Log ind

Taktisk Opgave

#

Skærmbillede 2020-07-29 kl. 11.45.07.png

GRUNDLAG.

En fjendtlig Division, der er under Fremrykning fra Nord, synes den 15/4 Eftermiddag at have standset sin March i Egnen om Ringsted. Sjællandske Division er under Fremmarch fra Syd for at angribe og slaa Fjenden. Divisionen marcherer med sin Hovedstyrke ad Landevejen Næstved—Herlufmagle—Vetterslev, en venstre Kolonne over Holløse Mlr.—Trælløse—Herluflille—- Vinderup—Sandby, en højre Kolonne over Fensmark—Spragelse—Tybjerg—Hjelmsølille. G.H.R. er fremskudt foraa venstre Fløj til Opklaring mod Ringsted. Højre Kolonne bestaar af 4’ R. 8’ B. med 1 Fkdel. er Fordækning og formeret saaledes:

Fortrop: 1’ Kp. + 1

Fk. 1000 m (her Luftv.del.).

Hovedstyrke:

1 Fk.

2’ Kp

Forb.del.

3’ Kp.

5’ Kp.

4’ Kp.

Ammdel.

Lægevogn.

1 Fk.

Fordækningen marcherer med 50 % Flyvermarchdybde. Fægtningsvognene er ved Kompagnierne. Fortroppen marcherer fægtningsbelastet, Resten af Bataillonen marchbelastet. Kl. 15 er 4’ R.s Opklaringsdeling, direkte underlagt Regimentet, i Tybjerg og Aversi. Paa samme Tidsrum passerer Oblt.8, der følger Fortroppens Kø, Jeppebro. Oblt.8 modtager her ved Ordonnonsofficer fra Regimentet følgende mundtlige Befaling:

„Fjendens forreste Fodfolksstyrker staar i Linien Vrangstrup—Vetterslev—Egebjerg—Almstofte—Fredsgaarde. Divisionen standser sin March og gaar i Kvarter rede til i Morgen at trænge frem over Susaa. Forposter skal fastholde Linien Aase—Dade—Bankehuse—Valhøj—Aversi. V Regiment gaar med sin Hovedstyrke i Kantonnement i Rummet Hækkerup—Tybj ergi ille—Spragelse—

Skærmbillede 2020-07-29 kl. 11.47.44.png

Broksø. Opklaringsdelingen vil indtil Mørkets Frembrud sikre Regt.s højre Flanke i Terrainet NØ. f. Aversi. 8’ Bataillon skal med Forposter bevogte Terrainet fra Bækken, der fra Hjelmsølille Bakker Øst om Krogsø Gd. løber mod Nord til Aversis Østkant. Hjelmsølille, Valhøj og Aversi skal fastholdes. Forbindelse med Forposter af 5’ R. ved Krogsø Gd. U’ R-s Kst. Ravnegaard.“

Ved Ordonnansofficeren til Chefen for 1’ Kompagni giver Oblt.g derefter Fortroppen følgende mundtlige Befaling: „Fjendens forreste Fodfolk staar paa den nordlige Bred af Susaa og Lilleaa mell. Vetterslev og Fredsgaarde. Divisionen, standser sin March og gaar i Kvarter. Bataillonen skal med Forposter fastholde Hjelmsølille, Valhøj og Aversi. 1’ Kp. skal bevogte Terrainet fra Faarebæk til Linien Sneslev Ke.—Stavnehus (1000 m V. f. Assendrup) og fastholde Valhøj. 2’ Kp. skal fastholde Aversi, J/2 3’ Kp. Hjelmsølille. 8’ B.s Kst. Tybjerg Gd.“ Efterhaanden som Bataillonens Kompagnier passerer Jeppebro, giver Oblt.8 Kompagnicheferne følgende Befaling: „Fjendens forreste Fodfolk staar paa den nordlige Bred af Susaa og Lilleaa mell. Vetterslev og Fredsgaarde. Divisimien standser sin March og gaar i Kvarter. Bataillonen skal med Forposter fastholde Hjelmsølille, Valhøj og Aversi. 2’ Kp. med den i Hovedstyrkens Tête marcherende Fk. underlagt skal bevogte Terrainet fra Linien Sneslev Ke.—Stavnehus (1000 m V. f. Assendrup) til Aversis Østkant og fastholde Aversi. Regimentets Opklaringsdeling sikrer vor højre Flanke i Terrainet NØ. f. Aversi. 1’ Kp. fastholder Valhøj. 1/2 3’ Kp. under Kompagnichefen med den i Bataillonens Kø marcherende Fk. underlagt bevogter Terrainet fra Faarebæk til Bækken, der fra Hjelmsølille Bakker løber Øst om Krogsø Gd. mod Nord, og fastholder Hjelmsølille. Resten af Bataillonen Forpostreserve i Tybjerg. Kst. Tybjerg Gd.“

Kl. 16 er 2’ Kompagni over Tybjerglille og Assendrup marcheret mod Aversi. */2 3’ Kompagni er tæt V. f. Tybjerg under Fremmarch mod Nord. Forpostreserven er ved at opmarchere S. f. Tybjerg Gd. Oblt.s er paa dette Tidspunkt redet frem til Højden NV. f. Tybjerg. Oblt.8 ser 1’ Kompagni ligge udviklet i Hovedsagen langs Grøften 600 m NØ. f. Tybjerg i heftig Kamp med en fjendtlig Fodfolksstyrke, formentlig 1—2 Kompagnier, der har besat Valhøj. Ca. 400 m N. f. Raasø Gd. gaar en anden fjendtlig Fodfoiksstyrke, der anslaas til 1 Kompagni, i Stilling paa begge Sider af Vejen og aabner en heftig Maskingeværild mod 1’ Kompagnis venstre Flanke. Ved Tr. St. i Hjelmsølille Bakker ses en mindre Fodfolksstyrke ved at gaa i Stilling med Front mod Nord; den synes ikke at være i Kamp. I østlig Retning høres en kortvarig Skydning, der tyder paa, at Opklaringsdelingen er i Kamp et Sted N. f . Aversi; iøvrigt ses der i denne Retning hverken fjendtlige eller egne Tropper.

OPGAVE.

Oblt.8’s Beslutninger og Befalinger.

Helge Bennike.