Log ind

Taktisk Opgave

#

I.

I en kommende Opgaverække vil blive behandlet nogle af de Hverv, som under danske Forhold vil kunne forekomme for lette Tropper. Ved Hærloven af 1937 omdannedes det ene af vore Fodfolksregimenter til et Cyklistregiment, men denne Omdannelse skyldtes næppe nogen rosværdig Forudseenhed af den Rolle, som Begrebet „lette Tropper“ vilde komme til at spille, men kun det sædvanlige økonomisk—politiske Kompromis. Cyklistregimentet fik i hvert Fald et tydeligt Præg af at være opstillet af dette Kompromis’ beskedne Restbeløb og fik aldrig et saadant Udstyr og en saadan Organisation, som maatte anses for nødvendig, hvis det virkelig skulde kunne gøre Fyldest. Der er næppe nogen Tvivl om, at man under danske Forhold ikke vilde kunne faa nogen bedre Løsning af Problemet „lette Tropper“ end ved en udstrakt Benyttelse af Cyklister, kombineret med Motorisering der, hvor Cyklen ikke kan slaa til.

Fra mange Sider er Cyklistregimentet, antagelig paa Grund af sin Tilblivelseshistorie, blevet betragtet som noget uønsket og paatvunget, men man havde sikkert i Stedet for staaet sig ved at vise det positiv Interesse og forsøge at skaffe det den Udrustning, Organisation og Uddannelse, som er nødvendig for at gøre det til en virkelig anvendelig Enhed af lette Tropper. Med den i Opgaven opstillede Cyklistbataillon har det ikke været Hensigten at rejse nogen Diskussion om Detailorganisation af Cykliststyrker, men Retningslinierne har været, at Cyklistbataillonen skal have samme Kampkraft som en almindelig Bataillon og herudover udstyres med saadanne Organer, at Bataillonen uden at skulle forstærkes fra andre Enheder kan løse de naturligt forekommende Opgaver ved egne Midler.

Grundlag.

Overfor en i og om Nyborg den 19/9 ilandgaaende Fjende er Rød Division Natten 19—20/9 gaaet tilbage fra Kysten. Den 20/9 fastholder Divisionens Hovedkræfter Terrainet: Kissendrup (Div.s Cykl.batl.)—Østerby Gd.—Ullerslev (1. Regt.)—Hindemae (I./3. Regt.)—Skellerup—Biskopstorp— Saaderup—Katrinebjerg (2. Regt.) overfor antagelig en forstærket fj. Division, som med Tyngden langs Landevejen er trængt frem over hele Fronten til snæver Kampføling med de foran Divisionen fremskudte Posteringer. Paa den sydlige Fløj har Divisionen endnu Opklaringsstyrker om Julskov, Revs Vindinge og Æble, men Forsøg paa Opklaring 0. f. Ørbækken er blevet afvist langs denne. Divisionens Reserve: 3. Regt. I. Batl., er om Rønninge. Fj. fortsætter Landsætningen, men Luftopklaringen over Landgangsstedeme er yderst vanskelig. Fj.s Luftvirksomhed over Kampomraadet har lejlighedsvis været meget voldsom, uden at han dog har kunnet tilkæmpe sig Luftherredømmet undtagen over selve Landgangsstederne. Fj.s Luftvirksomhed over Baglandet har hidtil indskrænket sig til Opklaring. Til Forstærkning af Rød Division er foreløbig 1. Cyklistbatl. af Rødt Korps’s Cyklistregiment Kl. 10,30 ankommet til Beredskabsstilling om Holluf Gd. efter en March paa 60 km. 

1. Cyklistbataillonens Sammensætning.

Stab m ed S ta b sv a g t: 1 M o to rcy k listg ru p p e o g 1 M otorcyk elk an on gru p p e. S ta b sk o m p a g n i: F o rb in d elsesd elin g : 3 S. M . B . S ta tio n er , 10 M otorord onn anser. S a n ite tsd e lin g : 4 M otorvogn e, 10 M otorcyk ler m ed Sid evogn . P io n erd elin g : D elin g str o p o g 4 G ru pp er (4 L a stv o g n e m ed Sp ræ ngo g S p æ rrem a teriel, sa m t le t B r o sla g n in g sm a te r ie l). P a n se r v o g n sd e lin g : P a n serv o g n e. T r a in d elin g : D elin g str o p , F æ g tn in g s tr a in : 4 A m m u n itio n sv o g n e fo r C y k listk om p agn ier. 4 do. fo r S k y ts- og S tab sk om p agn i. 1 B en zin vogn . K øk k en train : 1 V ogn pr. K om p agni. B a g a g e tr a in : 2 B a g a g e v o g n e pr. K om p. 2 C yk elvogn e m ed ia lt 60 R eserv ecyk ler. 1 M ek an ik ervogn . 1 B en zin vogn . 4 C y k listk o m p a g n ier (1.— 4. K p .) som a lm in d elig t C y k listk o m p a g n i, men m ed 5. D elin g : M o toreyk elk an on d elin g m ed D elin g str o p og 4 M a sk in ­ k a n on gru p p er. I h v e rt K o m p agn is K om m an d ogru p p e 1 S. M. B. S ta tio n og 3 S. M. E . S ta tio n er. S k y tsk o m p a g n i (5. K p.) : K om m andopruppe. M o rterstyrk e: K on m m an d ogru p p e o g 2 M o rterd elin ger å D elin g stro p o g 3 M o rterg ru p p er å 5 M otorcyk ler med Sidevogn e. K a n o n sty rk e: K om m an d ogru p p e o g 3 K a n o n d elin g er å D elin g stro p og 2 37 m m K a n o n g ru p p er å 2 T em p ovogn e. L u ftv æ r n ssty rk e: K om m an d ogru p p e og 2 D elin g er å D elin g str o p og 4 M ask in k an on er i U n iv e r sa lla v e t paa 4 L a stv o g n e.

1. Cyklistbataillonens Beredskabsstilling om Holluf Gd. Staben med Forbindelsesdeling: Neder Holluf. 1. og 2. Kp. Pionerdeling, Sanitetsdeling og Panservognsdeling (alt under K.,) : Holluf Gd. 3. Kp.: Lindved. U- og 5. Kp. under K.4: 1 de 8 Smaaskove V. S. V. f. Killerup. Luftværnsstyrken: I Stilling mellem Holluf Gd. og Killerup. Trainet: Fruens Bøge og Hunderup Skov lige S. f. Odense. Bataillonen har Befalingsmodtagere fra Kompagnierne og Radioforbindelse til Divisionen og til sine Kompagnier. Der er Befalingsmodtager hos Divisionen.

I. Kl. 10,45 modtager Bataillonen fra Divisionen pr. Radio Varsel om Afmarch til omkring Davinde—Kappendrup og Kl. 11,00 pr. Befalingsmodtager fra Divisionen: RØ D D IV IS IO N F o r tr o lig O. N r. 141. D iv isi on sstab en . D iv isio n sk o m m a n d o k v a rteret, R øjru p, den 2 0 /9 K l. 10,45. pr. B e fa lin g s ­ m od tager.

Til 1. Cyklistbataillon.

1. F j. er i L øb et a f F o rm id d ag en N . f. V in d in g e A a træ n g t frem til U lle r sle v o g U lle r sle v S t.b y . D iv isio n e n s H o v ed k a m p lin ie her g a a r ov er S tiv lh u se— F lø str u p Sø— T a n g e— V . om U ller slev . S. f. H in d em ae fa s th o ld e r 2. R g t. uden V a n sk elig h ed er L inien S k elleru p — S aad eru p , m edens f j . F o d fo lk m ed K am p vogn e fr a T e rra in et om K u lleru p er træ n g t ind i P a r tie t S. f. S a a d erup. D er kæ m pes i Ø jeb lik k et v o ld som t her. D iv isio n e n s R eserv e, 3. R eg t. -r I. B at]., er un d er In d sæ tte lse til M od angreb b a g 2. R g t.s sy d lig e F lø j. V illu m stru p A a fr a K ild em øllern e til K a stel in cl. er p a n sersp æ rret a f e t K om p. a f D iv isio n e n s A fv æ rg eb a ta illo n . 2. L u fto p k la rin g o m k rin g K l. 9,30 h a r v ist, a t F j. h ar la n d sa t T rop ­ per i o g S. f. K a jb je r g Skov. D iv isio n e n s O p k la rin g sa fd elin g er b eord ret til a t tiltv in g e s ig A d g a n g over Ørbækken fo r a t opk la re m od d isse f j. S ty rk er. A fd elin g en m eld er K l. 10,30, a t R um m et m ellem Ø rbæ kken o g S lu g ten fr a G lorup til B yn k el er fje n d e fr it m ed U n d ta g e ls e a f f j . P o ste r in g e r ved O v erg a n g en e over Ørbækken N . f. Ørbæk incl. O v erg a n g en e over S lu g ten m ellem G lorup o g B yn kel sp æ rred e o g fo r sv a re d e a f F j. 3. 1. C. B. g a a r til T e rra in et om D a vin d e— K a p p en d ru p , red e til In d sæ ttelse mod en m u lig T ru sel m od D iv isio n e n s sy d lig e F lan k e. E . B. O b ./S ta b sch ef.

Spørgsmaal 1: Bataillonens Anordninger i Anledning af denne Ordre?

Eksempelvis Løsning af Spørgsmaal 1.

Ved Modtagelsen af Varsel om Afmarch beordres pr. Radio: „Kompagnierne klar til Afmarch mod Øst, Cheferne til Bataillonen.“ Kl. 11,10 mundtligt til de sammenkaldte Kompagnichefer:

Skærmbillede 2020-07-15 kl. 13.13.24.png

Skærmbillede 2020-07-15 kl. 13.13.36.png

1. Orientering om Divisionens Ordre.

2. Indrykning i ny Beredskabsstilling saaledes:

1’ Kompagni over Fravde—Tving—Davinde til omkring Kappendrup.

2’ Kompagni med Pionerdeling og Sanitetsdeling over Over Holluf—Allerup til omkring Birkum

5' Kompagni over Fravde—N. om Birkum—Davinde til Nyhave 0. f. Davinde. Indrykning i Ny,have fra Nord. Under Marchen ikke nærmere 1’ Kompagni end 2 km

y Kompagni efter 5’ Kompagni til Davinde. Panservognsdelingen med 4’ Kompagni til Davinde. Luf tv æmsstyrken sikrer Udrykningen af nuhavende Beredskabsstilling og gaar derefter frem til Sikring af ny Beredskabsstilling med Tyngden omkring Davinde—Kappendrup.

3. Opklaring og Sikring: 3’ Kompagni gaar straks over Højby—Sdr. Næraa—Hellerup til Terrainet mellem Ravnholt og Maare. Kompagniet skal herfra holde Terrainet om Ørbæk—Lykkesholm under Opsyn. Hovedvægten mod Ørbæk. Forbindelse med Divisionens Afværgestyrker ved Villumstrup Aa. Overfor Angreb skal Komp.et indtil videre hindre fj. Fremtrængen over Villumstrup Aa fra Terrainet om og 0. f. Ellested. Kompagniet forstærkes fra 5’ Kompagni med 2 Mortergr. og 2 Kanongr., der slutter op til Kompagniet efter Aftale med 5’ Kompagni.

Pansersikring i ny Beredskabsstilling: 1’ Kompagni pansersikrer Vindinge Aa fra Tællebro incl. —Rolsted Gd. incl. 4’ Kompagni fra Hudevad incl.—Tarup incl. 2’ Kompagni fra Torpegd. incl.—Sdr. Næraa incl. 4. Bataillonsstab med Forbindelsesdeling er under Indrykningen i den ny Beredskabsstilling ved Højvang, 800 m V. f. Davinde, derefter Forhaabningslund V. f. Kappendrup. 5. Naar Kompagnierne er paa Plads Radioforbindelse til Bataillonen, og Cheferne og Føreren for Panservognsdelingen til Bataillonen paa Forhaabningslund. En Ordonnansofficer er sendt til 3’ Regiment om Ellinge for at skaffe Klarhed over Forholdene her, Chefen for Stabskompagniet er sendt forud for at rekognoscere Forholdene om Kappendrup—Davinde.

Kl. 13,00 modtager 1. C. B. efter Indrykning i sin ny Beredskabsstilling fra 3’ Kp. pr. Radio: „3’ Kp. paa Plads. Forbindelse med Afv.kp. Opklaring fremsendt.“

Fra Divisionen modtages samtidig pr. Befalingsmodtager:

RØD DIVISION.  F o r tr o lig t O. N r. 161. D iv isio n ssta b en . D iv isio n sk o m m a n d o k v a rteret, R ø jr up, den 2 0 /9 KL 12,45. pr. B efl.m od t.

Til 1. Cyklistbataillon.

1. 2. R g t. h ar fo r elø b ig a fv is t F j.s A n g reb m od S a a d eru p p a rtiet. D iv isio n e n er d o g fo rb ered t p a a m u lig v is a t m a a tte træ k k e sin H o v ed k a m p lin ie h er tilb a g e t il L in ien : S k ovb alle— B æ k stru p .

2. S tæ rk e f j. F o d fo lk ssty r k e r er K l. 12,15 m e ld t u n d er F rem ry k n in g ov er L in ien : F red er ik sh ø j— F rø ru p m od Æ b le o g Ørbæk i K am p m ed P a tr o u ille r a f D iv isio n e n s O p k la rin g sa fd elin g , der v ig e r ud mod T e rra in et N . o g N V . f. R ev s V in d in g e m ed O p ga v e a t sik re D iv isio n en m od f j. F rem træ n g en m ellem D iv isio n e n s sy d lig e F lø j o g V illu m stru p A a. O p k la rin g en sa fd . h a r m eld t om sm aa f j . C y k liststy r k e r om S v in d in g e.

3. 1. C. B . sk al sik re D iv isio n en m od f j . In d g rib en V . f. L in ien : K a stel— B æ k stru p . D e t er D iv isio n e n m a g tp a a lig g e n d e a t h a v e fri T ilb a g eg a n g sm u lig h e d i N a t ad V e je n e N . f . V in d in g e A a.

4. B a ta illo n e n v il b liv e s tø tte t a f D iv isio n e n s F ly v e r sty r k e r . F o rb in ­ d e lse s o ffic e r h e rfra v il m eld e s ig til B a ta illo n en .

Gen. Rød. D iv.

Syørgsmaal 2: Bataillonens Overvejelser, Beslutning og Befalinger.

L.