Log ind

Redegørelse fra Lovudvalget vedrørende Dannelsen af „Dansk Officersforening“

#

Efter at de 6 oprindelige Forslagsstillere ang. Dannelse af en ny „Dansk Officersforening“ den 20/8 1942 havde udsendt et definitivt udformet Forslag til Love, blev der paa en Række Møder i de bestaaende Foreninger af Officerer og ligestillede taget Stilling til Hovedtrækkene i dette Forslag. Resultatet heraf blev, at der var overvejende Tilslutning til disse Hovedtræk, men der fremkom dog fra forskellig Side saadanne Forslag og Forbehold, at det sluttelig fandtes nødvendigt at underkastet Forslaget en fornyet Behandling i det af Landsudvalget paa Mødet den 15/12 1941 nedsatte Arbejdsudvalg. Paa Møder i dette Udvalg den 26. og 27. Januar 1943 blev først hele Sagen Genstand for en fornyet Generaldebat og derefter Forslaget systematisk gennemgaaet. Der nedsattes følgende Underudvalg:

1) Ang. Specialafdelingerne

2) — Kornetters Optagelse

3) — Økonomi og Budgetforhold

4) — Tidsskrifterne

5) — „Lovudvalg“ til endelig Redaktion

Arbejdsresultaterne sammenfattedes af „Lovudvalget“ i en omarbejdet Redaktion, som efter Behandling den 16/2 af Arbejdsudvalget vedtoges af dette i den Skikkelse, hvori det findes optrykt. Man bemyndigede derhos „Lovudvalget“, bestaaende af

Oberstløjtnant C. F. Løkkegaard, Formand,

         —           C. E. Thiede,

Kaptajn            T. K. Thygesen,

         —            C. V. Hjalf,

         —           H. P. H. Eggers

til at foretage det for Forslagets Videreførelse nødvendige. Af Arbejdsudvalgets Forhandling fremgik, at der var overvejende Enighed om at fastholde det oprindelige Udkasts Hovedtanke: en helstøbt ny Landsforening, hvori de bestaaende Foreninger indgaar som „Garnisonsforeninger“ og „Specialforeninger“, at disse Foreninger burde opretholde „Selvstyre“ indenfor Rammen af den nye Landsforening og de respektive Foreningers traditionelle Formaal og Former, samt at det maatte anses for grundlæggende at forme D. O. F.s Struktur saaledes, at den legale Forhandlingsret kunde opnaas og det herhenhørende Arbejde forventes gennemført efter rationelle og faste Linier. Med Fastholden af disse Hovedtræk kom der fra alle Sider i Arbejdsudvalget til Orde en udpræget Vilje til at bøje Opfattelser, Behov og Ønsker mod hverandre til Opnaaelse af Fasthed og Enhed i det nye, der skal bygges op. Efter Trykning af det ændrede Udkast indsendte Lovudvalget den 16 3 dette til Krigsministeriet med Anmodning om at faa tilkendegivet, hvorvidt der paa det nu foreliggende Grundlag vil kunne gives D. O. F. Forhandlingsret. Herpaa er i Skrivelse af 18/5 modtaget bekræftende Svar, saaledes at de nødvendige Forudsætninger for at bringe Sagen videre paa rationel Vis nu — og først nu — kan siges at være tilvejebragt. — I det med Lovforslaget følgende Rettelsesblad er opført nogle Forslag til Ændringer, der ikke er væsentlige, men af forskellige Hensyn maa tilraades. I Skrivelse af 29/4 blev Sagen af Ministeriet tilstillet F. O. L. til Udtalelse, og i Svarskrivelse af 6/5 har F. O. L.s Hovedbestyrelse udtalt at ville forelægge F. O. L.s Repræsentantskab Forslag om Udkastets Vedtagelse, forudsat at Forhandlingsret gives.

Lovudvalget maa efter det foran redegjorte formene, at Sagen nu — langt om længe — er bragt saaledes frem, at den er egnet til en Beslutning fra Landsudvalgets Side og derpaa følgende Forelæggelse til definitiv Vedtagelse i de respektive Foreninger. Det er derhos vor alvorlige Opfattelse, at Sagen nu, med Fastholden af de foran anførte Hoveddrag, med Sikkerhed for Forhandlingsret og med iøvrigt om ikke teknisk fuldkomne saa dog teknisk fuldt brugelige Love, bør bringes til Gennemførelse. Der er utvivlsomt i den trange Tid, vi gennemlever, Brug for et fast tømret fælles Redskab til Værn om de Værdier, der er nedarvet, og til aandelig og materiel Opbygning af den Fremtid for Officerskorpset, vi trods alt ikke vil miste Troen paa. Lovudvalget indstiller det saaledes foreliggende til Vedtagelse først af Landsudvalget og derefter af de respektive Foreningers besluttende Forsamlinger. Landsudvalgsmøde afholdes den 8/6 d. A. i København. Løkkegaard.                 Thygesen.            Hjalf.               H. Eggers.