Log ind

Taktisk Opgave 1939 - A

#

A.

GRUNDLAG.

Sjællandske Division har den 2/4 i Linien Gandløse Eget— Gundsømagle Sø optaget Kampen med en fra Frederikssund frem trængende Fjende. G. H. R.s Hovedkræfter er i Rummet N. for Buresø med den Opgave at sikre Divisionen mod fjendtlige Foretagender N. for Sørækken.

Skærmbillede 2020-08-06 kl. 12.16.20.png

Skærmbillede 2020-08-06 kl. 12.16.28.png

4’ Regiment er under Transport fra Sydøstsjælland til Forstærkning af Divisionen og vil den 3/4 ankomme til Reguleringssteder (Stationer) saaledes:

1’ Lastvognkomp. med 8’ Batl. paa Vejen S. for Ballerup Kl. 2.

2’ Lastvognkom-p. med 11' Batl. paa Vejen Egby—Skovlunde Kl. 2,00.

3’ Lastvognkomp. med 17' Batl. paa Vejen Hvissinge— Egby Kl. 3,00.

Stabskomp. -j- 8’ og 11’ Batl.s Marchgrupper med Tog til København Kl. 1,00.

Kanonkomg. -f- 17’ Batl.s Marchgruppe med Tog til København Kl. 1,30.

Regimentets motoriserede F æg trangs truin paa Vejen Rødovre— Islevbro Kl. 1,00.

Regimentets Bagagetrain i Glostrup Kl. 4,00.

Ob.4 med Adjutant, Ordonnansofficerer, Skriver og Forbindelsesdelingens Motorordonnanser er Kl. 1,00 ankommen sammen med Regimentets Pionerdeling og Luftvæmsdeling til Lautrupgaard 0. for Ballerup og modtager her Sjællandske Divisions Ordre O. Nr. 217. NOTITS. 4’ Regiment h ar fuld Ammunitionsbeholdning. Ved Tropperne Brød, Tørkost og H avre for den 3/4, paa Køkvognene Middag for den 3/4 (Kogning iklce paabegyndt) og Brød, Tørkost og H avre for 4/4.

SJÆLLANDSKE DIVISION Fortrolig O. Nr. 217. Divisionskommandokvarteret, Jonstrup Seminarium, den 3/4 19 . . Kl. 0,30.

Til 4’ Regiment.

1. Overfor en fra Frederikssund frem trængende Fjende, der maa anslaas til mindst 1 Division med stærkt Artilleri og overlegen i Luften, fastholder Sjællandske Division fra Mørkefald Linien: Gandløse Eget—Slagslunde—tæ t 0. om Stenløse—Gundsømagle Sø. Divisionen har Melding om ca. 1 fjendtligt Regiment med Artilleri under Forskydning fra Frederikssund mod Slangerup—Hjørlunde Kl. 16,00 og om fjendtligt Rytteris Tilstedeværelse N. herfor Kl. 20,00. Samtlige Overgange over Gjørløse Aa og Havelse Aa fra Strø Ml. til Udløbet spærrede og besat af fjendtlige Panserafværgekanoner.

Skærmbillede 2020-08-06 kl. 12.18.05.png

Sjællandske Division har N. for Sølinien 21’ Batl., der fra Kl. 17,00 har indrettet sig til Forsvar af Terrainet om Uggerløse—Lynge for at hindre fjendtlig Fremtrængen mod Overgangene. Batl. har Tilslutning til Styrker af 24’ Batl., der er ved Sydkant Kedelsø og N.- og V.-Kant Krogenlund. Selve Overgangene mellem Furesø og Buresø er besat af Posteringer af 24’ Batl. G.H.R., der mellem Buresø og Lystrup Skov har været i Kamp med fjendtligt Rytteri og Cyklister, er under Efterladelse her af et Slør under Samling mod Uvelse siden Kl. 24,00. Regimentet har til Hovedopgave at sikre Divisionens nordlige Flanke og skal desuden opklare mod den om Slangerup—Hjørlunde meldte Fjende. Sidste Meldinger fra G.H.R.: „De fjendtlige Rytter- og Cykliststyrker 0. for Slangerup afløses fra Kl. 22,30 af Fodfolk.“ „1’ R. Esk./G.H.R. om Gjørløse har Kl. 23,00 afvist fjendtlige Cyklister, der forsøgte at trænge over Kaninbro S. for Gjørløse.“

2. V Regiment gaar snarest frem til Udladning N. for Sørækken og skal i Morgen fra Daggry i en Beredskabsstilling N. for Lynge være rede til efter Divisionens nærmere Ordre enten at optage Kampen med en N. om Sørækken fremtrængende Fjende eller mellem Lystrup Skov og Buresø at gribe ind mod Fjendens nordlige Flanke og Ryg. Regimentet forstærkes med G.H.R., der herfra er underrettet (Ob. G.H.R. i Højlund 0. for Uvelse fra Kl. 1,00) og med 11’ A. A., der holder i Ventestilling i Nordvestkant Gandløse Ore Kl. 3,00 med Befalingsmodtager hos 4’ Regiment paa Lautrup Gd. Kl. 1,45. 1 S.M.B.-Station melder sig til Regimentet paa Lautrup Gd. Kl. 1,30.

3. G.H.R.s og 11’ A. A.s Ammunitionsbeholdninger er opfyldt Kl. 1,00, og Afdelingerne er middagsforplejede. Begge Afdelingers Køkkenvogne er samlede i Grupper under Divisionen i Storskov 0. for Kollekolle, hvor der koges.

4. U’ Regiments Bagagetrain melder sig inden Daggry til Divisionens Trainofficer II ved Fortunen. Tilkørsel over Jægersborg. Venteplads Vejen: Jægersborg—Fortunen.

5. Følgende Vejstrækninger maa ikke benyttes a f U’ Regiment:

1) Kirkeværløse—LI. Værløse.

2) Jonstrup Seminarium—Syvstjernen—Kulhus.

3) Bakkehus—Vantelyng (i Hareskov).

4) Ballerup-—Værløse Gd.

6. Lastvognskom'p.&r'ne underlægges Regimentet indtil Transportens Afslutning og vender efter endt Udladning tilbage over Holte, hvor de nærmere vil blive beordret af Motorvognparken.

7. 4’ Regiment melder snarest til Divisionen, hvor de togtransporterede Dele ønskes udladet. Gm./Sj. Div.

Opgave: Ob.4’s Beslutninger.

y R e g im e n t b e s lu tte r :

— 8’ Batl. frem til Udladning paa Vejen V. for Farrem ose N. for Vassingerød. E fte r Udladning frem til T errainet Solbjerg 2 km 0. for Uvelse— Hedebakke 1600 N. for Lynge Ke. med Opgave her at sikre 4’ Regiments øvrige Udladning og Opmarch.

— 11’ Batl. frem til Udladning i Ravnsholt, foreste Dele i Sydkant Lillerød. E fter Udladning rede til Frem rykning ad Vejen Lillerød— Kol lerød.

— 17’ Batl. frem til Udladning i Ravnsholt efter 11’ Batl. E fte r Udladning rede til Frem rykning ad Vejen N. for Lynge Oredrev—Grønnegade Gel. 2 km S. for Kollerød.

— Togtransporterede Dele frem til Udladning i Lillerød (vente i Holte til fornøden Sikring er i Orden om Lillerød). E fter U dladning: K anonkompagniet rede til Frem rykning efter 11’ Batl., Forbindelsesdelingen til Regimentets Kommandostation, Opklaringsdelingen ved Lillerød St., Føreren til Regimentets Kommandostation.

— Ammunitionskolonnen straks til Bregnerød (Vejene her fri).

— Køkkenvognene til Geel Skov. Her snarest Kogning.

— 11’ A. A. over Terkelskov—Vassingerød—Olden til Ventestilling i Ravnsholt. Udkørsel forberedt over Hegnshus 1800 m N. for Olden. Strækningen Nymølle Gd.

—Vassingerød passeres efter 8’ Batl. Ac. til Ob. 4 i Lillerød.

— Ob. 4 med de om L autrup Gd. indtrufne Dele af Stabskomp. til Lillerød. Kommandostation paa Kroen. Luftværnsdelingen rede til Sikring af Udladningen paa Stationen, Pionerdelingen til Hjælp ved Udladningen.

— E fte r Ankomsten som ovenfor anført Befalingsmodtagere til Ob. 4 fra 11’ og 17’ Batl., Kanonkomp. og Ammunitionskol.

— Orientering m. m. til G.H.R. og 21’ Batl.

Spørgsmaal: Udfærdigelse af de paa Grundlag af 4’ Regiments Beslutning nødvendige Ordrer m. m.

L.