Log ind

Tanker om fornyelse

#

Det krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse har gennem nogen tid overvejet behov og muligheder for at udstrække Selskabets hidtidige virke til gavn for de medlemmer, der bor fjernt fra København, samt at udvide Selskabets virke med det formål at give dets medlemmer øget lejlighed til aktiv deltagelse i studier af og diskussioner om miltær-faglige emner. Det er bestyrelsen bekendt, at mange af Selskabets medlemmer beklager, at al aktivitet i Selskabet finder sted i København, hvorved deltagelse af medlemmer fra andre dele af landet i realiteten umuliggøres. Bestyrelsen har drøftet mulighederne for at råde bod på dette forhold og anser det for muligt at være kredse af medlemmer udenfor København behjælpelig med at skaffe foredragsholdere og med at dække de med lokale foredragsaftener forbundne udgifter. Ønsket om at udvide Selskabets virke til også at omfatte studier og diskussioner af militær-faglige emner skal bl.a. ses i sammenhæng med den udvikling, der har fundet sted på andre områder i samfundet, hvor faglige organisationer i stigende grad er forum for debat om aktuelle problemer indenfor pågældende fagområde. For forsvarets vedkommende er der måske et tydeligere skel mellem de spørgsmål, som behandles af de personelfaglige organisationer og andre faglige spørgsmål, som bliver aktuelle, end i mange andre sektorer indenfor samfundet. Man har nok været tilbøjelig til at mene, at de problemer, der falder udenfor personelorganisationernes interesseområde i almindelighed, må betragtes som sager, der alene vedrører forsvarets kommandomyndigheder. Denne opfattelse er imidlertid næppe rigtig, og der skønnes at være behov for, at officerskorpset mere aktivt end hidtil medvirker i den debat om forsvaret, der finder sted, og altid bør finde sted, og - bl. a. i Selskabets tidsskrift - fremkommer med faglige vurderinger af mere aktulle spørgsmål.

Selskabets bestyrelse er i sine foreløbige overvejelser om, hvorledes disse nye tanker kan realiseres, blevet stående ved den idé, at der i tilslutning til virksomheden i København bør startes en aktiv virksomhed på lokalt plan. Denne virksomhed, der foruden foredragsaftener kunne omfatte paneldiskusioner af militær-faglige emner, under særlige studieaftener ved militære tjenestesteder, skulle næst efter at resultere i udvidet indsigt hos de enkelte medlemmer også gerne resultere i artikler i Selskabets tidsskrift, Det er bestyrelsens ønske, at Militæ rt tidskrift i fremtiden, foruden at løse sine hidtidige opgaver, kunne komme til at stå som et af talerørene for officerskorpsets faglige synspunkter. Det er bestyrelsens opfattelse, at en sådan virksomhed bedst vil kunne initieres, såfremt Selskabet etablerer sig med lokale repræsentanter ved de enkelte militære myndigheder, skoler m. v.; en sådan lokal repræsentation behøver ikke at være begrænset til én repræsentant pr. myndighed eller skole eller repræsentere så og så mange medlemmer, men kunne være et begrænset antal officerer, udpeget af de øvrige lokale medlemmer indenfor et tjenestested I en garnison, som værende særlig interesserede i at skabe og opretholde et aktivt og udbyttegivende arbejde indenfor Selskabet. Ved kontakt mellem sådanne lokale repræsentanter for kredse af medlemmer bosiddende i nærheden af hinanden, vil det være muligt, bl. a. som følge af kontakt mellem medlemmer af de forskellige værn, at tilrettelægge og gennemføre en udbytterig virksomhed. Som det fremgår, er bestyrelsens tanker temmelig foreløbige i deres udforning. Med det formål at få disse tanker konkretiseret og givet en form, der kan realiseres, vil formanden for Det krigsvidenskabelige Selskab i løbet af efteråret optage drøftelse med medlemmer inden for visse større tjenestesteder uden for Region V I for herigennem at kunne danne sig et indtryk af mulighederne for virksomhed på lokalt plan. Det krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse ser i øvrigt gerne, at selskabets medlemmer skriftligt fremkommer med ytringer og forslag til de ovenfor fremsatte tanker.