Log ind

Redegørelse for det fortsatte Arbejde vedrørende Spørgsmaalet om Dannelsen af en Landsforening

#

I August 1941 blev der i de militære Tidsskrifter redegjort for det foreløbige Resultat af den udsendte Henvendelse til danske Officerer. Der er dernæst i Sagen sket følgende: Vi har, saaledes som vi lovede det i ovennævnte Redegørelse, optaget Forhandlinger med Bestyrelserne i de forskellige Foreninger og Selskaber, dels for at faa en Drøftelse med disse om de vigtigere Spørgsmaal, der trænger sig paa ved Sagens Gennemførelse, dels for at faa Foreningerne til at sende Repræsentanter til et Landsudvalgsmøde. Foran omhandlede Forhandlinger blev tilendebragt i Løbet af Maanederne September—December 1941. Foreningerne i Roskilde og Holbæk ansaa det ikke for paakrævet at afholde Møde i Garnisonen om Sagen, men sendte Repræsentanter til Landsudvalgets Møde uden forudgaaende Møde i Garnisonen. Landsudvalgsmødet fandt Sted i København den 15. December 1941. Et Referat af Forhandlingerne paa dette Møde er tilsendt de forskellige Foreninger den 16/1 1942. Samtidig tilgik der Foreningerne en Redegørelse for Forhandlingerne paa Arbejdsudvalgets Møde i København den 29/12 1941. Næste Møde i Arbejdsudvalget fandt Sted den 27/1 1942 (Referat tilsendt Foreningernes Repræsentanter den 31/1 1942). Ved dette Mødes Slutning var der Enighed om, at de oprindelige 6 Forslagstillere herefter paa det nu foreliggende Grundlag og med den Assistance, der kunde faas fra de i København boende Medlemmer af Arbejdsudvalget, skulde søge udarbejdet det endelige Forslag til Landsforeningens Dannelse, saa at dette Forslag saavidt muligt inden Vintersæsonens Afslutning kunde tilgaa de forskellige Foreninger til endelig Stillingtagen. Medio Marts var man naaet saavidt i Arbejdet, at der forelaa

— Forslag til endelig Redaktion af Landsforeningens Love,

— Overvejelser og Forslag vedrørende Overgangen til et fælles Tidsskrift og

— Økonomisk Oversigt for Landsforeningen, herunder hvorledes Budgettet for Københavns Officersforening vil komme til at ligge efter Dannelsen af Landsforeningen.

De vigtigste Ændringer i det oprindelige Lovudkast, som er Resultatet af de førte Forhandlinger i Landsudvalget, fremgaar af følgende:

§ 1 . Foreningens Navn bliver „Dansk Officersforening". Nedenanførte Paragraffer bliver saalydende:

§ 2.(Formaalsparagraf).

a. Foreningens Formaal er at varetage dels faglige, samfundsmæssige og økonomiske, dels repræsentative, kammeratlige og selskabelige Interesser for Hærens Officerskorps.

b. Foreningens Formaal fremmes bl. a

— ved Afholdelse af Foredrag og Møder til Studie af krigsvidenskabelige Problemer og til Drøftelse af Spørgsmaal, der berører det faglige Arbejde i Hæren og aktuelle Spørgsmaal i Tiden, samt ved at udskrive krigsvidenskabelige Prisopgaver,

— ved efter Reglerne i Lov om Statens Tjenestemænd og dertil knyttede Bestemmelser at repræsentere Hærens faste Officerer o. 1.,

— ved at vaage over Offentlighedens Behandling af alle Spørgsmaal, der berører Officerskorpsets Liv og Virke, og

— ved Udgivelsen af et Tidsskrift.

§ 4.

Adgang til at blive Medlem har:

a) enhver, der er eller har været Officer i den danske Hær, samt enhver, der har eller har haft tilsvarende Grad i Hærens tekniske Korps, Forplejningskorpset, Lægekorpset eller Dyrlægekorpset.

b) Kornetter o. l. ved Hjemsendelsen efter den første pligtige Tjeneste (jfr. dog § 7 b.).

c) Officerer o. l. af Søværnet.

d) Hærens Auditører.

§ 7  

a) Hærens faste Officerer o. l. af Linien, Reserven eller Forstærkningen, samt værnepligtige Officerer o. l. optages som Medlemmer af Foreningen ved deres Udnævnelse til Officer.

b) For Kornetter o. l. gælder, at de for at opnaa Optagelse skal bringes i Forslag af den Lokalafdeling, hvori de søger Optagelse. Optagelsen sker ved Beslutning af Hovedbestyrelsen.

c) De i § 4 c) og

d) nævnte optages som Medlemmer, naar de fremsætter Ønske derom.

§ 14 h).

TilVaretagelse af deres Formaal oppebærer Lokalafdelingerne 18 Kr aarligt pr. indbetalt Medlemskontingent for tjenstgørende faste Officerer af Linien og ligestillede, 6 Kr. aarlig for øvrige Medlemmer (Lokalafdelingen for København dog 12 Kr. aarlig for øvrige Medlemmer). Der budgetteres efter Afdelingens Medlemsantal pr. 1. Januar. Vi af Budgetposten kan trækkes forud paa D. O. F.s Kasse i hver af Regnskabsaarets 3 første Kvartaler, og Regulering sker i 4. Kvartal.

§ 15 a)

Det maanedlige Kontingent er: for tjenstgørende faste Officerer af Linien og ligestillede:

Oberstløjtnanter og højere Grad o. 1.................. 7          Kr.

Kaptajner o. 1............................................................. 6  —

Kaptajnløjtnanter o. 1.............................................. 5     —

Premierløjtnanter o. 1................................................. 4  —

for tjenstgørende Officerer af Reserven og Forstærkningen ol .1 samt tjenstgørende værnepligtige Officerer o. l.;

Oberstløjtnanter af Forstærkningen .................. 7     Kr

Kaptajner af Reserven og Forstærkningen o. 1. ... 6  —

Løjtnanter af Reserven .......................................... 3  —

værnepligtige Officerer o. l..................................... 2 —

for øvrige Medlemmer ...................................... mindst 1 —

(Medlemmer af Afdelingen for København dog mindst 1,50 Kr.)

§ 18 a), b) og c).

a) Hovedbestyrelsen repræsenterer D. O. F. i alle Forhold udadtil, og det paahviler den i alle Henseender at virke for D. O. F.s Formaal.

b) Hovedbestyrelsen leder D. O. F.s Forretninger under Ansvar overfor Repræsentantskabet.

c) Hovedbestyrelsen vælger aarligt af sin Midte en Næstformand, der skal være fast Officer af Linien saa vidt muligt af Kaptajns Grad. Til Bestridelse af de løbende Forretninger nedsætter den et Forretningsudvalg.

Til Videreførelse af den Virksomhed, som før Foreningens Dannelse varetoges af de tidligere Foreninger, nedsættes Sektioner (Krigsvidenskabelig Sektion, Artillerisektion, Ingeniørsektion, Sektion for Officerer af Reserven og Forstærkningen, Sektion for Officerer udenfor aktiv Tjeneste, Sektion for værnepligtige Officerer og Kornetter etc.).

Hver Sektion ledes af en Formand, som er Medlem af Hovedbestyrelsen. Sektionens øvrige Medlemmer udpeges ved Hovedbesty­relsens Foranstaltning.

§ 20.

a ) Repræsentantskabet er Foreningens højeste Myndighed. Repræsentantskabet bestemmer selv sin Forretningsorden. b) Formanden skal indkalde Repræsentantskabet til Møde mindst 1 Gang aarligt, normalt i Marts Maaned, medfølgende staaende Punkter paa Dagsordenen:

1. Formanden af lægger Beretning.

2. Det reviderede Aarsregnskab forelægges til Godkendelse.

3. Valg.

4. Kort Beretning fra Lokalafdelingerne om disses Virksomhed i det forløbne Aar.

5. Eventuelt.

Ekstraordinære Møder afholdes, naar Formanden finder det fornødent eller modtager skriftlig Begæring derom fra 10 af Repræsentantskabets Medlemmer. En saadan Begæring skal indeholde Forslag til Dagsorden

c) Repræsentantskabet er vejledende for Hovedbestyrelsen i alle Spørgsmaal af særlig Interesse for D. O. F. og dens forskellige Afdelinger. Det kan paalægge Hovedbestyrelsen at nedsætte Udvalg til Behandling af særlige Opgaver.

d ) R e p r æ s e n ta n ts k a b e t b e h a n d le r o v e re n s s te m m e n d e m ed d e d e ro m g iv ­ n e L o v re g le r S a g e r a n g a a e n d e O p ta g e ls e a f Æ r e s m e d le m m e r (§ 9 ), N æ g te ls e a f M e d le m s o p ta g e ls e (§ 7 ) , E k s k lu s io n a f M e d le m m e r (§ 1 2 ), d e lo k a le A fd e lin g e r s L o v e ( (§ 1 4 ), F o r s la g til L o v æ n d rin g e r (§ 23) o g F o r s la g f r a M e d le m m e rn e (§ 2 2 ). e) R e p r æ s e n ta n ts k a b e t v æ lg e r D . O. F .s F o r m a n d o g 2 R e v is o re r.

f ) R e p ræ s e n ta n ts k a b e t t r æ f f e r A fg ø re ls e a n g a a e n d e F o re n in g e n s R e g n ­ sk ab .

g ) R e p ræ s e n ta n ts k a b e ts V e d ta g e ls e a n g a a e n d e R e g n s k a b e t s a m t a n g a a ­ e n d e S a g e r, d e r ik k e e f te r L o v e n e a f g ø r e s e n d e lig t a f R e p r æ s e n ta n ts k a b e t, k a n a f H o v e d b e s ty re ls e n e lle r 15 M e d le m m e r a f R e p ræ s e n ­ ta n t s k a b e t k ræ v e s u n d e r k a s te t e n U r a f s te m n in g b la n d t D . O. F .s M e d le m m e r. K r a v h e ro m m a a f re m s æ tte s p a a d e t R e p r æ s e n ta n tsk a b sm ø d e , h v o r V e d ta g e ls e n e r sk e t.

Forinden forannævnte Forslag udsendtes til de forskellige Foreninger, fandt de 6 Forslagstillere det rettest ved en Henvendelse til Krigsministeriet at faa klarlagt

1) om den nye Forening vilde kunne paaregne, at de Tilskud, Krigsministeriet hidtil har ydet de enkelte Foreninger (Tidsskrifter), fortsat vilde kunne paaregnes ydet i samme Omfang til samme Formaal som hidtil, og

2) om man kunde forvente, at den nye Forening af Krigsministeriet vilde kunne anerkendes som forhandlingsberettiget i Henhold til Tjenestemandslovens Kapitel 1, Afsnit 11, jfr. Kundgørelse for Hæren B. 11/1932, i Stedet for den nuværende forhandlingsberettigede »Fællesorganisation af Officerer o. 1. af Hæren« og saaledes, at Forbundet mellem »Fællesorganisationen af Officerer o ,1. af Hæren« og Reserveofficersforeningen (Krigsministeriets Skrivelse A. 168. u. 2./5696 af 22/12 1933) erstattes af et Forbund med Sektioner for Officerer af Reserven og Forstærkningen (jfr. Lovudkastets § 18 c.). Ovennævnte Henvendese til Krigsministeriet fandt Sted i Skrivelser fra Udvalget af 24/3 1942. Den 8/6 d. A. har Udvalget fra Krigsministeriet modtaget følgende Svarskrivelser:

ad Spørg smaal 1).

K r ig s m in is te r ie ts S k r iv e ls e B . 2335 a f 8 /6 1 9 /2 : „ V ed S k riv e ls e a f 2 4 /3 1942 h a r L a n d s u d v a lg e t v e d rø re n d e D a n n e lse n a f en L a n d s f o r e n in g til B r u g v ed O v e rv e je ls e rn e o m e n s a a d a n F o r e ­ n in g s Ø k on o m i o g U d a rb e jd e ls e a f d e n n e s B u d g e t u n d e r V e d læ g g e lse a f e t L o v u d k a s t f o r n æ v n te F o r e n in g f o r e s p u r g t, om d e t v il k u n n e p a a r e g ­ n e s, a t d e T ils k u d , K r ig s m in is te r ie t h id til h a r t i l s t a a e t d e n u v æ re n d e F o r e n in g e r a f O f f ic e r e r o g lig e s tille d e o g d e a f d isse u d g iv n e T id s s k r if ­ te r , f o r t s a t v il b liv e y d e t i s a m m e O m fa n g o g t i l s a m m e F o r m a a l som h id til o g s a a e f t e r e n G e n n e m fø re ls e a f d en p a a tæ n k te S a m m e n s lu tn in g . I d e n A n le d n in g s k a l K r ig s m in is te r ie t m ed d e le, a t d e n u v æ re n d e T ilsk u d til o m h a n d le d e F o r e n in g e r o g T id s s k r i f te r k u n v il k u n n e o p r e th o ld es, s a a f r e m t d e ø k o n o m isk e F o rh o ld til la d e r d e t o g p a a B e tin g e ls e a f , a t d e u b e s k a a r e t k o m m e r d e o p rin d e lig e F o r m a a l til G ode. D e t v il s a a ­ le d e s f r a M in is te rie ts S id e v æ re e n F o r u d s æ tn in g , a t N y o rd n in g e n ik k e m e d f ø re r e n S v æ k k e lse a f d e t h id tid ig e ø k o n o m isk e G ru n d la g f o r U d fo ld e lse n a f d e n V irk s o m h e d , d e t h a r v æ r e t H e n s ig te n a t s tø tte , o g som h id til e r b le v e t v a r e ta g e t a f d e p a a g æ ld e n d e F o r e n in g e r o g T id s s k r if te r . R e n t p r in c ip ie lt v il M in is te r ie t ik k e k u n n e y d e T ils k u d t i l d e f o r h a n d ­ lin g s b e re ttig e d e O r g a n is a tio n e rs M e d le m sb la d e , o g K r ig s m in is te r ie t h a r h id til k u n k u n n e t u n d e r s tø tte e n k e lte r e n t v id e n s k a b e lig e T id s s k r if te r . E n d e lig m a a ta g e s i B e tr a g tn in g , a t d e t n u v æ re n d e T ils k u d til O ff ic e r s f o re n in g e n i K ø b e n h a v n til H jæ lp v e d O p re th o ld e ls e n a f F o r e n in g s ­ lo k a le r m . m . s a m t G o d tg ø re ls e n til sa m m e F o r e n in g f o r L e je a f K rig s - s p ils - e lle r B ib lio te k s lo k a le r o. lig n . v il b o r tf a ld e , h v is s a a d a n n e L o k a le r m ed T id e n in d r e tte s i K a s e r n e lo k a lite te r .

F. M.

sign. Stemann / sign. P. E. Poulsen."

ad Spørgsmaal 2)

K r ig s -m in is te r ie ts S k r iv e ls e A . 1 6 8 1 /3 4 4 9 a f 8 /6 1942 m e d 1 B ila g : „ I A n le d n in g a f U d v a lg e ts S k riv e ls e a f 2 4 /3 1942 v e d rø re n d e O p ­ r e tte ls e a f e n L a n d o ff ic e rs f o re n in g , d e r i s ig s k a l o p ta g e s a m tlig e m ilitæ r e F o r e n in g e r a f O f f ic e r e r o. 1., h e r u n d e r „ F æ lle s o rg a n is a tio n e n a f O f f ic e r e r o. 1. a f H æ re n " , h a r K r ig s m in is te iie t in d h e n te t en U d ta le ls e f r a s id s tn æ v te O rg a n is a tio n , h v ilk e n U d ta le ls e m a n h e rv e d t il s tille r L a n d s u d ­ v a lg e t i A f s k r if t. K r ig s m in is te r ie t s k a l iø v r ig t i S a g e n s A n le d n in g b e m æ rk e , a t M in is te r ie t m a a v æ re i T v iv l om , a t d e t m ed U d v a lg e ts S k riv e ls e f u l g te L o v ­ f o r s la g — i d en S k ik k e ls e h v o ri d e t n u f o r e lig g e r — p a a tils tr æ k k e lig ty d e lig M a a d e o p fy ld e r d e f o r M e d d e le lse a f F o r h a n d lin g s r e t s tille d e B etin g e ls e r .

F. M. sign. Stemann. / F. B. Larsen."

Bilaget til sidstnævnte Skrivelse er saalydende:

F æ lle s o rg a n is a tio n e n a f O ff ic e re r o g lig e s tille d e a f H æ re n . K ø b e n h a v n , d e n 1 5 /4 1942. H e rm e d 3 B ila g .

Til

K rig s m in is te r ie t. A n g . F o r h a n d lin g s r e t f o r e n e v e n tu e l n y d a n n e t ,,D a n s k O ffic e r s fo r e n in g “. V ed h o s la g t a t tilb a g e s e n d e d e m ed M in is te rie ts S k riv e ls e A . 1 1 6 0 /1 3 6 8 a f 27. f. M . f u l g t e B ila g , o g id e t y d e r lig e r e v e d læ g g e s e t E k s ­ e m p la r a f F æ lle s o r g a n is a tio n e n s L o v e, s k a l F . O. L. u d ta le fø lg e n d e : D e r h a r g e n n e m A a r e n e v ed f le r e L e jlig h e d e r v æ r e t g j o r t B e s træ ­ b e ls e r f o r a t s a m m e n s lu tte d e r e l a t i v t m a n g e F o r e n in g e r a f O ff ic e re r o g lig e s tille d e til e e n a lle o m f a tte n d e L a n d s f o r e n in g . O p re tte ls e n i sin T id a f „ F æ lle s o rg a n is a tio n e n a f O f f ic e r e r o g lig e s tille d e a f H æ re n " v a r i o g f o r s ig o g s a a U d tr y k f o r d e n n e B e s træ b e ls e ; m e n O rg a n is a tio n e n h a v d e o g h a r i s it a f T je n e s te m a n d s lo v e n d ik te re d e , v e d F . O. L .s L ove, | 1, f o r m u le re d e g a n s k e s æ rlig e H o v e d fo r m a a l: „ e f te r R e g le r n e i L o v om S ta te n s T je n e s te m æ n d o g d e r til k n y tte d e B e s te m m e ls e r a t re p ræ s e n ­ te r e H æ re n s f a s t e O f f ic e r e r a f L in je n o g lig e s tille d e " , selv om d e n o g s a a iø v r ig t s k a l „ v a r e ta g e H æ re n s O ff ic e re rs o g lig e s tille d e s I n te r e s s e r i k o lle g ia l, so c ia l o g ø k o n o m isk H e n s e e n d e ." S om s it p rin c ip ie lle S ta n d p u n k t til A r b e jd e t m e d D a n n e ls e a f e n n y , a lle o m f a tte n d e L a n d s f o r e n in g , „ D a n s k O f f ic e rs f o re n in g " , h a r F . O. L. i S k riv e ls e t i l U d v a lg e t a f 3 /1 0 1941 u d ta l t, o t F . O. L . k a n b if a ld e T a n k e n om en S a m m e n s lu tn in g u n d e r p a s s e n d e F o r m e r ,, a t d e t f o r F . O. L .s T ils lu tn in g e r en u d tr y k k e lig F o r u d s æ tn in g , a t d e r v e d v a re n d e o p re th o ld e s e t a f M y n d ig h e d e rn e so m f o r h a n d lin g s - b e r e tt ig e t i M e d fø r a f T je n e s te m a n d s lo v e n a n e r k e n d t O rg a n til V a r e ­ ta g e ls e a f de k o lle g ia le I n te r e s s e r , d e r h id til h a r p a a h v ile t F . O. L ., o g a t F . O. L . n a tu r lig v is m a a fo rb e h o ld e s ig s in S tillin g til d e f in itiv t u d ­ f o r m e t L o v u d k a s t o g a n d r e k o n s tr u k tiv e D e ta ille r . F o r S p ø r g s m a a le t om T ild e lin g a f F o r h a n d lin g s r e t til e n n y F o r e ­ n in g so m d e n i d e t tils e n d te fo re lø b ig e U d k a s t s k its e re d e m a a jo d e i T je n e s te m a n d s lo v e n s § 21 s tille d e B e tin g e ls e r v æ re m a a lg iv e n d e , m e d m in ­ d re M in is te r ie t til s te d e r s a a d a n n e A fv ig e ls e r , som m a a a n s e s fo r n ø d n e e f t e r T je n e s te n s s æ r lig e A r t . (T jm l. § 782, S tk . 2 ). D e n n y e F o r e n in g s k a l e f t e r U d k a s te t g iv e A d g a n g f o r a n d r e e n d n u v æ re n d e o g f o r h e n v æ r e n d e a n s a t t e (T je n e s te m æ n d ) ; m e n d e r e r m u ­ l i g t i U d k a s te ts § 13 a , 2. S tk ., g iv e t tils tr æ k k e lig B e g ræ n s n in g m ed H e n ­ sy n t i l M e d le m m e rn e s A d g a n g t i l U d ø v e lse a f F o r h a n d lin g s r e tte n . A n d e rle d e s s til le r d e t s ig f o r m e n tlig m ed d en i T jm l. § 21 S tk . 1 c o p s tille d e B e tin g e ls e , h v o r e f te r d e r s k a l „ fø lg e s s a a d a n n e R e g le r v ed V a lg , a t d e r s ik re s d e f o r s k e llig e H o v e d g ru p p e r en p a s s e n d e R e p ræ s e n ­ ta tio n v ed F o r h a n d lin g e r m ed S ty re ls e n " . E f t e r U d k a s te ts § 18 c m a a d e t a n ta g e s a t v æ re H e n s ig te n , a t F . O. L .s h id tid ig e V irk s o m h e d s k a l v id e re fø re s a f en d e r til s æ r lig o p r e tte t „ S e k tio n " , a f h v is L e d e lse a le n e F o r m a n d e n e r v a lg t so m M ed le m a f H o v e d b e s ty re ls e n o g a f d e n n e u d ­ p e g e t s a m m e n m e d d e ø v rig e P e rs o n e r, som s k a l u d g ø re S e k tio n e n s L e ­ d else. H v o r v id t d e n n e F o r m f o r T ilv e je b rin g e ls e a f S e k tio n e n s L e d e lse k a n a n s e s f o r b e tr y g g e n d e f o r F . O. L . u n d e r H e n s y n til de I n te r e s s e r , d e r s k a l v a r e ta g e s , v il d e t b liv e F . O. L .s R e p ræ s e n ta n ts k a b s S a g til sin T id a t t a g e S tillin g til, n a a r d e f in itiv t U d k a s t til L o v e f o re læ g g e s til A fg ø ­ re ls e . H o v e d b e s ty re ls e n k a n f o r n æ rv æ re n d e ik k e u d ta le s ig h e ro m u d e n a t p ræ ju d ic e re d e n n e R e p r æ s e n ta n ts k a b e ts A fg ø re ls e . M en m a n s k a l p e g e p a a , a t d e n n e U d k a s te ts F o r m f o r T ilv e je b rin g e ls e a f L ed else jo a f v ig e r i v æ s e n tlig G ra d f r a K r a v e t i T je n e s te m a n d s lo v e n , d e r e r a n f ø r t f o r ­ a n , o g a t d e t f o r m e n tlig ik k e k a n sig e s, a t T je n e s te n s A r t g ø r en s a a f u n d a ­ m e n ta l A fv ig e ls e fo rn ø d e n . D e t m a a sy n e s H o v e d b e s ty re ls e n n ø d v e n d ig t som F o r u d s æ tn in g f o r T ild e lin g a f F o r h a n d lin g s r e t, a t d e r h e r in d fø je s v is s e R e g le r f o r V a lg ( e v e n tu e lt U d p e g n in g ), d e r v e d tæ g ts m æ s s ig t s ik r e r de fo r s k e llig e H o ­ v e d g r u p p e r en p a s s e n d e R e p ræ s e n ta tio n v ed F o r h a n d lin g e r m e d S ty re ls e n . V ed a t f o r e b r in g e f o r a n s ta a e n d e h a r H o v e d b e s ty re ls e n ik k e p a a n o ­ g e t P u n k t v ille t f o r e g r ib e d en V u r d e r in g , som d e t tilk o m m e r O r g a n is a ­ tio n e n s ø v e r s te M y n d ig h e d , R e p ræ s e n ta n ts k a b e t, a t f o r e t a g e a f d e t e n d e ­ lig e L o v u d k a s t. I d e t h e le k a n F . O. L . s e lv s a g t k u n a n b e fa le , a t F o r ­ h a n d lin g s r e tte n g iv e s til d e n F o r e n in g , h v is L o v e v e d ta g e s a f F . O. L .s R e p ræ s e n ta n ts k a b , o g som m a n d e r f o r o g d e rv e d a k e e p te r e r som V a r e ­ t a g e r a f F . O. L .s h id tid ig e V irk so m h e d .

P. H. V.

Lechly.

Generalmajor, Formand."

Til de anførte Svarskrivelser skal bemærkes følgende:

De af Krigsministeriet hidtil ydede Tilskud: Af de foran nævnte Overvejelser og Forslag vedrørende Overgang til et fælles Tidskrift fremgaar det, at Nyordningen ikke vil gøre Indgreb i den nuværende faglige, videnskabelige Redaktion af de enkelte Tidsskriftsgrene, at en Nyskabelse paatænkes paa det tekniske Tidskriftsomraade ved Oprettelse af en særlig Tidsskriftafdeling for det militære Flyvevæsen, og at yderligere Nyskabelser er stillet op som Fremtidsmaal. Hertil kommer, at den paatænkte Ordning i langt højere Grad end den nuværende vil gøre de militærtekniske Afdelingers Tidsskriftsbidrag til hver Mands Eje indenfor det samlede Officerskorps og altsaa paa afgørende Maade vil kunne bidrage til et gensidigt Vaabenkendskab, der er den uundværlige Forudsætning for det i vore Dage mer end nogensinde nødvendige Samarbejde mellem Hærens forskellige Vaaben. At ogsaa den Side af Landsforeningens Arbejde, der i Øjeblikket varetages af F. O. L., skal have sin Tidsskriftsafdeling, er en given Sag, men denne Afdeling skal ikke være fast knyttet til det samlede Tidsskrift, ogsaa fordi den ikke bør være fast knyttet til Publikationer af faglig Art, der kan paaregne Interesse i videre Kredse, f. Eks. ogsaa i Udlandet. Denne Afdeling af Tidsskriftet vil derfor kunne have sin særlige Økonomi. Endelig vil de særlige økonomiske Midler, der raades over af enkelte af de nuværende Tidsskrifter, i fuld Udstrækning kunne komme den paagældende faglige Afdeling indenfor det samlede Tidsskrift til Gode. Naar disse Oplysninger sammenholdes med de af Krigsministeriet fremsatte Udtalelser, vil det ses, at de af Krigsministeriet nævnte Betingelser fuldt ud vil kunne opfyldes. Hvad angaar det nuværende Tilskud til Lokaler m. v., da maa det afgjort siges at ville tjene en Stabilisering af de økonomiske Forudsætninger for Officersforeningslivet, om de af Krigsministeriet omtalte Kasernelokaliteter skulde blive til Virkelighed. Tilbage er da Spørgsmaalet, om det foreliggende Lovudkast opfylder de Betingelser, der er en Forudsætning for, at Landsforeningen kan blive forhandlingsberettiget i Henhold til Tjenestemandsloven.

Da Krigsministeriet udtaler Tvivl om, at dette er Tilfældet med Lovudkastet i dets nuværende Skikkelse, har vi søgt juridisk Bistand til at faa denne Side af Sagen i betryggende Orden, forinden vi forelægger Foreningerne Sagen til endelig Stillingtagen, hvilket vi haaber vil kunne ske inden den kommende Sæsons Begyndelse.

Hermed skulde saa vort forberedende Arbejde være endt. Vi mener selv, at det er udført paa en saadan Maade, at alle har kunnet følge det, og saaledes at alles Mening har kunnet høres, gøres gældende og komme til Overvejelse. Alle Ønsker er ikke opfyldte, heller ikke vore; men det ligger i Sagens Natur, thi der gives ingen Sammenslutning, uden at Meningerne bøjes mod hverandre. Naar vi i de hele taget tog Arbejdet op, skyldtes det, at vi nærede og stadig nærer den Overbevisning, at Sammenslutningen af samtlige Officersforeninger til en fast og sluttet Enhed vil være til Gode ikke alene for Officerskorpset, men ogsaa for den Hær, det er vor Livsgerning og vor Lykke at tjene. Enhver, der følger Udviklingen herhjemme, vil have lagt Mærke til, at der netop i den sidste Tid har været Vidnesbyrd om, at de Kræfter i det danske Folk, der har set det som en Hovedopgave at nedbryde alt, hvad Hærens og dens er, stadig er til Stede med uformindsket Fanatisme og Iver. Den Dag, Danskerne igen selv skal træffe Afgørelser, vil der som ingensinde før være Brug for en stærk, en enig og en fast sammentømret Officersforening til at virke for vore Idealer og Interesser. Det er i Overbevisningen herom, at vi vil lægge Spørgsmaalet om Skabelsen af Dansk Officersforening frem til Afgørelse i vore Kammeraters Kreds.

København i Juli 1942.

KIRSTEIN. Oberstløjtnant.     E. MØLLER.      Kaptajn. THYGESEN. Kaptajn.

C. A. Friis. Ritmester         HJALF. Kaptajn.     K. H. LINDHARDT. Kaptajn.