Log ind

Projektbusiness case - Det Krigsvidenskabelige Selskabs fremtid

Michael Guy Diemar, formand for arbejdsgruppe Fremtid.

Løsningsbeskrivelse

Problemstilling

På baggrund af de seneste års medlemstilbagegang samt ringe deltagelse i selskabets aktiviteter er det bestyrelsens vurdering, at selskabets fortsatte eksistens bringes i fare i løbet af den næste 10-årige periode, hvis der ikke gøres noget og ændres på en række forhold. Med udgangspunkt i selskabets nuværende formålsparagraf er det bestyrelsens ambition, at Det Krigsvidenskabelige Selskab skal bringes til igen at udgøre et relevant og attraktivt tilbud for nuværende og potentielle medlemmer af selskabet.

Mål

Idet selskabets formål fastholdes, er det målsætningen at udvikle selskabets aktiviteter for at fastholde og om muligt at udvide interessen for medlemskab af Det Krigsvidenskabelige Selskab. Såvel selskabets nuværende aktiviteter som mulige nye tiltag er i den forbindelse blevet gennemgået og analyseret.

Baggrund

Det Krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse har opstillet to modeller for de fremtidige udviklingsmuligheder for selskabet med udgangspunkt i selskabets nuværende formål og aktiviteter. Bestyrelsen har lagt til grund, at selskabet er, og vil være, i en konkurrencesituation med andre foreninger og selskaber og har i konsekvens heraf gennemført en interessentanalyse af disse foreninger og selskaber, som beskæftiger sig med emner tilsvarende eller lignende med Det Krigsvidenskabelige Selskabs fokusområder. Analysen har haft til formål at afklare udbuddet i forhold til en ikke nærmere defineret efterspørgsel. Det er bestyrelsens ambition at kunne pege på sådanne udviklingsmuligheder for selskabet, som indebærer attraktive tilbud til det ønskede publikumssegment, således at selskabet ikke alene fremstår som et alternativ til sammenlignelige selskaber og foreninger, men i høj grad udgør et relevant, unikt og attraktivt tilbud.

Problemorientering

Projektet har til formål at pege på udviklingsmuligheder for selskabet, der udgør et mere attraktivt tilbud til den potentielle medlemsskare, og som vil kunne bidrage konstruktivt til den sikkerheds- og forsvarspolitiske debat i Danmark på et højt fagligt funderet niveau.

Afgrænsninger

Det vurderes, at selskabets bestyrelses sammensætning og de til bestyrelsen knyttede udvalg på sigt vil skulle justeres. Forholdet er ikke yderligere behandlet, idet det ikke vurderes hensigtsmæssigt at foreslå sådanne ændringer, før denne projekt business case i givet fald er fuldt implementeret.

Det Krigsvidenskabelige Selskabs vedtægter behandles ikke. Da bestyrelsen har besluttet at anbefale implementeringen af anbefalingerne i denne projekt business case, er der efterfølgende udarbejdet et udkast til nye vedtægter forud for selskabets generalforsamling i 2012, således at implementering af den nye modus operandi for selskabet, samt nye vedtægter, som understøtter denne, i givet fald kan vedtages på generalforsamlingen.

Løsningsbeskrivelse Selskabets grundlæggende formål fastholdes, men selskabets profil og konkrete tilbud ændres, og udover foredrag lægges tyngden i aktiviteterne på internettet. Selskabet skal således fremadrettet først og fremmest drive Danmarks Militær- og sikkerhedsvidenskabelige Portal og derved være en hovedaktør, når dagsordenen skal sættes og skrives.

Den forslåede udvikling ses som relativt radikal i forhold til den hidtidige profil, idet der primært lægges vægt på at

 Selskabets hovedaktivitet er en internetportal samt et antal arrangementer, der er åbent for alle interessenter i og uden for forsvaret,

 Selskabet, der er medlemsbaseret og ledes af en bestyrelse, ejer Danmarks militærvidenskabelige portal,

 Medlemskab af Selskabet medfører retten til at deltage som stemmeberettiget på Selskabets generalforsamling, deltage i udvalgte lukkede foredrag, studieture, læsekredse m.m.,

 Selskabet primært gennemfører sine aktiviteter via den moderne elektroniske portal, suppleret af debatter/foredrag m.m.,

 Debatter og foredrag tager udgangspunkt i den nye DKVS-profil, hvor der mest essentielt åbnes op for en bredere medlemskreds og en overgang til et net-baseret selskab. Hjemmesiden skal være den primære basis for informationsformidling i DKVS, hvormed der åbnes op for debat med flere vinklinger end nu. I forhold til denne profil ses følgende model for foredragsvirksomheden, idet debatter og foredrag kan opdeles i to overordnede spor:

- Spor 1: Der arbejdes med foredrag, der mod entré (brugerbetaling) er åbne for ikke-medlemmer. Her kan der bl.a. være tale om højaktuelle (provokerende) emner og foredragsholdere der emnemæssigt kan appellere bredt. Denne foredragsform ses som den mest anvendte i forhold til DKVS nye profil. - Spor 2: Der kan fortsat gennemføres lukkede ”eksklusive” foredrag for medlemmer (som vi kender dem p.t.). Her er der primært tale om mere specialiserede/ nicheprægede foredrag, med særligt indhentede foredragsholdere der kan formidle et særligt (klassificeret) emne.

Selskabets drift i højere grad professionaliseres, primært ved at der tilknyttes en fagligt kvalificeret, honoreret webredaktør,

 Selskabets aktiviteter finansieres fortsat via medlemskab, suppleret af brugerbetaling for ikke medlemmer, samt – til særlige formål og aktiviteter - evt. via fonde, og at

 Målsætninger er større antal deltagere på portalen, aktiviteter på portalen samt portalens gennemslagskraft i den offentlige debat.

Bestyrelsen lægger vægt på, at den skitserede mulighed for udvikling af selskabet skal udgøre et relevant, unikt og attraktivt tilbud i sammenligning med sammenlignelige selskaber og foreninger.

Modellen er som hidtil medlemsbaseret, men der gennemføres tillige aktiviteter, der er åbne for alle. Bestyrelsen vurderer, at alle ansatte i forsvaret, såvel militære som civile, skal være medlemsberettigede, mens alle andre har mulighed for at ansøge om medlemskab. Bestyrelsen har i ovenstående inddraget begrebet ”Gratis” for visse af selskabets ydelser i løsningen, eks. er webportalen åben for alle i et vist omfang. Den anbefalede model vurderes at have en række positive effekter:

Selskabets medlemmer, skribenter og andre gives mulighed for at kunne bidrage til debatten mv. på et højt fagligt niveau i relation til sikkerheds- og forsvarspolitiske emner, bidrag der rækker bredt ud i samfundet.

 Selskabet kan få en rolle som katalysator i relation til den forsvars- og sikkerhedspolitiske debat i Danmark, herunder forsvarets fremtidige rolle, opgaver og organisation.

 Det forventes, at der vil komme flere vinklinger og synspunkter i debatten.

 Den webbaserede løsning vil endvidere muliggøre, at artikler vil kunne udskrives - evt. med en større skriftstørrelse således at interesserede med synsproblemer gives bedre muligheder for at kunne få glæde af artikler, indlæg m.m. Som alternativ hertil vil artikler på sigt kunne downloades som ”lydfiler”, således at artiklen oplæses.

 Konstruktionen vil muliggøre en øget berøringsflade/samarbejde med universiteter m.v., med en forventet positiv indvirken på debatten og oplysningsvirksomheden, idet den åbne portal ses som værende attraktiv for den civile forskningsverden og andre civile samarbejdspartnere.

 Løsningen repræsenterer en ny vej. Foredrag vil kunne fortsætte i nuværende form, men vil blive suppleret af eksklusive åbne foredrag. Tidsskriftet vil blive erstattet af aktiviteterne på portalen. Den største fordel ved denne model er, at alle interesserede kan deltage. Forskning/studier i forsvars- og sikkerhedspolitik sker næsten udelukkende på Forsvarsakademiet og involverer en forsvindende lille del af officerskorpset. Den anviste model kan bringe alle med interesse for forsvars- og sikkerhedspolitik sammen. For de officerer, som af mange forskellige grunde i dag ikke er aktive, kan de måske fristes af en portal, hvor eksempelvis et panel har faste blogs, og hvor alle interesserede inviteres til at deltage. Hvis det selskabet ønsker, ud over at fremme videnskabelighed, også er at være med til at forme fremtiden og påvirke beslutningstagere, så er en offentlig portal med en tilhørende offentlig diskussion også nødvendig. Samtidig er mange ansatte i forsvaret geografisk spredt i ind- og udland, og derfor forekommer en aktiv portal at kunne være attraktiv og inspirerende for flere end det er muligt at tiltrække med den nuværende konstruktion.

 Digitalt baserede aktiviteter er naturlige og attraktive for de yngre generationer, der alt andet lige udgør selskabets fremtid.

 Selskabet får mulighed for ekstern finansiering, qua den brede interesse for selskabets aktiviteter i og uden for forsvaret, hvormed afhængigheden af medlemstal mindskes.

 Selskabets får fornyet relevans og det er derfor realistisk at forvente en bredere deltagerskare i selskabets aktiviteter.

Juridiske forhold

 Forhold vedr. medlemsregistrering: I løsningen indgår elektronisk registrering af bruger og medlemspersondata på webportalen. Data skal bruges til at identificere medlemmer samt gennemførelse af engangsydelser og kontingentbetalinger. Dette vurderes at være lovligt, idet data på personer i sammenhæng med fx foreningsarbejde kan registreres, når det tjener formålet (at være medlem af en given forening) og ikke går ud over rimelige, fornuftige grænser i den sammenhæng.

 Ophavsret i relation til artikler, indlæg, forhold ved link til relaterede artikler på andre hjemmesider m.m.: Den, der frembringer et eller andet, har som udgangspunkt retten til frembringelsen. Retten kan normalt overdrages. Ønsker man at anvende, kopiere mm. en frembringelse, må man sikre sig retten til at gøre det fra den, der på det givne tidspunkt råder over retten til frembringelsen. Det behøver ikke nødvendigvis at koste noget. En tilladelse er nok.

Alternativer

Konsekvenser ved undladelse (at gøre intet)

Det er bestyrelsens vurdering at fastholdelse af nuværende modus for det Krigsvidenskabelige Selskab, herunder et uændret aktivitetstilbud og -niveau, vil betyde, at medlemsflugten vil fortsætte i samme takt som hidtil. Det vil i værste fald medføre, at selskabet over en 10-årig periode vil nå under den kritiske grænse for antallet af medlemmer, der er nødvendig for at drive selskabet samt have forbrugt det meste af den nuværende formue.

Alternative løsninger

Selskabet skal være et forum for drøftelser af sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål, herunder i relation til dansk forsvar - primært målrettet mod selskabets medlemmer.

Denne løsningsmulighed ses i højere grad som en evolutionær udvikling af det eksisterende selskab, idet der primært lægges vægt på at

 Selskabet primært er medlemsbaseret og medlemsskaren overvejende er rekrutteret blandt forsvarets ansatte,

 Selskabet skal være katalysator for en militærfaglig debat blandt selskabets medlemmer under mere fortrolige former (Under Rosen),

 Selskabets formidlingsform gennemgår en kraftig modernisering (i højere grad ITbaseret, i første omgang et mere indbydende og illustreret tidsskrift og på sigt et rent internetbaseret informationsforum),

 Selskabet i højere grad faciliterer debat om forsvars- og sikkerhedspolitiske emner, herunder forsvarets fremtidige opgaver & organisation,

 Selskabet ser på hvilke aktiviteter, nuværende og nye, der forventelig vil kunne underbygge Selskabets redefinerede formål, og

 Selskabets succeskriterium er antal betalende medlemmer og tilslutning til selskabets aktiviteter.

Løsningen er kun medlemsbaseret. Bestyrelsen vurderer, at alle ansatte i et professionelt forsvar skal være medlemsberettigede, og at alle andre har mulighed for at ansøge om medlemskab. Bestyrelsen har i ovenstående inddraget begrebet ”Gratis” for visse af selskabets ydelser i løsningen, eksempelvis er foredrag stadig gratis for medlemmerne. Løsningen vurderes endvidere at have nedenstående positive effekter:

 Forsvarets personel får et forum, hvor relevante emner kan drøftes forholdsvis frit.

Forsvarets personel får en mulighed for at øge den personlige viden om forsvaret i sin helhed, herunder den ramme som forsvaret skal virke i – den politiske virkelighed i den globaliserede verden.

 Forsvarets personel får mulighed for aktivt at gå i dialog med de politiske beslutningstagere om forsvars- og sikkerhedspolitiske emner.

 Et mere "kendt" diskussionsmiljø og kendt DKVS-profil bevares. Rammerne er nogenlunde "status quo" - godt for mindre forandringsparate medlemmer.

 Nuværende medlemmer oplever et fortsat fokus på "deres" behov. Er mere økonomisk forudsigelig, idet der arbejdes ud fra nogenlunde kendte aktiviteter.

Delprojekter

WEBPORTAL ”Fremtidens forsvar”

Selskabets fremadrettede hovedaktivitet er vedligeholdelse og udvikling af Danmarks militærvidenskabelige portal, der skal fungere som kommunikationsplatform for DKVS medlemmer, samt øvrige brugere og interessenter, og faciliterer debat og vidensudveksling om den militærfaglig udvikling. Webopbygning tager udgangspunkt i, at portalen skal kunne tiltrække og opfylde behov for et bredt spektrum af interessenter. Derfor opbygges portalen i fire lag, det tiltrækker og opfylder brugeres behov på forskellige niveauer: De enkelte niveauer i portalen skal konstrueres, så der dannes en naturlig ”tragt” ned til det underliggende niveau. Eksempelvis skal læseren, der rammer første niveau enten via tilfældig surfing på nettet eller aktivt søgning, motiveres til at bidrage med egne holdninger og indlæg. Alternativt skal læseren opleve en faglig merværdi ved at købe produkter, der giver en ellers ikke-tilgængelig indsigt. Slutteligt vil læseren kunne føres ned i fjerde og sidste niveau, hvor eksempelvis eksklusivitet, økonomisk incitament eller lignende vil gøre det attraktivt for læseren at indgå et medlemskab med fast kontingentbetaling. Konstruktionen af en sådan tragt kræver en nøje planlagt markedsføring, såfremt tragten skal fremstå naturlig og ikke påtvungen.

Militært Tidsskrifts fremtidige form

Tidsskriftet integreres helt i webportalen og det modtagne stof vurderes, behandles og opsættes på portalen løbende (altså ingen terminer for aflevering af artikler m.m.). Tidsskriftet overgår til HTML-format. I konsekvens heraf arbejdes der radikalt og målbevidst med nye web-baserede udtryks- og formidlingsformer. De klassiske skriftlige indlæg suppleres her med video-indlæg fra udsendt personel, fotos, blogs, læserafstemninger, linkssamlinger, o.a. En konsekvens af denne konsekvente integration er, at man helt dropper betegnelsen Militært Tidsskrift. Betalende kunder (medlemmer og abonnementerne) tilgodeses ved at dele af portalen vil være lukket. I disse tilfælde lægges abstracts/ teasers ud for alle større/vigtige indlæg på den offentlige del af portalen. Ønskes der adgang til mere, må man enten betale pr. artikel eller melde sig ind i selskabet. Fordelen ved denne løsning er, at ”tidsskriftet” og portalen understøtter hinanden, herunder at debatten gives bedre muligheder gennem mulighed for at få optaget og publiceret indlæg, så snart de er færdige. Der er mulighed for, via den personlige profil, at oprette individuelle ”abonnementsordninger” (mailadvisering af nyheder, eksempelvis nye artikler, blogindlæg m.v.).

Ulempen ved denne løsning er, at en række ”ældre” medlemmer/abonnementer kan have modvilje mod, at tidsskriftet som sådan forsvinder, og at man som medlem nu skal have en mere aktiv rolle i at søge informationer/artikler. Som en kortsigtet overgangsløsning kan Militært Tidsskrift bevares, men som et elektronisk ”tidsskrift”, dvs. en samling af artikler, indlæg anmeldelser m.m., som vurderes, antages, redigeres og opsættes af en redaktion og som fremstår samlet, dvs. (med en forside og udgivelse i nummerfølge), og hvor stoffet optræder i pagineret rækkefølge, og hvor hvert nummer udkommer til en bestemt termin. Til forskel fra det nuværende tidsskrift udkommer Militært Tidsskrift ikke længere på papir. I stedet udsendes hvert nummer af Militært Tidsskrift som en samlet fil i PDF format til abonnementerne, lige som det muliggøres at man direkte via webportalen kan finde og læse de enkelte numre. Der kan evt. åbnes op for at ikke-abonnementer online kan købe adgang til enkelte numre og artikler. Koblingen til webportalen bliver i denne variant primært, at Militært Tidsskrift optræder fysisk her. Dette gøres f.eks. i form af en særlig side for Militært Tidsskrift, hvor redaktionen præsenteres, der serveres godbidder fra tidsskriftet (med henblik på at lokke nye læsere til), er søgefunktion til dets artikler, findes oplysninger om hvordan man får en artikel optaget i bladet m.m. Fordelen ved denne midlertidige løsning er, at den er let at implementere, idet der primært er tale om at flytte det eksisterende tidsskrift fra papir til e-format. Der knytter sig betydelige besparelser hertil, idet udgifter til trykning og distribution bortfalder. Sammensætningen af redaktionen og skribenter er i øjeblikket stort set kun sammensat af FAK-medarbejdere, og fortrinsvis fra FAKs Fakultet for Strategi og Militære Operationer. Hvad enten Militært Tidsskrift fastholdes som en selvstændig aktivitet, eller sammensmeltes med portalen, er der brug for en bredere og mere repræsentativ redaktion. Dette er både væsentligt af hensyn til redaktionens ”legitimitet” og af hensyn til at generere bidrag. Det indstilles, at en redaktion som favner bredere mht. tjenestesteder og fagligheder sammensættes. Denne redaktion bør være den samme som for portalen.

Konsekvenser

Ressourcer

Udregning af projektrelaterede udgifter og indtægter

Personel

Selskabet honorer pt. fire personer, som står for udsendelse af tidsskrift samt medlemskontakt, opsætning af tidsskrift, kasserer og medlemsregistrering. Den fremtidige løsning indebærer, at der honoreres to personer til det administrative, en forretningsfører som også fungerer som kasserer samt en ansvarlig for medlemsregistrering. Hertil kommer en web redaktør, som skal honoreres særskilt i lyset af arbejdets vigtighed. Der er endvidere afsat midler til at honorerer kronikskrivere m.m.

Øvrig drift og indtægter

Der vurderes umiddelbart et behov for at øge kontingentet betydeligt på sigt, hvis det nuværende aktivitetsniveau ønskes fastholdt på trods af en forventet medlemsnedgang.

Etablissementsudgifter

Selskabet betaler normalt ikke for lån af lokaler. Udgifter til særligt etablissement i f.m. eksklusive foredrag må forudses, og indarbejdes i den enkelte aktivitets budget.

Informatikudgifter

Oprettelse og drift af webportalen. Oprettelse af ny portal kan gennemføres for maksimalt 50.000 kr. Den årlige drift forventes at udgøre ca. 2.000 kr., men det anbefales at afsætte 5.000 kr. så der også er råderum for opdateringer og andre uforudsete udgifter.

Uforudsete omkostninger og økonomiske risici Den væsentligste økonomiske risiko kommer fra en potentiel medlemsflugt forårsaget af den ændrede oplevelse af selskabets ydelser.

Påvirkning af forretningsprocessen Selskabet skal forudse at arbejdsprocedure og arbejdsgangsgange ændres markant, særligt inden for formidlingsdelen. Alle procedurer skal målrettes webportalen, herunder et øget fokus på synergien mellem portal, diskussioner og foredrag.

Påvirkning af organisationen

Der ses en ændret organisation, hvor der fremadrettet er to honorerede medarbejdere i administrationen og en honoreret web-redaktør. Dog vil der være en faseopdelt tilgang til justering af bestyrelsens sammensætning og opgaveportefølje.

Implementering og opfølgning

Aktivitets- og tidsplan

Skærmbillede 2020-01-13 kl. 12.25.10.png

Risici

Ved implementering af den opstillede løsningsmulighed, er følgende risici identificeret:

 Selskabet særlige profil og ”eksklusivitet” tabes i nogen grad.

 Der foreligger en stor udfordring i oprettelse/udvikling/drift af ny IT-flade og de på den placerede aktiviteter. Det kræver mere tilsyn og dermed en aktiv og professionel daglig ledelse (fagligt såvel som teknisk).

 Selskabet mister måske nogle af de nuværende medlemmer, der måske ikke kan forlige sig med DKVS ny profil, eller føler at de ikke får ”nok” for kontingentet.

 Økonomien er usikker, men forholdsvis robust under forudsætning af, at der ikke sker en markant medlemsafgang.

 Risikoen er manglende aktivitet på portalen, hvilket vil være synligt for alle, og dermed virke selvforstærkende i en negativ spiral som kan føre til færre aktiviteter på portalen.

Ved implementering af den alternative løsningsmulighed, er følgende risici identificeret:

 Selskabet henvender sig primært til den nuværende medlemsskare af primært officerer, men aktørerne i dagens sikkerheds- og forsvarspolitiske debat kommer i høj grad fra det akademiske miljø og gennemføres af personer uden militær baggrund eller ansættelse i forsvaret. Denne udvikling indebærer den risiko, at selskabet isoleres fra mainstream og ender som en hyggeklub for fortrinsvis ældre officerer. Det vil på sigt sætte Selskabet helt uden for indflydelse.

 Der er en vis usikkerhed om et relativt lukket selskab vil kunne udgøre et interessant forum for debat/skriftlige indlæg for udefrakommende (politikere, forskere, m.fl.), og dermed er der en fare for, at debatten i selskabet bliver foreholdt interessante indlæg, hvis der alene etableres et lukket debatforum.

 Der er en risiko for informationsformidling fortsætter som hidtil og ikke genovervejes.

 Imødekommer i mindre grad et erkendt behov for øget tiltrækning af nye medlemmer.

 Selskabets indtægt vil fortsat i overvejende grad være afhængig af den aktuelle medlemstilslutning.

Skærmbillede 2020-01-13 kl. 12.26.44.png

Projektorganisation

Projektorganisationen udgøres af AG Fremtid, støttet af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ydermere hyres professionel assistance til rådgivning, oprettelse og drift af webportal.

Leverandører

Politikere, meningsdannere, forskningsmiljø i og uden for Forsvaret i relation til indlæg og BLOG på webportal ”Fremtidens forsvar”.

Skærmbillede 2020-01-13 kl. 12.27.30.png

Skærmbillede 2020-01-13 kl. 12.27.47.png

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Vedlagt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som behandles på Det Krigsvidenskabelige Selskab kommende ordinære generalforsamling den 29. maj 2012. Vedtægterne er opsat i skema med de nuværende og foreslåede vedtægter af hensyn til overskueligheden.

Skærmbillede 2020-01-13 kl. 12.29.19.png

Skærmbillede 2020-01-13 kl. 12.29.27.png

Skærmbillede 2020-01-13 kl. 12.29.38.png

Skærmbillede 2020-01-13 kl. 12.29.47.png

Skærmbillede 2020-01-13 kl. 12.29.57.png