Log ind

OSLO MILITÆRE SAMFUND

#

Den 1. marts kan Det krigsvidenskabelige Selskabs broder-selskab Oslo militære Samfund fejre sit 150 års jubilæum. Jubilaren kan føre sin historie tilbage til Christiania militære Samfund, der blev stiftet den 1. marts 1825 af 58 subalterne officerer. Samfundets første direktion bestod af kaptein Jacob Gerhard Meydell, der var samfundets formand, kaptein Jens Christian Blich og premierløytnant Thomas Edvard von Westen Sylow. Samfundet blev oprettet i en periode, hvor interessen for den militære videnskab var stigende, og hvor behovet for at systematisere samling og udnyttelse af viden om militære emner var stort. Napoleonskrigene var overstået og en righoldig militær litteratur beskæftigede sig med den ændrede karakter, krigen havde fået i kølvandet af den politiske og den industrielle revolution. Allerede i 1785 havde Frederik VI her i landet oprettet et militært bibliotek i G jethuset til sit officerskorps9 opbyggelse. Og i 1820 tog en kreds af officerer i fæstningsbyen Rendsborg initiativet til oprettelse af et »Militair-Lesegesellschaft«, der ligesom det fem år senere oprettede Christiania militære Samfund havde til formål - som det hedder i sidstnævntes 1. fundats - »Ved udarbeidelser over Gjenstande henhørende til Krigsvidenskaberne at bidrage til m ilitair Videnskabelighet« og »Anskaffelse af et m ilitairt Bibliothek«. Det militære tidsskrift, som en forening under ledelse af generalmajor C.F.F. W. A. Kaltenborg i 1831 tog initiativet til udgivelse af, blev i 1833 overført til Samfundet, der siden har udgivet Norsk Militært Tidsskrift. I 1878 fik Christiania militære Samfund sit eget hus, Myntgaten 1, som siden har dannet en stilfuld ramme om Samfundets mange aktiviteter. I 1905 blev kongen, Haakon VII, optaget som æresmedlem i Samfundet. Hermed knyttedes en nær forbindelse mellem det kongelige hus og Samfundet, som siden har bestået. Siden 1927 har den nuværende norske konge, Olav V, været æresmedlem i Samfundet efter i 1924 at være blevet optaget som ordinært medlem. Da Samfundet i 1925 fejrede sit 100-års jubilæum ændredes navnet til Oslo militære Samfund. Siden har virksomheden, udover udgivelse af et tidsskrift, hovedsagelig bestået i foredragsmøder hver mandag i vintersæsonen, ialt ca. 25 møder årligt med foredrag over varierede emner af militær betydning samt udenrigspolitik og generelle samfundsspørgsmål. Samfundets formål er da også i overensstemmelse med udviklingen udvidet til at omfatte totalforsvarsmæssige aspekter, og det er i overensstemmelse hermed, at medlemskredsen udover krigsskoleuddannede officerer og kadetter også er udvidet til at omfatte videnskabsmænd og civile embedsmænd, som er eller har været tilknyttet forsvaret. Det krigsvidenskabelige Selskab hilser og hylder Oslo militære Samfund i anledning af 150-års jubilæet.