Log ind

Taktiske Opgaver for Delingsførere m. fl. X

#

X.

Lønning paa Opgave Nr. 9.

Det er under disse Forhold ikke muligt for 3. Deling at følge Fremrykningen op over den aabne Bakke, og de fj. Gr. ved Fabrik maa bringes til Tavshed, inden de kan gribe ind mod andre intetanende Tropper. Dette kan ikke opnaas ved en Beskydning derfra, hvor Delingen ligger, men kun ved Angreb. Delingsføreren melder derfor til Kompagniet, at 3. Deling ikke kan følge Fremrykningen (samt Melding om Situationen), monterer derefter sit Angreb, idet han lader 2 Rkg. fra nuhavende Stillinger holde Fj. nede, og foretager derefter et omfattende Angreb med Resten af sin Styrke (i Hovedsagen langs Vejen.)

Fortsættelse af Situationen. I Løbet af den 2/10 er Angrebet gaaet i Staa inde i Byen, hvorimod det er lykkedes Divisionens venstre Fløj at trænge frem mod NV. Ud paa Eftermiddagen har Fj. sat stærke Modangreb ind, der har tvunget de forreste Batailloner til Standsning og til at grave sig ned, i Hovedsagen over Rikkesminde— Bavnedams Bakke — S. om Ravnebj. Der er imidlertid indløbet Melding om, at Overskibning af Forstærkninger fra Sjælland er sinket paa Grund af fj. Luftbombardementer mod Havnene. Ved Mørkefald meldes endvidere om stærke fj. Forstærkninger under Fremrykning ved Frøbjerg—Orte, 10 km V. f. Brylle. Det besluttes at trække Diyisionen tilbage bag Odense Aa, og Dele af 1. R. sættes ind i Linien Render—Brylle til Sikring af venstre Fløj under Tilbagegangen. Vinden har lagt sig ved Mørkefald. Kl. 18,00 indtræder fuldstændigt Mørke, man kan kun se ca. 50 s frem. Artilleriild og Mg.ild blusser jævnlig op fra begge Sider. Tropper og Stabe er stærkt udmattede, Tabene store.

L. Fjenden i Ryggen.

7. Bataillon, der Dagen igennem har kæmpet haardt med en stadig stærkere Modstand, er naaet til Gyldendals Hse—Tronelund—S. om Ravnebjerg. Først ved Mørkefald er Kampen stilnet af.

Hele Terainet er oprodet af Granater og Bomber. Overalt ligger døde paa Pladsen, og man ser saarede vakle tilbage. Ammunitionen er flere Steder ved at slippe op, og Bataillonen har ikke faaet varm Forplejning siden den 1/10 Kl. 5,00. 2/7. B. har gravet sig ned S. f. Ravnebjerg. 2. Deling (se Skitse 7) ligger ved Vejen Vest for Troneslund. Delingen bestaar nu kun af 2 Grupper paa henholdsvis 8 og 7 Mand. I Delingstroppen er kun 2 Mand. Begge Gr. er sat ind i 1. Linie, og efter Melding fra Gruppeførerne har hvert Rekylgevær 20 Magasiner, hver Mand 20 Patroner tilbage. Fj. ligger 250 m borte og skyder for Øjeblikket kun lidt.

Kl. 20,00 kommer Kompagnichefen til Delingsføreren, Sekondlt. L., og giver følgende Befaling: Bataillonen afbryder Kampen. Kompagniet gaar tilbage til Holmstrup, hvor 4. Kp. er. 2. Deling gaar Kl. 21 tilbage langs Vejen til Holmstrup St., her nærmere Ordre. En Ptr. slører i den nuværende Stilling indtil Kl. 23,00. Delingen passerer ved Trevejen ved Runsebakke 3. Deling, 1/2 Trefodsdel. er paa Runsebakke.

Skærmbillede 2020-07-22 kl. 15.06.26.png

1. Deling + i/2 Trefodsdel. (se Skitse) gaar Kl. 21 tilbage ad Markvejen 0. om Holmstrup til Holmstrup St. Jeg er ved 3. Deling. Kendeord: Sanderum-Dampmølle. Kl. 20,30 hører Løjtnanten stærk Skydning bag sig ved 3. Deling. Der ses hvide Lyskugler og høres Raab. Derpaa bliver det igen stille. En Mand af 3. Deling kommer løbende ad Vejen og melder: „3. Deling er overraskende blevet angrebet og kastet tilbage til Holmstrup. Fjenden er stadig ved Trevejen. Vi ved ikke, hvad der er blevet af Trefodshalvdelingen.“ Der høres nu ogsaa livlig Skydning fra Troneslund. En Ordonnans melder: „1. Deling angriber den fj. Besættelse N. f. Troneslund for at frigøre sig til Tilbagegangen. Delingsføreren anmoder 2. Deling om at angribe den fj. Besættelse NV. for Troneslund for at gøre det muligt for 1. Deling at gaa tilbage.“ Kl. er 20,50. Gruppeførerne, der er tilkaldt, kommer netop nu til Delingsføreren. Begge Gruppeførere melder, at Fj. foran Fronten er trængt nærmere og sandsynligvis forbereder nyt Angreb.

Opgave 10.

Sekondløjtnant L.s Beslutning og Befaling.

E. Bassing.