Log ind

Officerer og Politikere i Verdenskrigen

#

Om end Diskussionen under ovenstaaende Titel havde faaet en saadan Form, at det ikke kunde anses for ønskeligt, at den fortsattes her i Tidsskriftet, har Red. dog ment ikke at burde nægte Prem ierløjtnant Boisen at fremkomme med nedenstaaende Redegørelse.

Redaktør Kehlers Svar paa min A rtik el i Tidsskriftets Junihefte har ikke paa noget Punkt givet mig Anledning til at rette noget i denne; men jeg skal, alene til Sagens rette Belysning, anføre de historiske Kendsgerninger vedrørende det Fo rhold, om hvilket min Frem stilling har givet H r. Kehler Anledledning til at tale om „haabløs Forveksling“ , „Uvidenhed“ o. s. v., nemlig de engelske Marinetroppers Optræden i Belgien i 1914. De to Episoder, som jeg efter H r. Kehlers Udsagn skulde forveksle, er:

1) Landsæ tning 27— 28/8 1914 i Ostende a f 3 Batailloner Marinere, der atter landsattes i England den 31/8.

2) Overførslen til Dunkirk 19— 20/9 a f 1 Marinebrigade, den 4— 5/10 a f 2 Brigader, hvilke 3 Brigader i Begyndelsen a f Oktober blev sat ind til Hjælp ved Antwerpens Forsvar. H r. Kehler skrev i „Berl. Tidende“ , at „han (Churchill) kastede sig ind i Fæstningen Antwerpen med 6000 Marinesoldater“ , og at „dog bidrog denne Drengestreg til at binde et P a r ekstra tyske Armékorps, Tropper, der ellers kunde have optraadt i Marneslaget“ . Nu fortæ ller H r. Kehler i „M il. Tid ss k rift“ , S. 416, at disse Bemærkninger tager Sigte paa den ovenfor under 1) omhandlede Episode. Jeg konstaterer imidlertid, paa Grundlag a f følgende, næppe utroværdige Kilder:

a) „W issen u. W ehr“ , N r. 7/1930, S. 397, Skema over samtlige engelske Troppeoverførsler til Fastlandet i 1914, udarbejdet paa Grundlag a f de o fficielle engelske og belgiske Frem stillinger,

b) Churchill: „The Great W ar“ , 1933, I. Bind, S. 282— 283 (Ordlyden a f de udstedte O rdrer vedrørende Ekspedition 1), og Omtale a f Churchills eget Forhold dertil),

c) Det tyske Generalstabsværk, 3. Bind, S. 332 og 333, d) „Naval Operations“ (det o fficielle engelske Marinevæ rk), I. Del, 1920, S. 95— 98 og 123— 124,

at Churchill ikke, som a f H r. Kehler paastaaet, ledsagede denne Ekspedition,

at Ekspeditionen ikke, som af H r. Kehler paastaaet, bestod af 6000, men af 3000 Marinesoldater,

at Ekspeditionen ankom, ikke som af H r. Kehler paastaaet, til Antwerpen den 27/8, men derimod til Ostende, 100 km fra Antwerpen,

at Ekspeditionen ikke, som af H r. Kehler paastaaet, havde nogensomhelst Opgave i Antwerpen, men at dens hele Virksomhed var begrænset til en lokal Demonstration i umiddelbar Nærhed a f Ostende.

Derimod passer en Del a f H r. Kehlers Paastande paa Ekspedition N r. 2, jfr . Churchills nævnte Væ rk Side 297— 320, og det er denne Misforstaaelse a f historiske Kendsgerninger, jeg har ville t tillivs. Ihvorvel tilsvarende Betragtninger lader sig anvende ogsaa paa den øvrige Del a f Red. Kehlers Svar, skal jeg afstaa fra yderligere Polemik.

Boisen.