Log ind

Oberstløjtnant Kaj Vilhelm Nielsen in memoriam

#

Af Generalløjtnant K.G.H. Hillingsø.

Oberstløjtnant Kaj Vilhelm Nielsen R1, født 12.04.1927 - død 27.05.2001.

K.V. er død. Han var indtil 1987 ikke blot en strategilærer på Forsvarsakademiet med en fortid som krigshistorielærer på Hærens Officersskole. K.V. var krigshistorie- og strategilæreren. Det var ham, der som lærer i krigshistorie på Hærens Officersskole fra 1967 til 1976 lagde grunden til den moderne undervisning i faget, introducerede Michael Howards tanker om krigshistorien og dens anvendelse og indførte kadetterne i de nyeste krigshistoriske værker. Han satte de krigshistoriske eksempler ind i deres tidsmæssige og dermed samfundsmæssige ramme, bandt krigshistorien til taktikken og placerede den som en del af strategiens forudsætninger. Det gjorde han ved sin formulering og anvendelse af ”krigsførelsens kredsløb”, der illustrerer, hvordan krigen gennem tiderne har taget karakter af det omgivende samfund og styrkernes organisation, teknologi og doktrin, som konstant har påvirket hinanden. Det var derfor logisk, at K.V. blev udset til at undervise i strategi på Forsvarsakademiet. Efter at have været hjælpelærer 1966-68, overtog han undervisningen i strategi ”ved siden af havende tjeneste”, som det hedder. Da han i 1976 blev leder af Faggruppe Strategi på Forsvarsakademiet, og da arbejdet som krigshistorielærer på Hærens Officersskole i forvejen kunne udfylde såvel arbejdsdag som –nat for en flittig mand, måtte han forlade lærerstolen på officersskolen uden dog nogensinde at vende krigshistorien ryggen. På Forsvarsakademiet skabte han det mønster for strategiundervisningen, der stadig følges i dag. Han samlede de krigsteoretiske tanker fra Clausewitz og Jomini over Liddell Hart til Beaufre og de nyeste nuklear-strategiske tænkere og skabte ved stadig påvirkning en forståelse for strategi hos påvirkede kursusdeltagere og medlærere. Længere end til at betegne forståelsen som ”rimelig” ville den beskedne K.V. aldrig have strakt sig; men vi, der har været i berøring med NATO Defence College og de højeste stabe i NATO, ved at forståelsen var mindst lige så god, som den, de bedste udlændinge havde. K.V. burde have skrevet såvel en lærebog i krigshistorie som i strategi. Det gjorde han desværre ikke; men han skrev en lang række kompendier, som stadig bruges på såvel Hærens Officersskole som på Forsvarsakademiet. Han brugte desuden sin gode pen som redaktør for Militært Tidsskrift fra 1963 - 1988, og han skrev bogen om Den Danske Brigade i Sverige samt en lang række artikler, hvoraf hans bidrag ”Den øverste krigsledelse” til Det Krigsvidenskabelige Selskabs hundrede års skrift og ”Krigsfilosofi og Militærteorier” til oberst Bergs oversættelse af Clausewitz ”Vom Kriege” særligt fortjener at blive nævnt. K.V. efterlader sig hustruen Putte og døtrene Annett og Lilli samt deres mænd og børn. I en tid, hvor kernefamilien synes i opløsning, bør deres indbyrdes meget kærlige forhold ikke glemmes.