Log ind

Ved årsskiftet - 1980

#

Ved indgangen til 1979fandt selskabet anledning til at udtale nogle ønsker for den planlægning af forsvarets fremtid, der netop havde taget fart henimod den færdiggørelse der måtte være nået forud for udløbet af indeværende forligs-(eller forlængelses-) periode. Samtidig udtryktes et håb om, at den efterfølgende politiske forhandling om en ændret lovgivning og et muligt nyt forlig, trods samfundets øjeblikkelige vanskeligheder, måtte kunne gennemføres ud fra en realistisk erkendelse af den sikkerhedspolitiske situation, som landet befinder sig i. I det nu forløbne år er den militære del af planlægningen i alt væsentligt afsluttet, og Forsvarsministeren er herigennem blevet forsynet med et materiale, der indenfor afstukne økonomiske muligheder kan give grundlag for det videre arbejde såvel i Forsvarsministeriet som senere i Folketinget. Ingen tør formentlig ved årsskiftet 1979/80 spå om, hvorledes forsvarets sammensætning efter januar (april) 1981 vil være, endsige hvilket økonomisk grundlag dette forsvar vil komrne til et hvile på. Disse forhold vil i det kommende arbejde være i hænderne på politikerne, og der er endnu en gang grund til at udtrykke håbet om, at det politiske arbejde ikke i urimelig grad distraheres af de økonomiske vanskeligheder, som landet for tiden befinder sig i. Hvor fristende det end vil kunne være at lade en fastholdelse eller endog en reduktion af forsvarsbudgetterne indgå som en del af den stramning af statens samlede udgiftsniveau, som må anses for en nødvendighed, bør vore politikere på ny gøre sig klart, at forsikringspræmien for den sikkerhed, som vort samfund og dets høje standard fortjener, uundgåeligt må være høj. Der er samtidig god grund til at pege på det forhold, at landets troværdighed og dermed dets forstærkningsværdighed i NA TO på afgørende måde vil være afhængig af, at der i det mindste søges en parlamentarisk samling om den opadgående regulering af budgetterne, som det ikke i 1978 var muligt at stille endeligt i udsigt. Selskabets altovervejende ønsker ved begyndelsen af det nye år, det år, hvor såvel den offentlige debat som det politiske arbejde med tilrettelæggelsen af det danske forsvar i 80’erne, skal foregå, må derfor blive, at regering og folketing når frem til en lovgivning og en forsvarsordning, der ikke blot bevarer eller styrker landets troværdighed som alliancepartner, men som tillige kan sik­re og bevare den folkelige forståelse for forsvarets nødvendighed, som er udbygget i det sidste tiår. Der er samtidig grund til at ønske, at forsvarets eget personel i 1980 vil deltage i forsvarsdebatten og yde deres til, at befolkningens forståelse kan give regering og folketing den opbakning, som er nødvendig for at give forsvaret et sådant økonomisk underlag, at en stagnation eller forringelse kan undgås.

N.-Aa. Rye Andersen.