Log ind

Passivt Luftforsvar

#

Den i Tidsskriftets Decemberhefte under ovenstaaende Titel — som vel rettelig burde være „Passivt Luftvæ rn“ — optagne A rtikel rammer i Centrum en af Manglerne ved den nye Hærlov, saaledes som dette ogsaa frem gaar a f den kommanderende Generals Bemærkninger til Hærlovsforslaget. Spørgsmaalets Alvor: at skaffe en Beskyttelse mod L u ftangreb a f den Del a f Danmarks Befolkning, der kan blive truet under krigeriske Forviklinger, er vist klar fo r enhver Militæ r. A t ogsaa den civile Del a f Befolkningen mere og mere faar Øjnene op herfor, frem gaar bl. a. a f de Artikle r om dette Emne, som Aviser a f alle politiske A fskygninger har bragt i det sidste halve Aar. I Almindelighed skriver Aviserne jo kun om Ting, der har Folks Interesse. Det er derfor ret interessant, at der i Tidsrummet 1/4— 31/12 f. A. foreligger ca. 150 danske Avisartikler, der direkte beskæftiger sig med Spørgsmaalet om Beskyttelse a f Befolkningen mod Luftangreb. De fleste a f disse A rtikle r er fremkommet i den socialdemokratiske og den venstresindede Presse, hvorimod den konservative Presse har været ret tilbageholdende — skønt det ikke har manglet paa Opfordringer! Tilm ed er næsten alle A r ­ tikle r sagligt underbygget og velvillig stemt over fo r Spørgsmaalets Løsning.

N aar henses til Tiden fø r sidste Folketingsvalg i 1929, saa kan det ikke nægtes, at der er sket en stor Forandring. Men Tid har der skullet og skal der stadig til. Medens Tiden og Sagens Vigtighed saaledes har arbejdet og stadig arbejder Haand i Haand, er det paa den anden Side sikkert rig tig t a f Forfatterne til A rtiklen „Passivt Lu ftfo rsvar“ at rejse Spørgsmaalet, om Tidspunktet ikke er kommet til at søge Sagen løst. Hvorledes dette skal gøres, er ikke saa nemt at se, thi en rationel Løsning kræver i høj Grad to Ting: Penge til M ateriel og Personel. Det maa nemlig understreges saa stærkt som muligt, at et Luftvæ rn bestaar a f et aktivt og et passivt Luftværn, saaledes som ogsaa A rtiklen udtrykkelig gør opmærksom paa. At skride til en Løsning a f det passive Luftvæ rn uden sam tidig at etablere det aktive L u ftværn er ikke tilfredsstillende. Læs herom i de tyske Tid ssk rifter og Aviser; der skriges saa at sige daglig paa Kravet om Etablering a f et aktivt Luftvæ rn. Men dette koster Penge og fordrer Personel. Dit er ikke tilstræ kkeligt og heller ikke rig tig t at regne med ,at f. Eks. Københavns Luftvæ rn nu kan udføres a f L u ftværnsafdelingen. Dels er denne nye A fdelings Opgave i Følge Hærloven at dække Felthæren og de a f denne benyttede og til denne knyttede Objekter, dels vilde en evt. Deling a f L u ftværnsafdelingen saaledes, at en Del a f den dækkede Felthæren og en Del Kobenhavn, ikke betyde nogen Sikkerhed, thi den sidstnævnte a f de to Opgaver vilde da ikke kunne udføres a f Luftvæ rnsafdelingen med det Personel, dens Rammer har, og med det Materiel, den kan ventes at faa. Og dette var blot København, som de fleste vist nu erkender fo r nødvendig at dække. Men den Mulighed kan ikke afvises, at ogsaa andre danske Byer kan blive saaledes stillede, at de maa beskyttes mod Luftangreb. Opgaven er derfor stor, meget stor, og griber ind paa saa mange Omraader, politiske, strategiske, økonomiske, kommunale, industrielle o. s. v. — , at det sikkert vil være det rig tig ­ ste at faa Regeringen til at nedsætte en Kommission til Undersøgelse a f Spørgsmaalet om Danmarks Luftværn. Dette er g jort i Sverige*) og bør ogsaa gøres her. Indtil dette sker, maa Oplysninger om disse Forhold stadig forelægges Befolkningen igennem Aviser, Radioforedrag o. lign., som sket er, og heldigt vilde det være at forberede Dannelsen a f en absolut upolitisk dansk Luftværns forening til Hjælp ved visse a f det passive Luftvæ rns Funktioner. Men det centrale maa være Kravet om Nedsættelse a f en Luftværnskommission.

S. A. Andersen.