Log ind

Taktiske Opgaver for Delingsførere m. fl. XI

#

XI.

Løsning paa Opgave Nr. 10.

En Tilbagegang ad den befalede Vej til Holmstrup vil nu ikke mere være mulig. Selv om Delingsføreren kunde slaa sig igennem ved et Overfald, vil det kun blive spredte Styrker, der naar tilbage. Dertil kommer, at Fj. foran Delingen øjensynlig gør klar til et nyt Angreb. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at undvige det fj. Stød og sammen med 1. Deling at gaa tilbage ad Vejen fra Troneslund, hvorved der er Mulighed for at undgaa den fj. Styrke ved Trevejen. For at kette kan gøres, maa den fj. Gr. N. V. for Troneslund kastes. Delingsføreren befaler: »3. Deling er kastet tilbage til Holmstrup af fj. Gr., der nu er ved Vejen bagved os. Delingen gaar frem og angriber den fj. Gr. N. V. for Troneslund for derefter sammen med 1. Deling at gaa over Troneslund til Holmstrup øst om de fj. Gr. bagved os. Ordre: 1. Gr. efterlader 2 Mand, 2. Gr. 1 Mand. Ptr. skal opholde Fj. 1/j. Time og derefter vige ud over Troneslund. Grupperne snarest tilbage til mig her.« Pr. Ordonnans til 1. Deling.

Fj. Styrker har kastet 3. Deling tilbage til Holmstrup og er nu i Ryggen paa 2. Deling. 2. Deling gaar frem og angriber Fj. N.V. f. Troneslund for derefter sammen med 1. Deling at gaa tilbage øst om de fj. Styrker. 1. Deling anmodes om ikke at gaa fra Troneslund, før 2. Deling er ankommet.“

M. Ved 1/7

B. Situationen ved 1/7 B. var lige saa spændt som ved 2. Kp. 1. Kp. bestaar nu kun af 2 Delinger og 1/2 Trefodsdeling. Kompagniet er, da Ordren om Tilbagegang tilgaar, haardt trængt af Fjenden. Som Sikring i højre Flanke mod den i 19. Bataillons Omraade indbrudte Fjende har Kompagnichefen trukket Trefodshalvdelingen tilbage til Viadukten (Vejkrydset) 600 m 0. f. Ruehus. 2. Deling er sat i March over Ruehus mod Lykkensprøve, selv vil Kompagnichefen med 1. Deling følge efter 5 Minutter senere. Kl. 21,30 er Delingen under Marchen naaet til Vejkorset ved Ruehus. Delingen er sammensat af den oprindelige 2. Deling og Rester af 3. Deling og bestaar af 4 ufuldstændige Grupper med 3 anvendelige Rekylgeværer. Hvert Rekylgevær har 10 Magasiner, hver Mand 15 Patroner tilbage. Delingen har Ordre til at gaa til Lykkensprøve, hvor nærmere Ordre vil tilgaa. Delingsføreren ved, at Trefodshalvdelingen er sat ind ved Viadukten til Sikring af Flanken. Man hører netop Ilalvdelingen skyde kraftigt. Der kommer en Ordonnans fra 1. Deling og melder: „1. Deling er under Tilbagegangen paany blevet angrebet af Fjenden og tvunget til at optage Kampen. Delingen ligger ca. 500 m N. herfor. Delingsføreren beder om øjeblikkelig Hjælp, da han ellers frygter, at Delingen bliver tilintetgjort. Hvor er Kompagnichefen?“ I dette Øjeblik kommer 4 Geværskytter aandeløst styrtende. Føreren melder: „Patr. af 2. Kp. Vort Kompagni er gaaet tilbage til Holmstrup. Vi var blevet tilbage som Slør ved Troneslund og har opholdt Fjenden, først ved Gaarden og derefter ved Hegnet ca. 400 m S. derfor. Fjenden er fulgt efter os og maa straks være her. Der er 2—3 Grupper.“

Der høres livlig Maskingeværild i nordlig Retning og mod Øst. Ligeledes høres Skydning fra Holmstrup, over Lykkensprøve ligger Artillerild.

Skærmbillede 2020-07-22 kl. 15.47.58.png

Opgave 11.

Delingsførerens Overvejelser og Beslutning.

E. Bassing.