Log ind

Redaktørskifte

#

Med dette sidste nummer af tidsskriftets 117. årgang fratræder jeg efter eget ønske som redaktør. Det er med fortrøstning, jeg overlader ansvaret til major Karsten J. Møller. Hans viden om og indlevelse i de emnekredse, der er tidsskriftets, vil være velkendte af de fleste af tidsskriftets læsere, ikke blot gennem hans artikler her i tidsskriftet, men også gennem hans deltagelse i den sikkerheds- og forsvarspolitiske debat i almindelighed. Idet jeg retter en dybtfølt tak til Det krigsvidenskabelige Selskab og dets medlemmer samt til bidragydere til tidsskriftet igennem min tid som redaktør, føler jeg trang til at minde om et par passager, jeg skrev i januar1972 i tidsskriftet, da det gik ind i dets 2. århundrede: Tidsskriftet er først og fremmest Det krigsvidenskabelige Selskabs medlemmers eget blad. Dets kvalitet er derfor i afgørende grad afhængig af medlemmernes egen lyst og evne til at skrive og debattere. Den militære professions kvalitet hviler i høj grad på at opøve evnen til at kortiægge og analysere krigens hidtidige teori og praksis, og til med dette som udgangspunkt - med general Douhets ord - »at foretage en mental ekskursion ind i fremtiden«. Dette sidste er så meget mere nødvendigt i en epoke, som den vi nu gennemlever, hvor de militære magtmidlers rolle har ændret karakter: Gennem deres tilstedeværelse og kvalitet skal de hindre deres egen anvendelse. Mit ønske for tidsskriftet og dets læsere ved tærsklen til dets 2. århundrede skal derfor være, at flest mulige af dets læserkreds tager denne udfordring op for gennem analyser og debat at give tidsskriftet fortsat og fornyet kraft til at medvirke til, at alle kommer med på ekskursionen ind i fremtiden.

Med en fornyelse af dette ønske siger jeg farvel og tak for 25 interessante år.

KV. Nielsen.