Fjernundervisning i Forsvaret

Denne udvikling har forsvaret været en meget integreret del af igennem de aktiviteter, som Uddannelses Udviklings Afdelingen ved Forsvarets Center for Lederskab har varetaget. Udviklingen på det organisatoriske plan har med nedlæggelsen af FCL resulteret i oprettelsen af Center for Fjernundervisning som en del af Forsvarsakademiet 01 januar 2001. Dette center er bygget på en sammenlægning af Forsvarets Brevskole og Uddannelses Udviklings Afdelingen og er fysisk placeret i Auderødlejren ved Frederiksværk.

Hvad er fjernundervisning?
Forsvaret har med vanlig sans for systematik lavet en definition på fjernundervisning, som er afstemt med opfattelserne i de øvrige NATO- lande: Fjernundervisning er undervisning, hvor underviser og elever er adskilt i rum og tid, eller i rum alene.

Elektronisk fjernundervisning bliver således fjernundervisning under anvendelse af en eller anden form for moderne informationsteknologi. Denne definition vil som en del af et overordnet direktiv for implementering af fjernundervisning snart blive udsendt fra Forsvarskommandoen. Definitionen antyder, at der er en række måder at praktisere fjernundervisning på. Uddannernes hovedopgave bliver derfor som i den traditionelle undervisning, at anvende de midler og metoder som bedst sikrer at uddannelsesmålene nås under en ansvarlig hensyntagen til tid og økonomi.

Registret der kan spilles på er følgende:

  • Brevskole undervisning. Denne kan enten leveres i den traditionelle brevform, eller kan leveres elektronisk via e-mail.
  • Programmeret Undervisning, som er kendt af forsvarets undervisere som ”PU-hæfter”. Disse kan enten leveres i hæfteform eller elektronisk i form af Pdf filer.
  • Dataformidlet undervisning (DFU), som er en eller anden form for elektronisk baserede undervisningsprogrammer. Disse kan være lagret på CD-ROM, Harddisken eller andre lagringsmidler. De kan variere i kompleksitet og visuelle virkemidler fra det simple lineære program til programmer, som omfatter videosekvenser, og andre komplicerede virkemidler. Motivationen hos eleverne og interaktionen mellem programmet og eleverne er normalt ligefrem proportionale med kompleksiteten og den kreativitet, der er lagt i programmet, som igen har indflydelse på fremstillingsprisen. 
  • PC konference under en eller anden form. Udover interaktion giver denne metode mulighed for kommunikation mellem underviser og elever samt eleverne imellem. De mest kendte typer er sikkert internettets forskellige Chat-fora. Til undervisning og læring er der dog udviklet særlige softwareprogrammer som sikrer, at der kan komme fokus på undervisning og læring og ikke blot informationsformidling. CFU er ved at implementere disse.
  • PC- konference kan gennemføres som real-time(Chat) eller forskudt i tid. Dette giver PC konferencemodellen en meget stor fleksibilitet og anvendelighed.
  • Videokonference med tovejs billede og lyd anvendes også i fjernundervisningen. Denne metode forventes at blive yderligere integreret, når der er udviklet gode bredbåndsforbindelser, som sikrer den nødvendige kvalitet til undervisning.
  • Hvorfor skal man dog udvide anvendelsen af fjernundervisning i forsvaret? Hvad er der i vejen med de måder, vi har uddannet på hidtil? Kan man overhovedet få tilført personellet de rigtige holdninger, hvis de nu skal til at sidde bag en computer frem for at sidde foran en inspirerende underviser? Det er nogle af de spørgsmål CFU får stillet, når vi er rundt på forsvarets tjenestesteder for at informere om de nye muligheder. Svarene er ret klare. Vi skal anvende fjernundervisningen fordi der er flere fordele end ulemper.

 

Fordele:

  1. Besparelser på rejse og opholdsudgifterne i forhold til tilstedeværelseskurser.
  2. Fleksibilitet. Eleverne kan gennemføre uddannelsen hjemme på de tidspunkter af døgnet, der passer ind i deres dagligdag. Denne fleksibilitet kan være en afgørende faktor i fastholdelse af yngre officerer og befalingsmænd. 
  3. Udvikling af ansvar for egen læring, som er en afgørende faktor for forsvarets fremtid og i god harmoni med forsvarets værdier.

Der er ikke noget i vejen med den måde vi tidligere har uddannet på. Metoderne og målene passede og var i god overensstemmelse med den generelle opfattelse af uddannelse, deltagernes forventninger og emnerne, der skulle uddannes i. Mange af de uddannelser, vi har gennemført, har således været særdeles fremragende, og anvendelsen af en eller anden form for fjernundervisning skal derfor gennemføres efter nøje overvejelse. Elektronisk fjernundervisning er udtryk for en anden tid, andre ydre omstændigheder og andre muligheder. Der er således målgrupper, emneområder og indlæringsniveauer, hvor de anførte metoder er særdeles velegnede, og der er en lang række områder, hvor det absolut er bedst at anvende den traditionelle tilstedeværelse. Dette medfører, at vi fremover vil se uddannelserne som forskellige kombinationer af tilstedeværelsesmoduler og fjernundervisningsmoduler, hvor fjernundervisningsmodulerne igen vil benytte sig af forskellige metoder.
 

Når man anvender fjernundervisningen på denne måde, vil man også have svaret på, om vi nu kan sikre, at de rigtige holdninger bliver tilført forsvarets personel gennem uddannelsen. Det kan vi, hvis vi har valgt den rigtige kombination af de rådige muligheder. Man skal i den forbindelse også være opmærksom på, at fjernundervisning er bedst egnet til indlæring af viden, ikke er så velegnet til indlæring af færdigheder. Center for Fjernundervisning har udviklet prototypen til det, man kan kalde Forsvarets Elektroniske Skole(FELS), og er i gang med at hjælpe forsvarets skoler med at konvertere traditionelle uddannelser og kurser til fjernundervisning. Det er planen, at der vil ske en sammenkobling af FELS med Forsvarets Informationsserver og De Mars projektet således, at søgning om uddannelser, ansøgning om optagelse, gennemførelse og registrering bliver kædet sammen. Der gennemføres ved CFU allerede nu en lang række udviklingsprojekter, som sigter på en indførelse af fjernundervisning under en eller anden form. Som støtte til denne proces har CFU udviklet kurser og tilbyder disse i 2002. Kurserne er dels korte tilstedeværelseskurser, dels kurser med en kombination af korte tilstedeværelsesmoduler og fjernundervisningsmoduler som gennemføres på FELS.

 

Kurserne retter sig mod planlæggerne samt mod de, som skal til at optræde som undervisere i fjernundervisningen. For underviserne er der tale om tilførelse af nogle kommunikationsteknikker og styringsværktøjer, man ikke tidligere har anvendt. For den rutinerede underviser er disse ret hurtige at lære når det pædagogiske grundlag fra den traditionelle lærerrolle er i orden. Underviserens rolle bliver altså anderledes end den traditionelle lærerrolle, som vi kender den i dag. Den bliver måske også en lille smule mere interessant og udfordrende.

 

Da der er tale om en væsentlig anderledes måde at gennemføre uddannelse på, vil det naturligvis medføre en hel del ændringer i de ydre rammer. De traditionelle lokaliteter på forsvarets skoler og tjenestesteder hvor undervisningen indtil nu har været gennemført skal tilpasses den nye verden. Man kunne eksempelvis forestille sig, at tjenestestederne etablerede en form for ”netcafe`er”, hvor eleverne kunne gennemføre undervisningen. Man må under alle omstændigheder anskaffe PC materiel til den elektroniske fjernundervisning, og her måske endda påregne, at dette udstyr skal kunne udlånes til eleverne, så disse kan gennemføre dele af undervisningen hjemmefra. Der skal træffes aftaler om at få skaffet det tidsmæssige rum for eleverne, så fjernundervisningen ikke blot bliver belastninger lagt oveni den daglige tjenestetid, men kombineres på en fleksibel måde til gavn og glæde for såvel tjenestestedet som for eleven.
 

Center for Fjernundervisning opererer med en række forskellige procentsatser i forholdet mellem den tid tjenestestedet bør stille til rådighed for en uddannelse, og den tid eleverne må forvente selv at skulle lægge i uddannelsen fra deres egen fritid. Dette er der egentligt ikke noget nyt i, idet længerevarende uddannelser i forsvaret altid har været en kombination af hjemmearbejde og fremmøde til undervisning. At det anføres her er således blot for at understrege, at det er hensigtsmæssigt at forholde sig konkret til tidsaspektet for ikke at fjernundervisningen skal komme i uhensigtsmæssig modvind.

 

Center for Fjernundervisning hjemmeside giver yderligere information om fjernundervisning, uddannelser m.v. De forefindes både på internettet og på FIIN. Forsvarskommandoen har i januar 2002 udgivet et FKO Direktiv for Fjernundervisningen i forsvaret, som belyser ansvar og rammer. Disse følges op med supplerende bestemmelser udarbejdet af Forsvarsakademiet.

 

Internet: http://www.fcfu.dk

FIIN:     http://fsv13/cfu

 

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra: militaert_tidsskrift_131.argang_nr.2_2002.pdf

 

Litteraturliste

Del: