Log ind

Ved årsskiftet 1993-94

#

Forord

Fra og med nærværende nummer, har den nye redaktionskommité sat sit præg på tidskriftet Det er målet, at forbedre kvaliteten og øge bredden i tidskriftet. Militært Tidskrift bør reflektere, at dansk forsvar bliver mere internationaliseret. Det er redaktionens opfattelse, at der både er økonomiske og redaktionelle fordele ved at udgive lidt færre, men vægtigere numre. Herved bliver tidskriftet mere interessant for alle og det lidt større interval muliggør en fortsat debat i fortløbende numre. Vi vil forsøge at styrke debatten ved i hvert nummer at have én eller flere artikler omfattende et aktuelt emne. I indeværende nummer er valgt temaet "etik og moral”. Dette emne er, i en opbrudsperiode som vi på mange måder oplever nu, meget aktuelt i hele samfundet. Forsvarschefen tog emnet op på sin ledelseskonference i NOV sidste år. Militært Tidskrift vil geme hermed fortsætte debatten blandt læserne. Vi har opfordret fire læsere til udfra hver deres meget forskellige synsvinkel, at give deres bud på etik og moral i det danske forsvar. Det er der kommet fire særdeles interessante artikler ud af, som forhåbentlig kan skabe en fortsat debat. Redaktionen håber, at den nye struktur vil falde i læsernes smag. Især er det håbet, at det kan skabe en løbende debat. Det ligger imidlertid redaktionen meget på sinde, at nyskabelsen med temaartikler ikke må bremse for alle læsernes andre synspunkter. Tværtimod håber vi, at det vil inspirere rigtig mange læsere til at gribe pennen.

Ved årsskiftet 1993-94

1993 blev året hvor folketinget vedtog et nyt lovkompleks, der tydeligt afspejler den vægt man fra politisk side tillægger forsvarets internationale engagement. Med loven er der skabt klarhed om forsvarets formål og opgaver herunder forsvarets hovedopgave, der fortsat består i løsning af opgaver i forbindelse med forsvar af dansk territorium og nærområde i samarbejde med NATO-allierede. En ændring af personelloven fastlægger bestemmelserne for deltagelse i de internationale opgaver, og Folketinget har vedtaget at oprette Den Danske Internationale Brigade. Det er karakteristisk, at de omfattende FN-opgaver er løst, uden at værnene har oplevet en reduktion i de øvrige opgaver - og det gælder for alle tre værn.

På det internationale område er udviklingen fortsat præget af betydelig usikkerhed. Især reformprocessen i Rusland og borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien iagttages med bekymring og uro. For alle tre væm har 1993 betydet en konsolidering af de internationale engagementer. Hæren har videreført det omfattende engagement i Jugoslavien med udsendelse af den danske bataljon (DANBAT) og hovedkvarterskompagniet (HQ-COY). I oktober udsendtes første hold af en dansk eskadron, som en del afen nordisk bataljon (NORDBAT 2) til BosnienHercegovina. Søværnet har haft to korvetter på tørn i Adriaterhavet og flyvevåbnet har ydet sit bidrag i form af lufttransportstøtte og etablering af personelmæssigt "Forward Aircontroller" (FAC) beredskab. I NATO arbejder nationerne videre med en åbning mod de nye demokratier i Central- og Østeuropa, men mange spørgsmål er stadig ubesvarede. Topmødet, den 10-11 januar 1994, betragtes af mange iagttagere som en milepæl i alliancens historie, og initiativerne vedrørende Partnerskab for Fred og "Combined Joint Task Force" vil inddrage de lande, der selv ønsker medlemskab, i et tættere samarbejde med mulighed for senere egentligt medlemskab af NATO. Nationalt vil regeringens initiativer vedrørende samarbejde med landene omkring Østersøen betyde oprettelse af samarbejdsaftaler, der følges op med detaljerede årsprogrammer omfattende en række forskellige bilaterale aktiviteter. Dette samarbejde bliver udbygget i den kommende tid og vil omfatte Polen, Estland, Letland og Litauen og Rusland. Denne udvikling stiller betydelige krav tilforsvarets evne til, at udnytte disse nye samarbejdsmuligheder, til indenfor de rammer, der er stukket af i Partnerskab for Fred, at inddrage landene omkring Østersøen i et praktisk militært samarbejde. Forsvaret spiller dermed en afgørende rolle som det praktiske værktøj, hvormed de politiske initiativer udmøntes i reelle aktiviteter. Det krigsvidenskabelige Selskab vil tilstræbe at dække de mange facetter af vort udvidede sikkerhedspolitiske perspektiv på bedste vis og håber, at så mange som muligt af vore medlemmer vil udnytte muligheden for at komme til orde gennem deltagelse i foredragssæsonen, tidsskriftet og måske endda prisopgavebesvarelse.

De bedste ønsker for 1994.

O. H. G. HOFF

Formand