Log ind

Taktisk Opgave 1940 - 6

#

IV.

K .2’s Gruppering af 2./12. B. + 2 Mgv. + 1 Mt. + 2 Mk.r i Terrainet Pkt. 151—Gaverslund Ke. til Støtte af Bataillonens Angreb ved Ild mod Gaarslev og Bygballe Gd. Kun Maskingeværer, Trefodsgeværer og Morterer kan fra Terrainet om Pkt. 151 med Ilden naa fjendtlige Maal i Udkanten af Gaarslev og om Bygballe Gd. Den til Pkt. 131 fremskudte Rekyl geværdeling kan ogsaa med sin Ild række fjendtlige Maal de nævnte Steder. Af Betydning vil det ogsaa være at kunne holde Terrainet snævert omkring Landevejen fra Gaarslevs Sydvestkant mod Gaverslund Ke. under Ild. Dette kan opnaas med en Rekylgeværstyrke bragt i Stilling om Pkt. 132 (ca. 600 m S. f. Pkt. 151). Ved Spærringerne S. f. Gaverslund Ke. anvendes de 2 Maskinkanoner bedst. Men herudover bør Forsvaret mod Panserangreb forstærkes ved Anbringelse af særlige Panserværnspatrouiller (udrustet med Panserhaandbomber, Løbeminer og Brandflasker) i umiddelbar Tilknytning til Spærringerne. Hertil kan passende anvendes en Rekylgeværdeling, formeret i 4 Patrouiller.

Skærmbillede 2020-08-04 kl. 12.45.21.png

Til Sikring mod Flyvere bør anvendes 2 Trefodsgeværer. Anbringelsen af K.o’s Styrke og Ildplanen for denne vil da være som angivet paa foranstaaende Skitse.

Obl.12’s Overvejelser, Beslutninger og Ordrer i Anledning af Situationen Kl. 13,15—13,30. ad Overvejelser. 1 Anledning af Flyverangrebet er intet at overveje. Enhederne maa klare sig ved at lade Luftværnsgeværerne træde i Virksomhed, ligesom Bataillonens Luftværnsdeling selvsagt straks griber ind. Tab søges formindsket ved Dækning og Spredning. Efter Flyverangrebet (i umiddelbar Tilknytning til dette) støder Fjenden aabenbart frem fra Gaarslev mod Gaverslund (en Panserstyrke efterfulgt af Fodfolk). Om det er en kraftig Opklaring eller et stærkere Angreb kan ikke straks afgøres. Derimod er Fremstødet fra Bygballe Gd. mod Nord-Vest sikkert kun en Opklaring. Er Truslen mod Bataillonen saa stærk, at det planlagte Angreb maa (eller bør) opgives, og alle Kræfter samles om at afværge det fjendtlige Fremstød? Vil 2. Komp. med de tildelte Vaaben kunne holde Stand? Kan Bataillonen støtte 2. Komp. uden at opgive sit Angreb paa Lundbjerg? Kan Angrebet gennemføres, vil dette uden Tvivl bringe Fjendens Fremrykning mod Gaverslund til Standsning og derved være den bedste Imødegaaelse. Fravristes Lundbjerg Fjenden, trues Gaarslev og dermed Fjendens Forbindelseslinie mod Passet mellem Rands Fjord og Vejle Fjord. Den eneste og den hurtigste Støtte, Bataillonen kan give 2. Komp., er at sætte Batteriet ind snarest. Dette har under Stillingsskifte naaet Gaverslund og kan øjeblikkelig sættes ind tæt Øst for Gaverslund Ke. til Skydning først mod Panserangrebet (aaben Skydning) og dernæst mod det fra Gaarslev fremrykkende Fodfolk. Egne Flyveres Ankomst kan først ventes Kl. 13,45. Deres Angreb paa Lundbjerg og Gaarslev maa forløbe som planlagt.

ad Beslutninger. 1. 2. Komp. m. m. fastholder sin Stilling af al Kraft, støttet af Batteriet, der beordres i Stilling ved Gaverslund Ke. Snarest Ildaabning mod Angrebet fra Gaarslev. 2. Det planlagte Angreb paa Lundbjerg fastholdes og udføres, selv om Batteriets Støtte foreløbigt maa undværes. Angrebstidspunktet fremskydes til Kl. 13,45 (samtidig med Flyverangrebet paa Lundbjerg).

ad Ordrer. Til 2. Komp.: Kompagniet fastholder af al sin Magt sin nuværende Stilling og afværger det fjendtlige Angreb fra Gaarslev. Batteriet vil fra en Stilling tæt Øst for Gaverslund Ke. støtte Kompagniet. Bataillonen angriber Lundbjerg som planlagt. Angrebet gaar frem Kl. 13,45.

Til Batteriet: Batteriet gaar straks i Stilling tæt Øst for Gaverslund Ke. til Støtte for 2. Komp. om Pkt. 151 til Afværgelse af fjendtligt Angreb (Panser og Fodfolk) fra Gaarslev. K.2 er ved Pkt. 151. Batteriets planlagte Deltagelse i Forberedelsen til Angrebet paa Lundbjerg iværksættes først efter nærmere Ordre.

Til 3., 1., U- og 5. Komp. samt Stabskompagniet: Orientering om Situationen og Ordren til 2. Komp. og Batteriet. Angrebet paa Lundbjerg sættes an Kl. 13,45 (i Stedet for Kl. 14,00).

Hermed er min taktiske Opgave om Andkjær—Gaverslund —Gaarslev—Lundbjerg afsluttet. Det er ikke uden Betænkelighed, at jeg følger Redaktionens Opfordring ved nedenfor at fremsætte en ny taktisk Opgave. Thi dels er vi inde i en Tid, hvor mange maaske finder det hensigts- og formaalsløst at beskæftige sig med Taktik, og dels er de nyeste taktiske Erfaringer ikke tilstrækkelig tilgængelige til, at man kan danne sig et klart Begreb om de benyttede Fremgangsmaader. Dog er jeg af den Anskuelse, at man — i Haab om bedre Tider — gør rigtigt i stadig at tumle med Problemerne. Derfor 

Taktisk Opgrave.

I.

Grundlag.

Kort i 1:40,000, Fredericia.

Oversigtskort i 1:100,000, Vejle.

1. Efter Kamp ved Vejle Aar er Fjenden kastet tilbage moa Syd. Han raader over saavel marcherende som motoriserede Enheder og Panserstyrker.

2. Eget Parti forfølger. Indtil Linien: Jerlev—Højen—Vin-

Skærmbillede 2020-08-04 kl. 12.46.56.png

ding er der Syd for Vejle Aar ikke stødt paa fjendtlig Modstand. Partiet er overlegen i Luften. En østlig. Kolonne — et forstærket Regiment — følger Landevejen Vejle—Kolding med en forstærket Bataillon — 12. B. — over Vinding—Svinholt—Klattrup—Haastrup Møsvraa—Nr. Stenderup. Ad vestligere Veje rykker andre Styrker frem. Der er beordret energisk Forfølgning for at hindre Fjenden i at sætte sig fast i ny Stilling. , Ved Passagen af Linien Højen—Vinding den 15/5 Kl. 9,00 har Regimentet angivet Linien: Almind—Møsvraa— Landerup Gd. som næste Maal.

Skærmbillede 2020-08-04 kl. 12.47.30.png