Faldskærmsspring, en mulighed for højnelse af kampmoralen

Denne artikel fra faldskærmsklubben Høvelte's medlemsblad omtaler den vægt, der i det israelske forsvar lægges på faldskærmsuddannelsen og den støtte, faldskærmsklubber modtager. Artiklen efterlyser mere støtte og ikke blot velvilje fra militære myndigheder til de danske faldskærmsklubber.

Den stadig voksende interesse for faldskærmssporten herhjemme må - hvis sagen gribes rigtig an - kunne kanaliseres ind i baner, hvor den har betydning for forsvaret. Den store tilslutning af officerer, befalingsmænd og hjemmeværnsfolk, der deltager i Faldskærmsklubben Høveltes kurser, viser, at der ikke mindst i disse kredse er en meget stærk interesse for faldskærmsspring. Det synes imidlertid, som om denne interesse ikke deles i værnenes ledelse. Man er ganske vist velvillig, men langt længere går man i hvert fald i øjeblikket ikke.

Det kan derfor have interesse at se, hvorledes man indenfor det israelske forsvar ser på spørgsmålet om faldskærmsuddannelse. En israelsk officer, der bor her i landet, fortæller, at samtlige officerer skal have gennemgået faldskærmsuddannelse. Det gælder ikke blot for hærens våbenarter, men også for flåden og luftvåbnet. Før en kadet udnævnes til sekondløjtnant, skal han have sine faldskærmsvinger. Og det får han efter at have foretaget seks spring - fem om dagen, eet om natten. Efter at bestemmelsen om obligatorisk faldskærmsuddannelse kom, bar langt de fleste ældre officerer - og det er i Israel alle over 40 år - frivillig t gennemgået denne uddannelse. Det gælder således alle generalerne. De eneste, der er undtaget fra bestemmelsen om faldskærmsuddannelse, er militærlægerne, og de her næsten alle frivilligt foretaget deres seks spring for at kunne bære vingerne på uniformen.

I den israelske forsvarsledelse lægger man overordentlig stor vægt på den moralske betydning af faldskærmsuddannelsen. Det er naturligvis ikke meningen, at alt officerspersonel skal gøre tjeneste ved de egentlige faldskærmstropper. Det man ønsker, er gennem springene at stive officererne moralsk af. Dels har de, siger den israelske forsvarsledelse, ved de seks spring vist, at de psykisk er i stand til at gennemføre noget, der kræver en betydelig selvovervindelse, dels skaber den omstændighed, at mandskabet ved, officererne har sprunget, øget respekt om dem. Det israelske forsvarsministerium støtter derfor på alle tænkelige måder faldskærmsuddannelsen. Uddannelsen finder sted ved næsten alle militære tjenestesteder, og de israelske faldskærmsskoler nyder høj respekt. En lang række afrikanske lande har således haft officerer og instruktører til uddannelse i Israel. Således bærer Congos præsident, oberst Mobuto, israelske faldskærmsvinger på sin uniform.

Israelerne lægger vægt på, at faldskærmsuddannelsen vedligeholdes også når personellet forlader den regulære tjeneste. Og her kommer et net af civile klubber ind. Disse klubber tager sig også af springere, der ønsker at springe med frit fald, da frit fald ikke må anvendes i forsvarets tjeneste. Der er som bekendt også værnepligt for kvinder i Israel, men der er ikke kvinder i faldskærmstropperne. Derimod får mange af de kvindelige soldater faldskærmsuddannelse i klubberne. Disse klubber støttes meget kraftigt af forsvarsministeriet både økonomisk og med materiel, ligesom flyvevåbnet stiller maskiner til rådighed. Klubberne får således stillet uddannelsesmateriel til rådighed, ligesom udrangerede fly gives til klubberne til brug i udspringsteknik. Klubbernes medlemmer får også støtte til at deltage i stævner udenfor Israel. Man har således bl. a. sprunget i Rusland. Når israelerne lægger så stor vægt på, at deres befalingsmænd gennemgår en faldskærmsuddannelse, skyldes det, at man mener, denne specielle uddannelse bygger en mand op både fysisk og psykisk. Den tvinger barn til at overvinde sig selv og til at tænke hurtigt. I Israel er der ganske vist almindelig værnepligt både for kvinder og mænd, men de forskellige værn og våbenarter søger gennem hvervekampagner at få fat i de bedste folk. De unge må selv vælge, hvor de vil aftjene værnepligten. Faldskærmstroppernes hvervekampagne går på sloganet: »De dristige til faldskærmstropperne«.

Herhjemme går der - som så ofte før - en mere eller mindre saglig diskussion om forsvarets generelle forhold. Mange officielle udtalelser munder ofte ud i, at man - når tjenestetiden er nedskåret, genindkaldelserne afskaffet, materielindkøbene udsat o. s. v. - vil gøre forsvarets effektivitet større. Desværre er der aldrig givet nogen virkelig forklaring på, hvordan denne større effektivitet skal vise sig i praksis. »Høj kampmoral« - for det er jo til syvende og sidst forsvarets muligheder under en eventuel krig, det drejer sig om - ville i høj grad være med til at øge det danske forsvars effektivitet. Og her er det, vi mener, faldskærmsuddannelse v il kunne blive et værdifuldt middel til at højne kampmoralen. I Israel er det, som nævnt, et særsyn, hvis en befalingsmand ikke er faldskærmsspringer. I Danmark er det et særsyn, hvis han er det. Blot lidt mere velvilje og støtte til tanken om, at størstedelen af det danske forsvars befalingsmænd gennemgik en faldskærmsuddannelse, kunne uden tvivl være med til at højne kampmoralen, befalingsmændenes selvrespekt, og dermed også den samlede effektivitet i vort forsvar.

PDF med originaludgaven af Militært Tidsskrift hvor denne artikel er fra: PDF icon faldskaermsspring_en_mulighed_for_hoejnelse_af_kampmoralen1969.pdf

Litteraturliste

Del: