Log ind

Søværnets myndighedsopgaver

Det lovmæssige grundlag 

Fundamentet for Søværnets udøvelse af myndighedsopgaverne er Lov nr. 122  af 27. februar om forsvarets formål, opgaver og organisation (loven). Søværnets  skal som en integreret del af det samlede Forsvar bl.a. bidrage til at fremme  sikkerhed og fred. Søværnet skal ligeledes være et vigtigt politisk middel til  forebyggelse af konflikter og krig, Søværnet skal kunne hævde Danmarks  suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet og være med til at  fremme en fredelig udvikling. Men det er også fastlagt i loven, at Forsvaret  efter Forsvarsministerens bestemmelser og i forhandling med øvrige ministre  skal kunne løse andre opgaver. Det er denne paragraf, der i høj grad tegner det  lovmæssige grundlag for Søværnets udøvelse af myndighedsopgaver selv om  disse opgaver i deres natur må betragtes som civilprægede opgaver.  

 

Forskelligheden er mærkbar

Søværnet løser en række opgaver i danske farvande, hvis eneste fællesnævner  for så vidt er det maritime islæt. Hævdelsen af dansk suverænitet på  søterritoriet er søværnets primære myndighedsopgave i henhold til loven. Den  udøves gennem en intensiv farvandsovervågning ved brug af såvel sejlende  enheder og kystradarer som brug af kystudkigsstationer. Ved et opbygge et  troværdigt normalbillede af situationen til søs er det muligt at konstatere  krænkelser af suveræniteten på søterritoriet, og derved også muligt at gribe  ind i tilfælde af eventuelle krænkelser. SOK har som myndighed derudover  ansvaret for at lede den danske søredningscentral MRCC Århus samtidig med  at søværnets enheder i samarbejde med andre enheder på havet indsættes i  søredningsoperationer. Ansvaret for tilsyn med og bekæmpelse af forurening  til søs er ligeledes overført til SOK. Ved kongelig resolution blev  ressortansvaret for udøvende tiltag på havmiljøområdet overført fra  miljøministeriet 11. juni 1999 til forsvarsministeriet, og SOK har nu det ledende  og koordinerende ansvar på dette område. Opgaven med tilsynet udføres  primært af Søværnets farvandsovervågningsenheder samt Flyvevåbnets  miljøfly, mens opgaven med at bekæmpe en evt. forurening udføres af  Søværnets miljøenheder. SOK har ligeledes på miljøområdet et omfattende samarbejde med Beredskabsstyrelsen samt amter og kommuner og øvrige  nationer i dansk nærområde. Søværnet har også ansvaret for Statens Istjeneste  og i den forbindelse ansvaret for bemandingen og driften af statens isbrydere.

Selvom Politiet har den formelle hjemmel til udøvelsen af politimyndighed  til søs, har de ikke midlerne, derfor støtter Søværnet Politiet på ad hoc basis  gennem almindelig hjælp eller særlig hjælp med udøvelsen af denne  myndighed. Ved kongelig anordning nr. 513 er Søværnet ligeledes tildelt visse  beføjelse til søs herunder beføjelse til at standse, visitere og anholde  handelsskibe i dansk territorial farvand, såfremt der finder lovovertrædelser  sted. Disse beføjelser udøves af cheferne på Søværnets sejlende enheder.  Søværnet yder også støtte til Told og Skat i forbindelse med smuglerisager.  Der udover har SOK ansvaret for skibstrafikkens sikre passage gennem de  danske farvande. Denne sikres bl.a. ved drift og bemanding af den særlige  trafiksikring i Storebælt (VTS). Søværnet udfører ligeledes  ammunitionsrydning samt bidrager i al almindelighed til opretholdelsen af det  danske samfund ved at efterkomme mange forespørgsler om tilstedeværelse  ved diverse arrangementer. Udover løsning af myndighedsopgaver i dansk  nærområde løser Søværnets enheder og helikoptere også en række af  ovenstående opgaver ved Færøerne og Grønland, hvor opgavekomplekset  tillige er udvidet til også at omfatte fiskeriinspektion.

 

Der bliver ikke mindre at lave 

Søværnets myndighedsopgaver er i en konstant udvikling både i omfang og art.  Som noget helt nyt er Søværnets Operative Kommando blevet pålagt at være  kontaktpunkt i det såkaldte International Ship & Port Facility Security(ISPS)  samarbejde. SOK er i den forbindelse bindeleddet for danske skibe til andre  myndigheder både danske og udenlandske, hvis et dansk skib har behov for  kontakt med land i forbindelse med pirateri, væbnet overfald, bombetrussel  eller terrorhandlinger.

På baggrund af et EU direktiv fra 2002 er SOK blevet pålagt at oprette en  Maritime Assistance Service (MAS) ‐ vagt. Denne nye opgave er et led i  oprettelsen af et fælles trafikovervågnings‐ og trafikinformationssystem inden  for EU. SOK opgave i denne forbindelse er at være kontaktpunkt for  skibstrafikken ved ulykker eller ved forebyggelse af ulykker til søs eksempelvis  kollision eller grundstødning.