvilket optimerer læsevenligheden.

Kapitel 1: Indledes med en generel beskrivelse af begreberne ”insurgency” (oprør) og ”counter insurgency” (oprørsbekæmpelse) og afsluttes med en række principper, der skal tilgodeses for at gennemføre en successfuld COIN kampagne med fokus på efterretningstjenesten og den generelle sikkerhedssituation. Indledningsvist behandles oprørernes motiver og organisation, oprørets udvikling og dynamikker såsom idelogi, mål, ekstern støtte og ”safe havens” samt operationsmiljø, geografi og netværk. Der fokuseres i nogen grad på idelogien bag oprøret, her fremhæves specielt vigtigheden af kendskab til den kultur der opereres i. Afsnittet om oprøreren afsluttes med en kort gennmgang af oprørerens svagheder herunder forhold som afhængighed af ekstern støtte, behovet for for finansielle ressourcer og problemet omkring interne fraktioner med forskellige dagsordener.

Efterfølgende behandles de grundlæggende principper, der skal tages i anvendelse med henblik på at gennemføre en succesfuld COIN kampagne. Oprørsbekæmperen må forstå at COIN kampagner er ”intelligence driven”, hvorfor efterretningstjenesten skal have fornødent fokus. Tillige anføres opretholdelse af legitimiteten for ”Host Nation” (HN) regeringsapparatet som det absolut essentielle for oprørsbekæmperen, og i den forbindelse fremhæves vigtigheden i en koordineret opgaveløsning bestående af såvel HN regerings og sikkerhedsapparat samt eksterne civile og militære aktører. Endvidere identficeres principperne om ”Unity of Effort” og ”Unity of Command” og en indgående forståelse for det miljø der opereres i (historie og kultur) som hjørnestenen i forbindelse med planlægning og gennemførelse af COIN kampagner.

Kapitel 2: Omhandler samarbejdet mellem civile og militære myndigheder/organisationer i en COIN kampagne og indledes med at understrege både vigtigheden og kompleksiteten i at opnå ”Unity of Command” og ”Unity of Effort”. De vigtigste civile og militære bidragydere i COIN kampagnen, deres respektive – og – forventede ansvarsområder samt de kapaciteter de hver især bidrager med gennemgås i detaljer og bibringer dermed læseren et godt overblik over den kompleksitet, der er forbundet med at planlægge og gennemføre COIN kampagner. Vigtigheden i at civile myndigheder har fokus på, og løser, civilt relaterede opgaver, og at militære enheder som udgangspunkt løser sikkerhedsopgaver understreges.

Kapitel 3: Omhandler efterretningsvirksomheden, der betegnes som kerneområdet i COIN kampagner. Kapitlet understøttes af bilag B der rummer en række eksempler på værktøjer, der kan bringes i anvendelse i forbindelse med planlægning og gennemførelse af COIN operationer, herunder kortlægning af oprørernes og HN strukturer, identifikation af nøgle personel og de vigtigste ”emner” der optager lokalbefolkningen. De enkelte skridt i ”Intelligence Preparation of The Battlefield” gennemgås meget grundigt og vigtigheden af en effektiv HUMINT kapacitet understreges.

Relevansen i at forstærke S2/G2 cellerne belyses i en erkendelse af det omfattende efterretningsmæssige analysearbejde en succesfuld COIN kampagne forudsætter. Afslutningsvis behandles forhold omkring efterretningsmæssige koordinationsfora samt det nødvendige samarbejde med HN efterretningselementerne ganske kortfattet.

Kapitel 4: Omhandler COIN kampagne design, der defineres som en iterativ proces gennemført med en holistisk tilgang under medinddragelse af såvel andre ”Interagency Organisations” andre organisationer og koalitionspartnere. Det er via kampagne designet, at førerne opnår en forståelse for den opgave, der skal løses, og hvorledes den skal ses i strategisk sammenhæng. Logical Lines of Operation (LLO) introduceres som et vigtigt led i den multinationale og ”Interagency” planlægning, der skal pågå med henblik på at opnå succes. Kapitlet underbygges af eksempler fra ”Operation IraqiI Freedom II”, US Marine Corps indsættelse i det vestlige Irak i 2004-2005.

Kapitel 5: Beskriver meget detaljeret, hvorledes COIN operationer gennemføres med afsæt i værnsfælles, ”Interagency”, multinationale og HN sikkerhedsstyrkers LLO’s med information operations som det altfavnende element, der styrker og underbygger de øvrige LLO’s. De fem tiltag, der skal iværksættes for et opnå succes, er alle funderet i et markant HN aftryk samt aggresssivitet i ”information Ops” kampagnen. Efterfølgende gennemgås Clear-Hold-Build konceptet, hvor et givent område indledningsvist renses for oprørere, efterfølgende sikres og fastholdes infrastrukturelle nøgleområder og afslutningsvis opbygges befolkningens tillid, og senere støtte, til oprørsbekæmperne. Kapitlet afsluttes med at identificere hvorledes COIN kampagnen løbende evalueres ved hjælp af ”Messaures of Effectiveness” – opnået effekt som resultat af egne operationer og ”Messures of Performance” – egne enheders opgaveløsning.

Kapitel 6: Behandler udvikling, opstilling og indsættelse af de HN sikkerhedsstyrker, herunder de udfordringer der er forbundet med løsningen af denne opgave. Etableringen af effektive, respekterede og accepterede HN sikkerhedsstyrker er essentielt for at opnå succes i en COIN kampagne. Ansvarsområderne for de militære og civile bidragydere i form af eksempelvis personel fra justitsministeret belyses og giver et godt billede af kompleksiteten i denne opgave. Forhold omkring organisering af egne styrker til at varetage opgaven, og de mere specifikke opgaver i forbindelse med udvælgelse, uddannelse og indsættelse af lokale sikkerhedsstyrker beskrives i detaljer.

        Kapitel 7: Beskriver ledelse og etik i COIN operationer. FM 3-24 har som øvrige US manualer et separat kapitel, der beskriver de ledelsesmæssige udfordringer relateret til den pågældende manual. Kapitlet fokuserer på vigtigheden af, at førere på alle niveauer fastholder ”The Moral Highground”. I den forbindelse er der fokus på, at der opbygges et etisk miljø i enhederne for herved at modvirke ”kortslutninger” ved den enkelte soldat, der kan få vidtrækkende konsekvenser (betydningen af ”The Strategic Corporal”). Endvidere understreges betydningen af, at førere på alle niveauer har et indgående kulturelt og historisk kendskab til det geografiske område, hvori kampagnen gennemføres.

Kapitel 8: Omhandler logistik. Med afsæt i erfaringerne fra Irak og Afghanistan behandles de logistiske udfordringer, der er forbundet med, at der samtidigt skal ydes støtte til mobile og stationære operationer over store afstande og i længere perioder. Forhold omkring placering af ”Forward Operating Bases” (FOB) og ”Fire Bases” (FB), konvojsikkerhed, humanitær støtte samt logistisk støtte til HN sikkerhedsstyrker fremhæves som nøgleområder for logistiktropperne.

 

Kritik af FM 3-24

Generelt betragtet fremstår FM 3-24 som en velskrevet og læsevenlig manual, der giver en grundig indføring i COIN. Manualen kan derfor anbefales til alle officerer både med henblik på opbygning af generel viden om emnet og i forbindelse med en deployering til eksempelvis Afghanistan eller Irak. Styrkerne ved manualen ses at være anvendelsen af historiske eksempler, naturligt fokuseret omkring US forhold og hændelser, de anvendte skitser og illustrationer, eksempelvis under behandling af LLO’s samt bibliografien, der tjener som inspiration til yderligere fordybelse i emnet COIN.

I forhold til samtænkning berøres emnet i kapitel 2. Her var det ønskeligt, om der var fokuseret mere på de udmærkede værktøjer anvendt i håndbogen for ”US Army Provincial Reconstruction Teams”. Disse værktøjer ses at have stor anvendelighed netop i relation til COIN kampagner, specielt for så vidt angår synliggørelse af sammenhængene fra det strategiske over det operative til det taktiske niveau.

Manualen er populært sagt ”Galula tung” – her ville en mere varieret anvendelse af andre COIN teoretikere tilføre manulen lidt nuance. Eksempelvis findes Roger Trinquiers teorier om bekæmpelse af oprørere på tværs af landegrænser samt indsættelsen af militser til bekæmpelse af oprørere særdeles interessante – ikke mindst i lyset af de aktuelle operationer i Irak og Afghanistan. Endvidere burde professor Bard O’Neils ”insurgency and terrorism” som minimum have været nævnt i litteraturlisten som relevant læsning i COIN sammenhæng.

 

Afslutning

I løbet af efteråret 2009 opdateres FM 3-24 forventeligt – hold øje med den –, det samme gælder for Joint Publication (JP) 3-24 der udkommer i 2009. Derudover er der en FM 3-24.2, ”Tactics in Counterinsurgency” på vej. Denne manual afløser dels FM 90-8 ”Counterguerilla Warfare”, dels bygger den videre på FM 3-24, idet den bliver mere konkret og til en vis grad kan have karakter af at være en håndbog. De første udkast peger på at FM 3-24.2 har fokus på følgende områder:

·         Nyt koncept vedrørende de syv COIN Lines of Effort der kombinerer FM 3-24 LLO, FM 3-0 Lines of Effort og FM 3-07 Stability Lines of Effort

·         Clear-Hold-Build konceptet udbygges forventeligt med et fjerde ben – Sustain.

·         Betydningen af at der skabes sikkerhed for lokalbefolkningen belyses i detaljer, herunder princippet om indsættelse af enheder fra mindre ”Forward Operating Bases” og ”Fire Bases”.

·         Introduktion af nye planlægningsværktøjer såsom de fem elementer, de otte dynamikker, de seks oprørsstrategier, oprørerens taktikker samt styrker og svagheder.

·         Targeting processen samt anvendelsen af Military Decision Making Process og Troop Leading Procedures i forbindelse med COIN.


[1] Doktrinen er udviklet i fælleskab med US Marine Corps, og det er således en fælles doktrin dækkende Army FM 3.24 og USMC MCWP 3-33.5.

[2] David Galula var officer i den franske hær i 1950’erne og 60’erne. Han kæmpede i Algeriet og er forfatter til ”Counterinsurgency Warfare, theory and practice” fra 2006.

[3] Roger Trinquier var officer I den franske hær og havde stor erfaring fra indsættelserne i Indokina. Han er forfatter til”Modern warfare: a French view of counterinsurgency” fra 2006.

[4]Bard O’Neil er professer ved US National Defence University og forfatter til “Insurgency and Terrorism: Inside Modern Revolutionary Warfare” fra 1990.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_138.aargang_nr.2_2009_1.pdf

 

Litteraturliste

Del: