Log ind

Taktiske Opgaver for Delingsførere m. fl. IX

#

IX.

Løsning paa Opgave Nr. 8.

Enhver Fremrykning er umulig, før det fj. Mg. ved Aagaard er nedkæmpet. Da det ikke kan nøjagtig erkendes, er det Mortermaal. Delingsføreren vil derfor hurtigt orientere Mortergruppeføreren derom og anmode ham om at nedkæmpe Maskingeværet. Den erkendte fj. Fk., der aabenbart er undgaaet Kampvognenes 1. Linie, maa nedkæmpes, før Kampvognenes 2. Linie bryder frem. Delingsføreren raaber derfor tilbage til Trefodsdelingen (sender Ordonnans, hvis Raab ikke gaar i gennem) og anmoder den om at nedkæmpe den fj. Fk. Naar dette er sket udnytter Delingsføreren Tiden til i Dækning at reorganisere sin Deling, fordele Ammunition m. v. saaledes, at han er klar til at gaa frem, naar Morteren har nedkæmpet Mg. ved Aagaard.

K. Kampen i 2. Linie (jvf. Skitse 6).

3. Deling af 2/19 B. var i Kompagniets 2. Linie naaet til Vejen 0. f. Bondebjærg. Her erkender Delingsføreren ca. 2 fj. Gr. ved Fabrik, der er i Færd med at gaa i Stilling. Han har sat 3 Grupper ind mod Fjenden, der tvinges til at optage Ildkampen, men iøvrigt fastholder Stillingen om Fabrik i Ryggen paa eget Kompagni.

Der er stærk Artilleriild over den sydvestlige Del af Bondebjærg og Terr. S. derfor. Kompagnichefen ses ikke. Forbindelsesmanden raaber: »Første Linie gaar frem«.

Opgave 9.

Delingsførerens Overvejelser og Beslutning.

E. Bassing.