Log ind

Taktisk Opgave 1940 - 3

#

I.

Grundlag

Fjenden er efter Fremrykning fra Fyen i Færd med at indrette sig til Forsvar bag Elbodalen fra Rands Fjord til omkring Taulov, som det synes for her at tage imod et eventuelt Angreb. Ved Passet mellem Vejle Fjord og Rands Fjord synes kun at være svage Styrker. Eget Parti har den 27/2 Middag under Fremrykning over Vejle mod Fredericia naaet Egnen om Vinding med Sikringsled (Forpostkompagnier) i Linien: Klattrup—Skjærup— Vognsvad—Sellerup og agter først i Løbet af den 28/2 Eftermiddag at fortsætte Fremrykningen for at nærme sig Fjenden i Løbet af Natten til den 29/2. I Luften Jævnbyrdighed.

Skærmbillede 2020-08-03 kl. 13.52.23.png

Skærmbillede 2020-08-03 kl. 13.52.39.png

Situation.

2. Batl. er Forpostbataillon i Afsnittet fra Sluse (ca. 1 km SV. f.Vognsvad) (ind.) til Brejning Station (ind.). Forpostreserven ved de to Gaarde S. f. Hvilsbjerg Gd. I Alarmberedskab i Andkjær er 12. Batl. samt Cyklistdeling og Pionerdeling af 7. Rgmts. Stabskompagni, alt under Chefen for 12. Batl. De nævnte Enheder i Alarmberedskab er af eget Parti den 28/2 Kl. 8,30 beordret paa Alarmpladserne. Disse er:

1. /12. B. — Vejgaflen ud for Smedie i Andkjær By.

2. /12. B. — ved Hvilsbjerg Gd.

3. /12. B. — ved Gaarden V. f. Vejen Andkjær—Andkjær Vig, ca. 400 m SØ. f. Pkt. 241.

4. /12. B. — ved Gaarden i Andkjær umiddelbart S, f. »S« i Smedie.

5. /12. B. —• Vejen gennem Andkjær, Téten 200 m NV. f. Smedie, Front mod Hvilsbjerg Gd.

Enhederne af 7. Rgmts. Stabskomp. — vend Andkjær Skole. Her tillige Oblt.12 med Stab, Forbindelsesdeling og Sanitetspersonale.

Alt i Flyverskjul, luftsikret af 12. Batl.s Luftværnsdeling ved Pkt. 254 (0. f. Andkjær) og 1 Mg.del. af 5./12. B. tæt SV. f. Andkjær samt pansersikret af 5./12. B.s 20 mm Kanondeling. Fægtningsvognene ved Kompagnierne. Bataillonens Ammunitionsdeling 1 og 2 i Skoven N. f. Hathøj. Køkkenvognene med Dagens Middagsportion i Kog ved Kompagnierne. Bagagetrain (pakket) ved Kompagnierne. Et Batteri (let, mot.) af 8. A. A., der siden Ankomsten til Egnen om Vinding er afgivet til Støtte for 2. Batl.s Forpostafsnit, er i Stilling om Hathøj med Hovedskudretning mod Gaverslund Ke. og med Observation paa Bakken ved Gaarden 500 m V. f. Hvilsbjerg Gd. Vejret: klart, let Frost med tyndt Snelag.

Den 28/2 Kl. 9,35 modtager Oblt.12 fra eget Parti følgende Situation og Ordre:

»Eget Parti vil hen under Aften i Dag fortsætte Fremrykningen mod Elbodalen med Hovedkræfterne om Landevejen: Vinding—Skjærup—Bredstrup. En vestre (mindre) Kolonne vil gaa frem over Klattrup—Smidstrup—Herslev og 2. Batl. som en østre Kolonne over Vognsvad—Børkop—Brøndsted. Flyvermeldinger Dags Form. Kl. 8,35 udsiger, at en fjendtlig, temmelig aaben Kolonne (heri ogsaa Køretøjer) Kl. 8,00 er set under March mod Nord paa Vejen over Galgebakke (Nordkant af Fredericia) mod Egeskov, forreste Led ved Vejgaflen ud for Hedevigslyst, 2 km S. f. »s« i Navnet Egeskov, Køen antagelig ca. 1600 m sydligere, ud for Pkt. 89 (400 m N. f. Galgebakke). I Fredericia iøvrigt intet observeret. Samme Kolonne er meldt under Passage af Passet mellem Vejle Fjord og Rands Fjord, forreste Led ved Overhøl Kl. 9,00. En mindre Luftkamp har i Tiden omkring Kl. 7,30 fundet Sted over Gaarslev—Lundbjerg. Den i Andkjær paa Alarmpladserne under Deres Kommando staaende Styrke gaar snarest frem over Hedeaa for at opsøge og slaa den over Overhøl fremrykkende fjendtlige Styrke for derved at hindre dens Indgriben i eget Partis venstre Flanke under dets Fremrykning mod Elbodalen. Batteriet af 8. A. A. ved Hathøj underlægges Hr. Oberstløjtnanten; Befalingsmodtager er beordret til Andkjær Skole. 2. Batl. er underrettet.«

Oblt.12’s Overvejelser, Beslutning og Befalinger?

Kaalund-Jørgensen.