Log ind

Forsvaret


Personeludvælgelse i den britiske Hær

Personeludvælgelse i den britiske Hær

Efter Registrering og en grov Fordeling til Vaaben til- gaar Rekrutterne Hæren i 18—19 Aars-Alderen. De moder i de saakaldte Primary Trainings Centres, der…

Læs mere...
Oppakningsproblemer

Oppakningsproblemer

I Oktober forrige Aar nedsatte Krigsministeriet »Hærens Oppakningskommission af 1947« med Opgave at »gøre Problemerne om en rationel Sammensætning, Inddeling,…

Læs mere...
Intelligensprøver paa danske Sessioner

Intelligensprøver paa danske Sessioner

I tidligere Tider lagde man paa Sessionerne — saavel her som i Udlandet — den langt overvejende Vægt paa de værnepligtiges fysiske Beskaffenhed, medens…

Læs mere...
Lidt om Rekrutuddannelse

Lidt om Rekrutuddannelse

En Dag for mange Aar siden, da jeg i Begyndelsen af en Rekrutskole var paa Eksercerpladsen med mit Kompagni, kom Bataillonschefen paa Inspektion. Han spurgte,…

Læs mere...