Log ind

Oversigt over indgaaede Tidsskriftartikler, Bøger m. m.

#

Januar Maaned 1930.

a. DET KGL. GARNISONS BIBLIOTEK. Blædel, N .: Verdenspolitisk Aarbog 1929. Kbh. 1929. — Weyer, B.: Taschenbuch der Kriegsflotten 1940. München 1930. --- Pie tri: Manuel du Mitrailleur. Paris 1929. — Bonstedt, B. J.: Kriget i Tyskland 1809. Regensburg. Sthhn. 1912. — Pit reich, M . : Lemberg 1914. Sthlm. 1929. — Bugnet, C.: Marechal Foch. Kbh. 1929. — Fett, H .: Vandringer gennem Revolutionens Paris. Oslo 1929. — Hedin, S.: Å ter till Asien.Sthlm. 1928. — Elssherg, E .: Paa Havets Bund. Kbh. 1929, — Andersen, H. A.: Bao Luang. Ti A a r i Siam. Kbh. 1929. — Bumham, T. P . : Fra Alaska til Kap. Kbh. 1929. — Egcberg, E .: Mørk Tid. Kbh. 1929. — Delbrück, H.: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politische Geschichte. Neuzeit. G’ Teil. Berlin 1929. — F o rreter, W.: W ir Kämpfer im Weltkrieg. Berlin 1929. — Danmarks Adels Aarbog 1930. Kbh. 1930. — Salmon, H.: Les operations en 1914 sur le front oriental. Paris 1930. — Nowak, K. F . : Das dritte deutsche Kaiserreich. 1’ Bd. Berlin 1929. — Feltmarschall v. Mackensen. Eine Festschrift. Berlin 1929. — Söderhjelm, A.: M in värld. 1’ Del. Sthlm. 1929. — Kronprinz Ruprecht von Bagern: Mein Kriegstagebuch. I— III. Berlin 1929.

Det krigsvidenskabelige Selskab.

Det til Mandag den 10’ Marts 1930 averterede Foredrag af Oberstløjtnant V. S tilling er udsat til Mandag den 7’ April 1930. Mandag den 10’ Marts 1930 Kl. 20 i Officersforeningens Selskabslokaler, Vestre Boulevard 20, Foredrag a f Kaptajn H. R. M. Herschend om:

Foto-Sektionen, dens Opgaver og hvorledes de løses.

Frivilligt Kursus for Officerer af Reserven ved Kystartilleriet. 1930.

De indbydes herved til Deltagelse i Vinterens frivillig e K u rsus for O fficerer a f Reserven ved Kystartilleriet. Kursus afholdes saaledes: Søndag den 1G. Marts 1930 Kl. 10 Fm .: Gennemgang a f K. A .’s Artillerikampdirektiver. Søndag den 30. Marts 1930 Kl. 10 Form.: Administrationstjeneste, Virkningslære og Taschenbuch. Søndag den 13. A p ril 1930 Kl. 10 Form.: Skydning med fiktive Batterier. Søndag den 27. A p ril 1930 Kl. 10 Form.: Krigsspil. Søndag den 11. Ma j 1930 Kl. 10 Form.: Afsluttende Foredrag. Motorbaad afgaar fra Toldboden Kl. 9%. Indtransport Kl. ca. 12.

K. Andersen,

Kaptajn, Leder af Kursus.

Foreningen af Reservens faste Officerer.

Den foreløbige Plan for Kursus er følgende: Søndag 2/3 1930 Kl. 9,15: Tangentskydning m. m. Lærer ved ovennævnte Kursus: Kaptajn L. Kongstorp. Tirsdag 11/3 1930 Kl. 20: | Søndag 23/3 1930 Kl. 9,15: \ Administration, Bogføring m. m. Tirsdag 1/4 1930 Kl. 20: j taktiske Opgaver Søndag 13/4 1930 Kl. 9,15: ' Lærer ved sidstnævnte 4 Kursus: Kaptajn H. H. Jørgensen. Rejsegodtgørelse til udenbys (paa Sjælland boende) Deltagere vil blive udbetalt.

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste. Holsteinsgade 3, Kjøbenhavn 0 Meddelelse fra „Kjøbenhavns Kreds": Fredag den 7. Marts Kl. 7:V-t Eftm. i Officersforeningens Lokaler, Vestre Boulevard 20, Foredrag a f Premierløjtnant E. Swane~Lund: „Absalon— Mussolini". Fredag den 21. Marts Kl. 73/1 Eftm. i Officersforeningens l okaler, Vestre Boulevard 20: ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Notits. Uddrag af Kredsens Regnskab for 1929, revideret Medlemsliste og Dagsorden for Generalforsamlingen er fremlagt Mødeaftenen den 7. Marts.

Meddelelse fra 1ste jydske Kreds. Frederiks Allé 75 C, Aarhus. Torsdag den 6. Marts Kl. 7 Em. paa Hotel „Regina" i A a rhus, Foredrag a f Oberstløjtnant C. P. Bokkenheuscr, Chef for 23. Bataillon: „Natfægtning“ . Torsdag den 27. Marts Kl. 8 Eftm. paa Hotel „Regina" i A a rhus: ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ansvarshavende Redaktør og Kasserer for „Det krigsvidenskabelige Selskab": Kaptajn H. Styrmer, H. C. Ørstedsvej 20, København V. Telefon Central 16273. Ekspedition: Løjtnant M. Vedsted, Julius Blomsgade 6. København L. Taga 2111 y. I Kommission hos Vilhelm Tryde. Heydes Bogtrykkeri. — København.