Flyvevåbnets nye uddannelsesstyringssystem

Flyverstaben arbejder i øjeblikket med indførelse af et nyt uddannelses- styringssystem, benævnt »CINDERELLA«. Formålet er dels at fremskaffe et bedre beslutningsgrundlag, som bl. a. vil muliggøre en decentralisering af uddannelsesstyringen, dels at forenkle administrationen af flyvevåbnets uddannelser. Som i eventyret om Askepot har det været nødvendigt at »hugge en hæl og klippe en tå« , i hele uddannelsesadministrationen for at få tingene til at hænge sammen. Civilingeniør H.M. Kilde, Flyverstaben, beskæftiger sig her med de nye muligheder (og ændringer), som det nye system vil indebære.

 

Flyvevåbnet holder sine våbensystemer operative ved et samarbejde mellem operative/tekniske/administrative kræfter. Når disse beslutter at indføre nyt materiel, eller modtager nye medarbejdere, vil det ofte medføre et uddannelsesbehov. Dét gik fint i »gamle dage«, da man ikke havde så meget forskelligt teknisk udstyr, og dermed skulle administrere forholdsvis få uddannelser, men i dag er flyvevåbnet i den situation, at der skal administreres ca. 1000 forskellige uddannelser for at holde værnet operativt. De fleste af disse uddannelser afvikles i flyvevåbnet. Herudover deltager flyvevåbenpersonel i kurser ved de to andre værn, i næsten alle NATO-lande samt ved civile uddannelsesinstitutioner. Derfor har flyverstaben fundet det nødvendigt at finde en bedre metode til styring af hele denne sektor, hvorfor EDB bliver indført i uddannelsesadministrationen.

Nye muligheder.
Fagkoderne ændres således, at de udtrykker én eller flere uddannelser. Begreberne tillægsuddannelse og uddannelsesnormering indføres ved, at der til hver enkelt bemandingslinie knyttes uddannelser — udtrykt ved hjælp af fagkode og eventuelle tillægsuddannelser — som er nødvendige for at bestride funktion og opgave. I fremtiden vil krav om fagkode og tillægsuddannelser for en stilling være lig med uddannelseskrav til en person.
 
Nyskabelser.
Ved at danne differencen mellem de normerede uddannelser og de allerede meddelte uddannelser, får man en opgørelse af behovet for uddannelse. CINDERELLA kan ved hjælp af en EDB-terminal endvidere give oplysning om, hvilke personer det vil være mest hensigtsmæssigt at give disse uddannelser. Planlæggerne vil så, via terminal, kunne bestille de ønskede kursuspladser ved hjælp af et pladsreservationssystem (booking-system). Under denne proces bliver uddannelserne samtidig registreret.
 
Forenklinger.
For at kunne anvende CINDERELLA systemet på en økonomisk forsvarlig måde, er det nødvendigt, at de oplysninger systemet skal arbejde med, bliver forenklede og systematiserede. Dette vil i første omgang medføre en tilpasning af uddannelseshåndbogen HFLV 180-2 og af fagkodeklassifikationssystemet (personelklassifikationssystemet). Personelklassifikationssystemet vil undergå afgørende ændringer, idet fagkoden vil symbolisere en række fagkodegivende uddannelser. De fagkodegivende uddannelser er grunduddannelser samt disses tilbygninger. Tillægsuddannelserne er kurser, som er nødvendige for at bestride en bestemt bemandingspost. En person kan således have gennemført mange fagkodegivende uddannelser og dermed havde fået mange fagkoder. Herudover kan han have modtaget tillægsuddannelser, som vil være registreret ved hjælp af uddannelsesnumre. Fagkoden består for officerer af tre cifre, og for stampersonel af tre cifre og et bogstav, ellers har graden ingen indvirkning på fagkoden. Endvidere er nogle tjenestefelter ændret således, at opbygningen bliver mere logisk. F.eks. er tjenestefelt 18 udvidet og tjenestefelt 60 nedlagt.
 
Oprydning.
Opgaven med CINDERELLA blev påbegyndt i 1971, men kun i det sidste års tid har en arbejdsgruppe konstant været beskæftiget med problematikken. Den lange tid skyldes et enormt oprydningsarbejde i diverse procedurer og bestemmelser, som er omtalt ovenfor. Arbejdsgruppens medlemmer har følt sig som en slags uddannelsesadministrationsskraldemænd. De har bl.a. rejst rundt i flyvevåbnet og registreret alt militært personels modtagne-uddannelse. Gruppen beskæftiger sig ligeledes med en forenkling af en række FLVBST og reglementer. I dette arbejde lægges der vægt på at bibeholde de »gode« ting i det gamle system. Dette gælder bl.a. fagkoderne, hvor man har bibeholdt de to første cifre. (Eks.: En 18 fagkode gælder stadig for nærforsvarstjeneste.)
 
Decentralisering.
De forskellige niveauer i flyvevåbnet vil kunne supplere fagkoden med tillægsuddannelser, som er nødvendige for at bestride de enkelte bemandings- linier.
 
 
 
Her ses et eksempel på to uddannelsestræk fra CINDERELLA. På det øverste er M-G-0037 blevet forældet p.g.a. udviklingen. Dette vises ved at sætte en * på fagkoden og uddannelsen. Nederst ses et senere træk på samme person. Her ses, at * er væk, fordi efteruddannelsen M-V-0135 er gennemgået. Herefter er en decentralisering af uddannelsesplanlægningen mulig ved hjælp af det skitserede behovsopgørelses- og booking system. I hver enkelt B-enhed i flyvevåbnet vil uddannelsesbehovet kunne aflæses på terminalen. Fremover reserveres en kursusplads som man i dag bestiller en pladsbillet hos DSB. Automatisk bliver fagkode og uddannelse registreret, og CINDERELLA giver nu en revideret uddannelsesbehovsopgørelse.
 
P.S. CINDERELLA er en forkortelse for: Coordination of Information, Numeration, Differential Education and Responsibilities into an Easy, Limber and Logic Administration.
 
 
 
 
PDF med originaludgaven af Militært Tidsskrift hvor denne artikel er fra:
PDF icon militaert_tidskrift_107_aargang_maj-jun.pdf
 

Litteraturliste

Del: