Log ind

Opgave i Administration ved et detacheret Kompagni under Feltforhold

#

(Udkast til Feltreglem ent II, Regi. f. den m. H., m. fl. Reglementer).

I

GRUNDLAG *)

1. Fjenden har passeret Sydgrænsen.

2. Der er mobiliseret; Jernbanemateriel og Bile r er trukket N. fo r Linien Varde— Vejle. Telefon og Telegraf S. fo r denne Linie endnu ikke afbrudt.

3. 1’ J. Div. koncentrerer Vest fo r Horsens med Stabskvarter i Uldum. % X ’ Batl. staar i Ølholm. 1’ /X ’ B. 2 Motorordonnanser -f- 4 Ryttere er a f Div. detacheret til Vejen St.

*) Se Kort 1: 40000, Jelling.

Benzin, Halm, Hø, Brændsel, Grøntsager m. m. indkøbes paa Stedet. Forplejning og øvrige Fourage afhentes daglig a f Forsyningsvognen (Motorvogn) Kl. 9 paa Egtved St. ved et derværende Magasin. Forskudssum 1500 K r. Lønningsanvisning (Check) paa V e jen Bank er modtaget. Den 119 1931 Kl. 9 faar Kompagniet pr. Telefon Melding om, at fj. Opklaringsstyrker nærmer sig Linien Rødding— Christiansfeld. E fte r Meldingens Videresendelse til Div. kommer der fra denne Kl. 11,30 Ordre til Komp. om snarest — pr. Fodmarch — over Egtved— Gadbjerg at melde sig tilbage til X ’ Batl. K varter fo r Natten ikke S. fo r Linien Vandel— Bredsten. Kompagniet, der savner sin Forsyningsvogn med 1 Korp. og 2 Menige, som K l 8 a f gik fra Vejen til Egtved, afm archerer Kl. 18 over Egtved-St. Lim e— Gadbjerg. (de 2 sidste paa Jellingeplanen, se denne). Da Kompagniet c. Kl. 19 er i Højde med Lindeskovgd. c. 2 km S. fo r St. Lime, bliver det opdaget og angrebet a f 1 fj. Panservogn og mister 1 Død og 4 Saarede. Komp. gaar Kl. 20,15 — under fornøden Sikring — i K varter paa Engelsholm. Den 219 1931 rykker Komp. Kl. 6 fra Engelsholm over En ­ gelsholm Vandmølle, Gadbjerg fo r at melde sig tilbage til X ’ Batl., men støder ved Vejkrydset ved 21/2 Milepælen ca. 21/2 km S. fo r Gadbjerg paa et fj. Cyklistkomp., som fo rd rives og maa efterlade Faldne, Saarede og Fanger. Komp.s eget Tab: 5 Døde og Saarede og 1 Hest dræbt (1 a f Rytternes).

Fjendens Tab: 7 Døde, 13 Saarede, 9 Fanger, 1 Maskingevær og 17 Cykler.

Spørgsmaal 1. Hvilke skriftlige Udfæ rdigelser, lige fra K v itteringer, Rekvisitioner og opefter — eventuelt Telegrammer og Telefonmeldinger, udgaar fra Komp. den 1/9.

Spørgsmaal 2. Og hvilke udgaar den 2/9. Svarene vil senere følge her i Bladet. Forsaavidt man selv forinden sætter disse sk riftlig t op, bør man anføre, hvor Besvarelsen — eller Grundlaget derfor — kan findes i de paagældende Reglementer, Bestemmelser, Parag ra ffer og Punkter.

Hansgaard.